WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„David Cameron: Het volgende tijdperk van regeren - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "civielrechtelijke aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts

responsabilité civile du médecin


de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de instelling doen ontstaan

entraîner la responsabilité civile de l'institution


burgerlijke aansprakelijkheid | civielrechtelijke aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid | BA [Abbr.] | WA [Abbr.]

responsabilité civile


aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]
verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile


burgerrechtelijke aansprakelijkheid

responsabilité civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de overgenomen vennootschap

Responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée


De EU werkt aan een verordening betreffende de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de Europese GNSS.

L’UE prépare actuellement un règlement sur la responsabilité du GNSS européen à l’égard des tiers.


Een wetgevingsinitiatief inzake de productie en verspreiding van particuliere satellietgegevens (zie hieronder) en een verordening inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de Europese GNSS[24] zouden de eerste stap in deze richting kunnen vormen.

La première mesure en ce sens pourrait prendre la forme d’une initiative législative sur la production et la diffusion des données satellitaires privées (voir ci-après) et d’un règlement sur la responsabilité du GNSS européen à l’égard des tiers[24].


De wetgeving van de lidstaten regelt ten minste de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de gesplitste vennootschap jegens de aandeelhouders van die vennootschap, wegens fouten die leden van dit orgaan bij de voorbereiding en de totstandkoming van de splitsing hebben begaan, alsmede de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de deskundigen die voor die vennootschap belast zijn met de opstelling van het in artikel 142 bedoelde verslag wegens fouten welke die deskundigen bij het vervullen van hun taak hebben begaan.

Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société scindée, des membres de l'organe d'administration ou de direction de cette société à raison des fautes commises par des membres de cet organe lors de la préparation et de la réalisation de la scission, ainsi que la responsabilité civile des experts chargés d'établir pour cette société le rapport prévu à l'article 142 à raison des fautes commises par ces experts dans l'accomplissement de leur mission.


De wetgeving van de lidstaten regelt ten minste de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de overgenomen vennootschap jegens de aandeelhouders van die vennootschap wegens fouten die leden van dat orgaan bij de voorbereiding en de totstandkoming van de fusie hebben begaan.

Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée envers les actionnaires de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.


Het ontwerp wijzigt nergens de regels inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders.

Le projet ne modifie en rien les règles en matière de responsabilité civile des parents.


Het huidige wetsontwerp wijzigt niets aan deze civielrechtelijke aansprakelijkheid van de journalist en heeft ook deze strekking niet.

Le projet de loi à l'examen ne modifie en rien cette responsabilité civile du journaliste et n'a pas non plus la prétention de le faire.


Het ontwerp wijzigt nergens de regels inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders.

Le projet ne modifie en rien les règles en matière de responsabilité civile des parents.


Denken we hierbij maar aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor geldboetes uitgesproken lastens organen en aangestelden van een rechtspersoon, aan de administratieve geldboetes en andere administratieve sancties (zoals bedrijfssluiting) die uiteraard de rechtspersoon raken.

Il suffit de penser à cet égard à la responsabilité civile pour ce qui est des amendes infligées à des organes et à des préposés d'une personne morale, ainsi qu'aux amendes et autres sanctions administratives (comme la fermeture de l'entreprise) qui frappent bien entendu la personne morale.


67. Aangaande - ten slotte - de rechtvaardiging dat wanneer een belastingplichtige voor een spaarrekening bij een buiten België gevestigde bank ten onrechte een vrijstelling heeft genoten, hij de voorheffing moet betalen zonder mogelijkheid van civielrechtelijk verhaal op de buitenlandse bank, kan worden volstaan met de vaststelling dat de Belgische regering niet heeft aangetoond in welk opzicht haar streven naar een billijke verdeling van de civielrechtelijke aansprakelijkheid over de belastingplichtigen en de betrokken banken een rechtvaardiging zou kunnen zijn voor de toepassing van een maatregel als die in casu, waarmee wordt beoogd ...[+++]

67. Enfin, en ce qui concerne la justification tirée du fait que, s'agissant des comptes d'épargne auprès de banques établies en dehors de la Belgique, lorsqu'un contribuable a, à tort, bénéficié d'une exonération, il incombe à ce dernier de payer le précompte sans aucune possibilité de recours civil contre la banque étrangère, il suffit de constater que le gouvernement belge n'a pas démontré en quoi ses préoccupations relatives à une juste répartition des responsabilités civiles entre les contribuables et les banques concernées pourraient justifier l'application d'une mesure telle que celle en cause, dans le but de poursuivre l'objectif ...[+++]


44. wijst erop dat de EAEM verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 en het toezicht op de naleving daarvan door de kredietratingbureaus; is van mening dat externe kredietratings niet als louter meningen kunnen worden beschouwd als zij voor regelgevingsdoeleinden dienen, en dat kredietratingbureaus verantwoording moeten afleggen over de consequente toepassing van de methode achter hun kredietratings; beveelt aan dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van kredietratingbureaus in geval van zware nalatigheid of slecht beheer op consistente wijze in de hele EU wordt vastgesteld en dat de Commissie n ...[+++]

44. souligne que l'AEMF est responsable de la mise en œuvre et du contrôle de l'application par les ANC du règlement (CE) n° 1060/2009; estime que, si elles remplissent une fonction de réglementation, les notations de crédit externes ne devraient pas être considérées comme de simples avis et que les ANC devraient être tenues pour responsables de l'application uniforme des méthodes qui sous-tendent leurs notations de crédit; recommande, par conséquent, que la responsabilité civile des ANC en cas de négligence ou de manquement grave soit définie d'une manière homogène dans toute l'Union européenne et que la Commission détermine les moyens ...[+++]


44. wijst erop dat de EAEM verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 en het toezicht op de naleving daarvan door de kredietratingbureaus; is van mening dat externe kredietratings niet als louter meningen kunnen worden beschouwd als zij voor regelgevingsdoeleinden dienen, en dat kredietratingbureaus verantwoording moeten afleggen over de consequente toepassing van de methode achter hun kredietratings; beveelt aan dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van kredietratingbureaus in geval van zware nalatigheid of slecht beheer op consistente wijze in de hele EU wordt vastgesteld en dat de Commissie n ...[+++]

44. souligne que l'AEMF est responsable de la mise en œuvre et du contrôle de l'application par les ANC du règlement (CE) n° 1060/2009; estime que, si elles remplissent une fonction de réglementation, les notations de crédit externes ne devraient pas être considérées comme de simples avis et que les ANC devraient être tenues pour responsables de l'application uniforme des méthodes qui sous-tendent leurs notations de crédit; recommande, par conséquent, que la responsabilité civile des ANC en cas de négligence ou de manquement grave soit définie d'une manière homogène dans toute l'Union européenne et que la Commission détermine les moyens ...[+++]


43. wijst erop dat de EAEM verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 en het toezicht op de naleving daarvan door de kredietratingbureaus; is van mening dat externe kredietratings niet als louter meningen kunnen worden beschouwd als zij voor regelgevingsdoeleinden dienen, en dat kredietratingbureaus verantwoording moeten afleggen over de consequente toepassing van de methode achter hun kredietratings; beveelt aan dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van kredietratingbureaus in geval van zware nalatigheid of slecht beheer op consistente wijze in de hele EU wordt vastgesteld en dat de Commissie n ...[+++]

43. souligne que l'AEMF est responsable de la mise en œuvre et du contrôle de l'application par les ANC du règlement (CE) n° 1060/2009; estime que, si elles remplissent une fonction de réglementation, les notations de crédit externes ne devraient pas être considérées comme de simples avis et que les ANC devraient être tenues pour responsables de l'application uniforme des méthodes qui sous-tendent leurs notations de crédit; recommande, par conséquent, que la responsabilité civile des ANC en cas de négligence ou de manquement grave soit définie d'une manière homogène dans toute l'Union européenne et que la Commission détermine les moyens ...[+++]


Art. 22. De dienst moet een verzekeringscontract voor civielrechtelijke aansprakelijkheid sluiten die de aansprakelijkheid van zijn personeel in het kader van de activiteit van de dienst dekt.

Art. 22. Le service a l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile concernant la responsabilité de son personnel dans le cadre de l'activité du service.


In de visie van de rapporteur moeten regelmatige lijndiensten per veerboot in het binnenlands verkeer een verschillende toepassingstermijn krijgen om te zorgen dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid doeltreffend en financieel haalbaar is.

Dans la lignée de la position du rapporteur, il convient de fixer un délai d'application différent pour les lignes régulières de transport national par ferry, afin de garantir une couverture de responsabilité civile efficace et financièrement viable.


De concessionaris gaat een verzekering aan ter dekking van zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid tegen derden en het Gewest uit hoofde van de exploitatie van de in concessie gegeven goederen.

Le concessionnaire souscrit une police d'assurance couvrant sa la responsabilité civile à l'égard des tiers et de la Région, du chef de l'exploitation des biens concédés.


De concessionaris is verplicht bij één of meer verzekeringsmaatschappijen, die in een Lid-Staat van de Europese Unie gevestigd en in België erkend zijn, één of meer verzekeringspolissen aan te gaan ter dekking van brand-, ontploffings-, waterschaderisico's, van de civielrechtelijke aansprakelijkheid in het algemeen en van alle specfieke risico's inherent aan zijn activiteit.

Le concessionnaire est tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurance établies dans un Etat membre de l'Union européenne et agréée en Belgique, une ou plusieurs polices d'assurance garantissant les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux, la responsabilité civile en général et tous les risques spéciaux liés à son activité.


Ingeval een boekhouder of een accountant een fout begaat die ervoor zorgt dat de belasting die uit hoofde van zijn klant moet worden betaald, verhoogd wordt, is de verzekeraar van de civielrechtelijke aansprakelijkheid verplicht om die laatste schadeloos te stellen.

En cas d'erreur par un comptable, ou par un expert-comptable, ayant pour répercussion une augmentation de l'impôt à payer dans le chef de son client, l'assureur RC professionnel est amené à indemniser ce dernier.


6° de risico's vermeld in de verzekeringspolis die de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de dienst dekt of van de personen voor wie hij verantwoordelijk is;

6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;


de benadering door de rechtbanken van de meting van de schade in productaansprakelijkheidzaken in tegenstelling tot hun benadering in zaken op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens schuld,

l'approche des tribunaux en ce qui concerne la quantification du dommage dans le domaine de la responsabilité du fait des produits, par rapport à leur approche en matière de responsabilité civile reposant sur une faute;


Na een gedachtewisseling over de civielrechtelijke aansprakelijkheid en schadevergoeding voor slachtoffers in geval van verontreiniging van de zee door olie, heeft het voorzitterschap geconcludeerd als volgt:

Au terme d'un échange de vues sur la responsabilité civile et l'indemnisation des victimes en cas de pollution en mer causée par des hydrocarbures, la présidence a arrêté les conclusions suivantes:


VERONTREINIGING DOOR OLIE: CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING VOOR SLACHTOFFERS

POLLUTION PAR DES HYDROCARBURES: RESPONSABILITÉ CIVILE ET INDEMNISATION DES VICTIMES


– VERONTREINIGING DOOR OLIE: CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING VOOR SLACHTOFFERS 18

– POLLUTION PAR DES HYDROCARBURES: RESPONSABILITÉ CIVILE ETINDEMNISATION DES VICTIMES 18


2. a) Kunnen zowel de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, de (éénpersoons) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de naamloze vennootschap, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en solidaire aansprakelijkheid als de commanditaire vennootschap op aandelen daarbij mogelijke vennootschapsvormen zijn? b) Zo neen, waarom respectievelijk telkens niet? c) Op grond van welke vennootschapsrechtelijke en/of civielrechtelijke bepalingen is een e ...[+++]

2. a) La société en nom collectif, la société en commandite, la société privée à responsabilité limitée (d'une personne), la société coopérative à responsabilité limitée, la société anonyme, la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire et la société en commandite par actions peuvent-elles constituer des formes possibles de sociétés? b) Dans la négative, pourquoi? Veuillez répondre pour chacune des formes de société? c) Sur la base de quelles dispositions du droit des sociétés et/ou du droit civil, une interdiction éventuelle se justifie-t-elle, compte tenu également du principe constitutionnel d'égalité tel que formulé ...[+++]