WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Ja, ik heb kanker overwonnen. Maar dat definieert mij niet - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "data voor juridische processen beheren " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
data voor juridische processen beheren | juridische gegevens beheren | gegevens voor juridische zaken beheren | juridische processen beheren

gérer des données juridiques
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
De stuurgroep kan actief zijn rond het verzamelen en beheren van de data, de kwaliteit van de processen van de dataverzameling aan de instellingen en bij de overheid en het begeleiden van de financieringsberekening op basis van die data.

Le groupe de pilotage peut intervenir dans la collecte et la gestion des données, la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et intervenir pour le calcul du financement sur la base de ces données.


Functievereisten Kennis van het beheer van radioactief afval en van de overeenkomstige wetgeving Kennis van de technische, financiële en administratieve werkingsmodaliteiten van NIRAS Kennis van het reglementair kader inzake nucleaire veiligheid, toegepast op radioactief afval Kennis van de methodes met betrekking tot het beheer van technische en financiële risico's op lange termijn Beheersing van de juridische en wettelijke context van NIRAS Communicatie- en onderhandelingsprofiel Kwalificaties Minimale diploma- en ervaringsvereisten Om in aanmerking te komen voor de functi ...[+++]

Exigences de la fonction Connaissance de la gestion des déchets radioactifs et de la législation correspondante ; Connaissance des modalités de fonctionnement techniques, financières et administratives de l'ONDRAF ; Connaissance du cadre réglementaire en matière de sûreté nucléaire, appliqué aux déchets radioactifs ; Connaissance des méthodes relatives à la gestion des risques techniques et financiers à long terme ; Maîtrise du contexte juridique et légal de l'ONDRAF ; Profil de communication et de négociation. Qualification Exigences minimales en matière de qualifications et d'expérience Pour entrer en ligne de compte pour la fonction, ...[+++]


Taken en opdrachten De Attaché A2 - Diensthoofd Operationele Ondersteuning A2 heeft, onder andere, de volgende taken en opdrachten : bepalen van de doelstellingen van het team en deze meedelen aan de medewerkers; motiveren, evalueren en leiden van de verschillende teamleden; opleiden en coachen van de medewerkers zodat ze de verschillende mailboxen (DER, STIPAD, VLABEL) kunnen beheren; vragen beantwoorden van interne en externe klanten; juridisch advies verlenen; beheren van de Data quality; meewerken ...[+++]

Missions et tâches L'Attaché A2 - Chef du service Soutien Opérationnel exerce, entre-autres, les tâches et missions suivantes : déterminer les objectifs de l'équipe et les communiquer aux collaborateurs; motiver, évaluer et diriger les différents membres de l'équipe; former et coacher les collaborateurs afin qu'ils soient capables de gérer les différentes boîtes de courriers (DER STIPAD VLABEL); répondre aux questions des clients internes et externes; donner des avis juridiques; gérer la Data quality; collaborer à la réalisation des objectifs opérationnels de la Sécurité juridique ...[+++]


Functievereisten De expert Applicatie-architectuur bezit de generieke en technische competenties zoals hierna beschreven : - op het vlak van generieke competenties : analyseren, informatie integreren en vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen; nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren; anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren; impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek te overtuigen; beschikken over goede communicatievaardighe ...[+++]

Exigences de la fonction L'expert en architecture applicative dispose des compétences génériques et techniques décrites ci-dessous : - sur le plan des compétences génériques : analyser, intégrer l'information et penser de manière innovante en apportant des idées novatrices et créatives; prendre des décisions à partir d'informations (in)complètes et initier des actions ciblées afin de mettre en oeuvre les décisions; accompagner les autres, sert de modèle et les soutenir dans leur fonctionnement quotidien; avoir de l'impact, négocier pour arriver à une situation "gagnant-gagnant" et convaincre un public; disposer d'une bonne capacité de co ...[+++]


Functievereisten De verantwoordelijke van de afdeling Flexibility and Improvement bezit de generieke en technische competenties zoals hierna beschreven : - op het vlak van generieke competenties : leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies; proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd; begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling); advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise; beschikken over goede communicatievaa ...[+++]

Exigences de la fonction Le responsable de la division Application et Data Layer dispose des compétences génériques et techniques décrites ci-dessous : - sur le plan des compétences génériques : établir des liens entre diverses données, concevoir des alternatives et tirer des conclusions adéquates; définir des objectifs de manière proactive, étayer des plans d'action de manière minutieuse et y impliquer les bonnes ressources, dans les délais disponibles; accompagner les collaborateurs dans leur développement et leur fournir un feed-back orienté vers leur fonctionnement (prestations et développement); fournir des conseils à ses interlocut ...[+++]


Vereisten van de functie De Adviseur-generaal - Dienst Reglementering bezit de generieke en technische competenties zoals hierna beschreven : - op het vlak van de generieke competenties : o vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen; o beheren en opvolgen van tijd, kosten, activiteiten en middelen; o samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen, conflicten aanpakken en teamleden betrekken; o impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek overtuigen; o beschikken over de capaciteit om goed te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk; o interne en externe klanten op ...[+++]

Exigences de la fonction Le Conseiller général - Service réglementation dispose des compétences génériques et techniques décrites ci-dessous : - sur le plan des compétences génériques : o analyser, intégrer l'information, penser de manière innovante en apportant des idées novatrices et créatives; o gérer et suivre les délais, les coûts, les activités et les ressources; o encourager la collaboration entre les membres d'une direction et entre des directions différentes, affronter les conflits et impliquer les membres de la direction; o avoir de l'impact, négocier pour arriver à une situation "gagnant-gagnant" et convaincre un public; o dis ...[+++]


Overwegende dat een strikte toepassing van de processen verbonden met de facultatieve subsidies in voorliggend geval niet aangepast is aan de realiteit en de functionele behoeften omdat de betrokken subsidies in ruime mate gereglementeerd zijn en dat dit juridische kader een goede beheersing van de risico's verzekert, omdat de controleorganen een toestroom van hen voorgelegde bijkomende dossiers zouden kennen zonder dat hun tussenkomst een grote meerwaarde zou betekenen en omdat in het verleden de administratieve diensten blijk hebben gegeven van de nodige capaciteiten om deze subsidies in volle autonomie te beheren;

Considérant qu'une application stricte des processus attachés aux subventions facultatives n'est pas adaptée aux réalités et besoins fonctionnels dans le présent cas parce que les subventions concernées sont largement réglementées et que ce cadre juridique assure une bonne maîtrise des risques, parce que les organes de contrôle verraient un afflux de dossiers supplémentaires leur être soumis sans que leur intervention n'ait une grande valeur ajoutée et parce que, par le passé, les services administratifs ont fait la démonstration des capacités requises à gérer ces subventions en toute autonomie;


Deze stuurgroep stuurt werkgroepen aan, die actief zijn rond het verzamelen en beheren van de data, de kwaliteit van de processen van de dataverzameling aan de instellingen en bij de overheid en het begeleiden van de financieringsberekening op basis van deze data.

Ce groupe de pilotage dirige des groupes de travail actifs au niveau de la collecte et de la gestion des données, de la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et du soutien au calcul du financement sur la base de ces données.
www.wordscope.be (v4.0.br)

data voor juridische processen beheren