WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Stefan Sagmeister over wat hij geleerd heeft - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "gerechtelijke strafprocedure " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
gerechtelijke strafprocedure

procédure judiciaire pénale


correctrice van gerechtelijke notulen | proeflezer van gerechtelijke notulen | corrector van gerechtelijke notulen | revisor van gerechtelijke notulen

correcteur d'épreuves | correctrice d'épreuves | scopiste


gerechtelijk apparaat | gerechtelijk bestel

système judiciaire


(gerechtelijke vervolging | (gerechtelijke) vervolging

poursuite


gerechtelijk notuliste | gerechtssecretaris | gerechtelijk notulist | griffier

greffier | sténographe | greffier/greffière | sténotypiste


gerechtelijk vooronderzoek [ geheimhouding van het vooronderzoek ]

instruction judiciaire [ secret de l'instruction ]


betekening van gerechtelijke akten | kennisgeving van gerechtelijke akten

notification d'acte judiciaire


deelnemen aan rabbijnse gerechtelijke procedures

participer à une procédure judiciaire rabbinique
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In dit geval is een gerechtelijke strafprocedure uitgesloten, aangezien diplomaten onschendbaar zijn.

Dans ce cas, vu l'immunité pénale des diplomates, une procédure judiciaire pénale est exclue.


Enerzijds wordt over het hoofd gezien dat de tuchtoverheid niet noodzakelijk op de hoogte wordt gehouden van het gevolg dat gegeven wordt aan de strafvordering, inzonderheid wanneer ze zich op het strafproces geen burgerlijke partij heeft gesteld, hetzij uit vrije keuze, hetzij omdat de feiten waarop een eventuele tuchtprocedure gebaseerd zal zijn, daar geen aanleiding toe geven (9) Anderzijds is de Koning, wanneer daartoe niet uitdrukkelijk in een rechtsgrond is voorzien, niet bevoegd om de gerechtelijke overheid voor te schrijven inlichtingen over de uitkomst van een strafprocedure ...[+++]

D'une part, elle perd de vue que l'autorité disciplinaire ne sera pas nécessairement tenue informée des suites de l'action pénale, spécialement lorsqu'elle ne se sera pas constituée partie civile au procès pénal, soit par choix, soit parce que les faits qui fonderont l'éventuelle procédure disciplinaire ne s'y prêtent pas (9). D'autre part, sans fondement légal exprès en ce sens, il n'est pas au pouvoir du Roi d'imposer à l'autorité judiciaire de communiquer des informations à l'autorité disciplinaire concernant l'issue d'une procédure pénale (10). Dans ce contexte, et aux fins de limiter les risques de dépassement du délai raisonnable, ...[+++]


« Schendt artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het, zelfs voor beroepen tot nietigverklaring van een veroordeling tot administratieve geldboeten van strafrechtelijke aard, voorziet in strikte termijnen voor de verschillende stappen van de rechtspleging en daaraan, als gevolg, een onweerlegbaar vermoeden van verlies van belang bij de rechtspleging en een verwerping van het beroep koppelt, terwijl een veroordeelde rechtszoekende steeds belang erbij heeft dat zijn veroordeling nietig wordt verklaard, zodat die regel in die specifieke materie niet redelijk verantwoord is (gelijke behandeling van verschillende situaties) en de ...[+++]

« L'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, même pour des recours en annulation de condamnation à des amendes administratives de nature pénale, il prévoit des délais de rigueur pour les diverses étapes de la procédure, et y attache comme conséquence une présomption irréfragable de perte d'intérêt à la procédure et un rejet du recours, alors qu'un justiciable condamné a toujours intérêt à voir annuler sa condamnation, si bien que cette règle n'est pas raisonnablement justifiée en cette matière spécifique (traitement égal de situat ...[+++]


computercriminaliteit gerechtelijk onderzoek georganiseerde misdaad strafprocedure telecommunicatie terrorisme politie gerechtelijk vooronderzoek informatienetwerk strafrecht gegevensverwerking informatietechnologie internet gegevensbank biometrie telefoon- en briefgeheim informatieverwerkend systeem territoriaal recht

criminalité informatique enquête judiciaire criminalité organisée procédure pénale télécommunication terrorisme police instruction judiciaire réseau d'information droit pénal traitement des données technologie de l'information Internet base de données biométrie protection des communications système informatique droit territorial


beslag op bezittingen gerechtelijke dwaling vergoeding strafprocedure gerechtelijke vervolging strafrecht

saisie de biens erreur judiciaire indemnisation procédure pénale poursuite judiciaire droit pénal


uitwisseling van informatie beroepsgeheim openbare veiligheid getuigenverklaring informatieverwerking rechten van de verdediging seksueel misdrijf pedofilie huiselijk geweld sociale dienst strafprocedure kinderbescherming terrorisme algemeen belang misbruik van vertrouwen politie internationale veiligheid gerechtelijk vooronderzoek machtsmisbruik gerechtelijke vervolging strafrecht strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen witwassen van geld strafsanctie openbaar ministerie ongewenste intimiteiten slachtoffer kinderpornogra ...[+++]

échange d'information secret professionnel sécurité publique témoignage traitement de l'information droits de la défense délit sexuel pédophilie violence domestique service social procédure pénale protection de l'enfance terrorisme intérêt collectif abus de confiance police sécurité internationale instruction judiciaire abus de pouvoir poursuite judiciaire droit pénal responsabilité pénale des mineurs blanchiment d'argent sanction pénale ministère public harcèlement sexuel victime pornographie enfantine aide sociale protection de la vie privée travailleur social avocat sûreté de l'Etat violence sexuelle


« Schendt artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het, zelfs voor beroepen tot nietigverklaring van een veroordeling tot administratieve geldboeten van strafrechtelijke aard, voorziet in strikte termijnen voor de verschillende stappen van de rechtspleging en daaraan, als gevolg, een onweerlegbaar vermoeden van verlies van belang bij de rechtspleging en een verwerping van het beroep koppelt, terwijl een veroordeelde rechtszoekende steeds belang erbij heeft dat zijn veroordeling nietig wordt verklaard, zodat die regel in die specifieke materie niet redelijk verantwoord is (gelijke behandeling van verschillende situaties) en de ...[+++]

« L'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, même pour des recours en annulation de condamnation à des amendes administratives de nature pénale, il prévoit des délais de rigueur pour les diverses étapes de la procédure, et y attache comme conséquence une présomption irréfragable de perte d'intérêt à la procédure et un rejet du recours, alors qu'un justiciable condamné a toujours intérêt à voir annuler sa condamnation, si bien que cette règle n'est pas raisonnablement justifiée en cette matière spécifique (traitement égal de situat ...[+++]


gerechtelijk onderzoek strafprocedure terrorisme gerechtelijk vooronderzoek vrijheidsberoving gerechtelijke vervolging straffeloosheid Belgen in het buitenland doodslag extraterritoriale bevoegdheid

enquête judiciaire procédure pénale terrorisme instruction judiciaire séquestration de personnes poursuite judiciaire impunité Belges à l'étranger homicide compétence extraterritoriale


verjaring van de vordering gerechtelijke politie gerechtelijk onderzoek huiszoeking rechter strafblad forensische geneeskunde magistraat strafprocedure DNA verbeurdverklaring van goederen gerechtskosten openbaar ministerie getuigenverklaring arrestatie rechten van de verdediging bankgeheim strafrechtspraak civiele aansprakelijkheid burgerlijk geding wetboek tenuitvoerlegging van het vonnis verzachtende omstandigheid gerechtelijke expertise rechtsbijstand verschoning telefoon- en briefgeheim voorlopige hechtenis bewijs rechtsmiddel bes ...[+++]

prescription d'action police judiciaire enquête judiciaire perquisition juge casier judiciaire médecine légale magistrat procédure pénale ADN confiscation de biens frais de justice ministère public témoignage arrestation droits de la défense secret bancaire juridiction pénale responsabilité civile action civile code juridique voie d'exécution circonstance atténuante expertise judiciaire aide judiciaire récusation protection des communications détention provisoire preuve voie de recours saisie de biens juridiction supérieure réforme judiciaire action publique magistrat non professionnel


openbaar ministerie getuigenverklaring audiovisueel materiaal gerechtelijke expertise voorbespeelde beeld- of geluidsdrager teleconferentie videocommunicatie bewijs gerechtelijk vooronderzoek gerechtszitting gerechtelijk onderzoek georganiseerde misdaad strafprocedure telecommunicatie

ministère public témoignage matériel audiovisuel expertise judiciaire support enregistré téléconférence vidéocommunication preuve instruction judiciaire audience judiciaire enquête judiciaire criminalité organisée procédure pénale télécommunication


islam voltrekking van de straf burgerlijke rechtsvordering gelijke behandeling van man en vrouw rechter slachtoffer georganiseerde misdaad Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding magistraat strafprocedure geweld Europees Verdrag voor de rechten van de mens rechtsstelsel slachtofferhulp politie wegverkeer speelhuis vervangende straf gerechtelijk vooronderzoek gerechtelijke politie lichamelijk geweld verkeersregels gemeente prostitutie bescherming van de consument strafrecht ratificatie van een overeenkomst gerecht ...[+++]

islam exécution de la peine procédure civile égalité homme-femme juge victime criminalité organisée Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme magistrat procédure pénale violence convention européenne des droits de l'homme système judiciaire aide aux victimes police circulation routière établissement de jeux peine de substitution instruction judiciaire police judiciaire agression physique code de la route commune prostitution protection du consommateur droit pénal ratification d'accord arriéré judiciaire médiateur ministère public nationalité peine de mort établissement pénitentiaire toxicomanie transparence administ ...[+++]


Wederzijdse erkenning van beslissingen in strafzaken kan alleen effectief functioneren in een geest van vertrouwen, waarbij niet alleen de gerechtelijke autoriteiten, maar alle bij de strafprocedure betrokken actoren beslissingen van de gerechtelijke autoriteiten van de andere lidstaten als gelijkwaardig aan hun eigen beslissingen beschouwen; daarbij gaat het niet alleen om het vertrouwen dat de regels van de andere lidstaten adequaat zijn, maar ook om het vertrouwen dat die regels correct worden toegepast.

La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles.


Wederzijdse erkenning van beslissingen in strafzaken kan alleen effectief functioneren in een geest van vertrouwen, waarbij niet alleen de gerechtelijke autoriteiten, maar alle bij de strafprocedure betrokken actoren beslissingen van de gerechtelijke autoriteiten van de andere lidstaten als gelijkwaardig aan hun eigen beslissingen beschouwen; daarbij gaat het niet alleen om het vertrouwen dat de regels van de andere lidstaten adequaat zijn, maar ook om het vertrouwen dat die regels correct worden toegepast.

La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles.


uitwisseling van informatie beperkingen in het handelsverkeer beroepsgeheim etiketteren handelsnorm zwarte handel openbaarheid van het bestuur gerechtelijk onderzoek huiszoeking strafprocedure chemisch product terrorisme administratieve bevoegdheid gerechtelijk vooronderzoek handelsrecht verbeurdverklaring van goederen strafrecht explosieve stof burgerbescherming strafsanctie beroep in het douanewezen douane administratieve sanctie gevaarlijke stof nationale uitvoeringsmaatregel geldboete

échange d'information restriction aux échanges secret professionnel étiquetage norme de commercialisation trafic illicite transparence administrative enquête judiciaire perquisition procédure pénale produit chimique terrorisme compétence administrative instruction judiciaire droit commercial confiscation de biens droit pénal explosif protection civile sanction pénale profession de la douane douane sanction administrative substance dangereuse mesure nationale d'exécution amende


1. De lidstaten zorgen ervoor dat, overeenkomstig de rol van het slachtoffer in de strafprocedure in het toepasselijke strafrechtstelsel, het slachtoffer dat de taal van de strafprocedure niet begrijpt of spreekt, op verzoek, kosteloos door een tolk wordt bijgestaan, ten minste wanneer hij in de loop van de strafprocedure door onderzoeks- en gerechtelijke instanties wordt gehoord of ondervraagd — onder meer door de politie — en wanneer hij actief deelneemt aan de terechtzitting en eventueel noodzakelijke tussentijdse zittingen.

1. Conformément au rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le demande, d'une interprétation, gratuitement, au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l'audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d'une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé ...[+++]


1. De lidstaten zorgen ervoor dat, overeenkomstig de rol van het slachtoffer in de strafprocedure in het toepasselijke strafrechtstelsel, het slachtoffer dat de taal van de strafprocedure niet begrijpt of spreekt, op verzoek, kosteloos door een tolk wordt bijgestaan, ten minste wanneer hij in de loop van de strafprocedure door onderzoeks- en gerechtelijke instanties wordt gehoord of ondervraagd — onder meer door de politie — en wanneer hij actief deelneemt aan de terechtzitting en eventueel noodzakelijke tussentijdse zittingen.

1. Conformément au rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le demande, d'une interprétation, gratuitement, au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l'audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d'une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé ...[+++]


1. De lidstaten zorgen ervoor dat een verdachte of beklaagde die de taal van de strafprocedure niet spreekt of verstaat, onverwijld door een tolk wordt bijgestaan tijdens de strafprocedure voor onderzoeks- en gerechtelijke autoriteiten, onder meer tijdens politieverhoren, alle zittingen van het gerecht en alle noodzakelijke tussentijdse zittingen.

1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.


1. De lidstaten zorgen ervoor dat een verdachte of beklaagde die de taal van de strafprocedure niet spreekt of verstaat, onverwijld door een tolk wordt bijgestaan tijdens de strafprocedure voor onderzoeks- en gerechtelijke autoriteiten, onder meer tijdens politieverhoren, alle zittingen van het gerecht en alle noodzakelijke tussentijdse zittingen.

1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.


Onverminderd de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en verschillen in gerechtelijke organisatie binnen de Unie, verzoeken de lidstaten degenen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van rechters, aanklagers en justitieel personeel betrokken bij strafprocedures, om bijzondere aandacht te besteden aan de bijzondere kenmerken van communicatie met bijstand van een tolk, teneinde voor efficiënte en doeltreffende communicatie te zorgen.

Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales d’accorder une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète, afin d’assurer une communication efficace et effective.


5. betreurt het ontbreken van een duidelijke beperking van de doelstelling in de brief van het DHS, waarin staat dat de PNR-gegevens kunnen worden gebruikt voor de strijd tegen het terrorisme en aanverwante misdaden, maar ook voor een reeks niet gespecificeerde andere doeleinden waaronder "de bescherming van vitale belangen van het gegevenssubject of andere personen, of bij gerechtelijke strafprocedures of andere door de wet vereiste procedures";

5. déplore que la lettre du ministère de la sécurité intérieure ne formule aucune limitation claire des objectifs, se bornant à constater que les données PNR peuvent être utilisées pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité y associée, mais aussi pour toute une série d'objectifs supplémentaires non spécifiés, notamment "pour la protection des intérêts vitaux du sujet des données ou d'autres personnes, ou dans toute procédure pénale, ou dans d'autres cas requis par la loi";


6. betreurt de gebrekkige want zeer onduidelijker en onnauwkeurige formulering van de beperking van de doelstelling in de brief van het DHS, waarin staat dat de PNR-gegevens kunnen worden gebruikt voor de strijd tegen het terrorisme en aanverwante misdaden, maar ook voor een reeks niet gespecificeerde andere doeleinden waaronder ‘de bescherming van vitale belangen van het gegevenssubject of andere personen, of bij gerechtelijke strafprocedures of andere door de wet vereiste procedures’;

6. déplore les carences du libellé, très général et imprécis, de la lettre du ministère de la sécurité intérieure quant à la limitation des objectifs, qui se borne à constater que les données PNR peuvent être utilisées pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité y associée, mais aussi pour toute une série d'objectifs supplémentaires non spécifiés, notamment "pour la protection des intérêts vitaux du sujet des données ou d'autres personnes, ou dans toute procédure pénale, ou dans d'autres cas requis par la loi";


7. betreurt het ontbreken van een duidelijke beperking van de doelstelling in de brief van het DHS, waarin staat dat de PNR-gegevens kunnen worden gebruikt voor de strijd tegen het terrorisme en aanverwante misdaden, maar ook voor een reeks niet gespecificeerde andere doeleinden waaronder "de bescherming van vitale belangen van het gegevenssubject of andere personen, of bij gerechtelijke strafprocedures of andere door de wet vereiste procedures";

7. regrette que la lettre du ministère de la sécurité intérieure ne délimite pas clairement les objectifs, mais se borne à constater que les données PNR peuvent être utilisées pour la lutte contre le terrorisme et les crimes qui y sont liés, mais aussi pour toute une série d'objectifs supplémentaires non spécifiés, notamment "pour la protection des intérêts vitaux du sujet des données ou d'autres personnes, ou dans le cadre d'une procédure pénale, ou dans d'autres cas requis par la loi";


7. betreurt het ontbreken van een duidelijke beperking van de doelstelling in de brief van het DHS, waarin staat dat de PNR-gegevens kunnen worden gebruikt voor de strijd tegen het terrorisme en aanverwante misdaden, maar ook voor een reeks niet gespecificeerde andere doeleinden waaronder ‘de bescherming van vitale belangen van het gegevenssubject of andere personen, of bij gerechtelijke strafprocedures of andere door de wet vereiste procedures’;

7. regrette que la lettre du ministère de la sécurité intérieure ne délimite pas clairement les objectifs, mais se borne à constater que les données PNR peuvent être utilisées pour la lutte contre le terrorisme et les crimes qui y sont liés, mais aussi pour toute une série d'objectifs supplémentaires non spécifiés, notamment "pour la protection des intérêts vitaux du sujet des données ou d'autres personnes, ou dans le cadre d'une procédure pénale, ou dans d'autres cas requis par la loi";


5. betreurt het ontbreken van een duidelijke beperking van de doelstelling in de brief van het DHS, waarin staat dat de PNR-gegevens kunnen worden gebruikt voor de strijd tegen het terrorisme en aanverwante misdaden, maar ook voor een reeks niet gespecificeerde andere doeleinden waaronder ‘de bescherming van vitale belangen van het gegevenssubject of andere personen, of bij gerechtelijke strafprocedures of andere door de wet vereiste procedures’;

5. déplore l'absence de limites claires quant aux objectifs dans la lettre du DHS, laquelle note que les données PNR peuvent être utilisées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et des crimes connexes mais également pour servir une série d'objectifs supplémentaires non spécifiés, notamment "pour la protection des intérêts vitaux du sujet des données ou d'autres personnes, ou dans le cadre de toute procédure judiciaire pénale, ou dans tout autre cas requis par la loi";


Dat is nochtans heel belangrijk opdat de straf een effect zou hebben op de crimineel en opdat het slachtoffer gesterkt uit een gerechtelijke strafprocedure zou komen, om daarna het verwerkingsproces tot een goed einde te brengen.

C'est pourtant très important pour que la peine ait un effet sur le criminel et pour que la victime sorte réconfortée d'une procédure pénale afin de pouvoir surmonter le traumatisme subi.