WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope, beter dan het beste juridisch woordenboek!»

Koen Bastaerts
PO-Logistiek/vertaaldienst

Regie der Gebouwen
Share this page!
   
Wordscope Video
„Sarah Kaminsky: Mijn vader de vervalser - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "collegiale aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]


aansprakelijkheid afwijzen | aansprakelijkheid betwisten | aansprakelijkheid ontkennen

contester la responsabilité


burgerlijke aansprakelijkheid | civielrechtelijke aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid | BA [Abbr.] | WA [Abbr.]

responsabilité civile


aansprakelijkheid in solidum | hoofdelijke aansprakelijkheid | solidaire aansprakelijkheid

responsabilité solidaire
verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile


burgerrechtelijke aansprakelijkheid

responsabilité civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Aangezien geen vragen zijn gesteld over de Unierechtelijke aspecten van dit onderdeel van het geschil, volstaat het te vermelden dat uit het dossier niet blijkt dat aan een van de criteria voor deze vorm van aansprakelijkheid, zoals neergelegd in de rechtspraak van het Hof, is voldaan WORDSCOPE PARAGRAPH BREAK

Étant donné qu’aucune question n’a été présentée concernant les aspects du droit de l’Union relatifs à cette partie du litige, il suffit de relever qu’aucun élément du dossier ne laisse entendre que les critères concernant cette forme de responsabilité, ainsi qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence de la Cour, ont été exposés . WORDSCOPE PARAGRAPH BREAK


Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad voorziet in vrijstelling van aansprakelijkheid waarop aanbieders van onlinediensten, waaronder hostingdiensten als bedoeld in artikel 14 van die richtlijn, onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen.

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit des dérogations en matière de responsabilité qui sont, sous réserve de certaines conditions, applicables à certains prestataires de services en ligne, y compris les prestataires de services d'«hébergement» au sens de son article 14.


In dit verband heeft de Commissie in haar mededeling van 28 september 2017 over de bestrijding van illegale online-inhoud haar standpunt uiteengezet dat het nemen van vrijwillige proactieve maatregelen er niet automatisch toe leidt dat de betrokken aanbieder van hostingdiensten het voordeel verliest dat voortvloeit uit de bij artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG voorziene vrijstelling van aansprakelijkheid.

Dans ce contexte, la Commission a présenté dans sa communication du 28 septembre 2017 sur la lutte contre le contenu illicite en ligne le point de vue selon lequel l'adoption de ce type de mesures proactives volontaires ne conduit pas automatiquement le prestataire de services d'hébergement concerné à perdre le bénéfice de l'exemption de responsabilité prévue à l'article 14 de la directive 2000/31/CE.


In overeenstemming met de horizontale aanpak die ten grondslag ligt aan de vrijstelling van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG, dient deze aanbeveling te worden toegepast op alle soorten inhoud die strijdig zijn met het recht van de Unie of van de lidstaten, ongeacht het precieze onderwerp of de precieze aard van dit recht.

Conformément à l'approche horizontale sous-tendant l'exemption de responsabilité prévue à l'article 14 de la directive 2000/31/CE, la présente recommandation devrait être appliquée à tous les types de contenus qui ne sont pas conformes à la législation de l'Union ou aux législations des États membres, quels que soient l'objet précis ou la nature de ces législations.


Door de ondertekening van deze overeenkomst werd een nieuw artikel (27) toegevoegd aan het GCU, dat betrekking heeft op het beginsel van aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een wagon. Dit nieuwe artikel had tot doel een beter evenwicht te bereiken en de sector meer duidelijkheid te bieden in het geval van schade die wordt veroorzaakt door een wagon.

L'accord signé a introduit un nouvel article (27) dans le CUU concernant le principe de la responsabilité en cas de dommage causé par un wagon, afin de parvenir à un meilleur équilibre et d'apporter davantage de clarté à l'ensemble du secteur en cas de dommage causé par un wagon.


Artikel 7, § 1, van de uniforme regelen CUV heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de houder van het voertuig en de gebruiker van het voertuig (spoorwegondernemingen) voor schade die is veroorzaakt door het voertuig en die haar oorsprong vindt in een defect aan het voertuig.

L'article 7, § 1, des RU CUV porte sur la responsabilité du détenteur du véhicule et de l'utilisateur du véhicule (entreprises ferroviaires) en cas de dommage causé par le véhicule et imputable à un défaut du véhicule.


De door het OTIF-secretariaat voorgestelde ontwerpwijziging van artikel 8 (aansprakelijkheid van de beheerder) is voornamelijk een redactionele wijziging die geen gevolgen heeft voor het toepassingsgebied of de inhoud van de bepaling.

En ce qui concerne le projet de modification proposé par le Secrétariat de l'OTIF concernant l'article 8 (Responsabilité du gestionnaire), il s'agit essentiellement d'une modification d'ordre rédactionnel qui ne modifie pas le champ d'application ni la substance de la disposition.


Het Zwitserse voorstel is dan ook niet noodzakelijk, omdat de tussen de bedrijven in de sector gesloten overeenkomsten volstaan om duidelijk de aansprakelijkheid van de houder en de spoorwegondernemingen te bepalen in het geval van schade die wordt veroorzaakt door een voertuig in het kader van een verkoopovereenkomst.

La proposition suisse n'est donc pas nécessaire puisque l'accord conclu par les entreprises du secteur est suffisant pour définir clairement les responsabilités des détenteurs et des entreprises ferroviaires en cas de dommage causé par un véhicule en vertu d'un contrat de vente.


De Science Foundation Ireland heeft collegiale toetsing van de economische en maatschappelijke effecten van subsidieaanvragen geïntroduceerd, als aanvulling op de wetenschappelijke collegiale toetsing.

La fondation pour la science d'Irlande (Science Foundation Ireland) a instauré le recours à des examens par les pairs concernant les impacts économiques et sociétaux visés en relation avec des demandes de subventions, en complément des examens scientifiques par des pairs.


In 1997 heeft de Gemeenschap een verordening vastgesteld op grond waarvan onder diverse voorwaarden een onbeperkte aansprakelijkheid geldt bij overlijden en verwonding (Verordening van de Raad (EG) nr. 2027/97 van 9 oktober 1997 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen).

En 1997, la Communauté a adopté un règlement qui prévoit que la responsabilité du transporteur ne peut faire l'objet d'aucune limitation en cas de décès et de blessure d'un voyageur, sous réserve de différentes conditions (règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident).


De dienstenrichtlijn voorzag zelf in dit proces van "wederzijdse beoordeling" als een innovatief en op concrete gegevens gebaseerd proces van " collegiale toetsing ".

Le processus d’«évaluation mutuelle» constituait un exercice d’« examen par les pairs » innovant et empirique, prévu par la directive «services» elle-même.


Daarbij zal zij gebruikmaken van relevante ervaring afkomstig uit het zelfbeoordelingsinstrument van de Innovatie-Unie en van de voortgangsanalyse met betrekking tot de Europese Onderzoeksruimte, en gebruikmaken van relevante indicatoren, zoals het scorebord van de Innovatie-Unie van de Commissie en de indicator van innovatieresultaten.[23] De Commissie zal ook hoogwaardige gegevens, analyses en informatie bieden over beleid en prestaties op EU- en nationaal niveau inzake OI[24] en gebruikmaken van de Beleidsondersteuningsfaciliteit die is voorzien in Horizon 2020, inclusief technische assistentie, collegiale toetsing en wederzijds leren ...[+++]

Ce faisant, elle s'appuiera sur l'expérience acquise avec l'outil d'autoévaluation présenté dans l'Union de l'innovation et sur l'analyse des progrès accomplis dans l'Espace européen de la recherche, tout en ayant recours aux indicateurs pertinents, notamment le tableau de bord de l'Union de l'innovation et l'indicateur des résultats en matière d'innovation[23]. La Commission fournira également des données, analyses et renseignements de classe mondiale sur les politiques et performances de recherche et d'innovation (RI) aux échelons de l'UE et des États membres[24], et fera usage du mécanisme de soutien aux politiques prévu dans le progr ...[+++]


Zoals wordt beschreven in de Europese onderzoeksruimte, kan de kwaliteit van overheidsuitgaven via programma's worden verbeterd door fondsen op basis van concurrentie toe te wijzen via openbare oproepen voor voorstellen op grond van excellentie, bijvoorbeeld op basis van internationale collegiale toetsing, en door institutionele fondsen toe te wijzen op basis van bewezen prestaties.

Comme inscrit dans les principes de l'Espace européen de la recherche, la qualité des dépenses publiques dans le cadre de programmes peut être améliorée en allouant les fonds sur une base concurrentielle, par des appels à propositions ouverts fondés sur les critères de l'excellence, par exemple sur la base d'un examen international par des pairs, et en octroyant les fonds publics sur la base de performances attestées.


Gezien de omvang en de complexiteit van deze taken was de uitwisseling van informatie en ervaring alsook de collegiale toetsing die dankzij het proces van wederzijdse beoordeling werd verricht, van essentieel belang om alle lidstaten mee te krijgen op weg naar een geslaagde tenuitvoerlegging van deze ambitieuze wetgeving.

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de ces tâches, l ’ échange d ’ informations et d ’ expérience, et l ’ «examen par les pairs» que permet le processus d ’ «évaluation mutuelle» ont joué un rôle déterminant pour mettre tous les États membres en mesure de mettre en œuvre avec succès cet ambitieux instrument législatif.


De nationale hervormingsprogramma’s vormen samen met het proces van monitoring en collegiale toetsing in het kader van Europa 2020 een aanvullende informatiebron met het oog op de beoordeling van de vooruitgang en het vaststellen van richtsnoeren voor de lidstaten.

Les programmes nationaux de réforme combinés au suivi et au processus d'examen mutuel de la stratégie Europe 2020 pourraient constituer une source d'informations supplémentaire pour apprécier les progrès et fournir une orientation aux États membres.


Om een uniform veiligheidsniveau en een gelijke toepassing van de gemeenschappelijke eisen te garanderen, is voorzien in een collegiale toetsing van de nationale toezichthoudende autoriteiten.

Dans le but de garantir un niveau de sécurité uniforme et une application homogène des exigences communes, il est prévu une évaluation des autorités de surveillance nationales par des pairs.


b) Collegiale toetsing van toezichthoudende autoriteiten

b) Évaluation des autorités de surveillance par des pairs


25. Bestaat er de noodzaak tot ontwikkeling en toepassing van gemeenschappelijke beginselen voor collegiale toetsing, kwaliteitsgarantie en gemeenschappelijke beoordeling van Europese, landelijke en regionale onderzoeksprogramma's?

25. Convient-il d’élaborer des principes communs et de les appliquer à l’examen par les pairs, l’assurance de la qualité et l’évaluation conjointe des programmes de recherche européens, nationaux et régionaux?


Gezamenlijke implementatiebeginselen, met name met betrekking tot collegiale toetsing, ethische normen, gebruik van resultaten, kwaliteitscontrole, controleerbaarheid en beoordeling, en een gezamenlijke beheerstructuur, indien van toepassing.

principes communs de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’examen par les pairs, les normes éthiques, la valorisation des résultats, le contrôle de qualité, l’obligation de rendre compte et l’évaluation ainsi, le cas échéant, qu’une structure de gestion conjointe.


beslist over de interne organisatie van de Commissie en waarborgt zodoende de samenhang, de doeltreffendheid en het collegiale karakter van haar optreden.

décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.


Conformiteitsbeoordeling — Algemene eisen voor collegiale beoordeling van conformiteitsbeoordelingsinstellingen en accreditatie-instellingen (ISO/IEC 17040:2005)

Évaluation de la conformité — Exigences générales relatives à l’évaluation par des pairs des organismes d’évaluation de la conformité et des organismes d’accréditation (ISO/IEC 17040:2005)


Dit zijn wezenlijke kenmerken van de ERC, die een waarborg vormen voor de effectiviteit van zijn wetenschappelijke programma, de kwaliteit van zijn activiteiten en van het collegiale toetsingsproces en de geloofwaardigheid ervan in wetenschapskringen.

Ces caractéristiques essentielles assurent l'efficacité de son programme scientifique, la qualité de ses actions et du processus d'évaluation par les pairs ainsi que sa crédibilité au sein de la communauté scientifique.


- het initiatief nemen tot collegiale toetsingen en uitwisselingen van goede praktijken met de lidstaten om de samenwerking inzake industriebeleid in de gehele EU te verbeteren.

- des évaluations par les pairs et des échanges de bonnes pratiques avec les États membres afin d’améliorer la coopération sur les politiques industrielles dans toute l’Union européenne.


Bevordering van gemeenschappelijke grondslagen en wederzijdse openstelling van programma’s voor efficiëntere en effectievere publieke financiering | Verdere vooruitgang zou gestalte kunnen krijgen in de vorm van gemeenschappelijke grondslagen voor collegiale toetsing, kwaliteitsgaranties en gemeenschappelijke beoordeling van Europese, landelijke en regionale programma's en agentschappen. Dit zou bijdragen tot vereenvoudiging en een betere efficiency en effectiviteit van onderzoeksfinanciering in Europa.

Promouvoir des principes communs et l’ouverture réciproque des programmes afin d’accroître l’efficacité et l’impact du financement public | Des progrès supplémentaires pourraient prendre la forme de principes communs concernant l’examen par les pairs, l’assurance de la qualité et l’évaluation conjointe des agences et des programmes européens, nationaux et régionaux, ce qui pourrait aider à simplifier et améliorer l’efficacité et l’impact du financement de la recherche en Europe.


- werk te maken van collegiale toetsingen en uitwisselingen van goede praktijken.

- à organiser des évaluations par les pairs et des échanges de bonnes pratiques.