WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„De verrassende behoefte aan vreemdheid - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "civiel recht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil


algemeen recht | burgerlijk recht | civiel recht | gemeen recht | gewone wetgeving

droit commun
faillissement in civiel recht [ persoonlijk faillissement | privé faillissement ]

faillite civile [ faillite personnelle | faillite privée ]


Europese dag van het civiel recht | Europese Dag voor Justitie

Journée européenne de la justice | Journée européenne de la justice civile


civiele missie van de EU [ civiele EU-missie | civiele missie van de Europese Unie | civiele operatie van de Europese Unie | civiel plannings- en uitvoeringsvermogen | CPCC ]

mission civile de l'UE [ capacité civile de planification et de conduite | CPCC | mission civile de l'Union européenne | opération civile de l'UE | opération civile de l'Union européenne ]


ECHO [ Bureau voor humanitaire hulp | Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap | DG Humanitaire hulp en civiele bescherming | directoraat-generaal Humanitaire hulp en civiele bescherming ]

ECHO [ DG Aide humanitaire et protection civile | direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile | Office d'aide humanitaire | Office humanitaire de la Communauté européenne ]


technicus op het gebied van civieltechnische werken | technicus wegenbouw | technicus civiele bouwkunde | technicus civiele bouwkunde

conductrice de travaux génie civil | conductrice génie civil | conducteur génie civil/conductrice génie civil | technicienne du génie civil
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Mevrouw Talhaoui onderstreept dat zowel in Zuid-Korea als in Indonesië de doodstraf nog bestaat, zowel in militair als in het civiel recht.

Mme Talhaoui souligne que tant la Corée du Sud que l'Indonésie appliquent encore la peine de mort, en droit militaire comme en droit civil.


In het geval van onwaardigheid is er weliswaar geen sprake van een vordering tot schadevergoeding, maar van een vordering tot vervallenverklaring van een civiel recht, te weten, het wettelijk erfrecht.

Dans le cas de l'indignité successorale, il n'est évidemment pas question de réparer un dommage; l'action tend à faire déchoir l'auteur d'un droit civil, à savoir, sa vocation légale à la succession.


Naast het Burgerlijk Wetboek bestonden er nauwelijks of geen wetten van civiel recht.

Hormis le Code civil, il n'existait pas ou presque pas de lois de droit civil.


Videoconferentie is inzetbaar bij eenvoudige standaardzittingen in het strafrecht, vreemdelingenrecht, civiel recht en internationale zaken".

La vidéoconférence peut être mise en œuvre pour de simples audiences standard dans des affaires pénales, des affaires relevant du droit des étrangers, du droit civil et dans des affaires internationales.


Sommige buitenlands autoriteiten, en met name vreemde religieuze autoriteiten die in hun land een huwelijk kunnen inzegenen dat in civiel recht geldig is, stellen niet altijd dezelfde eisen als België op het vlak van de documenten vereist om een huwelijk te kunnen sluiten.

Certaines autorités étrangères, et notamment des autorités religieuses étrangères qui, dans leur propre pays, peuvent bénir un mariage qui sera valable civilement, n'établissent pas toujours les mêmes exigences que celles qui prévalent en Belgique au sujet de la production des documents nécessaires à la célébration du mariage.


Europese Commissie – Civiel recht: [http ...]

Commission européenne – Justice civile: [http ...]


Art. 3. In artikel 2 van dezelfde wet worden de bepalingen onder 6° /1 tot 6° /5, ingevoegd bij de wet van 9 januari 2014, vervangen als volgt : "6° /1 "de institutionele actor" : de organisatie die door een overheid wordt opgericht of rechtstreeks of onrechtstreeks door haar wordt gecontroleerd of beheerd; 6° /2 "de federatie" : de organisatie die het geheel of een deel van de erkende organisaties vertegenwoordigt en die als schakel tussen de administratie en deze erkende organisaties fungeert; 6° /3 "de koepel" : de organisatie van de civiele maatschappij waarva ...[+++]

Art. 3. Dans l'article 2 de la même loi, les 6° /1 à 6° /5, insérés par la loi du 9 janvier 2014, sont remplacés par ce qui suit : "6° /1 "l'acteur institutionnel" : l'organisation qui est fondée par un pouvoir public ou contrôlée ou gérée directement ou indirectement par lui; 6° /2 "la fédération" : l'organisation qui représente l'ensemble ou une partie des organisations accréditées et qui joue le rôle d'interface entre l'administration et ces organisations accréditées; 6° /3 "la coupole" : l'organisation de la société civile dont les membres sont d'autres organisations de la société civile actives dans le domaine de la coopération au ...[+++]


V - Materieel recht Civiele rechtszaken en rechtsmiddelen Art. 29. 1.

V. - Droit matériel Procès civil et voies de droit Art. 29. 1.


Europese Commissie – civiel recht:

Commission européenne – politique dans le domaine de la justice civile:


1. De wet is niet duidelijk met betrekking tot het statuut van de operationele personeelsleden van de civiele bescherming. Kan u, wat de pensioenen betreft, verduidelijken wat hun statuut precies inhoudt en waar ze thans precies recht op hebben?

1. La loi n'étant pas claire en ce qui concerne le statut des agents opérationnels de la protection civile, pouvez-vous clarifier, en matière de pensions, quel est précisément leur statut et ce à quoi ils ont droit en l'état actuel des choses?


Europese Commissie – Civiel recht: verjaringstermijnen voor verkeersongevallen:

Commission européenne – Justice civile: délais de prescription en matière d'accidents de la circulation:


Volgens de twee vandaag ondertekende memoranda van overeenstemming zal Kroatië kunnen deelnemen aan de financieringsprogramma's van de EU voor civiel recht en strafrecht.

Les deux protocoles d’accord signés aujourd’hui permettront à la Croatie de participer aux programmes de financement de l’UE dans les domaines de la justice civile et de la justice pénale.


De bekendmaking van het verslag valt samen met de Europese dag van het civiel recht, die burgers bewust wil maken van hun recht op toegang tot de civiele rechter wanneer zij elders in de EU werken, huwen, kinderen hebben of goederen en diensten kopen.

La publication du rapport Eurobaromètre coïncide avec la Journée européenne de la justice civile, qui a pour objectif d'informer les citoyens sur leurs droits en matière d'accès à la justice civile, que ce soit lorsqu’ils travaillent, se marient, ont des enfants ou achètent des biens et des services dans un autre État membre de l'Union.


EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32007D1149 - EN - Besluit nr. 1149/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 september 2007 tot vaststelling van het specifieke programma Civiel recht voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Grondrechten en justitie - BESLUIT N - r. 1149/2007/EG - VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD // tot vaststelling van het specifieke programma „Civiel recht” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma „Grondrechten en justitie”

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32007D1149 - EN - Décision n° 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Justice civile dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice - DÉCISION N - DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL // établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice»


Het programma "Civiel recht" heeft ten doel een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwikkelen in de Europese Unie (EU).

Le programme «Justice civile» vise à maintenir et à approfondir un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne (UE).


1. In dit besluit wordt het specifieke programma „Civiel recht” (hierna „het programma” genoemd) vastgesteld als onderdeel van het algemene programma „Grondrechten en justitie”, om bij te dragen tot de geleidelijke totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

1. La présente décision établit le programme spécifique «Justice civile», ci-après dénommé le «programme», dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à la mise en place progressive de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.


Het programma „Civiel recht” moet, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, voorzien in initiatieven van de Commissie, in acties ter ondersteuning van organisaties die justitiële samenwerking in burgerlijke zaken bevorderen en vergemakkelijken, alsmede in acties ter ondersteuning van specifieke projecten.

Le programme «Justice civile» devrait prévoir la prise d’initiatives par la Commission, conformément au principe de subsidiarité, d’actions de soutien à des organisations qui encouragent et facilitent la coopération judiciaire en matière civile, ainsi que d’actions de soutien à des projets spécifiques.


Besluit nr. 1149/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 september 2007 tot vaststelling van het specifieke programma Civiel recht voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Grondrechten en justitie

Décision n° 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Justice civile dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice


1. In dit besluit wordt het specifieke programma „Civiel recht” (hierna „het programma” genoemd) vastgesteld als onderdeel van het algemene programma „Grondrechten en justitie”, om bij te dragen tot de geleidelijke totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

1. La présente décision établit le programme spécifique «Justice civile», ci-après dénommé le «programme», dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à la mise en place progressive de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.


Instellingen, verenigingen of netwerken die uit hoofde van het programma „civiel recht” een subsidie ontvangen, dienen bekendheid te geven aan de ontvangen communautaire steun, overeenkomstig de door de Commissie vast te stellen zichtbaarheidsrichtsnoeren.

Toute institution, association ou réseau qui bénéficie d’une subvention au titre du présent programme «Justice civile» devrait attester le soutien accordé par la Communauté conformément aux orientations en matière de visibilité devant être élaborées par la Commission.


Een algemeen programma „Civiel recht” om de wederzijdse kennis van de rechtsstelsels van de lidstaten te verbeteren, zal belemmeringen voor de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken helpen opheffen, wat de werking van de interne markt zal verbeteren.

Un programme global en matière de justice civile destiné à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres permettra de réduire les obstacles à la coopération judiciaire en matière civile et améliorera ainsi le fonctionnement du marché intérieur.


Het programma „Civiel recht” moet, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, voorzien in initiatieven van de Commissie, in acties ter ondersteuning van organisaties die justitiële samenwerking in burgerlijke zaken bevorderen en vergemakkelijken, alsmede in acties ter ondersteuning van specifieke projecten.

Le programme «Justice civile» devrait prévoir la prise d’initiatives par la Commission, conformément au principe de subsidiarité, d’actions de soutien à des organisations qui encouragent et facilitent la coopération judiciaire en matière civile, ainsi que d’actions de soutien à des projets spécifiques.


In het kader van de door de Commissie en de Raad van Europa ingerichte Europese dag van het civiel recht, heeft het netwerk sinds oktober 2003 actief bijgedragen tot de in de lidstaten georganiseerde voorlichtings- en sensibiliseringsacties over de werking van het civiel recht.

Dans le cadre de la Journée européenne de la justice civile créée par la Commission et le Conseil de l’Europe, le réseau a activement contribué depuis octobre 2003 aux actions d’information et de sensibilisation sur le fonctionnement de la justice civile organisées dans les Etats membres.


BURGERLIJK RECHT | KERNENERGIE | WETTELIJKEAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING | CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID

DROIT CIVIL | ENERGIE NUCLEAIRE | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE | RESPONSABILITE CIVILE


burgerlijk recht kanker vergoeding Fonds voor de Beroepsziekten asbest verjaring van de vordering civiele aansprakelijkheid beroepsziekte

droit civil cancer indemnisation Fonds des maladies professionnelles amiante prescription d'action responsabilité civile maladie professionnelle