WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Waarom gewone mensen macht moeten snappen - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
Wordscope Video
„Eric Sanderson pictures New York's natural history - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "civiele procedure " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijke rechtsvordering | civiele procedure

procédure civile


civiele missie van de EU [ civiele EU-missie | civiele missie van de Europese Unie | civiele operatie van de Europese Unie | civiel plannings- en uitvoeringsvermogen | CPCC ]

mission civile de l'UE [ capacité civile de planification et de conduite | CPCC | mission civile de l'Union européenne | opération civile de l'UE | opération civile de l'Union européenne ]


DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) | DG Humanitaire hulp | DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming | directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) | directoraat-generaal Humanitaire hulp | directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming

DG Aide humanitaire et protection civile (ECHO) | DG Protection civile et opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) | direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) | direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) | Service de l’UE à l’aide humanitaire et à la protection civile | ECHO [Abbr.]


communautair mechanisme ter vergemakkelijking van versterkte samenwerking bij bijstandsinterventies in het kader van civiele bescherming | communautair mechanisme voor civiele bescherming | Uniemechanisme | Uniemechanisme voor civiele bescherming

mécanisme communautaire de protection civile | mécanisme de protection civile de l'Union | MPCU [Abbr.]


ECHO [ Bureau voor humanitaire hulp | Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap | DG Humanitaire hulp en civiele bescherming | directoraat-generaal Humanitaire hulp en civiele bescherming ]

ECHO [ DG Aide humanitaire et protection civile | direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile | Office d'aide humanitaire | Office humanitaire de la Communauté européenne ]


technicus op het gebied van civieltechnische werken | technicus wegenbouw | technicus civiele bouwkunde | technicus civiele bouwkunde

conductrice de travaux génie civil | conductrice génie civil | conducteur génie civil/conductrice génie civil | technicienne du génie civil
kwaliteitscontroleprocedures | QA-procedures | procedures voor kwaliteitscontrole | procedures voor quality-assurance

procédures d’assurance qualité


procedures toepassen om te verzekeren dat een lading voldoet aan de douanevoorschriften | procedures toepassen om te verzekeren dat cargo voldoet aan de douanevoorschriften | procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften

appliquer des procédures de vérification de la conformité d’un chargement à la règlementation douanière


civiele samenleving [ maatschappelijke organisatie | maatschappelijk middenveld ]

société civile [ organisation de la société civile | société civile organisée ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Het in artikel 47 van het Handvest neergelegde beginsel van effectieve rechterlijke bescherming van de rechten die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen, bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder met name de rechten van de verdediging, het beginsel van procedurele gelijkheid („equality of arms”), het recht op toegang tot de rechter en het recht om zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen Het beginsel van procedurele gelijkheid, op grond waarvan elke partij een redelijke mogelijkheid moet krijgen om zijn zaak voor te leggen onder voorwaarden die hem niet aanmerkelijk benadelen ten opzichte van zijn tegenstander, geldt in het Unierecht zowel voor bestuurlijke procedures als voor ...[+++]

Le principe de protection juridictionnelle effective des droits que tirent les particuliers du droit de l’Union, tel que reflété à l’article 47 de la Charte, est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux, ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter . Le principe d’égalité des armes, conformément auquel chaque partie doit bénéficier d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire , s’applique en droit de l’Union tant en matière administrative que civile ...[+++]


Werkzaamheden die tot dusver op het gebied van het procesrecht zijn verricht, hebben geleid tot een aantal oplossingen die effectief verhaal vergemakkelijken: de Europese procedure voor geringe vorderingen[2] is een vereenvoudigde en kosteneffectieve Europese civiele procedure die bevorderlijk is voor consumentenvorderingen als gevolg van een grensoverschrijdende verkoop.

Il se peut qu’il faille, à cette fin, élaborer des solutions de droit procédural en se fondant sur le droit de l’UE. Les travaux menés en matière de droit procédural jusqu’à présent ont permis de dégager plusieurs solutions favorisant l’effectivité des recours: la procédure européenne de règlement des petits litiges[2] est une procédure civile européenne simplifiée et d’un bon rapport coût-efficacité qui permet de régler plus aisément les litiges en matière de consommation consécutifs à une vente transfrontière.


- het "voorstel voor een richtlijn van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand en andere financiële aspecten van civiele procedures" [35].

- la « proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles » [35].


Artikel 6 Juridische ondersteuning a. Op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten kan de Internationale Opsporingsdienst ondersteuning bieden bij processen en andere gerechtelijke procedures, die plaatsvinden onder de rechtsmacht van een partij bij deze Overeenkomst, op basis van informatie die redelijkerwijs kan worden verkregen uit zijn archieven en documenten. b. Alle verzoeken van bevoegde gerechtelijke autoriteiten van staten die geen partij zijn bij deze Overeenkomst worden ter beslissing doorverwezen naar de Internationale Commissie. c. Over het afleggen van een getuigenverklaring door een ambtenaar of medewerker van de Internationale Opsporingsdienst tijdens een proces of andere gerechtelijke procedure dient vooraf door de ...[+++]

Article 6 Appui judiciaire a. A la demande des autorités judiciaires compétentes, le Service International de Recherches peut apporter son concours lors de procès et d'autres procédures judiciaires relevant de la juridiction d'une Partie au présent Accord, sur la base des informations pouvant raisonnablement être obtenues à partir de ses archives et documents. b. Toutes les demandes émanant des autorités judiciaires compétentes d'Etats non parties au présent Accord sont transmises à la Commission Internationale pour décision. c. Le témoignage d'un agent ou d'un employé du Service International de Recherches lors d'un procès ou au cours d ...[+++]


De deskundigen hebben ook aanzienlijke afwijkingen kunnen vaststellen wat betreft het typeprocedure gevolgd voor het nemen van de beslissingen van verbeurdverklaringen (zij kunnen worden genomen door strafgerechten, administratieve rechtbanken, verschillende gerechtelijke overheden, in het kader van civiele procedures of strafprocedures die volkomen verschillend zijn van die waarin uitspraak wordt gedaan, de schuldigheid van de delikwent (die procedures worden in het corpus van het verdrag aangeduid met de uitdrukking « procedures met het oog op verbeurdverklaring » en dragen soms in de memorie van toelichting de naam « procedures in rem ...[+++]

Les experts ont pu aussi identifier des écarts considérables en ce qui concerne le type de procédure suivi pour la prise des décisions de confiscation (elles peuvent être prises par des juridictions répressives, des tribunaux administratifs, des autorités judiciaires distinctes, dans le cadre de procédures civiles ou pénales totalement distinctes de celles dans lesquelles on statue sur la culpabilité du délinquant (ces procédures sont désignées dans le corps de la Convention par l'expression « procédures aux fins de confiscation » et ...[+++]


Niets in dit Verdrag is van invloed op de instelling van een civiele procedure met betrekking tot een vordering wegens verlies of schade, voortvloeiend uit verontreiniging van het mariene milieu.

Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit d'introduire une action en responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin.


De wettelijke bronnenbescherming van journalisten, dat moge duidelijk zijn, ontslaat de journalist dus helemaal niet van de verplichting om desgevallend, als verdachte in een strafzaak wegens laster of als verwerende partij in een civiele procedure wegens onrechtmatige, eeraantastende journalistiek, de bewijslevering in rechte te leveren van de waarheidsgetrouwheid of van de betrouwbaarheid van de door de journalist openbaar gemaakte aantijgingen.

La protection légale des sources journalistiques, il faut que ce soit clair, ne dispense donc absolument pas le journaliste de l'obligation de fournir, le cas échéant, en tant que suspect dans le cadre d'une action pénale en calomnie ou en tant que partie défenderesse dans le cadre d'une procédure civile pour cause de pratique illégale et diffamatoire du journalisme, la preuve en droit de la véracité ou de la fiabilité des accusations qu'il a rendues publiques.


3. Het tweede lid doet geen afbreuk aan het recht van de kuststaat om, overeenkomstig zijn wetgeving, executoire of conservatoire maatregelen ten behoeve van civiele procedures te treffen ten aanzien van een vreemd schip dat in de territoriale zee ligt of door de territoriale zee vaart na de binnenwateren te hebben verlaten.

3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.


(60) Bijvoorbeeld de « Conventie van 1 maart 1954 betreffende de civiele procedure ».

(60) Par exemple la Convention relative à la procédure civile, du 1 mars 1954.


Volgens het Hof zijn de overwegingen op grond waarvan het tot die slotsom is gekomen, van toepassing op alle rechterlijke procedures in de betrokken territoriale entiteit, daaronder begrepen civiele procedures.

Selon la Cour, les considérations qui l’ont conduite à ce résultat s’appliquent à toute procédure juridictionnelle menée dans l’entité territoriale concernée, y compris les procédures civiles.


Bedrijven vinden de wetgeving van andere lidstaten moeilijk te begrijpen en moeilijk toegankelijk en wanneer zij het slachtoffer worden van onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke knowhow, zijn zij niet geneigd om een civiele procedure aan te spannen, omdat zij er niet zeker van zijn dat de rechter de vertrouwelijkheid van hun bedrijfsgeheimen zal handhaven.

Il est difficile pour les entreprises de comprendre les systèmes des autres États membres et d’y accéder et, lorsqu’elles sont victimes de l'appropriation illicite d'un savoir-faire confidentiel, elles hésitent à engager une procédure judiciaire au civil, car elles craignent que le caractère confidentiel de leurs secrets d'affaires ne soit pas respecté par les tribunaux.


Dat betekent dat de verordening ÖBB wettelijk bindt en dat reizigers zich erop kunnen beroepen in tegen deze spoorwegonderneming ingestelde civiele procedures inzake vergoeding van de prijs van vervoerbewijzen.

Cela signifie que ÖBB est juridiquement tenue par le règlement et que les voyageurs peuvent l’invoquer dans tout procès civil introduit contre cette compagnie ferroviaire à propos d’une indemnisation relative au prix du billet.


Aangaande het toezicht op de procedure kan ik u mededelen dat mijn administratie regelmatig overleg pleegt met de collegae van politie en civiele veiligheid en dat binnen dit COP-overleg de opvolging en de evaluatie van de procedure verzekerd wordt.

En ce qui concerne le contrôle de la procédure, je puis vous dire que mon administration entretient une concertation régulière avec ses collègues de la police et de la sécurité civile et que le suivi et l'évaluation de la procédure sont assurés dans le cadre de cette concertation COP.


Dit is in aanvulling op de inzet van de Europese Commissie voor humanitaire hulp en humanitaire deskundigen en de civiele bescherming in de crisis gebied, en op de steun van de EU-lidstaten. 2. Bij de flexibele humanitaire bijdragen van België, zijn de procedures de standaardprocedures van de strijd van de Verenigde Naties tegen corruptie.

Ces fonds s'ajoutent au déploiement, par la Commission européenne, d'aide humanitaire et d'experts humanitaires et de la protection civile dans la zone en crise, et au soutien apporté par les États membres de l'UE. 2. Au niveau des contributions humanitaires flexibles effectuées par la Belgique, les procédures sont les procédures standard de lutte contre la corruption des Nations Unies.


In het kader van de wijzigingen van de wet van 2013 hebben de prezones vanaf 1 januari 2014 de volgende mogelijkheden gekregen: - de prezones die reeds klaar zijn, kunnen hulpverleningszones worden; - de prezones kunnen personeel in dienst nemen; - de hulpverleningszones kunnen partnerschapsovereenkomsten sluiten met andere hulpverleningszones, maar ook met de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, de politiezones, de provincies, enz. Om de overgang naar hulpverleningszone mogelijk te maken tegen 2015, moesten de gemeenten in 2014 een reeks maatregelen aannemen, waarvan de belangrijkste zijn: a) gemeentelijke dotatie: inschrij ...[+++]

Dans le cadre des modifications de la loi de 2013, les possibilités suivantes ont été accordées, à partir du 1er janvier 2014, aux prézones : - les prézones qui sont déjà prêtes peuvent devenir des zones de secours ; - les prézones peuvent recruter du personnel ; - les zones de secours peuvent conclure des contrats de partenariat avec d'autres zones de secours, mais également avec les unités opérationnelles de la Protection civile, les zones de police, les provinces, etc. Afin de permettre le passage en zone de secours dès 2015, les communes ont été soumises à l'obligation d'adopter en 2014 une série de mesures ; les plus importantes éta ...[+++]


De reeds federaal uitgewerkte standaard operatie procedure (cfr. 1) en het door het Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid op te starten infosessies, komen daar reeds enigszins aan tegemoet.

5. Étant donné la présence encore largement répandue d'amiante, une approche coordonnée est effectivement souhaitable. Les procédures opérationnelles standard déjà élaborées au niveau fédéral (cf. 1) et les sessions d'information que le Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile va initier répondent déjà quelque peu à ce problème.


Kinderen die van een of beide ouders gescheiden zijn, moeten regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met beide ouders kunnen onderhouden, tenzij dit tegen hun belangen indruist[15]. Civiele procedures, en vooral grensoverschrijdende geschillen, die voortkomen uit huwelijksontbinding of scheiding van tafel en bed, kunnen ertoe leiden dat dat recht wordt beperkt.

Les enfants qui vivent séparés de l'un ou de leurs deux parents doivent pouvoir entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec leurs deux parents de façon régulière, sauf lorsque cela est contraire à leur intérêt supérieur[15]. Les procédures civiles, notamment les litiges transnationaux, qui découlent de la dissolution de mariages ou de séparations de corps peuvent entraîner une limitation de ce droit.


Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie van de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in zoverre zij de termijn voor het instellen van een cassatieberoep in civiele zaken doen ingaan vanaf de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele procedures de termijn van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of de kennisgeving ervan.

La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination des articles 4, § 2, et 6, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en ce qu'ils font courir le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile à partir du prononcé, même en l'absence des parties, alors que dans les procédures civiles, le délai du pourvoi en cassation prend cours, en règle, à partir de la signification ou notification de la décision.


« Schenden de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij de termijn voor het instellen van een cassatieberoep in civiele zaken doen ingaan vanaf het ogenblik van de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele procedures de termijn van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of de kennisgeving ervan ?

« Les articles 4, § 2, et 6, § 2, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils font courir le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile à partir du moment du prononcé, même en l'absence des parties, alors que dans les procédures civiles, le délai du pourvoi en cassation prend cours, en règle générale, à partir de sa signification ou de sa notification ?


« Schenden de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij de termijn voor het instellen van een cassatieberoep in civiele zaken doen ingaan vanaf het ogenblik van de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele procedures de termijn van het cassatieberoep in de regel ingaat vanaf de betekening of de kennisgeving ervan ?

« Les articles 4, § 2, et 6, § 2, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils font courir le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile à partir du moment du prononcé, même en l'absence des parties, alors que dans les procédures civiles, le délai du pourvoi en cassation prend cours, en règle générale, à partir de sa signification ou de sa notification ?


Indien een verweerschrift wordt ingediend, worden de gewone civiele procedures voortgezet voor de bevoegde rechtbanken van het EU-land waar het Europees betalingsbevel werd uitgevaardigd, tenzij de eiser heeft verzocht de procedure in dat geval te staken.

Si le défendeur forme opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes du pays de l’UE d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure.


Hoewel de voorwaarden voor de toekenning van rechtsbijstand in civiele procedures enigszins verschillen van die voor strafzaken en civiele procedures onder de eerste pijler vallen, vormt deze tekst een model voor de harmonisatie van normen voor vertegenwoordiging door een advocaat.

Même si les conditions d'octroi de l'aide judiciaire au civil diffèrent quelque peu de celles qui sont applicables aux procédures pénales, et bien que les procédures civiles relèvent du premier pilier, la directive servira de modèle pour l'harmonisation des normes relatives à la représentation en justice.


De EU is ingenomen met het feit dat haar diplomatieke vertegenwoordigers toestemming hebben gekregen om de civiele procedure tegen de twee Parlementsleden, Riad Seif en Mamoun al-Homsi, als waarnemers bij te wonen, maar betreurt dat hen is verhinderd andere processen bij het Hof voor Staatsveiligheid bij te wonen.

L'UE se félicite que ses représentants diplomatiques aient été autorisés à assister en tant qu'observateurs au procès civil intenté contre les deux membres du Parlement, M. Riad Seif et M. Maamoun el-Homsi, mais regrette qu'ils aient été empêchés d'assister à d'autres procès qui se sont déroulés devant la Cour de sûreté de l'État.


De Raad heeft nota genomen van de vorderingen in de besprekingen over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand en andere financiële aspecten van civiele procedures.

Le Conseil a pris note du progrès effectué dans l'examen de la proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers de la procédure civile.


Het betreft een civiele procedure op tegenspraak.

La procédure revêtira la forme d'un procès civil contradictoire.