WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Een kunstenaars onverschrokken kijk op rassengeweld - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "juridische dienst " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Juridische Dienst | Juridische Dienst van de Raad | JDR [Abbr.]

Service juridique | Service juridique du Conseil | SJC [Abbr.]


Juridische Dienst & Dienst Gegevensbescherming

Services juridique et de protection des données


hoofd juridisch adviesbureau | verantwoordelijke juridische dienst | manager juridische dienstverlening | verantwoordelijke van een juridische dienst

directeur juridique | directrice juridique | responsable de service juridique


Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten

Direction du service juridique, du contentieux et des statuts


advies van de Juridische Dienst

avis du Service juridique


data voor juridische processen beheren | juridische gegevens beheren | gegevens voor juridische zaken beheren | juridische processen beheren

gérer des données juridiques


juridisch medewerker | paralegal | juridisch assistent | juridisch assistente

assistant juridique | assistante juridique | assistant de cabinet juridique/assistante de cabinet juridique | assistante de cabinet juridique


interpretatie van het recht [ juridische analogie | juridische interpretatie | wetsinterpretatie ]

interprétation du droit [ analogie juridique | interprétation de la loi | interprétation juridique ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
3) Adviseur (A3) : 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Juridische adviezen Expert (functieclassificatie : DJU060) bij de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering Rol van de functie : Expert Standplaats Tweetalige betrekking : - Brussel (1 betrekking) Doel en context van de functie In samenspraak met de hiërarchische chef/diensthoofd Juridische Dienst instaan voor het coachen van de medewerkers-juristen van de juridische dienst en voor de organisatie van de behandeling van de juridische dossiers; Beslissen welke acties er moeten worden ondernomen bij de behandeling van de meest c ...[+++]

Atout La connaissance de différentes langues (comme le néerlandais et l'anglais) constitue un atout vu les nombreux contacts entre les services de l'AGISI et les autres services externes, mais également dans le cadre des échanges internationaux d'informations. 3) Conseiller (A3) : 1 emploi auquel est attachée la fonction de Conseiller - Avis juridiques expert (classification de fonction : DJU060) auprès des services extérieurs de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement Résidence Emploi bilingue - Bruxelles (1 emploi) Rôle de la fonction : Expert But et contexte de la fonction En concertation avec le chef hiérarchiqu ...[+++]


...e personeelsleden van de juridische dienst teneinde hen toe te laten de nodige kennis en vaardigheden te verwerven voor de uitoefening van hun functie; het bijstaan en ondersteunen van medewerkers in hun taken, hen motiveren en hun competenties ontwikkelen teneinde de medewerkers in de uitoefening van hun functie in staat te stellen hun kennis en ervaring professioneel en optimaal te gebruiken, toe te zien op de kwaliteit van de aan de klanten verleende diensten en de teamgeest te bevorderen; het verlenen van advies aan de teamchef bij de bepaling van de doelstellingen van het team en de concretisering ervan teneinde de strategische b ...[+++]

...s formations pour les membres du service juridique afin qu'ils puissent acquérir la connaissance et les aptitudes nécessaires à l'exercice de leur fonction; assister et soutenir les collaborateurs dans leurs tâches, les motiver et développer leurs compétences afin de leur permettre d'utiliser leurs connaissances et expérience de manière optimale et professionnelle dans l'exercice de leur fonction, veiller à la qualité des services rendus aux clients et promouvoir l'esprit d'équipe; donner un avis au chef d'équipe quant à la détermi ...[+++]


Het verzoek waarnaar u verwijst was alleen een e-mail geschreven door de juridische dienst van de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) in overleg met de Dienst Reglementering Spoor van de FOD Mobiliteit en Vervoer om een juridisch advies te verkrijgen over de eventuele mogelijkheid van een wijziging en dat na een infosessie gegeven door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht verstrekt aan het personeel van de FOD.

La demande que vous évoquez était uniquement un courriel du service juridique du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF) écrit en concertation avec le Service Réglementation Rail du SPF Mobilité et Transports afin d'obtenir un avis juridique quant à une l'éventuelle possibilité d'une modification et ce, suite à une session d'information dispensée par la Commission Permanente de Contrôle Linguistique dispensée aux agents du SPF.


7° juridische dienst : de Juridische Dienst van de afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst van het departement, met als adres Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, geregeld met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

7° Service juridique : le Service juridique de la Division des Affaires générales, de la Communication et du Service juridique du département, à l'adresse Graaf de Ferrarisgebouw, Bld Roi Albert II 20, b 8, 1000 Bruxelles, réglé en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;


Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur de heer Richard Wainwright, en door mevrouw Virginia Melgar, nationaal ambtenaar gedetacheerd bij haar juridische dienst, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij de heer Georgios Kremlis, lid van haar juridische dienst, Centre Wagner, Kirchberg,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard Wainwright, conseiller juridique, et par Mme Virginia Melgar, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,


De verenigbaarheid met zowel het EG-Verdrag als WTO-regels is aangetoond in een juridisch advies, opgesteld in opdracht van het International Fund for Animal Welfare (IFAW) uitgevoerd door Professor Krämer, hoofd van de juridische dienst en van de dienst Milieubeheer van de Europese Commissie, DG Milieu (7) .

La compatibilité tant avec le Traité CE qu'avec les règles de l'OMC a été démontrée dans un avis juridique qui a été rédigé pour le compte du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) par le Professeur Krämer, chef du service juridique et du service Gestion de l'environnement de la direction générale de l'Environnement de la Commission européenne (7) .


De verenigbaarheid met zowel het EG-Verdrag als WTO-regels is aangetoond in een juridisch advies, opgesteld in opdracht van het International Fund for Animal Welfare (IFAW) uitgevoerd door Professor Krämer, hoofd van de juridische dienst en van de dienst Milieubeheer van de Europese Commissie, DG Milieu (7) .

La compatibilité tant avec le Traité CE qu'avec les règles de l'OMC a été démontrée dans un avis juridique qui a été rédigé pour le compte du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) par le Professeur Krämer, chef du service juridique et du service Gestion de l'environnement de la direction générale de l'Environnement de la Commission européenne (7) .


Het organigram van de BTC zou er als volgt kunnen uitzien : een dienst operaties, een dienst human resources, een dienst logistiek (boekhouding, begroting, juridische dienst, enz.) en een dienst programma's voor KMO's.

La CTB serait composée comme suit : un service des opérations, un service des ressources humaines, un service logistique (comptabilité, budget, service juridique, et c.) et un service programmes pour petites et moyennes entreprises.


De parlementaire onverantwoordelijkheid (freedom of speech) Mei 2015, copyright 2015 - Juridische dienst, Kamer van volksvertegenwoordigers L'irresponsabilité parlementaire (freedom of speech) Mei 2015, copyright 2015 - Juridische dienst, Kamer van volksvertegenwoordigers The parliamentary privilege (freedom of speech) Oktober 2007, copyright 2007 - Juridische dienst, Kamer van volksvertegenwoordigers

L'irresponsabilité parlementaire (freedom of speech) Mai 2015, copyright 2015 - Service juridique, Chambre des représentants De parlementaire onverantwoordelijkheid (freedom of speech) Mai 2015, copyright 2015 - Service juridique, Chambre des représentants The parliamentary privilege (freedom of speech) Octobre 2007, copyright 2007 - Service juridique, Chambre des représentants


De parlementaire onschendbaarheid April 2015, copyright 2015 - Juridische dienst, Kamer van volksvertegenwoordigers L'inviolabilité parlementaire April 2015, copyright 2015 - Juridische dienst, Kamer van volksvertegenwoordigers The parliamentary immunity Oktober 2007, copyright 2007 - Juridische dienst, Kamer van volksvertegenwoordigers

L'inviolabilité parlementaire Avril 2015, copyright 2015 - Service juridique, Chambre des représentants De parlementaire onschendbaarheid Avril 2015, copyright 2015 - Service juridique, Chambre des représentants The parliamentary immunity Octobre 2007, copyright 2007 - Service juridique, Chambre des représentants


34. benadrukt dat de werkzaamheden van de instellingen van de Europese Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag, meer zijn dan de optelsom van de door de Unie uitgeoefende bevoegdheden, zoals bevestigd door de Juridische Dienst in zijn advies van 29 februari 2012; houdt rekening met het standpunt van de juridische dienst van het Parlement dat het Parlement het recht heeft om interne bestuursrechtelijke besluiten te nemen met het oog op de uitwerking van een procedure voor het indienen van verzoekschriften door burgers betreurt in dat opzicht dat de desbetreffende dienst van het Parlement er niet in is geslaagd om de resolutie van het Parlem ...[+++]

34. souligne que, comme l'a confirmé le service juridique dans son avis du 29 février 2012, les domaines d'activité des institutions de l'Union, tels qu'énoncés dans le traité, sont plus étendus que la simple somme des compétences exercées par l'Union; prend en considération l'avis du service juridique du Parlement selon lequel le Parlement est habilité à adopter des décisions administratives internes en vue d'instaurer une procédure pour le traitement des pétitions des citoyens; déplore à cet égard l'incapacité du service concerné du Parlement à se conformer à la résolution du Parlement européen ...[+++]


34. benadrukt dat de werkzaamheden van de instellingen van de Europese Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag, meer zijn dan de optelsom van de door de Unie uitgeoefende bevoegdheden, zoals bevestigd door de Juridische Dienst in zijn advies van 29 februari 2012; houdt rekening met het standpunt van de juridische dienst van het Parlement dat het Parlement het recht heeft om interne bestuursrechtelijke besluiten te nemen met het oog op de uitwerking van een procedure voor het indienen van verzoekschriften door burgers betreurt in dat opzicht dat de desbetreffende dienst van het Parlement er niet in is geslaagd om de resolutie van het Parlem ...[+++]

34. souligne que, comme l'a confirmé le service juridique dans son avis du 29 février 2012, les domaines d'activité des institutions de l'Union, tels qu'énoncés dans le traité, sont plus étendus que la simple somme des compétences exercées par l'Union; prend en considération l'avis du service juridique du Parlement selon lequel le Parlement est habilité à adopter des décisions administratives internes en vue d'instaurer une procédure pour le traitement des pétitions des citoyens; déplore à cet égard l'incapacité du service concerné du Parlement à se conformer à la résolution du Parlement européen ...[+++]


19. is verheugd dat de uitvoerend directeur van het Bureau, nadat het voormalige hoofd van de juridische dienst in juni 2012 het Bureau heeft verlaten en als „senior counsel” is gaan werken bij een in de VS gevestigd advocatenkantoor dat enkele farmaceutische bedrijven als klant heeft, een evaluatie heeft laten verrichten van diens werk als hoofd van de juridische dienst, voorzitter van de Gemengde Commissie, voorzitter van de Tuchtcommissie en lid van de Raadgevende Commissie voor aankopen en overeenkomsten; wijst erop dat er geen bewijs van belangenverstrengeling of schending van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 11 en 11bi ...[+++]

19. se félicite du fait que, après que l'ancien chef du service juridique eut quitté l'Agence en juin 2012 pour rejoindre en tant que conseiller principal un cabinet d'avocats aux États-Unis ayant un certain nombre de sociétés de l'industrie pharmaceutique comme clients, le directeur exécutif de l'Agence ait entrepris un examen de son travail en tant que chef du service juridique, président du comité mixte, président du comité disciplinaire et membre de la commission consultative des achats et des marchés; reconnaît qu'aucune preuve de conflit d'intérêt ou de violation des obligations prévues aux articles 11 et 11 bis du statut n'a pu êt ...[+++]


19. is verheugd dat de uitvoerend directeur van het Bureau, nadat het voormalige hoofd van de juridische dienst in juni 2012 het Bureau heeft verlaten en als "senior counsel" is gaan werken bij een in de VS gevestigd advocatenkantoor dat enkele farmaceutische bedrijven als klant heeft, een evaluatie heeft laten verrichten van diens werk als hoofd van de juridische dienst, voorzitter van de Gemengde Commissie, voorzitter van de Tuchtcommissie en lid van de Raadgevende Commissie voor aankopen en overeenkomsten; wijst erop dat er geen bewijs van belangenverstrengeling of schending van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 11 en 11bi ...[+++]

19. se félicite du fait que, après que l'ancien chef du service juridique eut quitté l'Agence en juin 2012 pour rejoindre en tant que conseiller principal un cabinet d'avocats aux États-Unis ayant un certain nombre de sociétés de l'industrie pharmaceutique comme clients, le directeur exécutif de l'Agence ait entrepris un examen de son travail en tant que chef du service juridique, président du comité mixte, président du comité disciplinaire et membre de la commission consultative des achats et des marchés; reconnaît qu'aucune preuve de conflit d'intérêt ou de violation des obligations prévues aux articles 11 et 11 bis du statut n'a pu êt ...[+++]


5° juridische dienst : de Juridische Dienst van de afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst van het Departement.

5° service juridique : le Service juridique de la Division des Affaires générales, de la Communication et du Service juridique du Département.


geboren in 1957; diploma rechtsgeleerdheid (Trinity College, Dublin, 1975-1979); onderzoeksassistent van senator Mary Robinson (1978-1979 en 1980); Pádraig Pearse Scholarship aan het Europacollege (Brugge, 1979); Advanced European Studies (Law) aan het Europacollege (1979-1980); Masters degree in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van de Cambridge (1980-1981); stagiair bij het Europees Parlement (Luxemburg, 1981); administrateur bij het secretariaat van de juridische commissie van het Europees Parlement (Luxemburg, 1981-1988); lid van de juridische dienst van het Europees Parlement (Brussel, 1988-1995); referendaris bij het Hof van ...[+++]

né en 1957; licencié en droit (Trinity College, Dublin, 1975-1979); assistant de recherches de Mary Robinson, sénatrice (1978-79 et 1980); bourse d'études "Pádraig Pearse" au Collège d'Europe (Bruges, 1979); études postuniversitaires de droit européen au Collège d'Europe (1979-1980); maîtrise en droit à l'université de Cambridge (1980-1981); stagiaire au Parlement européen (Luxembourg, 1981); administrateur au secrétariat de la commission juridique du Parlement européen (Luxembourg, 1981-1988); membre du service juridique du Parlement européen (Bruxelles, 1988-1995); référendaire à la Cour de justice (1995-2000); maître de conférences en ...[+++]


geboren in 1950; doctoraat in de rechtsgeleerdheid en advocaat aan de balie van Padua; assistant en vervolgens senior onderzoeker burgerlijk en vergelijkend recht aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Padua (1977-1982); hoofddocent gemeenschapsrecht aan de Fondazione Collegio Europeo di Parma (1990-1998) en aan de rechtenfaculteiten van de universiteit van Padua (1985-1987), de universiteit van Macerata (1991-1994), de universiteit van Napels (1995) en de Università degli studi di Milano (2000-2001); lid van het wetenschappelijk comité „Master in European integration” aan de universiteit van Padua; ambtenaar van het Hof van Justitie bij de directie bibliotheek, onderzoek en documentatie (1982-1984); referendaris van advocaat-gener ...[+++]

né en 1950; docteur en droit et avocat au Barreau de Padoue; assistant et ensuite chercheur confirmé en droit civil et comparé à la faculté de droit de l'université de Padoue (1977-1982); chargé de cours en droit communautaire au Collège européen de Parme (1990-1998), et dans les facultés de droit de l'université de Padoue (1985-1987), de Macerata (1991-1994), de Naples (1995) et à l'université des études de Milan (2000-2001); membre du comité scientifique du "Master in European integration" à l'université de Padoue; fonctionnaire à la Cour de Justice, direction de la bibliothèque, recherche et documentation (1982-1984); référendaire de ...[+++]


geboren in 1956; licentiaat in de rechten (Université Libre de Bruxelles, 1979); bijzondere licentie internationaal recht (Brussel, 1980); doctor in de rechten (1989); hoofd van de juridische dienst van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel (1979-1984); ambtenaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen (directoraat-generaal Sociale zaken, 1984-1988); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1988-1994); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1994-2005); docent aan het Centre universitaire de Charleroi (internationaal en Europees socia ...[+++]

né en 1956; licencié en droit (université libre de Bruxelles, 1979); licencié spécial en droit international (Bruxelles, 1980); docteur en droit (1989); responsable du service juridique de la Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles (1979-1984); fonctionnaire à la Commission des Communautés européennes (direction générale des affaires sociales, 1984-1988); membre du service juridique de la Commission des Communautés européennes (1988-1994); référendaire à la Cour de justice des Communautés européennes (1994-2005); chargé de cours au centre universitaire de Charleroi (droit social international et européen, 198 ...[+++]


3° juridische dienst : Juridische Dienst van de afdeling die bevoegd is voor de juridische zaken van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid;

3° service juridique : Service juridique de la division compétente en matière d'affaires juridiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande;


3. De functionaris voor gegevensbescherming wordt door de leidende dienst of de juridische dienst, al naargelang, in kennis gesteld van adviezen en standpunten van de juridische dienst die direct betrekking hebben op de interne toepassing van de verordening, en van adviezen betreffende de interpretatie of tenuitvoerlegging van andere wetsbesluiten inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, meer in het bijzonder met betrekking tot het overleg tussen diensten en de toegang tot informatie.

3. Le DPD est informé par le service chef de file ou par le service juridique, selon le cas, des avis et des prises de position du service juridique qui ont directement trait à l’application interne des dispositions du règlement, ainsi que des avis qui portent sur l’interprétation ou la mise en œuvre d’autres actes juridiques qui concernent la protection des données à caractère personnel et leur traitement, plus particulièrement dans le cadre de la consultation interservices, ainsi que l’accès à l’information.


Schrapping is volledig in overeenkomst met Juridisch Advies 8095/05 van de Juridische Dienst van de Raad van 15 april 2005, Juridisch Advies SJ-0809/05 van de Juridische Dienst van het Parlement van 8 december 2005, en met het advies van de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement van 31 januari 2006 inzake de rechtsgrondslag van het voorstel.

Sa suppression est entièrement conforme à l'avis juridique 8095/05 du service juridique du Conseil du 15 avril 2005, à l'avis juridique SJ–0809/05 des services juridiques du Parlement, du 8 décembre 2005, ainsi qu'à l'avis de la commission juridique du Parlement, du 31 janvier 2006, sur la base juridique de la proposition.


De Commissie is van mening dat dit ten behoeve van het Bureau ingevoerde systeem rekening houdt met het feit dat de voorafgaande instemming van de Juridische dienst van de Commissie bij een confirmatief verzoek niet kan worden geïnterpreteerd als een inbreuk op de functionele onafhankelijkheid van de Commissie aangezien de Juridische dienst de verdediging van de Commissie dient te voeren wanneer een rechtsgeding tegen de instelling aanhangig wordt gemaakt.

La Commission estime que ce système, mis en place pour l'Office, tient compte du fait que l'accord préalable du Service juridique de la Commission, dans le cadre d'une demande confirmative d'accès à un document, ne peut être interprété comme une entrave à l'indépendance fonctionnelle de l'Office, sachant que le Service juridique devra assurer la défense de la Commission en cas de recours juridictionnel contre l'institution.


Bovendien zijn bij een aantal diensten van de Commissie gestructureerde mobiliteitsprogramma's opgezet, zoals onder meer bij de Juridische dienst, die uit verschillende "teams" is samengesteld en waar de juridische adviseurs in de loop van hun carrière geregeld voor een ander team gaan werken.

En outre, certains services de la Commission disposent déjà de programmes de mobilité structurés, en particulier le service juridique, où les conseillers juridiques sont appelés tout au long de leur carrière à travailler dans les différentes «équipes» qui le composent.


"De juridische dienst van de Raad is van mening dat de conclusies van de Europese Raad van Keulen en Helsinki betreffende het Europees veiligheids- en defensiebeleid ten uitvoer kunnen worden gebracht zonder dat het juridisch noodzakelijk is het Verdrag betreffende de Europese Unie te wijzigen.

"Le Service juridique du Conseil est d'avis que les conclusions du Conseil européen réuni à Cologne et à Helsinki relatives à la politique européenne de sécurité et de défense peuvent être mises en œuvre sans qu'il soit juridiquement nécessaire d'apporter des modifications au traité sur l'Union européenne.


Hij kwam in dienst bij de Senaat in 1982 en was achtereenvolgens actief bij de Personeelsdienst, in de Commissiedienst, bij de dienst Vergadering, bij de Juridische dienst en ten slotte bij de dienst Wetsevaluatie. Sinds 2000 is hij directeur van die dienst.

Il entra en service au Sénat en 1982 et fut successivement en fonction au service du Personnel, au service des Commissions, au service de la Séance, au service Juridique, et enfin au service Évaluation de la législation dont il est le directeur depuis 2000.