WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Gever Tulley vertelt over 5 gevaarlijke dingen voor kinderen. - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "comité burgerlijk recht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
Comité burgerlijk recht | Groep burgerlijk recht

Comité sur les questions de droit civil | Groupe Questions de droit civil


burgerlijk recht [ gemeen recht ]

droit civil [ droit commun ]


algemeen recht | burgerlijk recht | civiel recht | gemeen recht | gewone wetgeving

droit commun


civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil


burgerlijk procesrecht | gerechtelijk recht

procédure civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In dat kader heeft zij bij de werkgroep Comité burgerlijk recht een voorstel voor een richtlijn ingediend met betrekking tot bepaalde aspecten van de leveringscontracten van digitale content.

Et dans ce cadre elle a soumis une proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique au groupe de travail Comité droit civil.


- bevordering van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, in het bijzonder om de rechtszekerheid te garanderen, de toegang tot de rechter te verbeteren, de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen te bevorderen, de nodige harmonisering van de wetgeving in de hand te werken of de belemmeringen die zijn ontstaan door verschillen in burgerlijk recht en burgerlijke rechtsvordering uit de weg te ruimen,

- encourager la coopération judiciaire en matière civile, dans le but notamment d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer l’accès à la justice, de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements, de favoriser le rapprochement nécessaire des législations, ou d’éliminer les obstacles que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile,


- Haalbaarheidsstudie inzake de creatie van een structuur/netwerk om het Europees onderzoek inzake internationaal privaatrecht, burgerlijk recht en burgerlijke procedure in het kader van de Gemeenschap te versterken.

- Étude de faisabilité portant sur la création d'une structure/d'un réseau en vue d'accroître la recherche européenne en matière de droit international privé, de droit civil et de procédure civile d'un point de vue communautaire.


[68] Zie Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht, COM (2002) 196(01).

[68] Cf. Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial, COM (2002) 196(01).


Volgens sommigen is dat echter niet toereikend: behalve dat er een gebrek aan duidelijkheid blijft omtrent de toepasselijke regel, regelen sectorale richtlijnen zijn - zoals het woord zegt - niet het burgerlijk recht in zijn geheel, doch slechts bepaalde aspecten van het verbintenissenrecht.

Or, d'après certains, le recours à un tel mécanisme ne suffit pas : outre un certain manque de lisibilité quant à la règle applicable, les directives sectorielles - comme l'indique leur titre - ne réglementent pas l'intégralité du droit civil, mais seulement certains aspects du droit des contrats.


de kennis van de wetgeving van de andere lidstaten, of van bepaalde derde landen, is een onmisbaar instrument voor de ministeries van Justitie van de lidstaten van de Europese Unie, met name bij het opstellen van wetgeving en het omzetten van het communautaire recht waarvoor zij over het algemeen bevoegd zijn, waaronder met name het burgerlijk recht en het strafrecht, met dien verstande dat er verschillen zijn tussen de bevoegdheden van de ministeries van Justitie van de lidstaten.

La connaissance des législations des autres États membres, voire de certains États tiers, constitue un outil indispensable pour les ministères de la justice des États membres de l'Union européenne, en particulier aux fins de l'élaboration de la législation et de la transposition du droit de l'Union européenne relevant généralement de leur compétence, notamment en matière de droit civil et de droit pénal, étant entendu que les ministères de la justice des États membres ont des compétences différentes.


onder de bevoegdheid van zijn ministerie van Justitie valt, of betrekking heeft op aangelegenheden die over het algemeen onder de bevoegdheid van een ministerie van Justitie vallen, zoals burgerlijk recht en strafrecht.

relève de la compétence de son ministère de la justice, ou concerne des questions qui relèvent généralement de la compétence des ministères de la justice, telles que le droit civil et le droit pénal,


3.3. Grotere convergentie inzake burgerlijk recht

3.3. Convergence accrue dans le domaine du droit civil


In een aantal lidstaten bevat het burgerlijk recht specifieke bepalingen inzake bedrijfsgeheimen: Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Duitsland, Italië, Litouwen, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Dans un certain nombre d'États membres, le secret de fabrique est régi par des dispositions spécifiques de droit civil. C'est le cas en Allemagne, en Bulgarie, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Italie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède.


Toch bevat het burgerlijk recht in een groot aantal lidstaten geen specifieke bepalingen inzake bedrijfsgeheimen: België, Cyprus, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Luxemburg, Malta, Nederland, Roemenië en Frankrijk (hoewel de Franse IE-code sommige aspecten regelt).

Mais dans un nombre important d'États membres (Belgique, Chypre, Irlande, Finlande, France, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Royaume-Uni et Roumanie), de telles dispositions de droit civil n'existent pas (quoique le code de la propriété intellectuelle français régisse certains aspects de cette question).


Op het gebied van burgerlijk recht heeft de EU een breed scala aan maatregelen ingevoerd.

L’UE a introduit un large éventail de mesures dans le domaine civil.


Website van de Europese Commissie over burgerlijk recht

Justice civile sur le site Internet de la Commission européenne


Mededeling houdende het definiëren van een strategie voor de internationale aanwezigheid van de EU op het gebied van burgerlijk recht | Commissie | 2011 |

Communication définissant la stratégie de renforcement de la présence internationale de l'UE dans le domaine du droit civil | Commission | 2011 |


[49] Zie ook Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht, COM(2002) 196 def.

[49] Voir aussi le Livre vert de la Commission sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial (COM/2002/196 final)


BURGERLIJK RECHT | REGISTRATIERECHT | BURGERLIJKE STAND | BESLUIT | ACHTERNAAM

DROIT CIVIL | DROIT D'ENREGISTREMENT | ETAT CIVIL | ARRETE | NOM DE FAMILLE


BURGERLIJK RECHT | REGISTRATIERECHT | BURGERLIJKE STAND | BESLUIT

DROIT CIVIL | DROIT D'ENREGISTREMENT | ETAT CIVIL | ARRETE


ONGEHUWD SAMENLEVEN | CONTRACT | BURGERLIJK RECHT | FAMILIERECHT

UNION LIBRE | CONTRAT | DROIT CIVIL | DROIT DE LA FAMILLE


BURGERLIJK RECHT | BURGERLIJKE STAND | ACHTERNAAM | GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW

DROIT CIVIL | ETAT CIVIL | NOM DE FAMILLE | EGALITE HOMME-FEMME


ECHTSCHEIDING | BURGERLIJK RECHT | FAMILIERECHT | ALIMENTATIEPLICHT

DIVORCE | DROIT CIVIL | DROIT DE LA FAMILLE | OBLIGATION ALIMENTAIRE


BURGERLIJK RECHT | KIND | DOCHTERONDERNEMING | ACHTERNAAM | GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW

DROIT CIVIL | ENFANT | FILIALE | NOM DE FAMILLE | EGALITE HOMME-FEMME


BURGERLIJK RECHT | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN

DROIT CIVIL | PROTECTION DES ANIMAUX | BIEN-ETRE DES ANIMAUX


BURGERLIJK RECHT | FAMILIERECHT | RECHTSPRAAK VOOR MINDERJARIGEN | VERWANTSCHAP | BURGERLIJKE RECHTSVORDERING | RECHTSVORDERING | OMGANGSRECHT

DROIT CIVIL | DROIT DE LA FAMILLE | JURIDICTION POUR MINEURS | PARENTE | PROCEDURE CIVILE | PROCEDURE JUDICIAIRE | DROIT DE VISITE


De houders van een bedrijfsgeheim kunnen om rechtsmiddelen van het burgerlijk recht verzoeken* in geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het genoemde bedrijfsgeheim, waaronder:

Les détenteurs de secrets d’affaires doivent pouvoir obtenir des réparations* au civil en cas d’obtention, d’utilisation et de divulgation illicites dudit secret d’affaires, notamment:


BURGERLIJK RECHT | GERECHTSDEURWAARDER | BURGERLIJKE RECHTSVORDERING | RECHTSVORDERING | VERJARING VAN DE VORDERING

DROIT CIVIL | HUISSIER | PROCEDURE CIVILE | PROCEDURE JUDICIAIRE | PRESCRIPTION D'ACTION


BURGERLIJK RECHT | FAMILIERECHT | JUDICIELE RECHTSPRAAK | MINDERJARIGHEID

DROIT CIVIL | DROIT DE LA FAMILLE | JURIDICTION JUDICIAIRE | MINORITE CIVILE
www.wordscope.be (v4.0.br)

comité burgerlijk recht