WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope, beter dan het beste juridisch woordenboek!»

Koen Bastaerts
PO-Logistiek/vertaaldienst

Regie der Gebouwen
Share this page!
   
Wordscope Video
„Leven voorbij je grenzen - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "juridische gegevens beheren " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
data voor juridische processen beheren | juridische gegevens beheren | gegevens voor juridische zaken beheren | juridische processen beheren

gérer des données juridiques


informatiebeheer | levenscyclus van gegevens beheren | gegevens beheren | resourcebeheer

évaluer la qualité des données | gérer des données | gérer le cycle de vie des données | gérer les données


classificatie van ICT-gegevens beheren | classificatiesystemen beheren | ICT-gegevensclassificatie beheren | richtlijnen voor ICT-classificatie opstellen

gérer la classification des données sur les TIC
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Onder de verantwoordelijkheid en volgens de instructies van één of meerdere parketmagistraten doen de parketjuristen onder meer juridisch onderzoekswerk, beheren ze opsporingsonderzoeken, of bereiden ze vorderingen en dagvaardingen juridisch voor.

Les juristes de parquet effectuent notamment des recherches juridiques, gèrent des informations ou préparent les réquisitions et les citations sur le plan juridique, sous la responsabilité et selon les instructions d'un ou de plusieurs magistrats de parquet, .


De lidstaten moeten de verzamelde gegevens beheren en ter beschikking stellen voor de eindgebruikers en voor andere belanghebbenden.

Il convient que les États membres gèrent et mettent les données qu'ils ont collectées à la disposition des utilisateurs finals et des autres parties intéressées.


Door de grote verscheidenheid aan juridische gegevens in de EU-landen, zowel op regionaal en nationaal niveau als op EU-niveau, moet ervoor gezorgd worden dat burgers op een vlotte en doeltreffende wijze toegang hebben tot informatie over de nationale en EU-wetgeving.

Face à la diversité des données juridiques des pays de l’UE, aussi bien au niveau régional que national, ainsi que de l’UE, il convient d’assurer aux citoyens un accès aisé et efficace aux informations relatives à la législation nationale, ainsi qu’européenne.


de naam of het handelsmerk, het adres, de contactgegevens en andere juridische gegevens van de leverancier.

le nom ou la marque commerciale, l'adresse, les coordonnées et les autres données d'identification juridique du fournisseur.


7° de persoonlijke gegevens beheren overeenkomstig de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

7° gérer les données à caractère personnel conformément à la législation portant protection de la vie privée;


We moeten echter vaststellen dat er nog steeds een veelvoud aan databanken bestaat (Themis, PRP2, GALoP), die alle een hele reeks gelijkaardige gegevens beheren, en dat er nog steeds geen sprake is van één betrouwbare gegevensbank om de toepassingen van de politie te voeden. 1. a) Welke stappen werden er sinds 2001 op dat vlak ondernomen? b) Werden de bestekken opgemaakt? Werden de overheidsopdrachten uitgeschreven? c) Zo ja, waarom hebben de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken die dan niet ondertekend? Wat heeft de uitvoering van het project verhinderd?

Force est cependant de constater qu'il existe toujours une multiplicité de bases de données (Thémis, PRP2, GALoP), gérant toutes de nombreuses données similaires et qu'on déplore toujours l'absence d'une base de données unique fournissant des données fiables pour alimenter les applications de la Police. 1. a) Pouvez-vous indiquer ce qui a été accompli à ce sujet entre 2001 et aujourd'hui? b) Les cahiers des charges ont-ils été rédigés, les marchés publics ont-ils été préparés? c) Si oui, pourquoi n'ont-ils pas été signés par les ministres de l'Intérieur successifs et quels obstacles ont été rencontrés dans l'exécution du projet?


De commissaris-generaal had gemerkt dat er een gebrek aan samenhang bestond, zoals het naast elkaar bestaan van verschillende databanken als Themis, PRP2, GALoP, die alle gelijkaardige gegevens beheren, en het ontbreken van één enkele betrouwbare gegevensbank om toepassingen van de politie te voeden. Ze wilde dan ook zorgen voor state-of-the-artinformaticatechnologie waarmee haar nationaal veiligheidsplan kan worden uitgevoerd.

La commissaire générale ayant remarqué des incohérences - comme la coexistence de différentes bases de données comme Thémis, PRP2, GALoP, gérant toutes de nombreuses données similaires et l'absence d'une base de données unique fournissant des données fiables pour alimenter les applications de la police -, elle tenait à s'assurer d'une informatique au top, capable de lui permettre de mener à bien son plan national de sécurité.


5. Vooreerst wens ik erop te wijzen dat steeds geval per geval op basis van de feitelijke en juridische gegevens zal moeten worden nagegaan wat de juiste fiscale kwalificatie is van de inkomsten uit het delen van privévoertuigen.

5. D'abord, je souhaite souligner qu'il devra toujours être examiné au cas par cas, sur la base des élé-ments de droit et de fait, quelle est la qualification fiscale correcte des revenus issus du partage de véhicules privés.


[de waarde van de totale balansactiva van de bankgroep van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige]; of indien de totale balansactiva van [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] meer bedraagt dan 0,5 % van de totale geconsolideerde balansactiva van de bankgroepen uit de Europese Unie, zulks overeenkomstig de voor de ECB meest recente beschikbare gegevens, d.w.z. a) gegevens ...[+++]

la valeur du total des actifs de bilan du groupe bancaire de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe]; ou le total des actifs du bilan de [raison sociale de l'agent déclarant les données de groupe] est supérieur à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'Union européenne, selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c'est-à-dire: a) les données à la fin du mois de décembre de l'année civile précédant l'envoi de la présente lettre de notification; ou b) dans le cas où les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l'anné ...[+++]


Bij gebreke aan bezwaar rapporteert [juridische benaming van groepsgegevens rapporterende informatieplichtige] uiterlijk [begindatum voor de rapportage, d.w.z. uiterlijk zes maanden nadat de brief is verzonden] statistische gegevens krachtens artikel 3 bis van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

En l'absence d'objection, [raison sociale de l'agent déclarant les données de groupe] doit déclarer les informations statistiques conformément à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant le [insérer la date du début de déclaration, soit au plus tard six mois après l'envoi de la lettre].


- opslaan van gegevens en beheren van gegevensstromen;

- sauvegarde des données et gestion des flux de données;


5. Het kwaliteitsvol beheren van gegevens :

5. La gestion de données dans un souci de qualité :


Voor uitgaven uit de algemene toewijzing wordt toestemming gegeven door de kabinetschef van het betrokken lid (juridisch bevoegde ordonnateur), die ook de geldigheid van facturen certifieert.

Les dépenses effectuées sur l’enveloppe globale sont autorisées par le chef de cabinet du membre concerné (ordonnateur juridique), qui certifie aussi la validité des factures.


Gelet op het toenemende aantal te beheren gegevens (bepaalde categorieën gegevens moeten 10 jaar worden opgeslagen), de te verwachten veroudering van het technische platform (geïntroduceerd in 2001) en de onvoorspelbare trends in het volume Eurodac-gegevens door de toetreding van nieuwe lidstaten[8], moet het Eurodac-systeem een upgrading ondergaan, waaraan in de tweede helft van 2009 de laatste hand zal worden gelegd.

Compte tenu du volume croissant de données à gérer (certaines catégories de transmissions doivent être stockées pendant 10 ans), de l’obsolescence naturelle de la plateforme technique (fournie en 2001) et du caractère imprévisible de l'évolution du volume de transmissions EURODAC à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres[8], une mise à niveau du système EURODAC doit être réalisée et devrait être achevée durant le second semestre de 2009.


Gelet op het toenemende aantal te beheren gegevens (bepaalde categorieën gegevens moeten 10 jaar worden opgeslagen), de te verwachten veroudering van het technische platform (geïntroduceerd in 2001) en de onvoorspelbare trends in het volume Eurodac-gegevens door de toetreding van nieuwe lidstaten[7], ondergaat het Eurodac-systeem een upgrading, waaraan in het eerste trimester van 2010 de laatste hand zal worden gelegd.

En raison du volume croissant de données à gérer (certaines catégories de transmissions doivent être stockées pendant 10 ans), de l’obsolescence naturelle de la plateforme technique (fournie en 2001) et du caractère imprévisible de l'évolution du volume de transmissions EURODAC à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres[7], le système EURODAC fait actuellement l'objet d'une mise à niveau, qui devrait être achevée durant le premier trimestre de 2010.


2° het beheren van elke juridische aangelegenheid met betrekking tot het beheer en de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

2° gérer toute question juridique relative à la gestion et au fonctionnement de l'Autorité de protection des données;


Het afgeven van verzoeken om onbewerkte gegevens aan de aangewezen verstrekker(s), de controle van deze verzoeken, het behandelen van zoekopdrachten en het verrichten daarvan, het beheren van de zoekresultaten en het doorgeven van verslagen aan degenen die de zoekopdracht hebben gegeven, zou allemaal op EU-niveau gebeuren.

Toutes les fonctions – à savoir l'envoi des demandes de données «brutes» au(x) prestataire(s) désigné(s), la vérification de ces demandes, le traitement des demandes de recherches et la réalisation des recherches, la gestion des résultats des recherches et la transmission des rapports aux instances ayant demandé les recherches – se feraient au niveau de l'UE.


f)de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van IT-systemen en -netwerken voor het verzamelen, beheren, valideren, analyseren en uitwisselen van gegevens, voor het ontwikkelen van steekproefmethoden voor deze gegevens, en voor het tot stand brengen van een verbinding met sectoroverschrijdende gegevensuitwisselingssystemen.

f)le développement, la mise en œuvre et la gestion de systèmes et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser et d’échanger des données, ainsi que le développement de méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels.


a)de aankoop, de installatie en/of de ontwikkeling van technologieën, met inbegrip van computerhardware en -software, vaartuigdetectiesystemen (VDS), een gesloten camerasysteem (CCTV) en IT-netwerken voor het verzamelen, het beheren, het valideren, het analyseren, de risicobeheersing, het presenteren (door middel van de websites in verband met controle) en uitwisselen van gegevens met betrekking tot de visserij, voor het ontwikkelen van steekproefmethoden voor deze gegevens, en voor het tot stand brengen van een verbinding met sectoro ...[+++]

a)l’achat, l’installation et la mise au point de technologies, y compris de matériel informatique et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS), de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser, de présenter (par le biais de sites internet liés au contrôle) et d’échanger des données concernant la pêche et de gérer les risques y afférents, ainsi que de développer des méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels.


1. De lidstaten verzamelen, overeenkomstig de met betrekking tot gegevensverzameling vastgestelde voorschriften, de biologische, milieugerelateerde, technische en sociaaleconomische gegevens die nodig zijn voor het visserijbeheer, beheren die gegevens en stellen deze beschikbaar voor de eindgebruikers, waaronder de door de Commissie aangewezen organen.

1. Conformément aux règles adoptées en matière de collecte des données, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches et les mettent à la disposition des utilisateurs finals, y compris les organismes désignés par la Commission.


de aankoop, de installatie en/of de ontwikkeling van technologieën, met inbegrip van computerhardware en -software, vaartuigdetectiesystemen (VDS), een gesloten camerasysteem (CCTV) en IT-netwerken voor het verzamelen, het beheren, het valideren, het analyseren, de risicobeheersing, het presenteren (door middel van de websites in verband met controle) en uitwisselen van gegevens met betrekking tot de visserij, voor het ontwikkelen van steekproefmethoden voor deze gegevens, en voor het tot stand brengen van een verbinding met sectorove ...[+++]

l’achat, l’installation et la mise au point de technologies, y compris de matériel informatique et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS), de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser, de présenter (par le biais de sites internet liés au contrôle) et d’échanger des données concernant la pêche et de gérer les risques y afférents, ainsi que de développer des méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels.


de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van IT-systemen en -netwerken voor het verzamelen, beheren, valideren, analyseren en uitwisselen van gegevens, voor het ontwikkelen van steekproefmethoden voor deze gegevens, en voor het tot stand brengen van een verbinding met sectoroverschrijdende gegevensuitwisselingssystemen.

le développement, la mise en œuvre et la gestion de systèmes et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser et d’échanger des données, ainsi que le développement de méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels.


Er wordt gewerkt aan een upgrade van het Eurodac-systeem in verband met het toenemende aantal te beheren gegevens (bepaalde categorieën gegevens moeten 10 jaar worden opgeslagen), de te verwachten veroudering van het technische platform (geïntroduceerd in 2001) en de onvoorspelbare trends in het volume van Eurodac-transacties.

En raison du volume croissant de données à gérer (certaines catégories de transmissions doivent être stockées pendant 10 ans), de l’obsolescence naturelle de la plateforme technique (fournie en 2001) et du caractère imprévisible de l'évolution du volume de transmissions EURODAC, le système EURODAC fait actuellement l'objet d'une mise à niveau.


a)de aankoop, de installatie en/of de ontwikkeling van technologieën, met inbegrip van computerhardware en -software, vaartuigdetectiesystemen (VDS), een gesloten camerasysteem (CCTV) en IT-netwerken voor het verzamelen, het beheren, het valideren, het analyseren, de risicobeheersing, het presenteren (door middel van de websites in verband met controle) en uitwisselen van gegevens met betrekking tot de visserij, voor het ontwikkelen van steekproefmethoden voor deze gegevens, en voor het tot stand brengen van een verbinding met sectoro ...[+++]

a)l’achat, l’installation et la mise au point de technologies, y compris de matériel informatique et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS), de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser, de présenter (par le biais de sites internet liés au contrôle) et d’échanger des données concernant la pêche et de gérer les risques y afférents, ainsi que de développer des méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels.


f)de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van IT-systemen en -netwerken voor het verzamelen, beheren, valideren, analyseren en uitwisselen van gegevens, voor het ontwikkelen van steekproefmethoden voor deze gegevens, en voor het tot stand brengen van een verbinding met sectoroverschrijdende gegevensuitwisselingssystemen.

f)le développement, la mise en œuvre et la gestion de systèmes et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser et d’échanger des données, ainsi que le développement de méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels.