WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Dit virtuele lab betekent een revolutie voor het wetenschapsonderwijs - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
Wordscope Video
„Thelma Golden: Hoe kunst vorm geeft aan culturele verandering - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "consulair bevolkingsregister " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
consulair bevolkingsregister

registre consulaire de la population


Consulaire Wet, houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de consulaire rechtsmacht

Loi Consulaire, relative aux compétences des agents consulaires en matière détablissement des actes civils, et à la juridiction consulaire
persoon die in een land in het bevolkingsregister staat ingeschreven met dit land als hoofdverblijfplaats

personne inscrite à titre principal sur les registres de la population


bevolkingsregister

registre de la population | registre de population


bevolkingsregister [ register van de burgerlijke stand ]

registre d'état civil


consulaire autoriteit (1) | consulaire vertegenwoordiging (2)

autorité consulaire


diplomatieke bescherming [ consulaire bescherming ]

protection diplomatique [ protection consulaire ]


diplomatieke onschendbaarheid [ consulair recht | diplomatiek recht ]

immunité diplomatique [ droit consulaire | droit diplomatique ]


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
- De verklaring moet worden afgelegd in het kader van de inschrijving van de betrokkene in een bevolkingsregister, een consulair bevolkingsregister, een vreemdelingen- of een wachtregister, of in het kader van de overschrijving van de buitenlandse akte of beslissing in de registers van de burgerlijke stand.

- La déclaration doit être effectuée dans le cadre de l'inscription de la personne concernée dans un registre de la population, un registre consulaire de la population, un registre des étrangers ou dans un registre d'attente ou dans le cadre de la transcription de l'acte ou de la décision étrangers dans les registres de l'état civil.


De persoon kan een keuze maken betreffende het toepasselijke recht bedoeld in het eerste lid voor de Belgische overheid op het tijdstip van de inschrijving van een buitenlandse beslissing of akte betreffende de naam en voornamen in een bevolkingsregister, een consulair bevolkingsregister, een vreemdelingenregister of een wachtregister of op het tijdstip van de overschrijving ervan in een register van de burgerlijke stand.

La personne peut effectuer un choix de la loi applicable visé à l'alinéa 1er devant l'autorité belge au moment de l'inscription dans un registre de la population, un registre consulaire de la population, un registre des étrangers ou un registre d'attente d'une décision ou d'un acte étrangers relatifs au nom et prénoms ou au moment de leur transcription dans un registre de l'état civil.


Een Belg ingeschreven in een consulair bevolkingsregister kan een gewoon paspoort aanvragen en verkrijgen bij zijn eigen consulaire beroepspost van inschrijving of, na het akkoord van de consulaire beroepspost van inschrijving, bij een andere consulaire beroepspost of bij het gemeentebestuur van zijn laatste woonplaats in België.

Un Belge inscrit dans un registre consulaire de la population peut solliciter et obtenir un passeport ordinaire auprès de son poste consulaire de carrière d'inscription ou, après l'accord du poste consulaire de carrière d'inscription, auprès d'un autre poste consulaire de carrière ou auprès de l'administration communale de son dernier domicile en Belgique.


Art. 2. Het hoofd van het in artikel 1 genoemde consulaire agentschap heeft toegang, enkel voor consultatie, tot de gegevens van de Belgen die in zijn ressort ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters.

Art. 2. Le chef de l' agence consulaire précitée à l'article 1 a accès, pour consultation seule, aux données des Belges qui sont inscrits dans le registre consulaire de population de son ressort.


Indien het kind is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters bedoeld in hoofdstuk 8 van het Consulair Wetboek, wordt de verklaring afgelegd bij het hoofd van de consulaire beroepspost waar het ingeschreven is.

Si l'enfant est inscrit dans les registres consulaires de la population visés au chapitre 8 du Code consulaire, la déclaration est faite au chef de poste consulaire de carrière où il est inscrit.


Art. 2. Het hoofd van de in artikel 1 genoemde consulaire agentschappen heeft toegang, enkel voor consultatie, tot de gegevens van de Belgen die in zijn ressort ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters.

Art. 2. Le chef des agences consulaires précitées à l'article 1 a accès, pour consultation seule, aux données des Belges qui sont inscrit dans le registre consulaire de population de son ressort.


2. a) Enerzijds zijn er een aantal Belgen in het buitenland gevestigd die de consulaire post niet op de hoogte brengen van hun aanwezigheid; inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is immers niet verplicht.

2. a) D'une part, nombre de belges sont établis à l'étranger et n'avertissent pas le poste consulaire de leur présence; l'inscription dans les registres consulaires de population n'étant pas obligatoire.


4. Hoeveel Belgen staan er ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters voor Angola?

4. Combien de Belges sont inscrits sur les registres consulaires pour l'Angola?


2. a) Wat is de oorzaak van dit probleem? b) Welke stappen zal de FOD Buitenlandse Zaken ondernemen - naast het opstellen van een lijst van de betrokken Belgen ingeschreven in hun consulaire bevolkingsregisters - om dit probleem aan te pakken?

2. a) Quelle est la cause de ce problème? b) Quelles démarches le SPF Affaires étrangères va-t-il entreprendre - outre la rédaction d'une liste des Belges concernés qui sont inscrits dans les registres de population de leurs postes consulaires - pour s'attaquer à ce problème?


19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit aangaande de consulaire bevolkingsregisters Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de consulaire bevolkingsregisters.

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal concernant les registres de population consulaires Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 19 avril 2014 concernant les registres de population consulaires.


De identiteitskaart, afgegeven door een Belgische consulaire post met toepassing van § 1, blijft haar geldigheid behouden voor de duur vemeld op de kaart, indien de houder zich laat inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van een andere consulaire post of indien de houder ervan wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

La carte d’identité délivrée par un poste consulaire belge en application du § 1 reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d’un autre poste consulaire ou dans les registres de la population d’une commune belge.


De Belgische consulaire beroepspost of de ereconsulaire post die de Koning aanwijst geeft aan de Belgen die ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters overeenkomstig de wet van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten, een identiteitskaart die identiek is aan de identiteitskaart bedoeld in deze wet.

Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans les registres consulaires de la population conformément à la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d’identité, une carte d’identité identique à la carte d’identité visée par la présente loi.


De identiteitskaart, die is afgegeven door een Belgische gemeente overeenkomstig de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen blijft haar geldigheid behouden voor de duur vermeld op de kaart, indien de houder ervan zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan zijn gemeente en zich laat inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters ...[+++]

La carte d’identité délivrée par une commune belge conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire avise la commune qu’il part s’établir à l’étranger et se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d’un poste consulaire.


Aan de Belgen die de leeftijd van 12 jaar bereiken en die in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post, zoals bedoeld in artikel 2, zijn ingeschreven, wordt een identiteitskaart afgegeven die identiek is aan de identiteitskaart bedoeld in de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Tout Belge de 12 ans accomplis et inscrit dans les registres consulaires de la population d’un poste consulaire belge tels que visés à l’article 2, se voit délivrer une carte d’identité identique à la carte d’identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.


Een Belg ingeschreven in een consulair bevolkingsregister kan een gewoon paspoort aanvragen en verkrijgen bij een andere consulaire beroepspost dan deze waar hij ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister, of bij de federale diensten toegevoegd aan de Belgische provinciegouverneur na het akkoord van de consulaire beroepspost van inschrijving.

Un Belge inscrit dans un registre consulaire de population peut solliciter et obtenir un passeport ordinaire auprès d'un autre poste consulaire de carrière que celui auprès duquel il est inscrit, ou auprès des services fédéraux adjoints aux gouverneurs de province belges après accord du poste consulaire de carrière d'inscription.


Deze fraude kan betrekking hebben op een identiteits- of reisdocument, of een document van de burgerlijke stand dat aan de gemeenteambtenaar wordt voorgelegd, hetzij om een eerste keer verzameld te worden in de bevolkingsregisters of in de consulaire registers, hetzij voor het verkrijgen en het uitreiken van een nieuw identiteits-, reisdocument, of een document van de burgerlijke stand wanneer de betrokken persoon reeds ingeschreven is in de bevolkingsregisters of de consulaire registers.

Cette fraude peut concerner un document d'identité, de voyage ou d'état civil qui est présenté au fonctionnaire communal, soit pour être collecté une première fois aux registres de la population ou aux registres consulaires, soit pour l'obtention et la délivrance d'un nouveau document d'identité, de voyage ou d'état civil quand la personne intéressée est déjà inscrite dans les registres de la population ou dans les registres consulaires.


Ter herinnering, krachtens artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten, uitgevaardigd ter uitvoering van de voornoemde wet van 26 juni 2002, zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, zoals gewijzigd bij het ontwerp, van toepassing op de bevolkingsregisters bijgehouden in de consulaire posten (2).

Pour rappel, en vertu de l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, pris en exécution de la loi du 26 juin 2002, précitée, les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, telles que modifiées par le projet, s'appliquent aux registres de la population tenus dans les postes consulaires (2).


De Belgische consulaire beroepspost of de ereconsulaire post die de Koning aanwijst geeft aan de Belgen die ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters overeenkomstig de wet van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten, een identiteitskaart die identiek is aan de identiteitskaart bedoeld in deze wet.

Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans les registres consulaires de la population conformément à la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la présente loi.


De identiteitskaart, afgegeven door een Belgische consulaire post met toepassing van § 1, blijft haar geldigheid behouden voor de duur vemeld op de kaart, indien de houder zich laat inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van een andere consulaire post of indien de houder ervan wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

La carte d'identité délivrée par un poste consulaire belge en application du § 1 reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un autre poste consulaire ou dans les registres de la population d'une commune belge.


Een Belg moet zijn kiesrechten daar uitoefenen waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft en dus in de bevolkingsregisters ingeschreven is : een Belg die ingeschreven is in een Belgische gemeente, zal daar moeten gaan kiezen (persoonlijk of per volmacht), een Belg die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, moet kiezen via deze vertegenwoordiging.

Un Belge doit exercer ses droits de vote là où il a sa résidence principale, c'est-à-dire où il est inscrit dans les registres de population : un Belge qui est inscrit dans une commune belge devra aller voter dans cette commune (personnellement ou par procuration), un belge qui est inscrit dans les registres de population consulaires d'une représentation diplomatique ou consulaire doit voter via cette représentation.


Ik kan het geachte lid nochtans meedelen dat er een voorontwerp van wet werd aangenomen in de Ministerraad op 28 juni 2001 met betrekking tot de consulaire bevolkingsregisters en de consulaire identiteitskaarten.

Je puis toutefois informer l'honorable membre de l'adoption au Conseil des ministres du 28 juin 2001 d'un avant-projet de loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité consulaires.


De Ministerraad heeft op 18 februari 2000 een voorontwerp van wet op de consulaire bevolkingsregisters en de consulaire identiteitskaarten goedgekeurd.

Le Conseil des ministres a approuvé le 18 février 2000 un avant-projet de loi concernant les registres de population consulaires et les cartes d'identité consulaires.


2. Deze vraag betreffende de consulaire bevolkingsregisters behoort tot de bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Zaken. 3. Om de vermeerdering van het aantal kiezers per kieskring, die zal veroorzaakt worden door deze nieuwe stemprocedure van de Belgen die in het buitenland verblijven, te kunnen bepalen, dient er gewacht te worden op de ontvangst van de formulieren tot inschrijving als kiezer, waarmee de Belgen die in het buitenland verblijven, de gemeente zullen kiezen waar zij hun stem wensen uit te brengen, en bijgevolg hun kieskring.

2. Cette question relative aux registres consulaires de population relève de la compétence du ministre des Affaires étrangères. 3. Pour pouvoir déterminer l'augmentation du nombre d'électeurs par circonscription électorale que cette nouvelle procédure de vote des Belges résidant à l'étranger va provoquer, il faudra attendre la réception des formulaires d'inscription comme électeur par lesquels les Belges résidant à l'étranger choisiront la commune où ils souhaitent exprimer leur suffrage et par conséquent leur circonscription électorale.


Wetsontwerp inzake de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten.

Projet de loi relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.


- De Ambassades en Consulaten in het buitenland hebben tijdig alle nodige praktische informatie aan de potentiële kiezers, dit wil zeggen aan alle meerderjarig Belgen die ingeschreven waren in het consulaire bevolkingsregister, gezonden.

- Les Ambassades et Consulats à l'étranger ont envoyé en temps utile toutes les informations pratiques à tous les électeurs potentiels, c'est-à-dire à tous les Belges majeurs inscrits dans les registres de population consulaires.
www.wordscope.be (v4.0.br)

consulair bevolkingsregister