WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope is een uiterst handig hulpmiddel dat wij vaak in aanvulling op onze interne tools gebruiken. Het is soepel, werkt erg snel en levert een schat aan in context geplaatste informatie om de juiste terminologische keuze te maken.»

Hugues Timmermans
Bestuursdirecteur Taaldienst en dienst Verslaggeving

Belgische Senaat
Share this page!
   
Wordscope Video
„John Graham-Cumming: De prachtigste machine die nooit heeft bestaan - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "gerechtelijk recht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijk procesrecht | gerechtelijk recht

procédure civile


correctrice van gerechtelijke notulen | proeflezer van gerechtelijke notulen | corrector van gerechtelijke notulen | revisor van gerechtelijke notulen

correcteur d'épreuves | correctrice d'épreuves | scopiste


gerechtelijke weg | voorziening in rechte

voie judiciaire


gerechtelijke storing | stoornis op grond van een beweerd recht

trouble de droit


EU-recht - nationaal recht [ communautair recht-intern recht | communautair recht-nationaal recht | nationaal recht - recht van de Europese Unie | recht van de Europese Unie - nationaal recht ]

droit de l'UE-droit national [ droit communautaire-droit interne | droit communautaire-droit national | droit de l'Union européenne-droit national | droit national-droit communautaire | droit national-droit de l'Union européenne ]


gerechtelijk notuliste | gerechtssecretaris | gerechtelijk notulist | griffier

greffier | sténographe | greffier/greffière | sténotypiste
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
« Schendt artikel 356 van het WIB 1992, zoals ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen (B.S. 31 december 2009), de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het fiscaal proces van subsidiaire aanslag zijn karakter van burgerlijk proces, beheerst door het gemeen gerechtelijk recht, ontneemt, en in zoverre het de belastingadministratie de mogelijkheid biedt een nochtans vervallen rechtsgeding te doen herleven, niet alleen de debatten voort te zetten voor een rechterlijke instantie die de vordering van de belastingplichtige nochtans heeft ingewilligd, hetgeen het rechtsgeding zou moeten doen v ...[+++]

« L'article 356 du CIR 1992, tel qu'introduit par l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales (M.B. du 31 décembre 2009), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dépossède le procès fiscal en cotisation subsidiaire de sa nature de procès civil, régi par le droit judiciaire commun, et en ce qu'il permet à l'administration fiscale de faire renaitre une instance pourtant éteinte, de non seulement poursuivre les débats devant une juridiction qui a pourtant fait droit à la demande du contribuable, ce qui devrait éteindre l'instance et la dessaisir définitivement par application de l'arti ...[+++]


- sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

- le droit social, y compris le droit judiciaire.


- burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;

- le droit civil, y compris le droit judiciaire;


Art. 3. Worden benoemd tot lid van de Commissie : - de heer Hakim Boularbah, hoogleraar aan de Université de Liège en advocaat; - Mevr. Beatrijs Deconinck, afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie en covoorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht; - de heer Piet Taelman, hoogleraar aan de Universiteit Gent en ere-advocaat; - de heer Jean-François Van Drooghenbroeck, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain en de Université Saint-Louis de Bruxelles, covoorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht en advocaat.

Art. 3. Sont nommés membres de la Commission : - M. Hakim Boularbah, professeur à l'Université de Liège et avocat; - Mme Beatrijs Deconinck, président de section à la Cour de Cassation et co-présidente du Centre Interuniversitaire de Droit Judiciaire; - M. Piet Taelman, professeur à la Universiteit Gent et avocat honoraire; - M. Jean-François Van Drooghenbroeck, professeur à l'Université Catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis de Bruxelles, co-président du Centre Interuniversitaire de Droit Judiciaire et avocat.


Voor het gesprek met deze groep heeft de kandidaat de keuze uit vier materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - economisch en handelsrecht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; - sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Pour l'entretien avec ce groupe, le candidat a le choix entre quatre matières : - le droit civil, y compris le droit judiciaire; - le droit économique et commercial, y compris le droit judiciaire; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - le droit social, y compris le droit judiciaire.


De kandidaten hebben de keuze uit drie materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; - sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Les candidats ont le choix entre trois matières : - le droit civil, y compris le droit judiciaire; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - le droit social, y compris le droit judiciaire.


3. Specifieke vereisten: - Houder zijn van een wettelijk Belgisch diploma van licentiaat of master in de rechten; - Houder zijn van een diploma van minstens Franstalig hoger onderwijs indien het diploma van licentiaat of master in de rechten niet is afgeleverd door het Franstalig onderwijs; - Een zeer grondige en actieve kennis van het Nederlands hebben; - Een degelijke basiskennis hebben van overheidsstructuren; - Een algemene kennis van en interesse hebben voor actualiteit en maatschappelijke vraagstukken; - Kennis en/of ervaring hebben in één of meerdere van de volgende rechtsdomeinen: administratief recht, straf- en gerechtelijk recht, de fundamentele re ...[+++]

3. Exigences spécifiques : - Etre titulaire d'un diplôme légal belge de licencié ou master en droit; - Etre titulaire d'au moins un diplôme d'enseignement supérieur francophone si le diplôme de licencié ou master en droit n'est pas délivré par l'enseignement francophone; - Avoir une connaissance très approfondie et active du néerlandais; - Avoir une connaissance de base solide des structures de l'Etat; - Avoir une connaissance générale de l'actualité et des problèmes de société et de l'intérêt pour ceux-ci; - Avoir une connaissance et/ou une expérience dans un ou plusieurs domaines du droit : le droit administratif, le droit pénal et judiciair ...[+++]


- op het vlak van de specifieke bekwaamheden voor de rol van expert : analyseren, informatie integreren en vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen; nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren; anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren; impact hebben, onderhandelen om tot een win-winsituatie te komen en een publiek te overtuigen; beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; - op het vlak van de technische competenties : een geavanceerde kennis hebben van : - de rechtstakken die verband houden met gespecialiseerde invordering bij derde ...[+++]

- sur le plan des aptitudes spécifiques au rôle d'expert : analyser, intégrer l'information, penser de manière innovante en apportant des idées novatrices et créatives; prendre des décisions à partir d'informations (in)complètes et initier des actions ciblées afin de mettre en oeuvre les décisions; accompagner les autres, sert de modèle et les soutenir dans leur fonctionnement quotidien; avoir de l'impact, négocier pour arriver à une situation "gagnant-gagnant" et convaincre un public; disposer d'une bonne capacité de communication, tant écrite qu'orale. - sur le plan des compétences techniques : connaissance avancée des branches de droit liée au(x) : - recouvrement spécial des dettes de tiers établies au nom de sociétés (droit des sociétés ...[+++]


De kandidaten hebben de keuze uit de volgende materies: - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; - sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Les candidats peuvent choisir parmi les matières suivantes : - le droit civil, y compris le droit judiciaire ; - le droit pénal, y compris la procédure pénale ; - le droit social, y compris le droit judiciaire.


In uw kandidatuur vermeldt u voor welke materie u opteert (burgerlijk recht met inbegrip van het gerechtelijk recht of strafrecht met inbegrip van het strafprocesrecht).

Votre lettre de candidature doit mentionner la matière choisie (droit civil y compris le droit judiciaire ou droit pénal y compris la procédure pénale) qui vaudra tant pour la partie écrite que pour la partie orale du concours.


Die was op haar beurt gebaseerd op o.a. een studie van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk recht van 1997, dat een centrale inleidingskamer voorstelde.

La création de ce tribunal central d’arrondissement était à son tour basée sur une étude du Centre Interuniversitaire du Droit Judiciaire de 1997 qui proposait une chambre d’introduction.


De kandidaten hebben de keuze uit drie materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; - sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Les candidats ont le choix entre trois matières : - le droit civil, y compris le droit judiciaire; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - le droit social, y compris le droit judiciaire.


...recht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht en strafrecht, - de internationale overeenkomsten waaronder de dubbelbelastingverdragen, - de internationale samenwerking, reglementen en bilaterale overeenkomsten inzake internationale administratieve samenwerking, Europese richtlijnen in het kader van uitwisselen van inlichtingen, - de wettelijke bepalingen in verband met de federale ombudsman, fiscale bemiddeling en dienst voorafgaandelijke beslissingen, - wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de ontwikkelcirkels, - beheersinstrument van het project ProjectMaster, - de interne informatica toepassingen van de FOD Financiën, - ...[+++]

...de Privacy, - des principes des processus centraux, opérationnels et management; avoir une connaissance de base : - principes généraux de droit fiscal, de droit civil, de droit judiciaire et de droit pénal, - des conventions internationales parmi lesquelles les conventions préventives de la double imposition, - de la collaboration internationale, des règlements et des traités bilatéraux en matière de coopération internationale administrative, des directives européennes en matière d'échange de renseignements, - des dispositions légales relatives au médiateur fédéral, à la conciliation fiscale, au service des décisions anticipées, - des ...[+++]


14. is uitermate bezorgd over de op 26 april 2014 in werking getreden wet 6532, die ertoe leidde dat de bevoegdheden van de nationale inlichtingendienst (MIT) drastisch werden uitgebreid, waardoor de mediavrijheid, de vrijheid van meningsuiting en het recht op toegang tot informatie van openbaar belang worden ondermijnd, gerechtelijke procedures tegen personeelsleden van de dienst nauwelijks nog mogelijk zijn en het recht op privacy wordt geschonden doordat de dienst zonder voorafgaand gerechtelijk bevel persoonsgegevens kan bemachtig ...[+++]

14. juge très préoccupante la loi 6532 entrée en vigueur le 26 avril 2014, qui étend considérablement les pouvoirs de l'agence nationale de renseignement, affaiblissant la liberté des médias, la liberté d'expression et le droit d'accès aux informations des personnes concernées, ce qui met, en pratique, le personnel de l'agence à l'abri des poursuites judiciaires et viole le droit à la vie privée, en donnant à l'agence la possibilité d'obtenir des données privées sans qu'une décision de justice préalable ne soit nécessaire; estime que ces dispositions violent les obligations de la Turquie en vertu du droit international humanitaire et de ...[+++]


13. is uitermate bezorgd over de op 26 april 2014 in werking getreden wet 6532, die ertoe leidde dat de bevoegdheden van de nationale inlichtingendienst (MIT) drastisch werden uitgebreid, waardoor de mediavrijheid, de vrijheid van meningsuiting en het recht op toegang tot informatie van openbaar belang worden ondermijnd, gerechtelijke procedures tegen personeelsleden van de dienst nauwelijks nog mogelijk zijn en het recht op privacy wordt geschonden doordat de dienst zonder voorafgaand gerechtelijk bevel persoonsgegevens kan bemachtig ...[+++]

13. juge très préoccupante la loi 6532 entrée en vigueur le 26 avril 2014, qui étend considérablement les pouvoirs de l'agence nationale de renseignement, affaiblissant la liberté des médias, la liberté d'expression et le droit d'accès aux informations des personnes concernées, ce qui met, en pratique, le personnel de l'agence à l'abri des poursuites judiciaires et viole le droit à la vie privée, en donnant à l'agence la possibilité d'obtenir des données privées sans qu'une décision de justice préalable ne soit nécessaire; estime que ces dispositions violent les obligations de la Turquie en vertu du droit international humanitaire et de ...[+++]


De Commissie is evenwel van mening dat de visumcode onderdanen van derde landen het recht op een niet-willekeurige behandeling van hun visumaanvraag verleent, en dat dit recht moet worden beschermd via een gerechtelijke beroepsprocedure.

La Commission considère toutefois qu'en vertu du code des visas, les ressortissants de pays tiers ont droit à un traitement non arbitraire de leur demande de visa et que ce droit doit être protégé par une procédure de recours juridictionnel.


Hiertoe behoren maatregelen om de toepassing van het vermoeden van onschuld te waarborgen aan alle burgers die door de politie en de gerechtelijke autoriteiten worden verdacht, het recht om het eigen proces bij te wonen, het inbouwen van speciale beschermingsmaatregelen voor bij strafzaken betrokken kinderen en toegang tot voorlopige rechtsbijstand tijdens de eerste stappen van een gerechtelijke actie, in het bijzonder voor mensen met een Europees aanhoudingsbevel.

Il s'agit notamment de protéger le respect de la présomption d’innocence de tous les citoyens soupçonnés ou poursuivis par la police et les autorités judiciaires ainsi que le droit d’assister à son procès, de veiller à ce que les enfants bénéficient de garanties spéciales lorsqu'une procédure pénale est engagée à leur encontre et d'assurer l'accès à l’aide juridictionnelle provisoire dès les premiers stades de la procédure, en particulier pour les personnes sous le coup d’un mandat d’arrêt européen.


– gezien de werkzaamheden en verslagen van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (Commissie van Venetië), en met name het verslag van die commissie over de rechtsstaat (CDL-AD(2011)003rev), het verslag over de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat – deel I: de onafhankelijkheid van rechters (CDL-AD (2010)004, en het verslag over Europese normen voor de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat – deel II: het openbaar ministerie (CDL-AD (2010)040),

– vu les activités et les rapports de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (la commission de Venise), notamment son rapport sur la prééminence du droit (CDL-AD(2011)003rev), son rapport sur l'indépendance du système judiciaire - Partie I: l'indépendance des juges (CDL-AD(2010)004), et son rapport sur les normes européennes relatives à l'indépendance du système judiciaire - Partie II : le ministère public (CDL-AD(2010)040),


Er moet niet alleen recht worden gedaan, het moet ook zichtbaar zijn dat recht is gedaan: het scorebord verstrekt daarom ook informatie over de perceptie van de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat, op basis van de bevindingen van het World Economic Forum en het World Justice Project.

Il ne faut pas seulement que justice soit faite, il faut aussi qu’elle soit vue comme telle. C’est la raison pour laquelle le tableau de bord fournit aussi des données, tirées de conclusions du Forum économique mondial et du World Justice Project, sur l’indépendance des systèmes de justice telle qu’elle est perçue.


Wanneer de wetgever, om zich te conformeren aan de verplichtingen van Europese richtlijnen, in een specifieke procedure voorziet die afwijkt van de gewone regels van het gerechtelijk recht, door een stakingsvordering in te voeren, de bewijslast om te keren en instellingen en organisaties te machtigen om in rechte te treden onder voorwaarden die afwijken van de ontvankelijkheidsregels die door de rechtspraak zijn uitgewerkt op grond van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, vermag hij niettemin, meer bepaald om de in B.7.3 vermelde redenen, die afwijkende procedure voor te behouden voor de discriminaties die worden beoogd do ...[+++]

Toutefois, lorsque le législateur, pour se conformer aux exigences de directives européennes, organise une procédure spécifique qui déroge aux règles ordinaires du droit judiciaire en créant une action en cessation, en inversant la charge de la preuve et en habilitant des institutions et des organismes à agir en justice dans des conditions qui dérogent aux règles de recevabilité élaborées par la jurisprudence sur la base des articles 17 et 18 du Code judiciaire, il peut, notamment pour les raisons indiquées en B.7.3, réserver cette procédure dérogatoire aux discriminations visées par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ...[+++]


In die omstandigheden is het Hof van oordeel dat, doordat de voorgenomen overeenkomst aan een internationaal gerecht buiten het institutionele en gerechtelijke kader van de Unie een exclusieve bevoegdheid zou toekennen om kennis te nemen van een groot aantal beroepen van particulieren op het gebied van het gemeenschapsrecht en om het recht van de Unie op dat gebied uit te leggen en toe te passen, de rechterlijke instanties van de lidstaten hun bevoegdheden op het gebied van de uitlegging en de toepassing van het recht van de Unie zouden worden ontnomen.

Dans ces conditions, la Cour considère que l'accord envisagé, en attribuant une compétence exclusive pour connaître un nombre important d'actions intentées par des particuliers dans le domaine du brevet communautaire ainsi que pour interpréter et appliquer le droit de l'Union dans ce domaine à une juridiction internationale, qui se situe en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l'Union, priverait les juridictions des États membres de leurs compétences concernant l'interprétation et l'application du droit de l'Union.


H. overwegende dat adequate gerechtelijke opleiding en de totstandbrenging van een Europese gerechtelijke cultuur de gerechtelijke procedures in grensoverschrijdende zaken kunnen bespoedigen en zo een significante bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de werking van de gemeenschappelijke markt, zowel voor bedrijven als voor burgers, en het eenvoudiger kunnen maken voor burgers die het recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend, om toegang tot het gerecht te krijgen,

H. considérant qu'une formation judiciaire appropriée et la création d'une culture judiciaire européenne sont propres à accélérer les procédures judiciaires dans les affaires transfrontalières et, dès lors, à contribuer dans une large mesure à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tant pour les entreprises que pour les citoyens et à permettre aux citoyens qui ont exercé leur droit à la libre circulation d'accéder plus facilement à la justice,


H. overwegende dat adequate gerechtelijke opleiding en de totstandbrenging van een Europese gerechtelijke cultuur de gerechtelijke procedures in grensoverschrijdende zaken kunnen bespoedigen en zo een significante bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de werking van de gemeenschappelijke markt, zowel voor bedrijven als voor burgers, en het eenvoudiger kunnen maken voor burgers die het recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend, om toegang tot het gerecht te krijgen,

H. considérant qu'une formation judiciaire appropriée et la création d'une culture judiciaire européenne sont propres à accélérer les procédures judiciaires dans les affaires transfrontalières et, dès lors, à contribuer dans une large mesure à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tant pour les entreprises que pour les citoyens et à permettre aux citoyens qui ont exercé leur droit à la libre circulation d'accéder plus facilement à la justice,


Overwegende dat uit zijn curriculum vitae zijn specifieke voorkeur voor handelsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, faillissementsrecht en het recht betreffende het gerechtelijk akkoord en gerechtelijk recht duidelijk naar voren kwam en hij beroepservaring heeft in deze materies o.a. als curator en als arbiter bij de Arbitragekamer, dat hij bovendien een bijkomende vorming gevolgd heeft in het economisch recht en dat hij reeds studiedagen en seminaries heeft geanimeerd betreffende deze materies;

Considérant que dans son curriculum vitae sa préférence spécifique pour le droit commercial, les entreprises en difficulté, le droit des faillites, le droit concernant l'accord judiciaire et le droit judiciaire émergeait, et qu'il a une expérience professionnelle dans ces matières e.a. comme curateur et arbitre à la Chambre d'arbitrage, qu'il a en plus suivi une formation complémentaire dans le droit économique et qu'il a déjà animé des journées d'études et séminaires concernant ces matières;


Het voorstel is gebaseerd op de interpretatie die het Hof van Justitie geeft aan het begrip "openbare orde" en er zijn nieuwe bepalingen ingevoerd waarbij wordt uitgegaan van de beginselen die voortvloeien uit de grondrechten om de burgers van de Unie en hun gezinsleden zowel op administratief als op gerechtelijk vlak meer garanties en een betere bescherming te bieden ten aanzien van besluiten waarbij hun fundamenteel recht van vrij verkeer en verblijf wordt beperkt. Deze bescherming is goed geregeld voor minderjarigen die familie heb ...[+++]

La proposition se base sur l'interprétation que la Cour de justice donne de la notion d'ordre public et introduit de nouvelles dispositions s'inspirant des principes découlant des droits fondamentaux afin d'offrir aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles plus de garanties et une meilleure protection, tant sur le plan administratif que juridictionnel, face à des décisions limitant leur droit fondamental de circulation et de séjour. Cette protection est complète pour les mineurs qui ont des liens familiaux dans le pays d'accueil et pour les personnes qui ont acquis un droit de séjour permanent.