WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij maken veelvuldig gebruik van Wordscope om contextgebonden voorbeelden van vertalingen te vinden.»

Serge Lefèvre
Secretaris vertaler-revisor-tolk
Teamleider van de Vertaaldienst

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Anatomie van een New Yorker-cartoon - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "invoeringswet strafvordering " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Invoeringswet Strafvordering | Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Loi d'introduction du Code de procédure pénale


Invoeringswet Wet Hoger Beroepsonderwijs | Invoeringswet WHBO | IWHBO [Abbr.]

Loi d'introduction de la Loi sur l'enseignement professionnel supérieur


verjaring van de strafvordering | verjaring van het recht tot strafvordering

prescription de l'action publique | prescription des infractions et des poursuites


verval van strafvordering door betaling van een geldsom

extinction de l'action publique par paiement d'une somme d'argent
Wetboek van Strafvordering

Code d'instruction criminelle


strafprocedure [ speciale strafrechtspleging | strafvordering | vereenvoudigde procedure ]

procédure pénale [ droit de la procédure pénale | procédure criminelle | procédure pénale spéciale | procédure simplifiée ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Verslag uitbrengen over het effect van deze nieuwe wetten en de nieuwe wetboeken van strafvordering en administratieve rechtspraak, met name wat het vooronderzoek betreft. IJkpunt 3: voortzetten van de hervorming van het justitieel apparaat ter bevordering van professionalisme, verantwoording en efficiency.

Rendre compte de l'incidence de ces deux nouvelles lois, ainsi que des codes de procédure pénale et administrative, notamment au cours de la phase pré-contentieuse Objectif de référence n° 3: poursuivre la réforme du système judiciaire, de manière à renforcer le professionnalisme, la responsabilisation et l'efficacité de celui-ci.


In vorige verslagen over het mechanisme voor samenwerking en toetsing is gewezen op het belang van de nieuwe wetboeken voor de modernisering van het Roemeense justitiële stelsel[23]. Met de invoering van het nieuwe Strafwetboek en Wetboek van Strafvordering in februari 2014 is een belangrijke stap gezet.

Les précédents rapports MCV soulignaient l'importance des nouveaux codes juridiques pour la modernisation du système judiciaire roumain[23]. La mise en œuvre, en février 2014, du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale a constitué une vaste entreprise et permis de tester la capacité d'adaptation du système judiciaire.


Na de inwerkingtreding van het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek van strafvordering, konden met de arresten van het Grondwettelijk Hof enkele belangrijke struikelblokken uit de weg worden geruimd.

Après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, les arrêts de la Cour constitutionnelle ont permis de surmonter des écueils de taille.


andere specifieke elementen van de strafvordering, die door de Raad vooraf bij besluit worden bepaald. Voor de aanneming van dit besluit, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.

d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.


Er zijn verschillende juridische problemen vastgesteld die wijzigingen nodig maken aan de wetboeken of de wet betreffende de toepassing van het wetboek van strafvordering die nog moet worden goedgekeurd vóór de inwerkingtreding[12].

Plusieurs problèmes juridiques ont été mis en évidence, qui pourraient nécessiter des modifications aux codes ou à la loi portant application du code de procédure pénale, à adopter préalablement à l'entrée en vigueur de ceux-ci[12].


de rechten van personen in de strafvordering.

les droits des personnes dans la procédure pénale.


Terwijl de tenuitvoerlegging van wetboeken (burgerlijk wetboek, wetboek van burgerlijke rechtsvordering, wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering) productieve ontwikkelingen heeft laten zien, worden er nieuwe stappen verwacht inzake onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en justitiële hervormingen.

Même si l'application des Codes (code civil, code de procédure civile, code pénal et code de procédure pénale) a été renforcée, de nouvelles étapes restent à mettre en œuvre dans le domaine de l'indépendance et de la réforme du secteur judiciaire.


Het nieuwe wetboek van strafvordering dat vanaf februari van toepassing is, is een groot project: alle bepalingen zijn rechtstreeks toepasselijk en het wetboek voert twee nieuwe instellingen in, de rechter "voor rechten en vrijheden" en de rechter van de "voorlopige kamer".

Le nouveau code de procédure pénale, dont la mise en œuvre devrait commencer en février, est une opération d'envergure. Toutes les dispositions sont directement applicables et le code crée deux nouvelles institutions: le juge «des droits et des libertés» et le juge de la «chambre préliminaire».


Onmiddellijk na de toetreding werd een reeks belangrijke maatregelen genomen: grondwetswijzigingen, een nieuwe wet inzake het justitiële stelsel, een nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering, een nieuw wetboek inzake administratieve rechtspraak en wijzigingen van het wetboek van strafvordering.

Dès le lendemain de l'adhésion, une série de mesures importantes ont été prises, notamment des amendements constitutionnels, une nouvelle loi relative au système judiciaire, un nouveau code de procédure civile, un nouveau code de procédure administrative ainsi que des modifications du code de procédure pénale.


Verslag uitbrengen over het effect van de nieuwe wetboeken van burgerlijke rechtsvordering en strafvordering.

Rendre compte de l’incidence des nouveaux codes de procédure civile et pénale et assurer le suivi de cet aspect


Advocaten bij het Hof van Cassatie en advocaten die geslaagd zijn voor het examen georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, worden geacht te voldoen aan de vereisten van de opleiding bedoeld in artikel 425, § 1, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering.

Les avocats à la Cour de Cassation et les avocats qui sont lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation sont censés satisfaire aux critères de la formation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.


Behoudens de uitzonderingen die de wet op beperkende wijze opsomt, is cassatieberoep alleen mogelijk tegen de eindbeslissingen die in laatste aanleg uitspraak doen over de strafvordering en eventueel over de bijhorende burgerlijke rechtsvordering.

Sauf les exceptions limitativement énumérées par la loi, les décisions pénales qui peuvent être attaquées devant la Cour sont celles qui statuent définitivement et en dernier ressort sur l’action publique et, le cas échéant, sur l’action civile qui lui a été associée.


Behoudens de uitzonderingen die de wet op beperkende wijze opsomt, is cassatieberoep alleen mogelijk tegen de eindbeslissingen die in laatste aanleg uitspraak doen over de strafvordering en eventueel over de bijhorende burgerlijke rechtsvordering.

Sauf les exceptions limitativement énumérées par la loi, les décisions pénales qui peuvent être attaquées devant la Cour sont celles qui statuent définitivement et en dernier ressort sur l’action publique et, le cas échéant, sur l’action civile qui lui a été associée.


Advocaten bij het Hof van Cassatie en advocaten die geslaagd zijn voor het examen georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, worden geacht te voldoen aan de vereisten van de opleiding bedoeld in artikel 425, § 1, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering.

Les avocats à la Cour de Cassation et les avocats qui sont lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation sont censés satisfaire aux critères de la formation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.


Het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering zal dit najaar in werking treden. De inwerkingtreding van het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek van strafvordering is nu gepland voor volgend jaar.

Le nouveau code de procédure civile entrera en vigueur à l'automne, tandis que le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale devraient entrer en vigueur l'an prochain, selon les dernières estimations.


De inwerkingtreding van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering is gepland voor februari 2014.

L’entrée en vigueur du code pénal et du code de procédure pénale devrait survenir en février 2014.


* Samenwerking met China met het oog op een eerste aanzet tot hervormingen betreffende hechtenis, het rechtsstelsel en de diverse bestaande sancties in het strafrecht alsmede eerste hervormingen van het strafrecht en het wetboek van strafvordering.

* Travailler avec la Chine à la promotion de mesures expérimentales visant à réformer la détention, le système juridique et l'éventail des sanctions pénales ainsi qu'au lancement de la réforme du code pénal et du code de procédure pénale.


Krachtens artikel 82, lid 2 VWEU van het Verdrag kan de Unie minimumregels betreffende de rechten van personen in de strafvordering vaststellen om te waarborgen dat de rechten van de verdediging en de eerlijkheid van de procedure worden geëerbiedigd.

L’article 82, paragraphe 2, du TFUE autorise l’Union à établir des règles minimales sur les droits des personnes dans la procédure pénale, afin de veiller à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés.


Hij wees evenwel op de malaise in de Latijnse cultuur om tot een vergelijk te komen wat de strafvordering betreft.

Il a néanmoins souligné le malaise existant dans la culture latine à transiger dans le domaine de l’action pénale.


(b) de rechten van personen in de strafvordering.

b) les droits des personnes dans la procédure pénale.


De artikelen 443 tot 447bis van ons Wetboek van Strafvordering regelen de aanvragen tot herziening.

Les articles 443 à 447bis de notre Code d'instruction criminelle règlent les demandes en révision.


Bij loutere toepassing van de Antigoonrechtspraak (zoals ook opgenomen in artikel 32 van de voorafgaande titel van het wetboek van Strafvordering) inzake uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs zou er immers bijvoorbeeld tot uitsluiting kunnen worden besloten, wanneer de uitvoerende lidstaat omwille van een strijdigheid met diens fundamentele beginselen van de rechtsorde, een Belgische, op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, niet heeft toegepast.

En cas d'application pure et simple de la jurisprudence Antigone (telle qu'elle figure à l'article 32 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle) en matière d'exclusion d'un élément de preuve obtenu illégalement, il se pourrait que celui-ci (celle-ci) soit rejeté(e), par exemple parce que l'État d'exécution, en raison d'une contradiction avec les principes fondamentaux de son ordre judiciaire, n'a pas appliqué une forme belge prescrite à peine de nullité.


De minister van Justitie is gehouden aan een jaarlijkse toezending van het verslag in uitvoering van artikel 90decies Wetboek van Strafvordering aan het Parlement.

Le ministre de la Justice est tenu de faire rapport annuellement au Parlement en exécution de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle.


De minister van Justitie is, in uitvoering van artikel 90decies Wetboek van Strafvordering, gehouden tot een jaarlijkse verslaggeving aan het Parlement.

Le ministre de la Justice est tenu, en exécution de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle, de faire rapport annuellement au Parlement.


Artikel 103 en 104 van het Wetboek voor Strafvordering regelt de bescherming van getuigen.

Les articles 103 et 104 du Code d'instruction criminelle régissent la protection des témoins.