WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope wordt dagelijks en graag gebruikt door de medewerkers van de vertaaldienst van de FOD Justitie. Het is een gebruiksvriendelijke tool met een schat aan betrouwbare meertalige informatie die de mogelijkheid biedt de passende terminologie in de goede context te gebruiken. Een must voor een vertaler. Wordscope is als het ware onontbeerlijk geworden.»

Martine Perpet
Diensthoofd Vertaaldienst

FOD Justitie
Share this page!
   
Wordscope Video
„Jennifer Pahlka: Een betere overheid programmeren - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "groep burgerlijk recht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Comité burgerlijk recht | Groep burgerlijk recht

Comité sur les questions de droit civil | Groupe Questions de droit civil


burgerlijk recht [ gemeen recht ]

droit civil [ droit commun ]


algemeen recht | burgerlijk recht | civiel recht | gemeen recht | gewone wetgeving

droit commun


civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil


burgerlijk procesrecht | gerechtelijk recht

procédure civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
- bevordering van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, in het bijzonder om de rechtszekerheid te garanderen, de toegang tot de rechter te verbeteren, de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen te bevorderen, de nodige harmonisering van de wetgeving in de hand te werken of de belemmeringen die zijn ontstaan door verschillen in burgerlijk recht en burgerlijke rechtsvordering uit de weg te ruimen,

- encourager la coopération judiciaire en matière civile, dans le but notamment d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer l’accès à la justice, de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements, de favoriser le rapprochement nécessaire des législations, ou d’éliminer les obstacles que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile,


- Haalbaarheidsstudie inzake de creatie van een structuur/netwerk om het Europees onderzoek inzake internationaal privaatrecht, burgerlijk recht en burgerlijke procedure in het kader van de Gemeenschap te versterken.

- Étude de faisabilité portant sur la création d'une structure/d'un réseau en vue d'accroître la recherche européenne en matière de droit international privé, de droit civil et de procédure civile d'un point de vue communautaire.


De wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) heeft artikel 132bis van het WIB 1992 vervangen door de in B.1.1 aangehaalde bepaling teneinde de redactie ervan aan te passen aan bepaalde evoluties van het burgerlijk recht, de formaliteiten te vereenvoudigen die de belastingplichtigen moeten vervullen en de verdeling van de bijkomende toeslag voor de kinderen ten laste die niet de leeftijd van drie jaar hebben bereikt, bedoeld in artikel 132, eerste lid, 6°, van het WIB 1992, eveneens mogelijk te maken (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/001, pp. 167-169).

La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) a remplacé l'article 132bis du CIR 1992 par la disposition citée en B.1.1 en vue d'en adapter la rédaction à certaines évolutions du droit civil, de simplifier les formalités à remplir par les contribuables et de permettre également la répartition du supplément complémentaire pour les enfants à charge n'ayant pas atteint l'âge de trois ans prévu par l'article 132, alinéa 1, 6°, du CIR 1992 (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, pp. 167-169).


[68] Zie Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht, COM (2002) 196(01).

[68] Cf. Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial, COM (2002) 196(01).


Volgens sommigen is dat echter niet toereikend: behalve dat er een gebrek aan duidelijkheid blijft omtrent de toepasselijke regel, regelen sectorale richtlijnen zijn - zoals het woord zegt - niet het burgerlijk recht in zijn geheel, doch slechts bepaalde aspecten van het verbintenissenrecht.

Or, d'après certains, le recours à un tel mécanisme ne suffit pas : outre un certain manque de lisibilité quant à la règle applicable, les directives sectorielles - comme l'indique leur titre - ne réglementent pas l'intégralité du droit civil, mais seulement certains aspects du droit des contrats.


de kennis van de wetgeving van de andere lidstaten, of van bepaalde derde landen, is een onmisbaar instrument voor de ministeries van Justitie van de lidstaten van de Europese Unie, met name bij het opstellen van wetgeving en het omzetten van het communautaire recht waarvoor zij over het algemeen bevoegd zijn, waaronder met name het burgerlijk recht en het strafrecht, met dien verstande dat er verschillen zijn tussen de bevoegdheden van de ministeries van Justitie van de lidstaten.

La connaissance des législations des autres États membres, voire de certains États tiers, constitue un outil indispensable pour les ministères de la justice des États membres de l'Union européenne, en particulier aux fins de l'élaboration de la législation et de la transposition du droit de l'Union européenne relevant généralement de leur compétence, notamment en matière de droit civil et de droit pénal, étant entendu que les ministères de la justice des États membres ont des compétences différentes.


De bevoegdheid voor aangelegenheden in verband met ontwikkelingen die betrekking hebben op de door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie beheerde juridische gegevensbestanden en informatiesystemen, berust bij de e-recht-samenstelling van de Groep e-recht

Le groupe «Législation en ligne» dans sa formation «législation en ligne» est compétent pour toutes les questions relatives aux bases de données et aux systèmes d’information juridiques gérés par l’Office des publications de l’Union européenne


onder de bevoegdheid van zijn ministerie van Justitie valt, of betrekking heeft op aangelegenheden die over het algemeen onder de bevoegdheid van een ministerie van Justitie vallen, zoals burgerlijk recht en strafrecht.

relève de la compétence de son ministère de la justice, ou concerne des questions qui relèvent généralement de la compétence des ministères de la justice, telles que le droit civil et le droit pénal,


3.3. Grotere convergentie inzake burgerlijk recht

3.3. Convergence accrue dans le domaine du droit civil


Website van de Europese Commissie over burgerlijk recht

Justice civile sur le site Internet de la Commission européenne


In een aantal lidstaten bevat het burgerlijk recht specifieke bepalingen inzake bedrijfsgeheimen: Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Duitsland, Italië, Litouwen, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Dans un certain nombre d'États membres, le secret de fabrique est régi par des dispositions spécifiques de droit civil. C'est le cas en Allemagne, en Bulgarie, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Italie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède.


Op het gebied van burgerlijk recht heeft de EU een breed scala aan maatregelen ingevoerd.

L’UE a introduit un large éventail de mesures dans le domaine civil.


Mededeling houdende het definiëren van een strategie voor de internationale aanwezigheid van de EU op het gebied van burgerlijk recht | Commissie | 2011 |

Communication définissant la stratégie de renforcement de la présence internationale de l'UE dans le domaine du droit civil | Commission | 2011 |


Toch bevat het burgerlijk recht in een groot aantal lidstaten geen specifieke bepalingen inzake bedrijfsgeheimen: België, Cyprus, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Luxemburg, Malta, Nederland, Roemenië en Frankrijk (hoewel de Franse IE-code sommige aspecten regelt).

Mais dans un nombre important d'États membres (Belgique, Chypre, Irlande, Finlande, France, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Royaume-Uni et Roumanie), de telles dispositions de droit civil n'existent pas (quoique le code de la propriété intellectuelle français régisse certains aspects de cette question).


[49] Zie ook Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht, COM(2002) 196 def.

[49] Voir aussi le Livre vert de la Commission sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial (COM/2002/196 final)


Volgens de memorie van toelichting bij de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, kan die situatie zich ook "bijvoorbeeld voordoen wanneer Belgische ouders die hun gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, de geboorteaangifte van hun Belgisch kind komen doen bij een consulaire beroepspost, overeenkomstig artikel 7, 1°, van het Consulair Wetboek" (Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, i ...[+++]

Selon l'exposé des motifs de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, cette situation peut également se présenter « par exemple lorsque des parents belges qui résident habituellement à l'étranger, viennent déclarer la naissance de leur enfant belge auprès d'un poste consulaire de carrière, conformément à l'article 7, 1°, du Code consulaire» (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de disposit ...[+++]


De Groep e-recht (e-justitie) wordt verzocht om:

Le groupe «Législation en ligne» (e-Justice) est invité à:


De artikelen 49 en 50 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, bepalen nieuwe regels omtrent het toepasselijk recht op de toekenning van de naam of de voornamen van kinderen met een meervoudige nationaliteit.

Les articles 49 et 50 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, déterminent de nouvelles règles de loi applicable qui concernent l'attribution du nom ou des prénoms des enfants multipatrides.


4° hetzij krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde betaling;

4° soit en vertu des dispositions du droit civil relatives au paiement de l'indu;


Onenigheid of afwezigheid van keuze staan immers gelijk met een keuze (Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, amendement nr 74 van Mr. Terwingen c.s., Gedr. St., Kamer, gewone zitting 2016-2017, nr. 54-2259/003, blz. 124).

En effet, le désaccord ou l'absence de choix équivalent à un choix (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, amendement n° 74 de Mr. Terwingen et csrts, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2016-2017, n° 54-2259/003, p. 124).


Die bepalingen werden vervangen door de artikelen 49 en 50 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie.

Ces dispositions ont été remplacées par les articles 49 et 50 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.


De wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, bevat geen overgangsbepalingen met betrekking tot de wijzigingen aan de artikelen 37 en 39 van het Wetboek van Internationaal privaatrecht.

La loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, ne prévoit aucune règle de droit transitoire à propos des articles 37 et 39 du Code de droit international privé.


De eerder gemaakte keuze geldt voor alle kinderen met een vaststaande afstammingsband ten aanzien van dezelfde vader en moeder of dezelfde moeder en meemoeder (Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Amendement nr. 74 van de h. Terwingen c.s., Gedr. st., Kamer, gewone zitting 2016-2017, nr. 54-2259/003, blz. 124).

Ce choix effectué antérieurement s'impose à l'ensemble des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard des mêmes père et mère ou des mêmes mère et coparente (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Amendement n° 74 de M. Terwingen et csrts, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2016-2017, n° 54-2259/003, p. 124).


De naamkeuze is immers een prerogatief van het ouderlijk gezag, zoals aangehaald in de voorbereidingen in het kader van de voornoemde wet van 6 juli 2017 (Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Memorie van toelichting, Memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, gewone zitting, 2016-2017, nr. 54-2259/01, p. 42).

Les travaux préparatoires de la loi du 6 juillet 2017 précitée précisent même que le choix du nom est une prérogative de l'autorité parentale (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., Sess.ord., 2016-2017, n° 53-2259/01, p. 42).


- burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;

- le droit civil, y compris le droit judiciaire;
www.wordscope.be (v4.0.br)

groep burgerlijk recht