WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope, beter dan het beste juridisch woordenboek!»

Koen Bastaerts
PO-Logistiek/vertaaldienst

Regie der Gebouwen
Share this page!
   
Wordscope Video
„Norman Fosters groene agenda - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "gemeen recht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
algemeen recht | burgerlijk recht | civiel recht | gemeen recht | gewone wetgeving

droit commun


burgerlijk recht [ gemeen recht ]

droit civil [ droit commun ]


misdrijf van gemeen recht dat is gepleegd met het oog op belastingontduiking

délit de droit commun commis dans le but de fraude fiscale
rechtscollege van gemeen recht

juridiction de droit commun


EU-recht - nationaal recht [ communautair recht-intern recht | communautair recht-nationaal recht | nationaal recht - recht van de Europese Unie | recht van de Europese Unie - nationaal recht ]

droit de l'UE-droit national [ droit communautaire-droit interne | droit communautaire-droit national | droit de l'Union européenne-droit national | droit national-droit communautaire | droit national-droit de l'Union européenne ]


EU-recht [ communautaire rechtsorde | communautaire voorschriften | communautaire wetgeving | communautair recht | EG-recht | Europees recht | recht van de Europese Unie ]

droit de l'UE [ droit communautaire | droit de l'Union européenne | droit européen | réglementation communautaire ]


civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
De toegestane transactie is een overdracht van een verzekeringsportefeuille zoals beschreven in artikelen 102 en volgende van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen tussen de bedrijven Ethias Gemeen Recht, Onderlinge verzekeringsmaatschappij en Ethias NV. Deze verrichting gaat, overeenkomstig artikel 248 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, gepaard met de omzetting van Ethias Gemeen Recht, Onderlinge verzekeringsmaatschappij, in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die ...[+++]

L'opération autorisée est une cession de portefeuille d'assurance conformément aux articles 102 et suivants de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance entre les entreprises Ethias Droit Commun, Association d'assurances mutuelles et Ethias SA. Cette opération s'accompagne, conformément à l'article 248 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, de la transformation de l'entreprise Ethias Droit Commun, Association d'assurances mutuelles en une société coopérative à responsabilité limitée, n'exerçant plus d'activités ...[+++]


Op dezelfde wijze heeft de wetgever, voor ' de volledig anonieme getuigenis ', ' bewust [ervoor] gekozen de beoordeling of de getuige die wenst anoniem te blijven inderdaad recht heeft op dit beschermingsstatuut, uitsluitend aan de onderzoeksrechter toe te vertrouwen ' (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1185/001, p. 27), en heeft hij het amendement aangenomen waarbij werd voorgesteld om die maatregel van het mini onderzoek uit te sluiten omdat het gaat om ' een uitzonderlijk bewijsmiddel dat afwijkt van het gemeen recht omdat het afbreuk doet aan het recht van verdediging [en] op tegenspraak dat wordt bekrachtigd door artikel 6 van het ...[+++]

De même pour le ' témoignage anonyme complet ', le législateur a décidé ' sciemment de confier uniquement au juge d'instruction le soin d'apprécier si le témoin qui souhaite garder l'anonymat a bien droit à ce statut protégé ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50 1185/001, p. 27), et il a adopté l'amendement qui proposait d'exclure cette mesure de la mini-instruction parce qu'il s'agit ' d'un mode de preuve exceptionnel, exorbitant du droit commun en ce qu'il porte atteinte au droit de défense [et] de contradiction consacré par l'article 6 de la C.E.D.H' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50 1185/007, p. 3).


Die uitsluiting werd verantwoord door het feit dat het gaat om « een uitzonderlijk bewijsmiddel dat afwijkt van het gemeen recht omdat het afbreuk doet aan het recht van verdediging [en] op tegenspraak dat wordt bekrachtigd door artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1185/007, p. 2).

Cette exclusion a été justifiée par le fait qu'il s'agit d'« un mode de preuve exceptionnel, exorbitant du droit commun en ce qu'il porte atteinte au droit de défense [et] de contradiction consacré par l'article 6 de la CEDH » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1185/007, p. 2).


[14] Naar de beroemde jurist van de Universiteit van Bologna die aan het begin van de twaalfde eeuw, voortbouwend op het "Romeins recht" het begrip "gemeen recht" heeft ingevoerd, dat in de middeleeuwen in geheel Europa in zwang is geraakt.

[14] Du nom du célèbre juriste de l'Université de Bologne qui introduisit au début du 12ème siècle la notion de « droit commun » inspiré de la tradition du « droit romain » et qui s'est répandu dans toute l'Europe médiévale.


3° de loonkosten ten laste van de werkgever, veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte conform artikel 52, 54, 70, 71, 72 van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten en artikel 3 en 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidso ...[+++]

3° des frais salariaux à charge de l'employeur, causés par une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément aux articles 52, 54, 70, 71, 72 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et aux articles 3 et 10 de la convention collective du travail n° 12 bis adaptant la convention de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, ...[+++]


...niet die afwijkt van het gemeen recht; in de mate dat de inkomsten van onroerende goederen die hij verkrijgt : - niet afkomstig zijn van onroerende goederen die zich bevinden in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een Staat waarmee België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, op voorwaarde dat deze overeenkomst of enig ander verdrag voorziet in een uitwisseling van inlichtingen die noodzakelijk is voor de toepassing van de wettelijke bepalingen van de contracterende Staten, of; - niet onderworpen werden aan de vennootschapsbelasting, aan de belasting van niet-inwoners, of aan een buitenlandse ...[+++]

...e recueille : - ne proviennent pas de biens immobiliers situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants, ou; - n'ont pas été soumis à l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents ou à un impôt étranger analogue à ces impôts, ou bénéficient d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;"; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 ...[+++]


2. Schendt artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid de §§ 3 en 5, zoals deze bepaling (in haar huidige en toenmalige context) van toepassing is sinds 1 september 2005, in zoverre het bepaalt of in die zin geïnterpreteerd wordt dat de deelgenoot die alleen het onverdeeld goed heeft gebruikt en het exclusief genot ervan heeft gehad, een vergoeding verschuldigd is aan de andere deelgenoot in verhouding tot hun aandeel in de opbrengstwaarde van dit goed, ook wanneer de eerstgenoemde deelgenoot geen schuld heeft aan de omstandigheid dat de andere deelgenoot zijn recht op genot en gebruik niet in natura heeft uitgeoefend, en zelfs wanneer de andere deelgenoot vrijwillig weigert zijn recht op genot en gebruik in natura uit te oefenen ...[+++]

2. L'article 577-2 du Code civil, en particulier les paragraphes 3 et 5, telle que cette disposition (dans son contexte actuel et celui de l'époque) est applicable depuis le 1 septembre 2005, en ce qu'il dispose ou est interprété en ce sens que l'indivisaire ayant utilisé seul le bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer à l'autre indivisaire une indemnité équivalente à sa part dans la valeur de rapport de ce bien, même lorsque le fait que l'autre indivisaire n'a pas exercé en nature son droit d'usage et de jouissance n'est pas imputable à l'indivisaire cité en premier lieu et même lorsque l'autre indivisaire refuse délibérément d'exercer en nature son droit d'usage et de jouissance, viole-t-il ...[+++]


Recht van minder-validen op zelfstandigheid, sociale integratie en deelname aan de samenleving Art. 15. Teneinde de minder-validen, ongeacht hun leeftijd, de aard en de oorzaak van hun handicap, de onbelemmerde uitoefening van hun recht op zelfstandigheid, sociale integratie en deelname aan de samenleving te waarborgen, verbinden de Partijen zich ertoe : 1. de nodige maatregelen te nemen om aan de mindervaliden een voorlichting, onderwijs en een beroepsopleiding te verschaffen in het kader van het gemeen recht telkens zulks mogelijk is of als dat niet kan via gespecialiseerde openbare of privé-instellingen; 2. hun toegang tot het arbeid ...[+++]

Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté Art. 15. En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent notamment : 1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions s ...[+++]


IV. - Tegemoetkomingen bij arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte en ongeval van gemeen recht Art. 9. De arbeiders bedoeld in artikel 1 hebben recht ten laste van het fbz-fse Constructiv, op een dagvergoeding voor de dagen van volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval met niet-dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van gemeen recht voor zover deze dagen recht hebben gegeven op een uitkering van sociale zekerheid zoals voorzien in de betrokken wetgevingen.

IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire et d'accident de droit commun Art. 9. Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à charge du fbz-fse Constructiv à une allocation journalière pour les jours d'incapacité totale de travail suite à un accident du travail non mortel, une maladie professionnelle, une maladie ordinaire ou un accident de droit commun, pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité sociale prévue par les législations en la matière.


Art. 4. Prestaties en gelijkstellingen In de referteperiode wordt rekening gehouden met : - alle effectief gepresteerde dagen; - alle dagen van tijdelijke werkloosheid, onder dagen van tijdelijke werkloosheid wordt ook begrepen de dagen gedekt door uitkeringen voor "jeugdvakantie" en "seniorvakantie", conform de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid; - alle dagen gedekt door een gewaarborgd loon; - alle dagen afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval; - voor een periode beperkt tot in het totaal maximum 3 maanden bovenop de periode gedekt door het gewaarborgd loon, tijdens de referteperiode, alle dagen van afwezigheid ten gevolge van een ziekte en een ongeval van gemeen recht ...[+++]

Art. 4. Prestations et assimilations Pendant la période de référence, il est tenu compte : - de tous les jours d'occupation effective; - de tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et vacances-seniors conformément aux statuts du fonds de sécurité d'existence; - de tous les jours couverts par un salaire garanti; - de tous les jours d'absence suite à un accident de travail; - pour une période limitée à maximum 3 mois au total en outre de la période couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, de tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant qu'a ...[+++]


Indien een meerderjarige, die op het ogenblik van de berechting de leeftijd van twintig jaar niet heeft bereikt en die nog niet definitief strafrechtelijk werd veroordeeld, wordt vervolgd voor het gerecht bevoegd krachtens het gemeen recht, en de rechter bevoegd krachtens het gemeen recht verdere vervolging volgens het gemeen recht niet wenselijk acht, kan de rechter bevoegd krachtens het gemeen recht de zaak bij een met redenen omklede beslissing uit handen geven en ze naar het openbaar ministerie verwijzen, met het oog op vervolging voor de jeugdrechtbank.

Lorsqu'une personne majeure, qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans au moment du jugement et n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, est poursuivie devant la juridiction compétente en vertu du droit commun et que le juge estime qu'il n'est pas souhaitable de continuer les poursuites conformément au droit commun, le juge compétent en vertu du droit commun peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites devant le tribunal de la jeunesse.


Indien een meerderjarige, die op het ogenblik van de berechting de leeftijd van twintig jaar niet heeft bereikt en die nog niet definitief strafrechtelijk werd veroordeeld, wordt vervolgd voor het gerecht bevoegd krachtens het gemeen recht, en de rechter bevoegd krachtens het gemeen recht verdere vervolging volgens het gemeen recht niet wenselijk acht, kan de rechter bevoegd krachtens het gemeen recht de zaak bij een met redenen omklede beslissing uit handen geven en ze naar het openbaar ministerie verwijzen, met het oog op vervolging voor de jeugdrechtbank.

Lorsqu'une personne majeure, qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans au moment du jugement et n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, est poursuivie devant la juridiction compétente en vertu du droit commun et que le juge estime qu'il n'est pas souhaitable de continuer les poursuites conformément au droit commun, le juge compétent en vertu du droit commun peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites devant le tribunal de la jeunesse.


De rechtbanken van gemeen recht kunnen bij voorrang en binnen de grenzen van het gemeen recht een persoon onderworpen aan de militaire gerechten berechten die op de terechtzitting van de rechtbanken van gemeen recht een misdrijf heeft gepleegd, zulks na hem ambtshalve een raadsman te hebben toegewezen. Zij kunnen hem eveneens verwijzen naar het openbaar ministerie bij de militaire gerechten.

Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de droit commun, après désignation d'office d'un conseil à l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au ministère public près les juridictions militaires.


In het ontworpen artikel 57bis, § 1, 1e lid, de woorden « het gerecht, dat krachtens het gemeen recht bevoegd is, als daartoe grond bestaat». vervangen door de woorden « ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank die het gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast, als daartoe grond bestaat, ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, het gerecht dat krachtens het gemeen recht bevoegd is, als daartoe grond bestaat.

Remplacer dans l'article 57bis, § 1 , alinéa 1 , proposé les mots « la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu». par les mots « soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu.


« Om de onderkapitalisatie van bepaalde vennootschappen te bestrijden, wordt bovendien voorgesteld de interest van leningen waarvan de werkelijke verkrijger een vennootschap is die niet aan een normaal belastingstelsel is onderworpen of die voor deze inkomsten een fiscaal regime geniet dat afwijkt van het gemeen recht of van een belastingstelsel dat aanzienlijk gunstiger is dan dat welke voortvloeit uit de toepassing van het gemeen recht in België, in de vennootschapsbelasting te belasten als verworpen uitgaven (V. U.), in zoverre het schuldsaldo (waarop de desbetreffende interesten worden berekend) m.b.t. die leningen, meer bedraagt dan ...[+++]

« Pour lutter contre la sous-capitalisation de certaines sociétés, il est en outre proposé de taxer à l'impôt des sociétés à titre de dépenses non admises (DNA), les intérêts d'emprunts dont le bénéficiaire effectif est une société qui n'est pas soumise à un régime normal d'imposition ou qui bénéficie pour ces revenus d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, ou d'un régime fiscal notablement plus avantageux que celui qui résulte de l'application du droit commun en Belgique, dans la mesure où le solde des dettes (sur lesquelles les intérêts envisagés ont été calculés) en ce qui concerne ces emprunts excède sept fois la somme des rés ...[+++]


« Schendt artikel 442quater, § 2, van het WIB 1992, zoals het werd ingevoegd bij de programmawet van 20 juli 2006, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet doordat het, in het kader van de aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders, ten aanzien van de fiscus strengere regels invoert dan ten aanzien van de andere schuldeisers aan wie hun fout schade zou berokkenen, en/of doordat het de bedrijfsleiders aan strengere, van het gemeen recht afwijkende regels onderwerpt voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing dan, ten opzichte van diezelfde bedrijfsleiders, voor de betaling van de andere belastingen (met uitzondering van de btw, waarvoor e ...[+++]

« L'article 442quater § 2 CIR/1992 tel qu'il a été inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que, dans le cadre de la responsabilité des dirigeants d'entreprises, il instaure des règles plus sévères à l'égard du fisc qu'à l'égard des autres créanciers auxquels leur faute causerait un dommage et/ou en ce qu'il soumet les dirigeants d'entreprise à des règles plus sévères, exorbitantes du droit commun, pour le paiement du précompte professionnel par rapport aux mêmes dirigeants pour le paiement des autres impôts (sauf la TVA qui bénéficie d'une disposition similaire) où le ...[+++]


2. Kan u voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010 per verzekeringsinstelling een overzicht meedelen: a) van de bedragen die werden toegekend in afwachting dat de schade effectief werd vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving / een vreemde wetgeving / het gemeen recht voor: i. de sector van de uitkeringsverzekering; ii. de sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging; b) van de bedragen die werden teruggevorderd omdat de schade effectief werd vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving / een vreemde wetgeving / het gemeen recht voor: i. ...[+++]

2. Pourriez-vous, pour 2007, 2008, 2009 et 2010, fournir, par organisme assureur, un aperçu: a) des montants octroyés dans l'attente de l'indemnisation effective du dommage conformément à une autre législation belge, à une législation étrangère ou au droit commun pour: i. le secteur de l'assurance indemnités; ii le secteur de l'assurance soins de santé; b) des montants récupérés parce que le dommage a effectivement été dédommagé conformément à une autre législation belge, à une législation étrangère ou au droit commun pour: i. le sect ...[+++]


In de huidige stand van het Franse recht is parallelimport onderworpen aan het gemeen recht.

En l'état actuel du droit français, elles sont soumises au droit commun.


Art. 17. De rechtbanken van gemeen recht kunnen bij voorrang en binnen de grenzen van het gemeen recht een persoon onderworpen aan de militaire gerechten berechten die op de terechtzitting van de rechtbanken van gemeen recht een misdrijf heeft gepleegd, zulks na hem ambtshalve een raadsman te hebben toegewezen. Zij kunnen hem eveneens verwijzen naar het Openbaar Ministerie bij de militaire gerechten.

Art. 17. Les tribunaux de droit commun peuvent juger en priorité et dans les limites du droit commun une personne soumise aux juridictions militaires qui a commis une infraction à l'audience des tribunaux de droit commun, après désignation d'office d'un conseil à l'intéressé.Ils peuvent également renvoyer l'intéressé au Ministère public près les juridictions militaires.


Tussen de inhoudingen van de belastingkredieten inzake B.T.W. en de inhouding die is beoogd door de bepaling die in dat arrest aan de orde staat, bestaan evenwel fundamentele verschillen : de inhouding van belastingkredieten heeft tot doel te verhinderen dat door de schuldeiser zelf een belastingkrediet wordt terugbetaald waarop de belastingplichtige geen enkel recht heeft; de procedure van inhoudingen van de B.T.W.-belastingkredieten kan enkel worden gevolgd onder de strikte voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit nr. 4, en die procedure voorziet in een jurisdictioneel beroep en een daadwerkelijke controle voor de beslagrechter, die een beoordelingsbevoegdheid heeft die analoog is aan die waarover hij in het ...[+++]

Il existe toutefois entre les retenues des crédits d'impôt en matière de T.V. A. et la retenue visée par la disposition en cause dans cet arrêt des différentes fondamentales : la retenue de crédits d'impôt a pour but d'empêcher que soit remboursé, par le créancier lui-même, un crédit d'impôt sur lequel l'assujetti n'a aucun droit; la procédure de retenues des crédits d'impôt T.V. A. ne peut être poursuivie qu'aux conditions strictes prévues par l'arrêté royal n° 4 et cette procédure prévoit un recours juridictionnel et un contrôle effectif devant le juge des saisies, qui a un pouvoir d'appréciation analogue à celui dont il jouit en droit commun, même si ce con ...[+++]


Indien een meerderjarige, die op het ogenblik van de berechting de leeftijd van twintig jaar niet heeft bereikt en die nog niet definitief strafrechtelijk werd veroordeeld, wordt vervolgd voor het gerecht bevoegd krachtens het gemeen recht, en de rechter bevoegd krachtens het gemeen recht verdere vervolging volgens het gemeen recht niet wenselijk acht, kan de rechter bevoegd krachtens het gemeen recht de zaak bij een met redenen omklede beslissing uit handen geven en ze naar het openbaar ministerie verwijzen, met het oog op vervolging voor de jeugdrechtbank.

Lorsqu'une personne majeure, qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans au moment du jugement et n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, est poursuivie devant la juridiction compétente en vertu du droit commun et que le juge estime qu'il n'est pas souhaitable de continuer les poursuites conformément au droit commun, le juge compétent en vertu du droit commun peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites devant le tribunal de la jeunesse.


Aangezien het hier gaat om maatregelen die afwijken van het gemeen recht, is het nodig een geheel van toegangsvoorwaarden te stellen die restrictief genoeg zijn om misbruik te voorkomen, terwijl toch tegelijkertijd de toepassing ervan niet al te moeilijk moet worden gemaakt.

S'agissant de mesures dérogatoires du droit commun, il est nécessaire d'imposer un ensemble de conditions d'accès suffisamment restrictives pour éviter les abus, tout en évitant néanmoins de rendre trop difficile leur application.


De lidstaten komen in een latere fase van de besprekingen terug op het begrip "fiscalisering naar gemeen recht".

Les États membres reverront la notion de « fiscalisation dans les conditions de droit commun » à un stade ultérieur des travaux.


Nog schrijnender is dat zogenaamd politieke of andere groeperingen het gebruik van geweld en criminaliteit naar gemeen recht tot beginsel hebben verheven.

Cela est encore plus inadmissible lorsque des mouvements prétendument politiques et/ou d'autre nature s'appuient sur le phénomène de violence et de criminalité de droit commun.


43. De rente wordt uitbetaald aan een naar gemeen recht gefiscaliseerde entiteit: vooralsnog valt die rentebetaling buiten de werkingssfeer van de richtlijn.

43. L'intérêt est versé à une entité fiscalisée dans les conditions de droit commun : le versement d'intérêt de la directive à ce stade est hors champ.