WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«De Hoge Gezondheidsraad doet al ruim twee jaar een beroep op Locordia voor bepaalde vertaalopdrachten. Hun teams gaan proactief te werk: ze geven zeer snel antwoord op al onze vragen en hebben een open oor voor al onze wensen en verwachtingen.»

Hoge Gezondheidsraad
Share this page!
   
Wordscope Video
„Jason McCue: Terrorisme is een mislukt merk - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
Wordscope Video
„Brenda Brathwaite: Spelen om te begrijpen - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "het juridisch " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
data voor juridische processen beheren | juridische gegevens beheren | gegevens voor juridische zaken beheren | juridische processen beheren

gérer des données juridiques


hoofd juridisch adviesbureau | verantwoordelijke juridische dienst | manager juridische dienstverlening | verantwoordelijke van een juridische dienst

directeur juridique | directrice juridique | responsable de service juridique


interpretatie van het recht [ juridische analogie | juridische interpretatie | wetsinterpretatie ]

interprétation du droit [ analogie juridique | interprétation de la loi | interprétation juridique ]


juridisch medewerker | paralegal | juridisch assistent | juridisch assistente

assistant juridique | assistante juridique | assistant de cabinet juridique/assistante de cabinet juridique | assistante de cabinet juridique


juridisch relevant besluit | juridische akte

acte juridiquement important


Juridisch Adviescomité | Juridische Adviesgroep | JAC [Abbr.] | LAB [Abbr.]

Groupe consultatif juridique | GCJ [Abbr.] | LAB [Abbr.]


communautaire juridische orde | juridisch systeem van de Europese Gemeenschap

ordre juridique communautaire


vennootschap [ bedrijfsvorm | juridische vorm van de vennootschap | juridisch statuut van de vennootschap | statuten van de vennootschap ]

société [ forme juridique de société | statut juridique de société ]


rechtssociologie [ juridische sociologie ]

sociologie du droit


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
« Juridische eerstelijnsbijstand » neemt « de vorm [aan] van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie », terwijl « juridische tweedelijnsbijstand » wordt « verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies », in de vorm van « bijstand al dan niet in het kader van een procedure » of in de vorm van « bijstand bij een geding » (artikel 508/1, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 23 n ...[+++]

L'« aide juridique de première ligne » prend « la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées », tandis que l'« aide juridique de deuxième ligne » est « accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié », de « l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure » ou de « l'assistance dans le cadre d'un procès » (article 508/1, 1° et 2°, du Code judiciaire, inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998 « relative à l'aide juridique »).


Gelet op artikel 108 van Grondwet; Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikelen 446bis, 508/19, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand, artikel 508/17, ingevoegd in dezelfde wet, en vervangen door de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand; en artikel 508/19bis, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2005; Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie ...[+++]

Vu l'article 108 de la Constitution; Vu le Code judiciaire, notamment les articles 446bis, 508/19, y insérés par la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique, l'article 508/17, y inséré par la même loi, et remplacé par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, et l'article 508/19bis, y inséré par la loi programme du 27 décembre 2005; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'ai ...[+++]


19 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 446bis, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand, artikelen 508/22 en 508/23, ingevoegd bij dezelfde wet, artikelen 508/13 en 508/19, ingevoegd bij dezelfde wet en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en artikelen 508/24 en 508/25, ingevoegd bij de ...[+++]

19 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant la nomenclature des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment l'article 446bis, y inséré par la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique, les articles 508/22 et 508/23, y insérés par la même loi, les articles 508/13 et 508/19, y insérés par la même loi et modifiés par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, et les articles 508/24 et 508/25, y insérés par la loi du 15 juin 2006 ...[+++]


Te bewaren informatie Art. 164. § 1. Voor elke opdracht, raamovereenkomst die of dynamisch aankoopsysteem dat onder het toepassingsgebied van titel 2 valt en waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, bewaren aanbestedende overheden schriftelijk ten minste de volgende informatie : 1° de naam en het adres van de aanbestedende overheid, het voorwerp en het bedrag van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem; 2° in voorkomend geval, de resultaten van de selectie en/of beperking van het aantal kandidaten, offertes of oplossingen als bedoeld in de artikelen 79 en 80 namelijk : a) de namen van de geselecteerde kandidaten of inschrijvers, met de ...[+++]

Information à conserver Art. 164. § 1. Pour tout marché, accord-cadre ou système d'acquisition dynamique relevant du champ d'application du titre 2, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, les pouvoirs adjudicateurs conservent par écrit au moins les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et le montant du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique; 2° le cas échéant, les résultats de la sélection et/ou de la réduction du nombre de candidats, d'offres ou de solutions prévue aux articles 79 et 80, à savoir : a) le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sél ...[+++]


TITEL IV. - Wijzigingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen Art. 23. In artikel 3 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1 wordt in de bepaling onder 1° het woord "rechtspersoon" vervangen door de woorden "juridische entiteit"; b) in dezelfde paragraaf worden in de bepaling onder 6° de woorden "een natuurlijke of rechts ...[+++]

TITRE IV. - Modifications de la loi du 2 mai 2007 relative a la publicite des participations importantes dans des emetteurs dont les actions sont admises à la negociation sur un marche reglemente et portant des dispositions diverses Art. 23. A l'article 3 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1, 1°, les mots "toute personne morale de droit privé ou de droit public" sont remplacés par les mots "toute entité juridique régie par le droit privé ou public"; b) au même paragraphe, 6°, les mots "un ...[+++]


Wat ambtenarenzaken betreft: - juridisch advies omtrent schending beeldmerk rechten Selor; - juridisch advies en bijstand in kader Raad van State; - juridisch geschil in verband met eigendomsrecht ontwikkelde software; - juridische vertegenwoordiging bij verzoeken tot nietigverklaring van administratieve beslissingen bij de Raad van State; - juridische vertegenwoordiging in een geschil voor de arbeidsrechtbank; - juridisch advies inzake overheidsopdrachten, reglementering en rechtspersonen. b) Wat Defensie betreft, werd er na een onderhandelingsprocedure een kader-dienstenovereenkomst afgesloten.

En ce qui concerne la fonction publique: - avis juridique concernant violation droits logo Selor; - avis juridique et assistance dans le cadre du Conseil d'État; - litige juridique concernant les droits de propriété pour un logiciel développé; - représentation juridique pour des demandes d'annulation de décisions administratives devant le Conseil d'État; - représentation juridique pour un litige devant le tribunal du travail; - avis juridiques concernant des marchés publics, de la réglementation et des personnes morales. b) En ce qui concerne la Défense, un contrat cadre de services a été conclu après une procédure de négociation.


Juridisch advies dient bijgevolg aan de professionele geheimhoudingsplicht onderworpen te blijven, behalve wanneer de juridisch adviseur deelneemt aan witwaspraktijken of terrorismefinanciering, het juridisch advies voor witwasdoeleinden of terrorismefinanciering wordt verstrekt, of tenzij de beoefenaar van het juridisch beroep weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of terrorismefinanciering.

Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si le membre d'une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.


Met « juridische eerstelijnsbijstand » wordt bedoeld « de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie » georganiseerd door de commissies voor juridische bijstand of door erkende organisaties voor juridische bijstand.

Par aide juridique de première ligne, il faut entendre « l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées » organisée par les commissions d'aide juridique ou par des organisations d'aide juridique agréées.


Met « juridische eerstelijnsbijstand » wordt bedoeld « de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie » georganiseerd door de commissies voor juridische bijstand of door erkende organisaties voor juridische bijstand.

Par aide juridique de première ligne, il faut entendre « l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées » organisée par les commissions d'aide juridique ou par des organisations d'aide juridique agréées.


1º juridische eerstelijnsbijstand : de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie;

1º aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;


1º juridische eerstelijnsbijstand : de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie;

1º aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;


2Vrije vertaling : « De Staat Israël zal juridische bescherming bieden – ofwel door juridisch diensten te voorzien ofwel door juridische kosten te vergoeden- voor hen die in posities zitten en verantwoordelijk dragen namens de Israëlische regering () en tegen wie juridische procedures zijn opgestart in het buitenland betreffende hun acties in het kader van het legaal vervullen van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de Staat Israël. “

2Traduction. libre : “L’État d’Israel fournira une protection légale – soit en rendant des services légaux, ou en remboursant des dépenses légales- à ceux qui détiennent des positions et des responsabilités au nom du gouvernement israélien () contre lesquels des procédures judiciaires ont été entamées à l’étranger concernant leur action relative à l’exercice légal de leurs responsabilités pour le compte de l’État d’Israel »


Elke verwijzing naar een Engelse juridische term voor een actie, maatregel, wijze van gerechtelijke procedure, juridisch document, juridische status, rechtbank, functionaris of een juridisch concept of juridische aangelegenheid wordt in een ander rechtsgebied dan dat van Engeland en Wales geacht ook te verwijzen naar wat in dat rechtsgebied het dichtst in de buurt komt van de betekenis van die Engelse juridische term.

Toute mention d’un terme juridique anglais servant à désigner un acte, une voie de droit, un type de procédure judiciaire, un instrument juridique, un statut juridique, une juridiction, un agent public ou tout autre concept ou objet juridique est réputée comprendre, lorsqu’elle s’applique à un territoire autre que l’Angleterre et le Pays de Galles, l’équivalent le plus proche de ce terme anglais sur le territoire en question.


Elke verwijzing naar een Engelse juridische term voor een actie, maatregel, wijze van gerechtelijke procedure, juridisch document, juridische status, rechtbank, functionaris of een juridisch concept of juridische aangelegenheid wordt in een ander rechtsgebied dan dat van Engeland en Wales geacht ook te verwijzen naar wat in dat rechtsgebied het dichtst in de buurt komt van de betekenis van die Engelse juridische term.

Toute mention d’un terme juridique anglais servant à désigner un acte, une voie de droit, un type de procédure judiciaire, un instrument juridique, un statut juridique, une juridiction, un agent public ou tout autre concept ou objet juridique est réputée comprendre, lorsqu’elle s’applique à un territoire autre que l’Angleterre et le Pays de Galles, l’équivalent le plus proche de ce terme anglais sur le territoire en question.


De Commissie zal bouwen op de sterke punten van alle aanbieders van opleidingen, waaronder het Europees netwerk voor justitiële opleiding (EJTN), de Academie voor Europees recht (ERA) en de verenigingen van beoefenaars van juridische beroepen op Europees niveau, namelijk het Europees netwerk van raden voor justitie (ENCJ), de vereniging van de raden van state en hoogste administratieve rechtscolleges van de Europese Unie, het netwerk van de voorzitters van hooggerechtshoven van de Europese Unie, de Raad van de balies van Europa (CCBE), de Raad van notarissen van de Europese Unie (CNUE), de Internationale Unie van gerechtsdeurwaarders (UI ...[+++]

Elle tirera parti des atouts que possèdent tous les instituts de formation existants dont le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), l'Académie de droit européen (ERA) et les organisations professionnelles de praticiens de la justice à l'échelle européenne: le Réseau européen des Conseils de la Justice (RECJ), l'Association des Conseils d'État et des Juridictions administratives suprêmes de l'UE, le Conseil des barreaux européens (CCBE), le Conseil des Notariats de l'UE (CNUE), l'Union internationale des Huissiers de justice (UIHJ) et l'Association européenne des interprètes et traducteurs juridiques (EULITA).


Uiteindelijk zal de website de manier waarop mensen juridische informatie en juridisch advies krijgen, moderniseren en stroomlijnen.

Au final, le site modernisera et rationalisera la manière dont les citoyens reçoivent des informations et conseils juridiques.


[17] BG: Onder juridisch advies valt niet: juridische vertegenwoordiging bij juridische (gerechtelijke en niet-gerechtelijke) en administratieve organen en het opstellen van juridische documenten voor dergelijke procedures; het formuleren van juridisch advies over wetten buiten het gebied waar dienstverlener bevoegd is als advocaat, en juridische vertegenwoordiging buiten de rechtbank met betrekking tot de rechten en verplichtingen van Bulgaarse staatsburgers.

[17] BG: les services de conseils juridiques n'incluent pas: la représentation juridique devant des juridictions (judiciaires ou non) et des instances administratives ni la préparation des documents juridiques nécessaires à ces procédures; l'expression d'avis juridiques sur des lois autres que celle de la juridiction dans laquelle le prestataire de services a la qualité d'avocat ni la représentation en dehors des tribunaux liée aux droits et obligations des citoyens bulgares.


Juridische entiteiten uit de Gemeenschap nemen deel aan onderzoeksprogramma's en projecten in Israël wat betreft onderwerpen die overeenstemmen met die van het zevende EG-kaderprogramma onder dezelfde voorwaarden als juridische entiteiten uit Israël, met inachtneming van de in de bijlagen I en II vastgestelde voorwaarden. Een juridische entiteit die gevestigd is in een ander land dat bij het zevende EG-kaderprogramma is geassocieerd (een geassocieerd land), heeft krachtens deze overeenkomst dezelfde rechten en plichten als in een lidstaat gevestigde juridische entiteiten, mit ...[+++]

Les entités juridiques de la Communauté participent aux programmes et projets de recherche israéliens sur des thèmes équivalents à ceux du septième programme-cadre communautaire, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques d'Israël, sous réserve des modalités et conditions établies dans les annexes I et II. Une entité juridique établie dans un autre pays associé au septième programme-cadre communautaire (pays associé) a les mêmes droits et obligations en vertu de cet accord que les entités juridiques établies dans un État membre, à condition que ledit pays associé ait également accepté d'octroyer aux en ...[+++]


| 1)EE: Niet geconsolideerd voor CPC 861 anders dan CPC 86190.FR, PT. SI: Niet geconsolideerd voor het opstellen van juridische documenten.SE: Niet geconsolideerd wanneer de titel "Advokat" gevoerd wordt of als een EER-jurist de beroepstitel gebruikt die daarmee overeenkomt in zijn land van oorsprong [14].CY, MT: Niet geconsolideerd. | 1)FR, PT. SI: Niet geconsolideerd voor het opstellen van juridische documenten.DK: Alleen juristen met een Deense vergunning tot uitoefening van het juridische beroep, en in Denemarken geregistreerde advocatenkantoren mogen juridisch advies verstrekken.SE: Niet geconsolideerd wanneer de titel "Advokat" gev ...[+++]

| 1)EE: non consolidé pour CPC 861 à l'exclusion de CPC 86190.FR, PT, SI: non consolidé en ce qui concerne la rédaction de documents juridiques.SE: non consolidé si la personne exerce la profession d'"Advokat" (juriste, avoué, avocat) ou d'avocat de l'EEE (Espace économique européen) sous le titre professionnel correspondant de son pays d'origine [14].CY, MT: non consolidé. | 1)FR, PT, SI: non consolidé en ce qui concerne la rédaction de documents juridiques.DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'une autorisation danoise de pratiquer et aux cabinets juridiques immatriculés au Danemark.SE: non cons ...[+++]


Omvat diensten betreffende juridisch advies en juridische vertegenwoordiging in juridische, gerechtelijke en wettelijk voorgeschreven procedures; diensten voor het opstellen van juridische documenten en instrumenten; advies inzake certificatie; en diensten voor borgstelling en geschillenbeslechting.

Cette sous-rubrique recouvre les services de conseil juridique et de représentation fournis lors de toute procédure juridique, judiciaire ou réglementaire, les services de rédaction de documents et instruments juridiques, les services de consultation en matière d'actes authentiques et les services de consignation et de règlement.


2.10.2.1.aJuridische diensten omvat juridisch advies en juridische vertegenwoordiging in juridische, gerechtelijke en wettelijk voorgeschreven procedures, het opstellen van juridische documenten en instrumenten, advies inzake certificatie en diensten in verband met borgstelling en geschillenbeslechting.

2.10.2.1.aServices juridiques couvre les services de conseil juridique et de représentation dans toute procédure juridique, judiciaire ou réglementaire; les services de rédaction de documents et instruments juridiques, les services de consultation en matière d’actes authentiques et les services de consignation et de règlement.


De Raad antwoordde dat het openbaar maken van juridische adviezen zijn mogelijkheid tot het inwinnen van onafhankelijke juridische adviezen zou ondermijnen.

Le Conseil a donné comme argument que les avis juridiques ne pouvaient être diffusés au motif que sa faculté de recueillir des avis juridiques indépendants ne serait plus garantie.


Bijgevolg blijft juridisch advies onderworpen aan de beroepsgeheimhoudingsplicht, tenzij de juridisch adviseur deelneemt aan witwasactiviteiten, het juridisch advies voor witwasdoeleinden wordt verstrekt, of de advocaat weet of redenen heeft om aan te nemen dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden.

Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux.


...n; -verduidelijking van het juridische kader van essentieel belang is, gezien de mededeling van de Commissie, zodat lidstaten, aanbestedende diensten, leveranciers, aannemers en dienstverleners dezelfde opvatting hebben over de voorschriften en de kansen die zij bieden; dat de Commissie in overleg met de lidstaten interpretatierichtsnoeren moet opstellen; dat de Commissie waar nodig wetgevingsvoorstellen ter verduidelijking van het juridische kader moet ontwikkelen; -een codificatie van de richtlijnen inzake de overheidssector op het moment dat eventuele verdere wijzigingen worden aangenomen, veel zal bijdragen tot een dergelijke ve ...[+++]

...ssentiel de préciser le cadre juridique en tenant compte de la communication de la Commission, afin que les Etats membres, les entités adjudicatrices, les fournisseurs, les entrepreneurs et les prestataires de services aient une conception commune des règles et des possibilités qu'ils créent ; que la Commission devrait élaborer des éléments d'interprétation en consultation avec les Etats membres et que la Commission devrait, au besoin, mettre au point des propositions législatives visant à clarifier le cadre juridique ; que la consolidation des directives "secteur public" parallèlement à l'adoption de nouvelles modifications contribu ...[+++]


Wat de buitenlandse juristen betreft, heeft de EU na lang aandringen een liberalisatie van de juridische situatie kunnen bewerkstelligen. Buitenlandse juridische adviseurs in Japan mogen nu de firmanaam van de in hun eigen land gevestigde onderneming gebruiken (zij het met de in het Japans gestelde toevoeging "buitenlands juridisch adviseur") en de eisen met betrekking tot de ervaring van deze adviseurs werden versoepeld.

A propos des avocats et juristes étrangers, la persévérance de l'Union européenne à propos de la libéralisation de la situation juridique existante a porté ses fruits: les consultants juridiques étrangers au Japon peuvent désormais utiliser leur propre raison sociale (en y ajoutant toutefois la mention en japonais "consultant juridique étranger"), et les exigences en matière d'expérience préalable ont été réduites.