WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Ben jij een mens? - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "gegevens voor juridische zaken beheren " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
data voor juridische processen beheren | juridische gegevens beheren | gegevens voor juridische zaken beheren | juridische processen beheren

gérer des données juridiques
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Het verwerven en beheren van die gegevens komt in aanmerking voor financiering uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) overeenkomstig een toekomstige rechtshandeling van de Unie tot vaststelling van de voorwaarden voor financiële steun aan het maritiem en visserijbeleid voor de periode 2014-2020.

L'acquisition et la gestion de ces données peuvent faire l'objet d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.


In burgerlijke zaken weten burgers en ondernemingen die bij grensoverschrijdende juridische geschillen betrokken zijn, dankzij rechtstreeks toepasselijke verordeningen welke rechter bevoegd is en welke regels gelden voor de erkenning van een beslissing die in een andere lidstaat is gegeven.

En matière civile, des règlements directement applicables permettent aux citoyens et aux entreprises parties à des litiges transfrontaliers de connaître les juridictions compétentes ainsi que les règles applicables à la reconnaissance des décisions de justice rendues dans un autre État membre.


Mevrouw Sleurs verwijst naar de nota van de dienst Juridische Zaken, Wetsevaluatie en Documentaire Analyse van de Senaat, waarin heel wat juridisch-technische opmerkingen worden gegeven over het wetsontwerp dat door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgezonden.

Mme Sleurs renvoie à la note du service Affaires juridiques, Évaluation de la législation et Analyse documentaire du Sénat, qui contient de nombreuses remarques technico-juridiques au sujet du projet de loi qui a été transmis par la Chambre des représentants.


Mevrouw Talhaoui verklaart dat dit amendement uitvoering wenst te geven aan de opmerking die onder punt 2.3 van de nota van de Dienst Juridische Zaken, Wetsevaluatie en Documentaire Analyse van de Senaat werd gegeven, met name dat het wenselijk is dat de opdrachten van de commissie voor duurzame ontwikkeling worden bepaald in artikel 17 van de wet van 5 mei 1997.

Mme Talhaoui déclare que cet amendement vise à tenir compte de la remarque figurant au point 2.3 de la note du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat, selon laquelle il est souhaitable que les missions de la Commission interdépartementale du développement durable soient précisées à l'article 17 de la loi du 5 mai 1997.


Op 18 september 2012 heeft de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement haar advies gegeven over de voorstellen, waarbij ze een aantal amendementen voorstelde om het toepassingsgebied uit te breiden en over het soort financiële informatie dat bekend moet worden gemaakt.

Le 18 septembre 2012, la commission des Affaires juridiques du Parlement européen a donné son avis sur les propositions, proposant une série d'amendements destinés à élargir le champ d'application et le type d'informations financières à divulguer.


Mevrouw Talhaoui verklaart dat dit amendement uitvoering wenst te geven aan de opmerking die onder punt 2.3 van de nota van de Dienst Juridische Zaken, Wetsevaluatie en Documentaire Analyse van de Senaat werd gegeven, met name dat het wenselijk is dat de opdrachten van de commissie voor duurzame ontwikkeling worden bepaald in artikel 17 van de wet van 5 mei 1997.

Mme Talhaoui déclare que cet amendement vise à tenir compte de la remarque figurant au point 2.3 de la note du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat, selon laquelle il est souhaitable que les missions de la Commission interdépartementale du développement durable soient précisées à l'article 17 de la loi du 5 mai 1997.


Een solide en zich ontwikkelend kader waarin op integrale wijze risico's met betrekking tot juridische zaken, kredieten, liquiditeit, exploitatie, algemene bedrijfsvoering, bewaring, investeringen en andere risico's worden beheerd is van essentieel belang voor het vaststellen, meten, bewaken en beheren van het gehele risicoscala ...[+++]

Un cadre solide et évolutif destiné à gérer de façon exhaustive les risques juridiques, de crédit, de liquidité, opérationnels, d'activité générale, de conservation, d'investissement et autres risques est indispensable pour identifier, mesurer, suivre et gérer l'ensemble des risques encourus ou supportés par l'opérateur d'un SPIS.


We moeten echter vaststellen dat er nog steeds een veelvoud aan databanken bestaat (Themis, PRP2, GALoP), die alle een hele reeks gelijkaardige gegevens beheren, en dat er nog steeds geen sprake is van één betrouwbare gegevensbank om de toepassingen van de politie te voeden. 1. a) Welke stappen werden er sinds 2001 op dat vlak ondernomen? b) Werden de bestekken opgemaakt? Werden de overheidsopdrachten uitgeschreven? c) Zo ja, waarom hebben de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken die dan niet ondert ...[+++]

Force est cependant de constater qu'il existe toujours une multiplicité de bases de données (Thémis, PRP2, GALoP), gérant toutes de nombreuses données similaires et qu'on déplore toujours l'absence d'une base de données unique fournissant des données fiables pour alimenter les applications de la Police. 1. a) Pouvez-vous indiquer ce qui a été accompli à ce sujet entre 2001 et aujourd'hui? b) Les cahiers des charges ont-ils été rédigés, les marchés publics ont-ils été préparés? c) Si oui, pourquoi n'ont-ils pas été signés par les ministres de l'Intérieur successifs et quels obstacles ont été rencontrés dans l'exécution du projet?


Opdrachten en taken De Adviseur-generaal - Procesbeheerder heeft, onder andere, de volgende taken en opdrachten : een visie ontwikkelen voor het operationele of centrale overlegplatform van de AAFisc, deze aansturen, organiseren en beheren vanuit een menselijk, technisch en administratief oogpunt en de medewerkers ondersteunen teneinde de toegewezen doelstellingen succesvol te realiseren, dat wil zeggen doeltreffend, efficiënt en c ...[+++]

Missions et tâches Le Conseiller général - Gestionnaire de processus a, principalement, les missions et tâches suivantes : donner une vision à la plateforme de concertation opérationnelle ou centrale de l'AGFisc, la diriger, l'organiser, la gérer d'un point de vue humain, technique et administratif et soutenir les collaborateurs afin de réaliser les objectifs assignés en toute maîtrise, c'est-à-dire de manière efficace et efficiente et conforme, en assurant un rapportage de qualité; conseiller, concevoir, proposer, discuter, formuler des recommandations, conseils, propositions dans la gestion des processus en tant que référence ultime afin de permettre aux responsables de l'AGFisc et au Process owner de déterminer leurs choix stratégiques; ...[+++]


overwegende dat Martin Ehrenhauser door de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement is gehoord en bij die gelegenheid te kennen heeft gegeven dat hij van mening is dat zijn immuniteit opgeheven dient te worden;

considérant que lors de son audition par la commission des affaires juridiques du Parlement européen, Martin Ehrenhauser a estimé que son immunité devait être levée;


Overwegende dat een strikte toepassing van de processen verbonden met de facultatieve subsidies in voorliggend geval niet aangepast is aan de realiteit en de functionele behoeften omdat de betrokken subsidies in ruime mate gereglementeerd zijn en dat dit juridische kader een goede beheersing van de risico's verzekert, omdat de controleorganen een toestroom van hen voorgelegde bijkomende dossiers zouden kennen zonder dat hun tussenkomst een grote meerwaarde zou betekenen en omdat in het verleden de administratieve diensten bli ...[+++]

Considérant qu'une application stricte des processus attachés aux subventions facultatives n'est pas adaptée aux réalités et besoins fonctionnels dans le présent cas parce que les subventions concernées sont largement réglementées et que ce cadre juridique assure une bonne maîtrise des risques, parce que les organes de contrôle verraient un afflux de dossiers supplémentaires leur être soumis sans que leur intervention n'ait une grande valeur ajoutée et parce que, par le passé, les services administratifs ont fait la démonstration des capacités requises à gérer ces subventions en toute autonomie;


Op 14 april 2004 heb ik een schrijven ontvangen van de heer Gargani, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie juridische zaken en interne markt, waarin hij mij, op verzoek van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, heeft geïnformeerd dat de Commissie juridische zaken heeft aanbevolen om een verzoek om advies in te dienen bij het Europees Hof van Justitie, teneinde het Hof te laten onderzoeken of het onderwerp van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten betreffende de behandeling en de overdracht van passagiersgegevens ...[+++]

- J’ai reçu, le 14 avril 2004, une lettre adressée par M. Gargani, en tant que président de la commission juridique et du marché intérieur, dans laquelle il m’informe, à la demande de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, que la commission juridique recommande l’introduction d’une demande d’avis auprès de la Cour de justice des Communautés européennes pour que celle-ci examine la compatibilité, avec le Traité, de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et les États ...[+++]


Ik wil bovendien mevrouw Palacio Vallelersundi, destijds voorzitter van de commissie en nu minister van Buitenlandse Zaken van Spanje, bedanken voor het vele werk dat zij voor dit onderwerp verricht heeft. Daarnaast wil ik ook de Fractie van de Europese Volkspartij bedanken, die mij deze opdracht gegeven heeft, en daarom bedank ik ook voorzitter Poettering; en verder wil ik nog noemen: de huidige voorzitter van de ...[+++]

Je tiens par ailleurs à citer et remercier la présidente, aujourd’hui ministre espagnol des affaires étrangères, qui a présidé le comité et abattu un travail considérable sur cette question, à savoir Mme de Palacio; le groupe du parti populaire européen (chrétiens démocrates) et démocrates européens qui m’ont confié cette mission, et je remercie dès lors le président, M. Poettering; le président actuel, M. Gargani, ainsi que tous les membres de la commission juridique et du marché intérieur, en particulier Mme Berger qui, en tant que ...[+++]


118. herinnert eraan dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 14, lid 9 van de Regeling kosten en vergoedingen van de leden "Het Parlement stelt een lijst op met de namen van alle medewerkers van de leden van het Europees Parlement; deze lijst is toegankelijk voor het publiek"; neemt kennis van het advies van de Commissie juridische zaken en interne markt dat overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) 45/2001 dergelijke persoonlijke informatie alleen openbaar mag worden gemaakt als dege ...[+++]

118. rappelle qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 9, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés , "le Parlement européen établit une liste nominative de l'ensemble des assistants accessible au public"; prend note de l'avis de la commission juridique et du marché intérieur qui rappelle que, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001 , ce type de données à caractère personnel ne peut être communiqué que si la personne concernée a donné préalablement son consentement; partage la préoccupation du Médiateur européen , qui estime que la décision du Parlement de publier un registre des assistants des ...[+++]


115. herinnert eraan dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 14, lid 9 van de Regeling kosten en vergoedingen van de leden "Het Parlement stelt een lijst op met de namen van alle medewerkers van de leden van het Europees Parlement; deze lijst is toegankelijk voor het publiek"; neemt kennis van het advies van de Commissie juridische zaken en interne markt dat overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) 45/2001 dergelijke persoonlijke informatie alleen openbaar mag worden gemaakt als dege ...[+++]

115. rappelle qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 9, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés, "le Parlement européen établit une liste nominative de l'ensemble des assistants accessible au public"; prend note de l'avis de la commission juridique et du marché intérieur qui rappelle que, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001, ce type de données à caractère personnel ne peut être communiqué que si la personne concernée a donné préalablement son consentement; partage la préoccupation du Médiateur européen, qui estime que la décision du Parlement de publier un registre des assistants des dép ...[+++]


Er kunnen wel juridische problemen geweest zijn wanneer vertrouwelijke gegevens in verband met lopende juridische zaken moesten worden onthuld.

Toutefois, des problèmes juridiques ont pu se poser, lorsqu'il fallait révéler des données discrètes en rapport avec des affaires judiciaires en cours.


Op 14 maart 1997 deelde de Voorzitter van het Europees Parlement mee dat de Conferentie van voorzitters de Commissie juridische zaken en rechten van de burger toestemming gegeven had een verslag over dit onderwerp op te stellen.

Au cours de la séance du 14 mars 1997, le Président du Parlement a annoncé que la Conférence des présidents avait autorisé la commission juridique et des droits des citoyens à faire rapport sur ce sujet.


1. Zodra het Ministerie van Buitenlandse Zaken in kennis is gesteld van de executoriale rechterlijke beslissing (vonnis of arrest), zullen de advocaat en de juridische dienst van het ministerie het dictum van deze beslissing alsmede de juridische gegevens van de verrekening nader bestuderen.

1. Dès communication de la décision judiciaire (jugement ou arrêt) exécutoire au Ministère des Affaires étrangères, l'avocat et le Service juridique du Ministère vérifient le dispositif de celle-ci et les éléments juridiques du décompte.


Vooraleer een dergelijk register kan ontwikkeld worden, moeten verschillende praktische en juridische zaken uitgeklaard worden (verantwoordelijkheid voor de input en het bijhouden van de gegevens, bescherming van de gegevens, recht van toegang, verschillen in nationale wetgeving inzake de strafregisters, graad van gewenste homogeniteit met betrekking tot de ingevoerde gegevens door de verschillende lidstaten .).

Avant qu'un tel répertoire puisse être établi, plusieurs questions pratiques et juridiques doivent toutefois être résolues (responsabilité pour l'introduction et l'actualisation des informations, protection des données, droit d'accès, disparité entre les lois nationales en matière de casiers judiciaires, degré d'homogénéité souhaité entre les données introduites par les différents États membres .).


De Britse minister van Europese Zaken, Glenys Kinnock, verklaarde op 1 juli 2009 echter in het Britse House of Lords, dat de aan Ierland gegeven garanties juridisch niet afdwingbaar zijn en dat zij bijgevolg, noch wat Ierland betreft, noch wat de andere EU-lidstaten betreft, ook maar iets wijzigen aan het Verdrag van Lissabon.

Le 1er juillet 2009, à la Chambre des Lords, le ministre britannique des Affaires européennes, Glenys Kinnock a cependant déclaré que les garanties accordées à l'Irlande ne sont nullement contraignantes d'un point de vue juridique et que, dès lors, elles ne modifient en rien le Traité de Lisbonne que ce soit pour l'Irlande ou pour tout autre Etat membre de l'UE. On peut en déduire que pour la deuxième fois en un an et demi, les Irlandais vont être appelés à se prononcer sur le même texte.


3. a) Welke garantie is er dat de informatie uit het NSIS en de rijkswachtcomputer niet met elkaar worden vermengd? b) Kan de rijkswachtcomputer, die enkel gerechtelijke gegevens mag beheren, ook de gegevens overnemen van het NSIS die betrekking hebben op de personen die mogelijk een gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid? c) Zo neen, op welke wijze wordt dat concreet voorkomen? d) Hoe kan Binnenlandse Zaken, dat bevoegd is voo ...[+++]

3. a) Quelle garantie existe-t-il que les informations de ce système ne soient pas mêlées à celles de l'ordinateur de la gendarmerie? b) L'ordinateur de la gendarmerie, qui ne peut gérer que des données judiciaires, peut-il intégrer des données du système de Schengen qui ont trait à des personnes pouvant éventuellement présenter un danger pour l'ordre et la sécurité publique? c) Dans la négative, comment préviendra-t-on dans la pratique cette intégration? d) Comment le département de l'Intérieur, qui est compétent en matière de gestio ...[+++]


3. a) Welke garantie is er dat de informatie uit het NSIS en de rijkswachtcomputer niet met elkaar worden vermengd? b) Kan de rijkswachtcomputer, die enkel gerechtelijke gegevens mag beheren, ook de gegevens overnemen van het NSIS die betrekking hebben op de personen die mogelijk een gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid? c) Zo neen, op welke wijze wordt dat concreet voorkomen? d) Hoe kan Binnenlandse Zaken, dat bevoegd is voo ...[+++]

3. a) Quelle garantie existe-t-il que les informations de ce système ne soient pas mêlées à celles de l'ordinateur de la gendarmerie? b) L'ordinateur de la gendarmerie, qui ne peut gérer que des données judiciaires, peut-il intégrer des données du système de Schengen qui ont trait à des personnes pouvant éventuellement présenter un danger pour l'ordre et la sécurité publique? c) Dans la négative, comment préviendra-t-on dans la pratique cette intégration? d) Comment le département de l'Intérieur, qui est compétent en matière de gestio ...[+++]


Het Grondwettelijk Verdrag, en de daaraan voorafgaande Verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice, hebben geleidelijk gestalte gegeven aan een gemeenschappelijk juridisch kader op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en hebben tot de integratie van dit beleidsterrein in andere beleidsterreinen van de Unie geleid.

Ce traité et ceux qui l'ont précédé (Maastricht, Amsterdam et Nice) ont progressivement instauré un cadre juridique commun dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et assuré l'intégration de ce domaine d'action dans d'autres domaines d'action de l'Union.


Volgens Rudy Huygelen van Buitenlandse Zaken zou dergelijk paspoort geen verschil maken op privacygebied. b) Welke waarborgen, zowel juridische als technische, worden er geboden aan de burgers in verband met de verwerking van deze biometrische gegevens? c) Op welke manier zullen de burgers geïnformeerd worden over de (mogelijke) gevolgen van de opslag van biometrische gegevens op paspoorten ...[+++]

Selon Rudy Huygelen du département des Affaires étrangères, un tel passeport ne changerait rien au regard de la protection de la vie privée. b) Quelles garanties, tant juridiques que techniques, offre-t-on au citoyen en ce qui concerne le traitement de ces données biométriques? c) Comment le citoyen sera-t-il informé des conséquences (possibles) du stockage de données biométriques sur des passeports?