WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«De Hoge Gezondheidsraad doet al ruim twee jaar een beroep op Locordia voor bepaalde vertaalopdrachten. Hun teams gaan proactief te werk: ze geven zeer snel antwoord op al onze vragen en hebben een open oor voor al onze wensen en verwachtingen.»

Hoge Gezondheidsraad
Share this page!
   
Wordscope Video
„Mark Bittman over wat er mis is met ons eten - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
Wordscope Video
„Klimaatverandering is bezig. Hoe moeten we ons aanpassen? - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "civiele aansprakelijkheid " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


civiele missie van de EU [ civiele EU-missie | civiele missie van de Europese Unie | civiele operatie van de Europese Unie | civiel plannings- en uitvoeringsvermogen | CPCC ]

mission civile de l'UE [ capacité civile de planification et de conduite | CPCC | mission civile de l'Union européenne | opération civile de l'UE | opération civile de l'Union européenne ]


DG Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) | DG Humanitaire hulp | DG Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming | directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) | directoraat-generaal Humanitaire hulp | directoraat-generaal Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming

DG Aide humanitaire et protection civile (ECHO) | DG Protection civile et opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) | direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) | direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) | Service de l’UE à l’aide humanitaire et à la protection civile | ECHO [Abbr.]


communautair mechanisme ter vergemakkelijking van versterkte samenwerking bij bijstandsinterventies in het kader van civiele bescherming | communautair mechanisme voor civiele bescherming | Uniemechanisme | Uniemechanisme voor civiele bescherming

mécanisme communautaire de protection civile | mécanisme de protection civile de l'Union | MPCU [Abbr.]


aansprakelijkheid in solidum | hoofdelijke aansprakelijkheid | solidaire aansprakelijkheid

responsabilité solidaire


technicus op het gebied van civieltechnische werken | technicus wegenbouw | technicus civiele bouwkunde | technicus civiele bouwkunde

conductrice de travaux génie civil | conductrice génie civil | conducteur génie civil/conductrice génie civil | technicienne du génie civil


civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
vennootschapsrecht openbaarheid van rekeningen balans inkomstenbelasting rekening rechtsvordering civiele aansprakelijkheid strafsanctie

droit des sociétés publicité des comptes bilan impôt sur le revenu compte procédure judiciaire responsabilité civile sanction pénale


burgerlijke rechtsvordering strafprocedure lichamelijk geweld strafrecht misdaad tegen de personen civiele aansprakelijkheid burgerlijk geding doodslag strafrechtelijke aansprakelijkheid aansprakelijkheid van de staat bestuurlijke verantwoordelijkheid

procédure civile procédure pénale agression physique droit pénal crime contre les personnes responsabilité civile action civile homicide responsabilité pénale responsabilité de l'État responsabilité administrative


ambtenaar personeelsstatuut industrieel risico opeisingsrecht Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid vrijwilligerswerk gemeente administratieve voogdij ramp door menselijk toedoen risicopreventie eerste hulp bestuurlijke verantwoordelijkheid schadevergoeding financiële administratie financieel beheer burgerbescherming natuurramp civiele aansprakelijkheid brandbestrijding strafsanctie evacuatie van de bevolking financiering geneeskundige noodhulp provincie hulp aan getroffenen wetboek van strafrecht oorlog brand plaatselijk verkozene

fonctionnaire statut du personnel risque industriel réquisition Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité Civile bénévolat commune tutelle administrative désastre d'origine humaine prévention des risques premiers secours responsabilité administrative dommages et intérêts gestion comptable gestion financière protection civile désastre naturel responsabilité civile lutte anti-incendie sanction pénale évacuation de la population financement médecine d'urgence province aide aux sinistrés code pénal guerre incendie élu local


ondernemingsdirecteur strafrechtelijke aansprakelijkheid belangenconflict onverenigbaarheid deelneming vennoot financiële transactie holding beursoperatie civiele aansprakelijkheid moedermaatschappij boekhouder beroepsdeontologie vennootschapsrecht aandeel groep ondernemingen dochteronderneming bedrijfsbeheer geldmarkt audit leiding van een onderneming bedrijfsleiding financiële voorschriften overnamebod Financial Services and Markets Authority

directeur d'entreprise responsabilité pénale conflit d'intérêt incompatibilité participation associé transaction financière holding opération de bourse responsabilité civile société mère comptable déontologie professionnelle droit des sociétés action financière groupe de sociétés filiale gestion d'entreprise marché financier audit gouvernement d'entreprise direction d'entreprise réglementation financière offre publique d'achat Financial Services and Markets Authority


goederen en diensten etiketteren civiele aansprakelijkheid aansprakelijkheid van de producent taalgebruik consumentenvoorlichting kwaliteit van het product handelsnorm commerciële distributie nationale uitvoeringsmaatregel veiligheid van het product gebrekkig product kaderwet bescherming van de consument

biens et services étiquetage responsabilité civile responsabilité du producteur emploi des langues information du consommateur qualité du produit norme de commercialisation distribution commerciale mesure nationale d'exécution sécurité du produit produit défectueux loi-cadre protection du consommateur


bestuurlijke verantwoordelijkheid civiele aansprakelijkheid statuut van de ambtenaar aansprakelijkheid ambtenaar overheidsapparaat

responsabilité administrative responsabilité civile statut du fonctionnaire responsabilité fonctionnaire fonction publique


- ter dekking van alle schade veroorzaakt door een gehandicapte persoon die zijn civiele aansprakelijkheid niet in opspraak zou brengen of van alle schade die hem tijdens de verblijf zou zijn toegebracht.

- couvrant tout dommage causé par une personne handicapée qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.


In haar groenboek van 2005 (zie IP/05/1634 en MEMO/05/489) constateerde de Commissie dat de traditionele regels en procedures zoals die in de meeste lidstaten voor civiele aansprakelijkheid gelden, niet geschikt lijken te zijn voor schadezaken wegens inbreuken op de antitrustregels.

Dans son livre vert de 2005 (voir IP/05/1634 et MEMO/05/489), la Commission parvenait à la conclusion que les règles et procédures traditionnelles en vigueur dans la plupart des États membres en matière de responsabilité civile se révélaient inadaptées pour les actions en dommages et intérêts engagées pour infraction aux règles de concurrence.


Art. 49. Vóór elke activiteit gaat de dienst een verzekeringspolis aan ter dekking van de civiele aansprakelijkheid van de dienst of van de personen voor wie hij moet instaan voor elke schade opgelopen door de rechthebbende.

Art. 49. Préalablement à toute activité, le service souscrit à une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire.


Maar in het tweede gedeelte, als de civiele aansprakelijkheid moet worden vastgesteld, kan ik me moeilijk voorstellen, als de rechter Engels is, dat deze de wetten inzake de beperking van de aansprakelijkheid uit het Franse recht zou toepassen, en niet het Engelse recht.

Dans la deuxième partie, concernant la responsabilité civile à déterminer, si le juge est anglais, j’ai beaucoup de mal à croire qu’il accepterait l’application des règles de responsabilité limitée qui existent en droit français et qu’il n’appliquerait pas le droit anglais.


Als schaduwrapporteur van de PSE-Fractie voor het verslag over de civiele aansprakelijkheid van vervoerders zou ik de rapporteur, de heer Costa, en alle andere rapporteurs willen danken voor hun open opstelling en goede werk.

En tant que rapporteur fictif pour le groupe socialiste au Parlement européen sur le rapport Costa relatif à la responsabilité civile des entreprises assurant le transport de personnes, je voudrais féliciter M. Costa et tous les rapporteurs pour leur franchise et le bon travail qu’ils ont accompli.


Het is in het bijzonder van belang voort te bouwen op de ervaring die al is opgedaan in het kader van de Tacis- en Phare-programma's, onder meer door het werk van de bevoegde groepen deskundigen, met name inzake de civiele aansprakelijkheid op nucleair gebied.

Il y a lieu notamment de s'appuyer sur l'expérience déjà acquise dans le cadre des programmes Tacis et Phare, y compris les travaux des groupes d'experts compétents, notamment dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire.


1. Ten behoeve van de tabaksbestrijding overwegen de Partijen wetgevende maatregelen te nemen of de handhaving van hun bestaande wetgeving te bevorderen en, waar nodig, uit te breiden om te voorzien in strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid, met inbegrip van schadevergoedingsregelingen.

1. Aux fins de la lutte antitabac, les Parties envisagent de prendre des mesures législatives ou de promouvoir les lois existantes, si nécessaire, en matière de responsabilité pénale et civile, y compris l'indemnisation le cas échéant.


Sancties voor lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen staan los van de civiele aansprakelijkheid van de betrokken partijen; zij zijn dus niet onderworpen aan enige regelgeving met betrekking tot het beperken of kanaliseren van civiele aansprakelijkheid, noch beperken zij de efficiënte schadevergoeding aan slachtoffers van milieu-incidenten.

Les sanctions applicables pour les rejets de substances polluantes provenant des navires ne sont pas liées à la responsabilité civile des parties intéressées et ne sont donc soumises à aucune règle concernant la limitation ou la détermination des responsabilités civiles, pas plus qu'elles ne restreignent l'indemnisation efficace des victimes des incidents de pollution.


Sancties voor lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen staan los van de civiele aansprakelijkheid van de betrokken partijen; zij zijn dus niet onderworpen aan enige regelgeving met betrekking tot het beperken of kanaliseren van civiele aansprakelijkheid, noch beperken zij de efficiënte schadevergoeding aan slachtoffers van milieu-incidenten.

Les sanctions applicables pour les rejets de substances polluantes provenant des navires ne sont pas liées à la responsabilité civile des parties intéressées et ne sont donc soumises à aucune règle concernant la limitation ou la détermination des responsabilités civiles, pas plus qu'elles ne restreignent l'indemnisation efficace des victimes des incidents de pollution.


(9) Sancties voor lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen staan los van de civiele aansprakelijkheid van de betrokken partijen; zij zijn dus niet onderworpen aan enige regelgeving met betrekking tot het beperken of kanaliseren van civiele aansprakelijkheid, noch beperken zij de efficiënte schadevergoeding aan slachtoffers van milieu-incidenten.

(9) Les sanctions applicables pour les rejets de substances polluantes provenant des navires ne sont pas liées à la responsabilité civile des parties intéressées et ne sont donc soumises à aucune règle concernant la limitation ou la détermination des responsabilités civiles, pas plus qu'elles ne restreignent l'indemnisation efficace des victimes des incidents de pollution.


ter dekking van de civiele aansprakelijkheid van de dienst of van de personen voor wie hij moet instaan voor elke schade opgelopen of veroorzaakt door de begunstigde.

1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci.


(10) Strafrechtelijke maatregelen staan los van de burgerlijke aansprakelijkheid van de betrokken partijen; zij zijn dus niet onderworpen aan enige regelgeving met betrekking tot het beperken of kanaliseren van civiele aansprakelijkheid, noch beperken zij de daadwerkelijke schadevergoeding aan slachtoffers van milieuincidenten;

(10) Les mesures de nature pénale ne sont pas liées à la responsabilité civile des parties intéressées et ne sont donc soumises à aucune règle concernant la limitation ou la canalisation des responsabilités civiles, pas plus qu'elles ne restreignent l'indemnisation efficace des victimes des incidents de pollution.


Wij zijn het met de Europese Commissie eens dat het verdrag geratificeerd moet worden, daar het duidelijk bijdraagt tot versterking van de internationale regeling van de civiele aansprakelijkheid in geval van schade aan het milieu.

Nous reconnaissons avec la Commission européenne la nécessité de procéder à la ratification, puisque la Convention semble contribuer de manière considérable au renforcement du régime international de responsabilité civile en cas de dommages causés à l'environnement.


- handhaving van de aansprakelijkheid van de lidstaten voor hun civiele beschermingsteams,

le maintien de la responsabilité des Etats membres pour leurs équipes de protection civile,


Zo'n kader moet specifiek gericht zijn op de directe buitenlandse investeringen, met uitsluiting van kortlopende kapitaalbewegingen, en moet de juiste voorwaarden scheppen om de internationale investeringen te laten bijdragen tot een duurzame ontwikkeling, en het gastland de mogelijkheid laten om de activiteiten van investeerders op zijn grondgebied te reglementeren, in overeenstemming met de fundamentele WTO-beginselen, mede rekening houdend met de door de civiele samenleving geuite wensen, waaronder wensen inzake de aansprakelijkheid van investeerders ...[+++]

Un tel cadre devrait être centré sur les investissements directs étrangers à l'exclusion des mouvements de capitaux à court terme et il doit assurer les conditions voulues pour que les investissements internationaux contribuent au développement durable, et préserver la faculté des pays hôtes de réglementer l'activité des investisseurs sur leur territoire, conformément aux principes de base de l'OMC, en tenant compte également des préoccupations exprimées par la société civile, y compris en ce qui concerne les responsabilités des investisseurs.


kernongeval civiele aansprakelijkheid ongevallenverzekering wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering kernenergie nucleaire industrie kerncentrale

accident nucléaire responsabilité civile assurance accident assurance responsabilité civile énergie nucléaire industrie nucléaire centrale nucléaire


dokter Fonds voor medische ongevallen civiele aansprakelijkheid wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering

médecin Fonds des accidents médicaux responsabilité civile assurance responsabilité civile


burgerlijk recht kanker vergoeding Fonds voor de Beroepsziekten asbest verjaring van de vordering civiele aansprakelijkheid beroepsziekte

droit civil cancer indemnisation Fonds des maladies professionnelles amiante prescription d'action responsabilité civile maladie professionnelle


Wij erkennen dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het tot stand brengen en in stand houden van zo'n klimaat in de eerste plaats bij de betrokken regeringen ligt en dat daarvoor een brede deelname van de civiele maatschappij nodig is.

Nous reconnaissons que c'est avant tout aux gouvernements concernés qu'il appartient de mettre en place et de maintenir un environnement favorable à cet égard et qu'une large participation de la société civile est nécessaire.