WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope wordt dagelijks en graag gebruikt door de medewerkers van de vertaaldienst van de FOD Justitie. Het is een gebruiksvriendelijke tool met een schat aan betrouwbare meertalige informatie die de mogelijkheid biedt de passende terminologie in de goede context te gebruiken. Een must voor een vertaler. Wordscope is als het ware onontbeerlijk geworden.»

Martine Perpet
Diensthoofd Vertaaldienst

FOD Justitie
Share this page!
   
Wordscope Video
„Tim Jackson's test van de economische realiteit - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "hoofdelijke aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
hoofdelijke aansprakelijkheid | hoofdelijkheid | solidaire aansprakelijkheid | solidariteit

responsabilité solidaire | solidarité


hoofdelijke aansprakelijkheid

responsabilité solidaire


hoofdelijke aansprakelijkheid

responsabilité solidaire


aansprakelijkheid in solidum | hoofdelijke aansprakelijkheid | solidaire aansprakelijkheid

responsabilité solidaire


vordering inzake hoofdelijke aansprakelijkheid

action en responsabilité solidaire


coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid

société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire


aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Er valt niet alleen te denken aan artikel 1798 Burgerlijk Wetboek, waarnaar de aanbesteder overigens moet verwijzen in zijn opdrachtdocumenten (zie artikel 11, § 4), maar ook aan de diverse vormen van hoofdelijke aansprakelijkheid of aanverwante stelsels voor loonschulden vervat in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden, de hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden en ook artikel 88 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van algemene uitvoeringsregels.

Il convient de penser non seulement à l'article 1798 du Code civil, auquel l'adjudicateur doit d'ailleurs faire référence dans ses documents du marché (voir article 11, § 4), mais également à diverses formes de responsabilité solidaire et régimes voisins contenus dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la responsabilité solidaire pour les dettes sociales, la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et également l'article 88 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution.


Voor meer informatie omtrent die hierboven geciteerde arbeidswetgeving wordt verwezen naar de omzendbrief van 22 juli 2014 Omzendbrief overheidsopdrachten - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt - Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren (B.S. 4 augustus 2014).

Pour de plus amples informations concernant la législation relative au droit du travail citée supra, il est renvoyé à la circulaire du 22 juillet 2014 : Circulaire marchés publics - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant qui occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal - Extension de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales à certains secteurs sensibles à la fraude (M.B. 4 août 2014).


7. Indien een lidstaat de in de leden 1 tot en met 5 bedoelde regeling voor de bescherming van de schuldeisers combineert met de in lid 6 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid van de verkrijgende vennootschappen, kan hij die aansprakelijkheid beperken tot het aan elk van deze vennootschappen toegewezen nettoactief.

7. Lorsqu'un État membre combine le système de protection des créanciers visé aux paragraphes 1 à 5 avec la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires visée au paragraphe 6, il peut limiter cette responsabilité solidaire à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés.


De verplichting om in voormelde gevallen het verstrijken van de verweermiddelentermijn van de opdrachtnemer van 15 kalenderdagen af te wachten, zou zijn eigen hoofdelijke aansprakelijkheid te zeer verzwaren en eventueel ook de strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn mandatarissen en leidende ambtenaren.

L'obligation, dans les cas précités, d'attendre l'expiration du délai relatif aux moyens de défense de l'adjudicataire de 15 jours de calendrier, alourdirait trop sa propre responsabilité solidaire et éventuellement aussi la responsabilité pénale de ses mandataires et fonctionnaires dirigeants.


Gelet op het voorgaande en gelet op het vergoedende karakter van de in het geding zijnde hoofdelijke aansprakelijkheid, is de onmogelijkheid voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en aldus voor de rechter, om het bedrag van de hoofdelijke aansprakelijkheid bedoeld in artikel 30bis, § 3, van de RSZ-wet te matigen, bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het algemeen beginsel van het recht op een rechterlijke toetsing met volle rechtsmacht.

Compte tenu de ce qui précède et étant donné le caractère indemnitaire de la responsabilité solidaire en cause, l'impossibilité pour l'Office national de sécurité sociale, et donc pour le juge, de modérer le montant de la responsabilité solidaire prévue par l'article 30bis, § 3, de la loi ONSS, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.


De hier bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever of de aannemer wordt beperkt tot 65 pct. wanneer de in artikel 402, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid is toegepast in hoofde van dezelfde opdrachtgever of aannemer.

La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.


Onder die omstandigheden zou de bij de artikelen 35/1 tot 35/6 geregelde hoofdelijke aansprakelijkheid in de praktijk een dode letter blijven; - wat artikel 433quinquies van het Strafwetboek betreft, moet het te vage begrip "omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid" verduidelijkt worden en moet er een lijst worden opgesteld van ernstige aanwijzingen op grond waarvan de werf zou kunnen worden stilgelegd en na verificatie opnieuw zou kunnen worden vrijgegeven; - en ten slotte zou de Europese richtlijn inzake openbare aanbestedingen in Belgisch recht moeten worden omgezet.

Dans ces conditions, la responsabilité solidaire pour dettes salariales telle qu'organisée par les articles 35/1 à 35/6 serait totalement inopérante sur le terrain. - En ce qui concerne l'article 433quinquies du Code pénal, il faudrait clarifier les termes trop vagues de "conditions contraires à la dignité humaine" et réaliser une listes d'indices sérieux qui permettraient d'arrêter le chantier et de le rouvrir après vérification. - Et enfin, il faudrait transposer dans la loi belge, la directive européenne sur les marchés publics.


Thans wordt de periode gedurende dewelke de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt, immers door de inspectie bepaald in de in artikel 35/2 van voornoemde wet bedoelde kennisgeving.

Car actuellement, la période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application, est déterminée par l'inspection, dans la notification visée à l'article 35/2 de cette loi.


Deze omzetting zal enerzijds de regels voor de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon verscherpen en anderzijds bijkomende instrumenten aan de inspectiediensten geven om onterechte detacheringen te bestrijden.

Cette transposition, d'une part, renforcera les règles pour la responsabilité solidaire salariale et, d'autre part, donnera aux services d'inspection des instruments supplémentaires pour lutter contre les détachements irréguliers.


5. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is misschien als individuele maatregel op zich verdedigbaar maar als men hem combineert met alle andere wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld hoofdelijke aansprakelijkheid BTW-carrousselfraude, zie opsomming stuk Kamer, nr. 51-2517/12, blz. 10) dan krijgt men toch wel wat schrik van zoveel machtsmiddelen en moet men zich ernstig de vraag durven stellen hoe het komt dat ondanks zoveel macht de fiscus er niet in slaagt zijn schuldvorderingen te innen en de RSZ wel.

5. La responsabilité solidaire en question est peut-être défendable en tant que mesure individuelle, mais si elle vient s'ajouter à toutes les autres dispositions légales (notamment la responsabilité solidaire en matière de carrousels frauduleux à la TVA — voir l'énumération donnée dans le do c. Chambre, nº 51-2517/12, p. 10), on ne peut que s'inquiéter de cette multiplication de moyens coercitifs et se demander sérieusement comment, avec autant de pouvoir, et contrairement à l'ONSS, le fisc ne parvient pas à percevoir ses créances.


Dit tot gevolg heeft dat een automatische, persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad in het leven wordt geroepen, zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de vennootschappen die werden opgericht voor en na het in werking treden van het thans van kracht zijnde art. 265 par. 2 W. Venn., waardoor de zaakvoerders van de vennootschappen die voor het in werking treden werden opgericht niet met een minimale mate van voorzienbaarheid hun risico op automatische persoonlijke en hoofdelijke aa ...[+++]

elle a pour conséquence de créer une responsabilité automatique, personnelle et solidaire des gérants, anciens gérants et de toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, sans qu'il soit fait une distinction entre les sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'actuel article 265, § 2, du Code des sociétés et celles constituées postérieurement, ce qui ne permet pas aux gérants des sociétés constituées avant cette entrée en vigueur d'évaluer avec un minimum de prévisibilité le risque de responsabilité automatique personnelle et solidaire encouru, de sorte qu'il est (entre autre ...[+++]


Overwegende dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van alle partijen bij een handeling onderworpen aan de omzetbelasting/belasting over de toegevoegde waarde (BTW) een van deze middelen is, maar dat de inhoud en omvang van het begrip « hoofdelijke aansprakelijkheid » niet dezelfde is in de drie landen,

Considérant que la responsabilité solidaire de toutes les parties à une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue un de ces instruments mais que le contenu et l'étendue de cette notion de responsabilité solidaire n'est pas identique dans les trois pays,


De hier bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever of de aannemer wordt beperkt tot 65 pct. wanneer de in artikel 402, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid is toegepast in hoofde van dezelfde opdrachtgever of aannemer.

La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l’entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.


De in dit artikel bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever of aannemer vervalt wanneer de in artikel 30bis, § 3, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid reeds is toegepast in hoofde van dezelfde opdrachtgever of aannemer».

La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l’entrepreneur visée au présent article ne s’applique pas, lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est déjà appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur».


Op te merken valt dat deze gespecialiseerde cel veel baat zal hebben bij de strengere voorschriften van voormeld artikel 31, samen met andere wetsinitiatieven die weldra zullen worden uitgevoerd: de gewijzigde wet op de arbeidsrelaties (schijnzelfstandigen), de elektronische aanwezigheidsregistraties op bouwwerven, de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen en de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van illegale tewerkstelling van vreemde werknemers van derde landen.

Il faut encore mettre l’accent sur le fait que cette cellule spécialisée pourra tirer profit des dispositions plus strictes de l’article 31 précité, cumulées à d’autres initiatives législatives qui recevront bientôt exécution : la loi modifiée sur les relations de travail (faux indépendants), l’enregistrement électronique des présences sur les chantiers de construction, la responsabilité solidaire pour les rémunérations et la responsabilité solidaire en cas d’occupation illégale de travailleurs étrangers de pays tiers.


6. De sociale en fiscale regelgevingen verduidelijken dat de beide hoofdelijke aansprakelijkheden in totaal niet meer dan 100 % van het totaalbedrag van de toevertrouwde werken mogen bedragen, zodat, indien de sociale hoofdelijke aansprakelijkheid als eerste wordt uitgeoefend, de fiscale hoofdelijke aansprakelijkheid niet zal worden uitgeoefend, en indien de fiscale hoofdelijke aansprakelijkheid eerst wordt uitgeoefend, de sociale hoofdelijke aansprakelijkheid zal worden beperkt tot 65 % van het bedrag van de werken.

6. Les réglementations sociales et fiscales précisent que le total des deux responsabilités solidaires ne peut excéder 100 % du montant total des travaux confiés de sorte que si la responsabilité solidaire sociale est exercée en premier lieu, la responsabilité solidaire fiscale ne le sera pas et si la responsabilité solidaire fiscale est exercée en premier lieu, la responsabilité solidaire sociale sera limitée à 65 % du montant des travaux.


Gezien om te worden gevoegd (als bijlage 1 tot 5) bij de omzendbrief van 22 juli 2014 getiteld "Omzendbrief overheidsopdrachten - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt - Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren".

Vue pour être annexé (en tant qu'annexe 1 à 5) à la circulaire du 22 juillet 2014 intitulé « Circulaire marchés publics - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant qui occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal - Extension de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales à certains secteurs sensibles à la fraude ».


22 JULI 2014. - Omzendbrief overheidsopdrachten - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt - Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren

22 JUILLET 2014. - Circulaire marchés publics - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant qui occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal - Extension de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales à certains secteurs sensibles à la fraude


De boete die is opgelegd aan Recticel, Greiner en Eurofoam voor het gedrag van Eurofoam (een joint venture tussen Recticel en Greiner) komt deels ten laste van deze ondernemingen vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van moeder- en dochterondernemingen.

L’amende infligée pour le comportement d’Eurofoam (une entreprise commune entre Recticel et Greiner) est répartie entre Recticel, Greiner et Eurofoam en raison de la responsabilité solidaire qui lie les deux entreprises-mères à leur filiale.


zorgt de handhavingsrichtlijn voor betere handhaving van de rechten van de werknemers, onder meer door de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bouwsector voor de uitbetaling van gedetacheerde werknemers en de afhandeling van klachten.

d’améliorer la prise en compte des droits des travailleurs grâce, par exemple, à l’introduction d’une responsabilité solidaire dans le secteur de la construction pour les salaires des travailleurs détachés et au traitement des plaintes.


4. In zoverre de vervoerder en de feitelijke vervoerder beiden aansprakelijk zijn, is er hoofdelijke aansprakelijkheid.

4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire.


Aangezien hij op het ogenblik van de gunning van de opdracht echter niet in orde is ten aanzien van de bepalingen over de hoofdelijke aansprakelijkheid op sociaal vlak, kan de aanbestedende overheid hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van zijn sociale schulden. Hierbij moet worden opgemerkt dat uit artikel 30bis, § 4, vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 blijkt dat de aanbestedende overheid kan ontsnappen aan de toepassing van deze hoofdelijke aansprakelijkheid (5) indien zij, bij elke betaling van de prijs van de aan de inschrijver toevertrouwde werken, de inhoudingen en stortingen voor de R.S.Z., waarvan sprake ...[+++]

Il est à noter toutefois qu'en vertu de l'article 30bis, § 4, 4e alinéa, de la loi du 27 juin 1969, le pouvoir adjudicateur pourra échapper à l'application de cette responsabilité solidaire (5) s'il effectue correctement, lors de chaque paiement du prix des travaux confiés au soumissionnaire, les retenues et versements au profit de l'O.N.S.S. dont il est question, au § 4 de l'article 30bis (6).


De voornaamste voorgestelde wijzigingen beogen het volgende te bereiken: - verduidelijking van de toepassing van de richtlijn op internationale overgangen of overgangen van concerns; - grotere flexibiliteit in het geval van overgangen in de context van faillissementsprocedures; - beperkte hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemder en de verkrijger; - verduidelijking en uitbreiding van de werkingssfeer en de definities in de bestaande richtlijn (toepassing van de richtlijn op deeltijdwerkers, tijdelijke werknemers en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, toepassing van de richtlijn op zeeschepen, toepassing ...[+++]

Les principaux amendements proposés ont pour but : - de clarifier l'application de la directive aux transferts internationaux ou transferts de groupes d'entreprises; - de rendre plus souples les transferts effectués dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité; - de prévoir une responsabilité conjointe limitée du cédant et du cessionnaire; - de préciser et d'étendre le champ d'application et les définitions de la directive existante (application de la directive aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs temporaires et aux travailleurs sous contrat à durée déterminée; application de la directive aux navires de mer; application de ...[+++]


Ten tweede voorziet het voorstel in de hoofdelijke aansprakelijkheid van contractanten ten aanzien van subcontractanten voor de inachtneming van de toepasselijke minimumlonen, wat de bouwsector betreft (artikel 12).

Deuxièmement, la proposition prévoit, en ce qui concerne le secteur de la construction, la responsabilité solidaire des contractants à l'égard des sous-traitants pour ce qui a trait au respect des salaires minimaux applicables (article 12).


Sommige lidstaten geven de voorkeur aan geleidelijke invoering om mogelijke verstoringen op de interne markt voor het verrichten van diensten te vermijden, terwijl andere een bepaling kunnen aanvaarden die elke lidstaat vrij laat al dan niet een regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid toe te passen.

Certains États membres seraient favorables à une introduction progressive afin d'éviter de possibles distorsions de concurrence sur le marché intérieur de la prestation de services, tandis que d'autres pourraient accepter une disposition rendant facultative pour chaque État membre l'application d'un système de responsabilité solidaire.