WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope wordt dagelijks en graag gebruikt door de medewerkers van de vertaaldienst van de FOD Justitie. Het is een gebruiksvriendelijke tool met een schat aan betrouwbare meertalige informatie die de mogelijkheid biedt de passende terminologie in de goede context te gebruiken. Een must voor een vertaler. Wordscope is als het ware onontbeerlijk geworden.»

Martine Perpet
Diensthoofd Vertaaldienst

FOD Justitie
Share this page!
   
Wordscope Video
„Ben Katchor's strips van het oude New York - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "gewone wetgeving " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
algemeen recht | burgerlijk recht | civiel recht | gemeen recht | gewone wetgeving

droit commun


wetgeving inzake omzetbelasting | wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde | wetgeving inzake btw

législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée


nationaal recht [ binnenlands recht | nationale rechtsorde | nationale voorschriften | nationale wetgeving | wetgeving van de lidstaten ]

droit national [ droit interne | législation des États membres | législation nationale | ordre juridique national | réglementation nationale ]


de kwaliteit van wetgeving garanderen | de kwaliteit van wetgeving verzekeren | zorgen voor de kwaliteit van wetgeving

assurer la qualité des textes législatifs


raad geven aan wetgevers | advies geven aan wetgevers | wetgevers adviseren

conseiller des législateurs


wetgeving [ juridische aspecten | wetgevende handeling | wettelijke bepaling ]

législation [ acte législatif | disposition législative ]


verband wetgeving-uitvoering

relation législatif-exécutif [ exécutif-législatif | législatif-exécutif ]


wetgeving inzake vervuiling | wetgeving inzake vervuiling/milieuhygiëne

législation en matière de pollution


wetgeving met betrekking tot genetische manipulatie | wetgeving over genetische manipulatie

législation en matière de génie génétique | législation en matière d'ingénierie génétique


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Het gegeven dat de gewone wetgever, ter uitvoering van een bijzonderemeerderheidswet, de concrete uitwerking van die overdracht regelt, doet geen afbreuk aan artikel 175, eerste lid, van de Grondwet.

La circonstance que le législateur ordinaire, en vue de mettre en oeuvre une loi à majorité spéciale, règle l'exécution concrète de ce transfert, ne porte pas atteinte à l'article 175, alinéa 1, de la Constitution.


Op die gebieden heeft het Verdrag van Lissabon „remclausules” geïntroduceerd waarmee kan worden afgeweken van de gewone wetgevingsprocedure, als een land oordeelt dat de fundamentele beginselen van zijn socialezekerheidsstelsel of strafrechtsysteem worden bedreigd door wetgeving die in behandeling is.

Dans ces domaines, le traité de Lisbonne a introduit des «clauses de frein» permettant de déroger à la procédure législative ordinaire si un pays estime que les principes fondamentaux de son système de sécurité sociale ou de justice pénale sont menacés par le projet de loi en cours d’adoption.


Aangezien zowel de bijzondere wetten (bijzondere wet van 8 augustus 1980 en bijzondere wet van 12 januari 1989) als de gewone wetten (wetten betreffende de verkiezing van de gewestraden) moeten worden gewijzigd, is een optreden van zowel de bijzondere wetgever als de gewone wetgever vereist.

Étant donné qu'il faut modifier tant des lois spéciales (loi spéciale du 8 août 1980 et la loi spéciale du 12 janvier 1989) que des lois ordinaires (lois relatives à l'élection des conseils régionaux), il faudra une intervention tant du législateur que du législateur ordinaire.


Aangezien zowel de bijzondere wetten (bijzondere wet van 8 augustus 1980 en bijzondere wet van 12 januari 1989) als de gewone wetten (wetten betreffende de verkiezing van de gewestraden) moeten worden gewijzigd, is een optreden van zowel de bijzondere wetgever als de gewone wetgever vereist.

Étant donné qu'il faut modifier tant des lois spéciales (loi spéciale du 8 août 1980 et la loi spéciale du 12 janvier 1989) que des lois ordinaires (lois relatives à l'élection des conseils régionaux), il faudra une intervention tant du législateur que du législateur ordinaire.


Het komt immers aan de gewone wetgever toe om nieuwe gemeenten op te richten en het statuut ervan vast te leggen (artikel 7 en 162, eerste lid, van de Grondwet), aan de bijzondere wetgever om de bevoegdheden inzake het administratief toezicht toe te wijzen (artikel 162, derde lid) en aan de gewestwetgever om ­ met een gewone meerderheid ­ de organisatie en de uitoefening van het administratief toezicht te regelen (artikel 162, derde lid, en artikel 7 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen).

Il revient, en effet, au législateur ordinaire de créer de nouvelles communes et d'établir leur statut (articles 7 et 162, alinéa 1 , de la Constitution), au législateur spécial d'attribuer les responsabilités de la tutelle administrative (article 162, alinéa 3) et au législateur régional d'aménager ­ à la majorité ordinaire ­ l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative (article 162, alinéa 3, et loi spéciale de réformes institutionnelles, article 7).


De gewone wetgever heeft dus niet de bevoegdheid om, door een wijziging van de belastbare materie, de aard van de evengenoemde belastingen en heffingen te wijzigen, vermits dit zou neerkomen op het wijzigen, met gewone meerderheid, van de bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (Gedr. St., Kamer, 1988-89, nr. 635/1, p. 60)» (3)

Le législateur ordinaire n'a pas, dès lors, le pouvoir de modifier, par la voie d'une modification de la matière imposable, la nature des taxes et prélèvements précités, puisque cela reviendrait à modifier, à la majorité ordinaire, la loi spéciale sur le financement des communautés et des régions (Do c. parl., Chambre, 1988-89, nº 635/1, p. 60)» (3)


Het opnemen van een bepaling in verband met de samenstelling van de gemeenschaps- en gewestregeringen is overigens niet nodig om het beoogde doel te bereiken : de bijzondere wetgever of, voor de Duitstalige Gemeenschap, de gewone wetgever zou op grond van de opdracht in het voorgestelde eerste lid volstrekt gelegitimeerd zijn om op dit punt maatregelen van positieve actie te nemen.

D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'inscrire une disposition relative à la composition des gouvernements de communauté et de région pour atteindre le but que l'on s'est fixé : le législateur spécial, ou, pour la Communauté germanophone, le législateur ordinaire, pourrait tout à fait légitiment prendre des mesures d'action positive sur la base de la mission définie à l'alinéa 1.


Dat er aanleiding was om een maatregel te nemen waarvan het spoedeisend karakter moeilijk te verzoenen was met een gewone aannemingsprocedure door de wetgever, blijkt eveneens uit de aanhef van het in het geding zijnde koninklijk besluit, reden waarom ook de Raad van State is verzocht bij zijn advies rekening te houden met het spoedeisend karakter : « Gelet op het verzoek om spoedhandeling, gemotiveerd door : de bijzondere regeling voor reisbureaus en de plaats van door tussenpersonen verrichte diensten, respectievelijk bepaald door artikel 26 en door artikel 28ter, titel E, van de Zesde richtlijn 77/388/EEG; de procedure bij het niet na ...[+++]

Il ressort également du préambule de l'arrêté royal en cause qu'il y avait lieu de prendre une mesure dont le caractère urgent était difficilement conciliable avec une procédure d'adoption ordinaire par le législateur, raison pour laquelle le Conseil d'Etat a également été prié de prendre en compte, dans son avis, le caractère urgent : « Vu l'urgence motivée par : le régime particulier des agences de voyages et le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires, que stipulent respectivement l'article 26 et l'article 28ter, titre E, de la sixième directive 77/388/CEE; la procédure en manquement d'Etat que régit l'articl ...[+++]


»; 3. « Schendt artikel L4211-3, § 5, van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, dat in dat Wetboek werd ingevoegd bij artikel 22 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2012 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met artikel 50, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en met artikel 3 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie ...[+++]

»; 3. « L'article L4211-3, § 5, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré dans ce Code par l'article 22 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés le cas échéant avec l'article 50, § 1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et avec l'article 3 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, qui appliquent aux Régions le principe de l'annuali ...[+++]


DEEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Volgens dit verdrag : (a) de term wetgeving bevat de wetten en reglementeringen, evenals de statutaire bepalingen inzake sociale zekerheid; (b) de term 'bepaalt' betekent bepaald door of krachtens de nationale wetgeving; (c) de uitdrukking 'industriële onderneming' bevat alle ondernemingen die behoren tot de volgende takken van economische activiteit : extractieve industrieën; fabrieksindustrieën; bouwbedrijven en openbare werken; elektriciteit, gas en water; transport, opslag en communicatie; (d) de term 'residentie' verwijst naar de gewone ...[+++]

PARTIE I. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Aux fins de la présente convention : (a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale; (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale; (c) l'expression entreprise industrielle comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique : industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz et eau; transports, entrepôts et communications; (d) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre et le terme résident désigne une personne ...[+++]


Een tussenkomst van de wetgever in 2013 (Wet 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, artikel 74) heeft er voor gezorgd dat de aangetekende brief door een gewone brief werd vervangen.

En 2013, le législateur est intervenu (art. 74 de la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice) afin de remplacer la lettre recommandée par un courrier ordinaire.


VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Mevr. C. FREMAULT Bijlage 6 Aan het publiek in kader van de toepassing van artikel 20 te verstrekken informatie DEEL 1 Voor alle inrichtingen : 1. De naam of de handelsnaam van de exploitant en het volledige adres van de betreffende inrichting; 2. Een bevestiging dat de inrichting zich aan de voorschriften en/of bestuursrechtelijke bepalingen ter uitvoering van dit samenwerkingsakkoord moet houden en dat de in artikel 7, paragraaf 1, genoemde kennisgeving of het in artikel 8, paragraaf 1, genoemde veiligheidsrapport bij de bevoegde autoriteit is ingediend; 3. Een begrijpelijke toelichting op de activiteit of activiteiten van de inrichti ...[+++]

VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme. C. FREMAULT Eléments d'information à communiquer au public en application de l'article 20 PARTIE 1 Pour tous les établissements : 1. Le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné; 2. La confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application du présent accord de coopération et que la notification prévue à l'article 7, paragraphe 1, ou le rapport de sécurité prévu à l'article 8, paragraphe 1, a été transmis(e) à l'autorité compétente; 3. Une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités ...[+++]


het herhaalde gebruik van organieke wetten te beperken en beleidsterreinen zoals gezins-, sociaal, fiscaal en begrotingsbeleid te regelen door middel van gewone wetgeving en meerderheden;

de réduire le recours aux lois cardinales, de manière à ce que des domaines d'action tels que le droit de la famille, le droit social, la fiscalité et le budget restent du ressort de la législation ordinaire et des majorités;


– het herhaalde gebruik van organieke wetten te beperken en beleidsterreinen zoals gezins-, sociaal, fiscaal en begrotingsbeleid te regelen door middel van gewone wetgeving en meerderheden;

– de réduire le recours aux lois cardinales, de manière à ce que des domaines d'action tels que le droit de la famille, le droit social, la fiscalité et le budget restent du ressort de la législation ordinaire et des majorités;


Hierbij rijst de vraag of het gegeven dat de Archiefwet van 1955 een federale bevoegdheid is gebleven, inhoudt dat de (gewone) wetgever die wet zo zou kunnen wijzigen dat ook de gemeenschappen en de gewesten verplicht zouden worden om hun dood archief bij het Rijksarchief te deponeren.

La question qui se pose est de savoir si le fait que la loi relative aux archives de 1955 continue de relever de la compétence fédérale implique que le législateur (ordinaire) a la possibilité de modifier cette loi afin d'obliger également les communautés et les régions elles aussi à déposer leurs archives statiques auprès des Archives de l'Etat.


Voorts was het doel om op de overige terreinen niet alleen het machtsevenwicht te eerbiedigen zoals dat is vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, maar ook het beginsel van de scheiding der machten te respecteren, zodat het Europees Parlement – naast zijn controle op begrotingszaken en gewone wetgeving – zijn politieke controle beter kan uitoefenen.

Dans d’autres domaines, l’objectif était également de respecter l’équilibre des pouvoirs découlant du traité de Lisbonne et de respecter le principe de la séparation des pouvoirs afin de permettre au Parlement de mieux exercer son contrôle politique en dehors des questions budgétaires et législatives ordinaires.


J. overwegende dat de Italiaanse minister van binnenlandse zaken herhaaldelijk heeft verklaard dat het afnemen van vingerafdrukken gebeurt in verband met een telling van de Roma-bevolking in Italië en dat hij voornemens is in afwijking van de gewone wetgeving het afnemen van vingerafdrukken bij Roma die in kampen wonen, met inbegrip van minderjarigen, toe te staan, waarbij hij bevestigde dat Italië zal doorgaan met deze identificatiemaatregelen, die voor 15 oktober 2008 in Milaan, Rome en Napels zullen worden afgesloten,

J. considérant que le ministre italien de l'intérieur a déclaré, à plusieurs reprises, que le prélèvement d'empreintes digitales a pour objet d'effectuer un recensement de la population Rom en Italie et qu'il avait l'intention d'autoriser le prélèvement d'empreintes digitales des Roms vivant dans des campements, mineurs inclus, par dérogation à la législation ordinaire, en affirmant que l'Italie procéderait à ces opérations d'identification qui devront être achevées avant le 15 octobre 2008 à Milan, Rome et Naples,


I. - overwegende dat de Italiaanse minister van binnenlandse zaken herhaaldelijk heeft verklaard dat het afnemen van vingerafdrukken gebeurt in verband met een telling van de Roma-bevolking in Italië en dat hij voornemens is in afwijking van de gewone wetgeving het afnemen van vingerafdrukken bij Roma die in kampen wonen, met inbegrip van minderjarigen, toe te staan, waarbij hij bevestigde dat Italië zal doorgaan met deze identificatiemaatregelen, die voor 15 oktober a.s.in Milaan, Rome en Napels zullen worden afgesloten,

I. considérant que le ministre italien de l'Intérieur a déclaré, à maintes reprises, que le prélèvement d'empreintes digitales devait permettre d'effectuer un recensement de la population Rom en Italie et qu'il avait l'intention d'autoriser le prélèvement d'empreintes digitales des Roms vivant dans des campements, mineurs inclus, par dérogation à la législation ordinaire, en affirmant que l'Italie procéderait à ces opérations d'identification qui devront être achevées avant le 15 octobre à Milan, Rome et Naples,


Een extensieve interpretatie van littera a) van artikel 5, § 1, I, 1°, van de voormelde bijzondere wet waarbij alles wat formeel in de ziekenhuiswet geregeld wordt « organiek » is, zou het immers de gewone wetgever mogelijk maken welk aspect dan ook van de zorgverstrekking dat door de bijzondere wetgever aan de gemeenschappen is toegewezen opnieuw aan zich te trekken door het eenvoudig in de ziekenhuiswet op te nemen.

Une interprétation extensive du littera a) de l'article 5, § 1, I, 1°, de la loi spéciale précitée, selon laquelle tout ce qui est formellement réglé par la loi sur les hôpitaux serait « organique », permettrait en effet au législateur ordinaire de s'approprier à nouveau n'importe quel aspect de la politique de dispensation de soins attribuée aux communautés par le législateur spécial en l'incorporant tout simplement dans la loi sur les hôpitaux.


Het oorspronkelijk eigen vermogen als bedoeld in artikel 57, punt a), van Richtlijn 2006/48/EG omvat alle instrumenten die overeenkomstig de nationale wetgeving als eigen vermogen dienen te worden aangemerkt, bij liquidatie dezelfde rangorde hebben als gewone aandelen en in doorgaande bedrijfsvoering, op gelijke voet met gewone aandelen, verliezen volledig opvangen.

Les fonds propres de base visés à l’article 57, point a), de la directive 2006/48/CE devraient englober tous les instruments qui sont considérés par le droit national comme du capital social, qui sont de même rang que les actions ordinaires en cas de liquidation et qui absorbent intégralement les pertes au même titre que ces actions ordinaires en continuité d’exploitation.


Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de wet van 22 juli 1991 louter een bevestiging was van een praktijk die reeds werd gevolgd vóór de staatshervormingen van 1988 en 1989, dat de bijzondere wetgever aan die praktijk geen aandacht heeft gegeven toen hij de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten heeft aangenomen, en dat de gewone wetgever van oordeel was dat die regeling « geheel in overeenstemming [was] » met de vereisten van de bijzondere wetten van 8 augus ...[+++]

Il convient de tenir compte de ce que la loi du 22 juillet 1991 ne faisait que confirmer une pratique suivie avant les réformes de l'Etat de 1988 et 1989, que cette pratique n'a pas retenu l'attention du législateur spécial lorsqu'il a adopté la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et que le législateur ordinaire a cru qu'elle « [répondait] parfaitement » aux exigences des lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 janvier 1989 (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1656/3, p. 13).


De volgende alternatieve instrumenten worden voorgesteld voor het aannemen van een Europees verbintenissenrecht: beginselen die vrijer kunnen worden "gekneed" dan een gewone wetgeving, zodat ze toegankelijk blijven, maar toch de autoriteit afdwingen van een bindende juridische bron; een ad-hocverdrag; modelwetten zoals in de Verenigde Staten worden gebruikt.

Les autres instruments suggérés pour l'adoption d'un droit européen du contrat sont: des principes susceptibles d'être plus librement façonnés qu'une législation ordinaire, de façon à rester accessibles, tout en imposant cependant l'autorité d'une source juridique contraignante; un traité ad hoc; des lois types comme celles qui sont utilisées aux États-Unis.


Een extensieve interpretatie van littera a) van artikel 5, § 1, I, 1°, van de voormelde bijzondere wet waarbij alles wat formeel in de ziekenhuiswet geregeld wordt « organiek » is, zou het immers de gewone wetgever mogelijk maken welk aspect dan ook van de zorgverstrekking dat door de bijzondere wetgever aan de gemeenschappen is toegewezen terug aan zich te trekken door het eenvoudig in de ziekenhuiswet op te nemen.

Une interprétation extensive du littera a) de l'article 5, § 1, I, 1°, de la loi spéciale précitée, selon laquelle tout ce qui est formellement réglé par la loi sur les hôpitaux serait « organique », permettrait en effet au législateur ordinaire de s'approprier à nouveau n'importe quel aspect de la politique de dispensation de soins attribuée aux communautés par le législateur spécial en l'incorporant tout simplement dans la loi sur les hôpitaux.


1. Schrijft de wetgeving van de lidstaat van herkomst voor dat een vordering moet worden ingediend om erkend te kunnen worden, of dat een maatregel ter kennis moet worden gebracht van de schuldeisers met woonplaats, gewone verblijfplaats of statutaire zetel in die staat, dan stellen de administratieve of rechterlijke instanties van de lidstaat van herkomst of de bewindvoerder ook de bekende schuldeisers met woonplaats, gewone verblijfplaats of s ...[+++]

1. Lorsque la législation de l'État membre d'origine exige la production d'une créance en vue de sa reconnaissance ou prévoit une notification obligatoire de la mesure aux créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans cet État, les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine ou l'administrateur informent également les créanciers connus qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans les autres États membres, selon les modalités prévues à l'article 14 et à l'article 17, paragraphe 1.


2. Indien de wetgeving van de lidstaat van herkomst bepaalt dat schuldeisers met woonplaats, gewone verblijfplaats of statutaire zetel in die staat het recht hebben vorderingen in te dienen of opmerkingen met betrekking tot hun vorderingen te maken, zo geldt dit recht ook voor schuldeisers met woonplaats, gewone verblijfplaats of statutaire zetel in de andere lidstaten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 en artikel 17, lid 2 ...[+++]

2. Lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit le droit, pour les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans cet État, de produire leurs créances ou de présenter les observations relatives à leurs créances, les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans les autres États membres bénéficient également de ce droit selon les modalités prévues à l'article 16 et à l'article 17, paragraphe 2.