WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope is een uiterst handig hulpmiddel dat wij vaak in aanvulling op onze interne tools gebruiken. Het is soepel, werkt erg snel en levert een schat aan in context geplaatste informatie om de juiste terminologische keuze te maken.»

Hugues Timmermans
Bestuursdirecteur Taaldienst en dienst Verslaggeving

Belgische Senaat
Share this page!
   
Wordscope Video
„Keller Rinaudo: Een mini-robot — aangestuurd door je mobiele telefoon - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "juridisch assistent " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE


juridisch medewerker | paralegal | juridisch assistent | juridisch assistente

assistant juridique | assistante juridique | assistant de cabinet juridique/assistante de cabinet juridique | assistante de cabinet juridique


hoofd juridisch adviesbureau | verantwoordelijke juridische dienst | manager juridische dienstverlening | verantwoordelijke van een juridische dienst

directeur juridique | directrice juridique | responsable de service juridique


data voor juridische processen beheren | juridische gegevens beheren | gegevens voor juridische zaken beheren | juridische processen beheren

gérer des données juridiques


interpretatie van het recht [ juridische analogie | juridische interpretatie | wetsinterpretatie ]

interprétation du droit [ analogie juridique | interprétation de la loi | interprétation juridique ]


vennootschap [ bedrijfsvorm | juridische vorm van de vennootschap | juridisch statuut van de vennootschap | statuten van de vennootschap ]

société [ forme juridique de société | statut juridique de société ]


Juridisch Adviescomité | Juridische Adviesgroep | JAC [Abbr.] | LAB [Abbr.]

Groupe consultatif juridique | GCJ [Abbr.] | LAB [Abbr.]


communautaire juridische orde | juridisch systeem van de Europese Gemeenschap

ordre juridique communautaire


rechtssociologie [ juridische sociologie ]

sociologie du droit


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Onverminderd punt E van bijlage VI bij de Toetredingsakte van 2012 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen kan Kroatië met betrekking tot de maatregelen bedoeld in artikel 171, lid 2, onder a) en c), van Verordening (EG) nr. 718/2007 van de Commissie in 2014 nieuwe juridische verbintenissen ten aanzien van begunstigden blijven aangaan uit hoofde van het programma op grond van het IPARD-programma (instrument voor pretoetredingssteun inzake plattelandsontwikkeling - Instrument for Pre-Accession Assistance on Rural Development - I ...[+++]

Sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, la Croatie peut continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission , conformément à l'instrument d'aide à la préadhésion pour le développement rural (ci-après dénommé "programme IPARD") adopté sur la base de ce règlement, même après épuisement des ressources financières concernées dudit programme, pour autant que la demande d'aide soit déposée avant l'adop ...[+++]


1° in de sub-rubriek « 2 bis. Meester-assistent belast met het administratief en juridisch beheer van de Hogeschool », wordt het indexcijfer van de weddeschaal « 415 » vervangen door het indexcijfer « 422 »;

1° dans la sous-rubrique « 2 bis. Maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole », l'indice de l'échelle de traitement « 415 » est remplacé par l'indice « 422 »;


­ Vervanging juridische assistent (N2+) : een man vervangen door een vrouw.

­ Remplacement d'un assistant juriste (N2+) : un homme remplacé par une femme.


Hij begon zijn juridische carrière als advocaat en als assistent in sociale zekerheidsrecht aan de universiteit van Louvain-la-Neuve.

Il a démarré sa carrière en tant que juriste comme avocat et comme assistant en droit de la sécurité sociale à l'université de Louvain-la-Neuve.


Volgens de twee schrijvers zorgen de Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT's) voor de uitwisseling van data tussen landen als dat nodig is voor juridische onderzoeken en opsporing.

Selon les deux auteurs, les traités d'assistance juridique mutuelle (MLAT) permettent l'échange de données entre pays lorsque cela s'avère nécessaire pour les enquêtes et les informations judiciaires.


Volgens de twee schrijvers zorgen de Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT's) voor de uitwisseling van data tussen landen als dat nodig is voor juridische onderzoeken en opsporing.

Selon les deux auteurs, les traités d'assistance juridique mutuelle (MLAT) permettent l'échange de données entre pays lorsque cela s'avère nécessaire pour les enquêtes et les informations judiciaires.


geboren in 1950; doctoraat in de rechtsgeleerdheid en advocaat aan de balie van Padua; assistant en vervolgens senior onderzoeker burgerlijk en vergelijkend recht aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Padua (1977-1982); hoofddocent gemeenschapsrecht aan de Fondazione Collegio Europeo di Parma (1990-1998) en aan de rechtenfaculteiten van de universiteit van Padua (1985-1987), de universiteit van Macerata (1991-1994), de universiteit van Napels (1995) en de Università degli studi di Milano (2000-2001); lid van het wetenschappelijk comité „Master in European integration” aan de universiteit van Padua; ambtenaar van het Hof van Jus ...[+++]

né en 1950; docteur en droit et avocat au Barreau de Padoue; assistant et ensuite chercheur confirmé en droit civil et comparé à la faculté de droit de l'université de Padoue (1977-1982); chargé de cours en droit communautaire au Collège européen de Parme (1990-1998), et dans les facultés de droit de l'université de Padoue (1985-1987), de Macerata (1991-1994), de Naples (1995) et à l'université des études de Milan (2000-2001); membre du comité scientifique du "Master in European integration" à l'université de Padoue; fonctionnaire à la Cour de Justice, direction de la bibliothèque, recherche et documentation (1982-1984); référendaire de ...[+++]


geboren in 1952; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Vilnius (1974-1979); doctor in de rechtsgeleerdheid aan de rechtenacademie van Litouwen (1999), advocaat aan de balie van Litouwen (1979-1990); afgevaardigde van de opperraad (Parlement) van de Republiek Litouwen (1990-1992), vervolgens lid van het Seimas (Parlement) van de Republiek Litouwen en lid van het comité van staat en recht (1992-1996); rechter in het Constitutioneel Hof van de Republiek Litouwen (1996-2005), vervolgens adviseur van de president van het Constitutioneel Hof van de Republiek Litouwen (sinds 2006); assistant aan de leerstoel constitutioneel recht va ...[+++]

né en 1952; diplômé en droit de l'université de Vilnius (1974-1979); docteur ès sciences juridiques de l'Académie de droit de Lituanie (1999), avocat au barreau de Lituanie (1979-1990); député du Conseil Suprême (Parlement) de la République de Lituanie (1990-1992), puis membre du Seimas (Parlement) de la République de Lituanie et membre du Comité de l'État et de droit (1992-1996); juge à la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie (1996-2005), puis conseiller du Président de la Cour constitutionnelle de Lituanie (depuis 2006); assistant à la chai ...[+++]


geboren in 1960; doctoraalexamen rechtsgeleerdheid (Rijksuniversiteit Groningen, 1983); studie aan het Europacollege (1983-1984); assistent aan het Europacollege (1984-1986); docent aan de Universiteit Leiden (1986-1987); rapporteur bij het directoraat-generaal Mededinging van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1987-1989); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1989-1992); politiek coördinator bij het directoraat-generaal Mededinging van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1992-1993); lid van de juridische dienst va ...[+++]

né en 1960 ; licencié en droit (université de Groningue, 1983) ; études au Collège d’Europe (1983-1984) ; assistant au Collège d’Europe (1984-1986) ; chargé de cours à l’université de Leiden (1986-1987) ; rapporteur à la direction générale de la concurrence de la Commission des Communautés européennes (1987-1989) ; référendaire à la Cour de justice des Communautés européennes (1989-1992) ; coordinateur politique à la direction générale de la concurrence de la Commission des Communautés européennes (1992-1993) ; membre du service juridique de la Commission de ...[+++]


Tot slot nog een woord van dank aan Luca van de Juridische Dienst, aan Patricia van het secretariaat, en in het bijzonder aan mijn assistent Tuomas, die zo hard gewerkt heeft dat hij er een knieblessure aan heeft overgehouden.

Mes derniers remerciements sont adressés à Luca, du service juridique, à Patricia, du secrétariat, et surtout à mon assistant Tuomas, qui a travaillé si dur qu’il souffre d’une blessure au genou.


« 2 bis. Meester-assistent belast met het administratief en juridisch beheer van de Hogeschool :

« 2 bis. Maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole :


In het DCI zal de internationaal erkende definitie van ontwikkelingsbeleid zoals die door de Commissie ontwikkelingsbijstand (Development Assistance Committee of DAC) van de OESO is opgesteld voor het eerst in een juridische tekst worden verankerd.

Le nouvel instrument reprend pour la première fois dans un texte juridique la définition internationalement acceptée de la politique du développement énoncée par le comité d'aide au développement de l'OCDE.


Bij koninklijk besluit van 2 mei 2006, werd met ingang van 1 december 2005, de heer Wailliez, Hugues, administratief assistent in de weddenschaal CA3, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A1 in de vakrichting Juridische Normen en Geschillen bij de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Franse taalkader.

Par arrêté royal du 2 mai 2006, M. Wailliez, Hugues, assistant administratif dans l'échelle de traitement CA3, est promu au titre d'attaché dans la classe A1 et dans la filière de métiers Normes juridique et Litiges aux Services centraux du Service public fédéral Intérieur, cadre linguistique français, à partir du 1 décembre 2005.


2. verzoekt bijgevolg om uitbreiding - via herschikking - van de personeelsbezetting bij het secretariaat van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken met ten minste drie AD- en vier AST-posten (één assistent en drie secretaresses); verwacht dat alle posten worden gepubliceerd; verzoekt tevens om maatregelen om de beschikbaarheid van gespecialiseerde deskundigheid op dit gebied bij het secretariaat en bij de Juridische Dienst te waarborgen;

2. demande donc que l'effectif du secrétariat de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures soit augmenté – par voie de redéploiement – d'au moins trois postes AD et quatre postes AST (un assistant et trois secrétaires); escompte que tous les postes seront publiés; demande aussi que des dispositions soient prises pour garantir qu'une expertise spécialisée dans le domaine considéré sera disponible au sein du secrétariat et au sein du Service juridique;


Momenteel bestaat de juridische dienst uit twee juristen een administratief assistent.

Actuellement, le service juridique se compose de deux juristes et d'un assistant administratif.


Geboren in 1944; assistent en vervolgens assistent-docent aan de juridische faculteit te Berlijn; advocaat te Frankfurt; jurist-vertaler bij het Hof van Justitie; referendaris bij de heer Kutscher, president van het Hof van Justitie, en later bij de Duitse rechter; adjunct-griffier van het Hof van Justitie; griffier van het Gerecht van eerste aanleg van 10 oktober 1989 tot en met 6 oktober 2005.

né en 1944; assistant puis assistant-professeur à la faculté de droit (Berlin); avocat (Francfort); juriste-linguiste à la Cour de justice; référendaire auprès du président Kutscher de la Cour de justice, puis du juge allemand à la Cour de justice; greffier adjoint à la Cour de justice; greffier du Tribunal de première instance du 10 octobre 1989 au 6 octobre 2005.


Art. 2. § 1. Om als Belgisch lid of als assistent van het Belgische lid bij Eurojust te worden aangewezen, moet de kandidaat een magistraat van het openbaar ministerie zijn die sedert ten minste tien jaar juridische functies heeft uitgeoefend, waarvan de laatste zes jaar als magistraat van de rechterlijke orde.

Art. 2. § 1. Pour être désigné membre belge ou assistant du membre belge d'Eurojust, le candidat doit être un magistrat du ministère public et exercer des fonctions juridiques depuis au moins dix ans, dont les six dernières années en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.


­ Vervanging juridische assistent (N2+) : een man vervangen door een vrouw.

­ Remplacement d'un assistant juriste (N2+) : un homme remplacé par une femme.


4de trap : de graden van programmeringsanalist, van eerste elektronicus, van hoofdboekhouder, van sociaal-hoofdassistent, van hoofdvertaler, van hoofddirectiesecretaris, van marketing-hoofdassistent, van juridisch-hoofdassistent, van audiovisueel-hoofdassistent, van programmeur, van elektronicus, van boekhouder, van sociaal assistent, van vertaler, van directiesecretaris, van marketing assistent, van juridisch assistent en van audiovisueel assistent;

4e degré : les grades d'analyste de programmation, de premier électronicien, de comptable principal, d'assistant social principal, de traducteur principal, de secrétaire de direction principal, d'assistant marketing principal, d'assistant juridique principal, d'assistant audiovisuel principal, de programmeur, d'électronicien, de comptable, d'assistant social, de traducteur, de secrétaire de direction, d'assistant marketing, d'assistant juridique et d'assistant audiovisuel;


2° de diensten gepresteerd of verklaard door de kandidaat voor een aanwijzing of een tijdelijke aanwerving in het ambt van meester-assistent belast met het administratief en juridisch beheer van de Hogeschool of van meester-assistent belast met het financieel en boekhoudkundig beheer van de Hogeschool, de nuttige ervaring uitmaken, zoals bepaald in artikel 7bis, § 3, 4 van het decreet van 25 juli 1996 betreffende de opdrachten en betrekkingen in de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen».

2° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole ou à celle de maître-assistant chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole, constituent l'expérience utile telle que définie à l'article 7bis, § 3, 4 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.