WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Pam Warhurst: Hoe we onze omgeving kunnen opeten - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "juridisch medewerker " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
juridisch medewerker | paralegal | juridisch assistent | juridisch assistente

assistant juridique | assistante juridique | assistant de cabinet juridique/assistante de cabinet juridique | assistante de cabinet juridique


notarieel secretaresse | notarieel secretaris | administratief medewerker juridisch secretariaat | juridisch secretaris

assistant de justice | assistante de cabinet juridique | assistante notariale | auxiliaire juridique


administratieve medewerker consumentenombudsdienst | medewerkster geschillencommissie | dossierbeheerder consumentenombudsdienst | juridisch adviseur Europees Centrum voor de Consument

inspecteur de l'hygiène des denrées alimentaires | inspectrice de l'hygiène des denrées alimentaires | conseiller en droit de la consommation | conseiller en droit de la consommation/conseillère en droit de la consommation


interpretatie van het recht [ juridische analogie | juridische interpretatie | wetsinterpretatie ]

interprétation du droit [ analogie juridique | interprétation de la loi | interprétation juridique ]


vennootschap [ bedrijfsvorm | juridische vorm van de vennootschap | juridisch statuut van de vennootschap | statuten van de vennootschap ]

société [ forme juridique de société | statut juridique de société ]


communautaire juridische orde | juridisch systeem van de Europese Gemeenschap

ordre juridique communautaire


rechtssociologie [ juridische sociologie ]

sociologie du droit


Juridisch Adviescomité | Juridische Adviesgroep | JAC [Abbr.] | LAB [Abbr.]

Groupe consultatif juridique | GCJ [Abbr.] | LAB [Abbr.]


juridisch relevant besluit | juridische akte

acte juridiquement important


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
De rechters en de parketmagistraten worden bijgestaan door diverse administratieve en juridische medewerkers.

Les juges et les magistrats de parquet sont assistés par divers collaborateurs administratifs et juridiques.


Vergelijkende selectie van Franstalige juridisch medewerkers (m/v/x) (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

Sélection comparative d'assistants juridiques (m/f/x) (niveau B), francophones, pour le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.


- Mevr. Véronique NOEL, juridisch medewerker van de FédEFoC;

- Mme Véronique NOEL, collaboratrice juridique de la FédEFoC;


2.2. De klager wordt een ontvangstbewijs toegezonden, waarin het registratienummer van de klacht en de voor de zaak verantwoordelijke juridische medewerker worden vermeld.

2.2. Un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement de la plainte et désignant le juriste chargé de l'affaire est envoyé au plaignant.


De Administrateur-generaal kan, op voorstel van het Afdelingshoofd van de Juridische afdeling, medewerkers van de Juridische afdeling machtigen tot het vertegenwoordigen van de Regie der Gebouwen in rechte in alle rechtsgedingen voor burgerlijke en administratieve rechtbanken.

L'Administrateur général peut, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, habiliter des collaborateurs de la Division juridique à représenter la Régie des Bâtiments en justice dans toutes les actions en justice devant les tribunaux civils et administratifs.


Het zou dan ook verkeerd zijn het eigenlijke werk enkel aan juridische medewerkers en diensten toe te vertrouwen.

En conséquence, il serait erroné de ne confier le travail proprement dit qu'à des collaborateurs juristes ou à des services juridiques.


Het zou dan ook verkeerd zijn het eigenlijke werk enkel aan juridische medewerkers en diensten toe te vertrouwen.

En conséquence, il serait erroné de ne confier le travail proprement dit qu'à des collaborateurs juristes ou à des services juridiques.


Het is echter niet duidelijk hoe de Koning, rekening houdend met de scheiding der machten, op die grond de inhoud van het ambt van referendaris en van parketjurist kan bepalen en op die manier de magistraten kan opleggen hoe ze met hun juridische medewerkers moeten werken.

Cependant, on ne voit pas comment, au regard de la séparation des pouvoirs, le Roi pourrait, sur cette base, déterminer le contenu de la fonction de référendaire et juriste de parquet et, par la même, imposer aux magistrats la manière dont ils doivent travailler avec leurs collaborateurs juridiques.


De referendaris of parketjurist is de juridische medewerker van de magistraat.

En effet, d'une part, le référendaire ou le juriste de parquet est le collaborateur juridique étroit du magistrat.


Dit via juridisch advies en of via het initiëren van offensieve gerechtelijke acties; de medewerkers van de juridische dienst motiveren en coachen; een gerechtsdeurwaarder aanstellen of ontslaan om er op die manier voor te zorgen dat de rechtstreekse en onrechtstreekse vervolgingen op een correcte en snelle manier verlopen; de interne en externe contacten leggen die noodzakelijk zijn voor het verzamelen en het ter beschikking stellen van de nodige inlichtingen (andere entiteiten van de FOD Financiën, en met het Openbaar Ministerie) om de goede werking van ...[+++]

Missions et tâches Le Conseiller général - Directeur de centre, a entre autres, les missions et tâches suivantes : prendre des décisions administratives définitives qui entrent dans le champ des compétences attribuées légalement ou administrativement au directeur du Centre; déterminer les objectifs d'un centre; déterminer, en fonction des moyens disponibles, les actions à exécuter par les divisions du Centre; améliorer, le fonctionnement du Centre en apportant des idées novatrices et créatives; augmenter le rendement du Centre par une approche pro-active résultant dans une situation "gagnant-gagnant" pour les partenaires (-demandeurs) du Centre et pour le Ce ...[+++]


Taken en opdrachten De Adviseur - Juridische adviezen heeft, onder andere, de volgende opdrachten en taken : de meest complexe administratieve en gerechtsdossiers alsook de rechterlijke uitspraken analyseren en fungeren als referentiepunt teneinde de aangewezen juridische middelen te bepalen om tot een doeltreffende, snelle en correcte regeling te komen; het organiseren en coördineren van opleidingen voor de personeelsleden van de juridische dienst teneinde hen toe te laten de nodige kennis en vaardigheden te verwerven voor de uitoefening van hun functie; het bijstaan en ondersteunen van medewerkers ...[+++]

Missions et tâches Le Conseiller - Avis juridiques a, entre autres, les missions et tâches suivantes : analyser les dossiers administratifs et judiciaires les plus complexes, analyser les décisions judiciaires et fonctionner comme point de référence afin de décider des moyens juridiques adéquats à mettre en oeuvre pour arriver à un règlement efficace, rapide et correct de ceux-ci; organiser et coordonner les formations pour les membres du service juridique afin qu'ils puissent acquérir la connaissance et les aptitudes nécessaires à l'exercice de leur fonction; assister et soutenir les collaborateurs dans leurs tâches, les motiver et déve ...[+++]


3) Adviseur (A3) : 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Juridische adviezen Expert (functieclassificatie : DJU060) bij de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering Rol van de functie : Expert Standplaats Tweetalige betrekking : - Brussel (1 betrekking) Doel en context van de functie In samenspraak met de hiërarchische chef/diensthoofd Juridische Dienst instaan voor het coachen van de medewerkers-juristen van de juridische dienst en voor de organisatie van de behandeling van de ...[+++]

Atout La connaissance de différentes langues (comme le néerlandais et l'anglais) constitue un atout vu les nombreux contacts entre les services de l'AGISI et les autres services externes, mais également dans le cadre des échanges internationaux d'informations. 3) Conseiller (A3) : 1 emploi auquel est attachée la fonction de Conseiller - Avis juridiques expert (classification de fonction : DJU060) auprès des services extérieurs de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement Résidence Emploi bilingue - Bruxelles (1 emploi) Rôle de la fonction : Expert But et contexte de la fonction En concertation avec le chef hiérarchiqu ...[+++]


De medewerkers van de juridische dienst van het CGVS moeten ook andere administratieve taken vervullen en dossiers analyseren. 1. a) Beantwoorden de door het CGVS vastgelegde cijfermatige doelstellingen voor de medewerkers van de juridische dienst volgens u aan realistische criteria? b) Aan de hand van welke managementtools werden die targets bepaald?

D'autres tâches administratives et d'analyse du dossier sont également à accomplir par les attachés du service juridique du CGRA. 1. a) Les objectifs chiffrés fixés par le CGRA pour les attachés du service juridique répondent-ils selon vous à des critères réalistes? b) À partir de quels outils managériaux ont-ils été élaborés?


Naar verluidt moet elke medewerker van de juridische dienst van het CGVS een vast aantal juridische nota's opstellen om de beslissingen bij de beroepsinstantie, in casu de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), en, minder frequent, bij de Raad van State te verdedigen.

Il me revient qu'au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) chaque agent du service juridique doit rédiger un nombre fixe de notes juridiques pour la défense des décisions devant l'instance de recours, le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) et plus rarement devant le Conseil d'État.


De GOMB stelt een wervingsreserve samen voor een betrekking in de graad van attaché, niveau A - juridisch medewerker.

La SDRB constitue une réserve de recrutement pour un emploi au grade d'attaché, niveau A - collaborateur juridique.


– voor 5 bindende technische normen is er 1 juridische medewerker nodig, wat betekent dat er voor 2013 1 juridische medewerker nodig is;

– un conseiller juridique peut rédiger cinq normes techniques contraignantes; un conseiller juridique sera donc nécessaire pour 2013;


- de juridisch medewerkers bij het bureau van de procureur-generaal, en

- les Legal Officers du bureau de l’attorney général, et


2.2. De klager wordt een ontvangstbewijs toegezonden, waarin het registratienummer van de klacht en de voor de zaak verantwoordelijke juridische medewerker worden vermeld.

2.2. Un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement de la plainte et désignant le juriste chargé de l'affaire est envoyé au plaignant.


De GOMB stelt een wervingsreserve samen voor een betrekking in de graad van attaché, niveau A - juridisch medewerker.

La SDRB constitue une réserve de recrutement pour un emploi au grade d'attaché, niveau A - collaborateur juridique.


Wat de aard van de functies betreft, vereist de geslaagde en tijdige levering van nieuwe bindende technische normen met name extra beleids- en juridische medewerkers en medewerkers voor de effectbeoordelingen.

Pour y parvenir dans les délais, il conviendra notamment, en ce qui concerne la nature des postes, de désigner les responsables supplémentaires ci-après.


De volgende activiteiten op het gebied van juridisch en ander professioneel advies vallen onder het register als zij bedoeld zijn om de EU-instellingen, de leden of hun medewerkers, of ambtenaren of andere personeelsleden te beïnvloeden:

Cependant, les activités suivantes concernant la fourniture de conseils juridiques et d'autres conseils professionnels sont couvertes par le registre lorsqu'elles ont pour but d'influer sur les institutions de l'Union, leurs membres ou les assistants de ceux-ci ou leurs fonctionnaires ou autres agents:


2.2. De klager wordt een ontvangstbewijs toegezonden, waarin het registratienummer van de klacht en de voor de zaak verantwoordelijke juridische medewerker worden vermeld.

2.2. Un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement de la plainte et les coordonnées du juriste chargé de l'affaire est envoyé au plaignant.


1961-1969 Juridisch medewerker bij de Vakvereniging van kredietinstellingen.

1961-1969 Fonctionnaire au service juridique de l'Association syndicale des entreprises de crédit.


De Ombudsman verzoekt om 6 extra tijdelijke posten voor juridisch medewerkers (A*6) voor de resterende nieuwe lidstaten (op de begrotingen 2003 en 2004 waren 4 posten gecreëerd).

Le médiateur demande la création de 6 postes temporaires supplémentaires de juriste (A*6) pour couvrir les nouveaux États membres restants (4 postes ayant été créés dans les budgets 2003/2004).


We moeten toch ten minste de fractievoorzitter van de CVP en onze juridisch medewerker, collega Ceder, de kans geven dit debat ernstig te volgen.

Nous devons au moins donner l’occasion au président du groupe CVP et à notre collaborateur juridique, M. Ceder, de suivre ce débat de manière sérieuse.