WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Martin Rees vraagt: Is dit onze laatste eeuw? - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "juridische processen beheren " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
data voor juridische processen beheren | juridische gegevens beheren | gegevens voor juridische zaken beheren | juridische processen beheren

gérer des données juridiques


processen na verkoop beheren om te voldoen aan de zakelijke normen

gérer des processus de service après-vente pour se conformer à des normes commerciales
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Onder de verantwoordelijkheid en volgens de instructies van één of meerdere parketmagistraten doen de parketjuristen onder meer juridisch onderzoekswerk, beheren ze opsporingsonderzoeken, of bereiden ze vorderingen en dagvaardingen juridisch voor.

Les juristes de parquet effectuent notamment des recherches juridiques, gèrent des informations ou préparent les réquisitions et les citations sur le plan juridique, sous la responsabilité et selon les instructions d'un ou de plusieurs magistrats de parquet, .


* Burgers en ambtenaren meer kennis bijbrengen van de wet en juridische processen, in combinatie met opleidingsprogramma's voor mensen die beroepshalve op dit terrein werkzaam zijn, waaronder advocaten, rechters, gevangenispersoneel en politieagenten.

* Mettre l'accent sur une meilleure compréhension du droit et des procédures par les citoyens et les fonctionnaires, et prévoir des programmes de formation pour les professionnels de la justice - avocats, juges, personnels pénitentiaires et fonctionnaires de police.


Opzetten van structuren en processen, beheren van budgetten en invoeren van verandering voor de organisatie op het niveau van het parket bij het Hof van Cassatie.

Mettre en place les processus et les structures, gérer les budgets et introduire des changements pour l'organisation au niveau du parquet près de la Cour de Cassation.


Opzetten van structuren en processen, beheren van budgetten en invoeren van verandering voor de organisatie van het Hof.

Mettre en place les processus et les structures, gérer les budgets et introduire des changements pour l'organisation de la Cour.


Het FAVV heeft voor de jaren 2012, 2013 en 2014 geen juridische processen gehad.

L'AFSCA n'a pas eu de procédures juridiques au cours des années 2012, 2013 et 2014.


De stuurgroep kan actief zijn rond het verzamelen en beheren van de data, de kwaliteit van de processen van de dataverzameling aan de instellingen en bij de overheid en het begeleiden van de financieringsberekening op basis van die data.

Le groupe de pilotage peut intervenir dans la collecte et la gestion des données, la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et intervenir pour le calcul du financement sur la base de ces données.


Instaan voor de follow-up van de procedures in verband met het begin en het einde van het mandaat van de leden en waarnemers (vaststellen van processen-verbaal van aftreden en zending aan de Commissie juridische zaken (JURI), voorbereiding van de mededeling in de plenaire vergadering; kennisgeving aan de diensten, contact met de bevoegde nationale autoriteiten, voorbereiding van het dossier van de controle van de bevoegdheden van nieuwe leden) ...[+++]

Assurer le suivi des procédures relatives au début et à la fin de mandat des députés européens et des observateurs (établissement des PV de démission et transmission à la commission des affaires juridiques (JURI), préparation de l’annonce en séance, information aux services, contact avec les autorités nationales compétentes, préparation du dossier relatif à la vérification des pouvoirs des députés entrants).


1. Een CSD heeft robuuste bestuursregelingen, waaronder een duidelijke organisatiestructuur met welomschreven, transparante en consistente verantwoordelijkheden, efficiënte processen voor het identificeren, het beheren, het monitoren en het rapporteren van de risico’s waaraan zij blootstaat of blootgesteld kan worden, en een adequaat beleid inzake beloning en interne controlemechanismen, met inbegrip van deugdelijke administratieve en boekhoudkundige procedures.

1. Les DCT disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des politiques de rémunération appropriées ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.


9) "ecosysteemgerichte benadering van het visserijbeheer".: geïntegreerde aanpak van het visserijbeheer binnen ecologisch betekenisvolle grenzen waarbij, rekening houdend met visserij- en andere activiteiten van de mens, wordt beoogd het gebruik van natuurlijke rijkdommen te beheren met behoud van zowel de biologische rijkdom als de biologische processen die nodig zijn voor de bescherming van de samenstelling, structuur en werking van de habitats van het betrokken ecosysteem, met inachtneming van de kennis en de onzekerheden met betre ...[+++]

"approche écosystémique en matière de gestion des pêches", une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l'utilisation des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l'écosystème concerné, en tenant compte des connaissances et des incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes.


de lidstaten ondersteunen — door middel van bestaande financieringsmechanismen van de EU en met name het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en het LIFE-Programma, dan wel via lopende processen zoals het biogeografische proces onder Natura 2000 — bij het vergroten van het aantal BMG-aanwijzingen, in het bijzonder in offshore-gebieden, en bij het effectief beheren van BMG's.

soutiendra les États membres, au moyen des mécanismes de financement de l’Union existants, notamment le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le programme LIFE, ou au moyen des processus en cours tels que le processus biogéographique Natura 2000, pour que le nombre de désignations de zones marines protégées puisse être accru, notamment au large des côtes, et que les zones marines protégées soient gérées de manière efficace


"Bij het beheren van luchtverkeersstromen wordt beoogd de beschikbare capaciteit bij het gebruik van het luchtruim te optimaliseren en de processen voor het beheer van de luchtverkeersstromen te verbeteren.

«La gestion des courants de trafic aérien est effectuée de manière à optimiser les capacités existantes dans l’utilisation de l’espace aérien et à améliorer les procédures de gestion des courants de trafic aérien.


(e) passend ontwerpen en beheren van biologische processen, gebaseerd op ecologische systemen die gebruik maken van systeeminterne natuurlijke hulpbronnen door methoden:

(e) concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui:


2° het beheren van elke juridische aangelegenheid met betrekking tot het beheer en de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

2° gérer toute question juridique relative à la gestion et au fonctionnement de l'Autorité de protection des données;


Wanneer in dit opzicht in de toekomst voertuigen worden voorzien van voorzieningen ("zwarte dozen") waarmee net als bij andere vervoerswijzen de parameters kunnen worden geregistreerd die inzicht geven in oorzaken van ongevallen, zullen automobilisten zich verantwoordelijker gedragen, juridische procedures na ongevallen sneller kunnen worden afgewikkeld, de kosten van gerechtelijke processen verminderen en effectievere preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

Dans le même ordre d'idées, l'installation éventuelle à bord des véhicules routiers, comme dans d'autres modes de transport, de dispositifs embarqués (« boîtes noires ») destinés à enregistrer les paramètres permettant d'expliquer les causes des accidents, rendra les automobilistes plus responsables, accélérera les procédures judiciaires après les accidents, réduira le coût des actions en justice et permettra de prendre des mesures préventives plus efficaces.


Dit hoofdstuk beschrijft hoe de partijen de verschillende comités die de overeenkomst opstelt, organiseren om CETA te beheren en toe te passen, en de juridische aard van hun beslissingen.

Ce chapitre décrit la façon dont les parties organisent les différents comités établis par l’accord pour gérer et appliquer l’AECG, ainsi que la nature juridique de leurs décisions.


2. Het poolen van fondsen kan een alternatief vormen voor een concentratie van de sector: dit zou een collectief beheer of een collectieve administratie van juridisch gescheiden fondsgroepen mogelijk maken, hetzij door hun vermogen in een masterfonds onder te brengen (“master-feeder”-constructies), hetzij door gebruik te maken van informatietechnologie die het mogelijk maakt deze fondsen te beheren alsof het om één enkele fondsgroep gaat.

2. Le regroupement des actifs des fonds (« fund pooling ») peut constituer une solution alternative en vue de la consolidation du secteur : cela permettrait à des fonds juridiquement distincts d’être gérés ou administrés collectivement, que ce soit en plaçant leurs actifs dans un fonds maître (cas des structures de fonds « maîtres » et « nourriciers »), ou en recourant à des technologies informatiques leur permettant d’être gérés comme s’ils faisaient partie d’un seul fonds.


11° in overleg met de betrokken administraties en actoren specifieke financiële en juridische pakketten voor complexe patrimoniale projecten ontwikkelen en beheren;

11° développer et gérer des montages financiers et juridiques spécifiques pour des projets patrimoniaux complexes en concertation avec les administrations et acteurs concernés;


In deze nieuwe strategie wordt het groeiende belang van informatie- en communicatietechnologie (ICT) benadrukt als manier om de doelmatigheid van juridische processen en instanties in EU-landen te vergroten.

Cette nouvelle stratégie souligne l’importance croissante des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour améliorer l’efficacité des procédures et des autorités juridiques dans les pays de l’Union européenne (UE).


In deze nieuwe strategie wordt het groeiende belang van informatie- en communicatietechnologie (ICT) benadrukt als manier om de doelmatigheid van juridische processen en instanties in EU-landen te vergroten.

Cette nouvelle stratégie souligne l’importance croissante des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour améliorer l’efficacité des procédures et des autorités juridiques dans les pays de l’Union européenne (UE).


Er moeten duidelijke regels worden vastgesteld inzake de juridische status van kinderen aan wie geen asiel wordt verleend, maar die evenmin worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De lidstaten moeten procedures en processen vaststellen om op individuele basis duurzame oplossingen te helpen vinden. Ook moeten zij duidelijk de rollen en plichten vastleggen van allen die bij de beoordeling betrokken zijn, om te voorkomen dat kinderen langere tijd in het ongewisse verkeren ...[+++]

Il convient d’établir des règles claires quant au statut juridique des enfants auxquels l’asile a été refusé mais qui ne seront pour autant pas renvoyés dans leur pays d’origine. Les États membres devraient instaurer des procédures et des dispositifs permettant de trouver des solutions durables au cas par cas, et définir clairement les rôles et les tâches des personnes participant à l’évaluation des dossiers, afin d’éviter que les enfants ne soient laissés trop longtemps dans l’incertitude quant à leur statut juridique.


Functievereisten Kennis van het beheer van radioactief afval en van de overeenkomstige wetgeving Kennis van de technische, financiële en administratieve werkingsmodaliteiten van NIRAS Kennis van het reglementair kader inzake nucleaire veiligheid, toegepast op radioactief afval Kennis van de methodes met betrekking tot het beheer van technische en financiële risico's op lange termijn Beheersing van de juridische en wettelijke context van NIRAS Communicatie- en onderhandelingsprofiel Kwalificaties Minimale diploma- en ervaringsvereisten Om in aanmerking te komen voor de functie dienen de hiernavolgende minimale diploma- en ervaringsverei ...[+++]

Exigences de la fonction Connaissance de la gestion des déchets radioactifs et de la législation correspondante ; Connaissance des modalités de fonctionnement techniques, financières et administratives de l'ONDRAF ; Connaissance du cadre réglementaire en matière de sûreté nucléaire, appliqué aux déchets radioactifs ; Connaissance des méthodes relatives à la gestion des risques techniques et financiers à long terme ; Maîtrise du contexte juridique et légal de l'ONDRAF ; Profil de communication et de négociation. Qualification Exigences minimales en matière de qualifications et d'expérience Pour entrer en ligne de compte pour la fonction, ...[+++]


Er wordt dus bedoeld de situatie waarin een belastingplichtige een geviseerde "juridische constructie", bijvoorbeeld trust, opricht een waarbij trust vervolgens zelf een rechtspersoon in het leven roept met als doel de initieel in de trust ingebrachte goederen te beheren.

Il s'agit du cas où un contribuable crée une "construction juridique" visée par ladite taxe, un trust par exemple, lequel crée ensuite une personne morale pour gérer les biens initialement logés dans le trust.


- Als de toekomstige begunstigden reeds werden aangewezen, de natuurlijke persoon of personen die 25 % of meer van het vermogen van de rechtspersoon of van de juridische constructie beheren;

- lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui gèrent au moins 25 % des biens de la personne morale ou de la construction juridique;


Artikel 6 Juridische ondersteuning a. Op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten kan de Internationale Opsporingsdienst ondersteuning bieden bij processen en andere gerechtelijke procedures, die plaatsvinden onder de rechtsmacht van een partij bij deze Overeenkomst, op basis van informatie die redelijkerwijs kan worden verkregen uit zijn archieven en documenten. b. Alle verzoeken van bevoegde gerechtelijke autoriteiten van staten die geen partij zijn bij deze Overeenkomst worden ter beslissing doorverwezen naar de Internationale Commissie. c. O ...[+++]

Article 6 Appui judiciaire a. A la demande des autorités judiciaires compétentes, le Service International de Recherches peut apporter son concours lors de procès et d'autres procédures judiciaires relevant de la juridiction d'une Partie au présent Accord, sur la base des informations pouvant raisonnablement être obtenues à partir de ses archives et documents. b. Toutes les demandes émanant des autorités judiciaires compétentes d'E ...[+++]


effectieve regelingen, processen en mechanismen vaststellen om de aan de activiteiten, processen en systemen van de onderneming verbonden risico's te beheren in het licht van deze risicotolerantie.

elles adoptent des dispositifs, des processus et des mécanismes permettant de gérer efficacement les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise eu égard à son niveau de tolérance au risque.