WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Robert Hammond: Een park in de lucht bouwen - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering | verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid | verzekering wettelijke aansprakelijkheid | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering | BA-verzekering [Abbr.] | WA-verzekering [Abbr.]

assurance au tiers | assurance de responsabilité | assurance de responsabilité civile


aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen | wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs | assurance responsabilité civile automobile


burgerrechtelijke-aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen | wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

assurance responsabilité civile automobile


bevolkingsregister [ register van de burgerlijke stand ]

registre d'état civil


specialist im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialist import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde

spécialiste en import-export de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil


burgerlijke rechtsvordering

procédure civile [ droit de la procédure civile ]


justitiële samenwerking in burgerlijke zaken EU [ Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ]

coopération judiciaire civile (UE) [ coopération judiciaire en matière civile (UE) | réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ]


verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs


acceptant onroerende zaken | risicospecialiste verzekeren van onroerend goed | acceptant aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed | acceptante onroerende zaken

souscriptrice IARD | souscriptrice non vie | souscripteur IARD | souscripteur IARD/souscriptrice IARD


burgerlijk procesrecht | gerechtelijk recht

procédure civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Art. 4. Overeenkomstig artikel 23, negende lid, van verordening 2016/426 sluiten conformiteitsbeoordelingsinstanties een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af.

Art. 4. Conformément à l'article 23, alinéa 9, du règlement 2016/426 les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.


Zo wordt een wijziging aangebracht op het vlak van de voorwaarden waaraan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet voldoen, meer bepaald wat het maximumbedrag betreft van de vrijstelling van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor kredietgevers die het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen (artikel 1 van het ontwerp).

Ainsi, une modification est apportée aux conditions auxquelles doit satisfaire l'assurance de la responsabilité professionnelle, en particulier en ce qui concerne le montant maximal de la franchise de l'assurance de la responsabilité civile pour les prêteurs exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit (article 1 du projet).


Art. 10. De conformiteitsbeoordelings-instanties sluiten een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af.

Art. 10. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile.


Sinds 2008 dekken de meeste verzekeringen deze schade waaronder de arbeidsongevallenverzekering, levensverzekering, hospitalisatieverzekering, ongevallenverzekering, brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto.

Depuis 2008, la plupart des assurances couvrent ces dommages. C'est notamment le cas de des assurances vie, hospitalisation, incendie et responsabilité civile, mais aussi des assurances contre les accidents de travail et contre les risques d'accident.


Begin 2015 lichtte u in uw antwoord op mijn meest recente vraag over zelfmoord(pogingen) op het spoor de procedure op het vlak van recuperatie van de schadebedragen (gemiddeld 563.000 euro per jaar) via de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nog eens toe.

Début 2015, en réponse à ma dernière question sur les (tentatives de) suicides sur le rail, vous aviez détaillé une fois encore la procédure de recouvrement des dommages (une moyenne annuelle de 563.000 euros) par le biais de l'assurance responsabilité civile.


Toch zijn er nog gezinnen die geen familiale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Or certaines familles n'ont pas encore d'assurance R.C. familiale.


De familiale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of kortweg familiale verzekering is geen verplichte verzekering die echter wel door de meeste gezinnen in ons land wordt aangegaan.

L'assurance responsabilité civile familiale, en abrégé l'assurance familiale, est souscrite par la plupart des familles belges alors qu'elle n'est pas obligatoire.


Naast de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) voor wagens die deelnemen aan het verkeer kunnen bestuurders ervoor kiezen hun wagen extra te verzekeren.

En plus de l'assurance responsabilité civile obligatoire (assurance RC) pour les véhicules qui prennent part à la circulation, les automobilistes peuvent décider de souscrire des assurances supplémentaires.


Artikel 6 van deze wet bepaalt dat elke vereniging verplicht is voor de vrijwilligers een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

L'article 6 de cette loi stipule que chaque organisation est tenue de contracter une assurance responsabilité civile pour les volontaires.


In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gesteld door de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.


Art. 10. De conformiteitsbeoordelingsinstanties sluiten een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af.

Art. 10. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile.


3° in aanmerking komen voor een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor het bezoldigd vervoer van personen ter dekking van de schade toegebracht aan de vervoerde personen en aan derden bij het gebruik van zijn voertuig en zich houden aan de termijnen waarin hij betalingen moet verrichten in het kader van die verzekeringsovereenkomsten.

3° bénéficier d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes afin de couvrir les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule et respecter les échéances de paiements qu'il doit effectuer dans le cadre de ces contrats d'assurance.


Naast het toezicht op de technische voorzieningen, de dekkingswaarden en de solvabiliteit, wat een continu proces is, heeft de CBFA specifieke acties ondernomen met betrekking tot de rendabiliteitproblemen en dit niet alleen op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto trouwens.

En plus du contrôle des provisions techniques, des valeurs représentatives et de la solvabilité, qui est un processus continu, la CBFA a entrepris des actions spécifiques en rapport avec les problèmes de rentabilité, et ceci pas uniquement au niveau de l'assurance responsabilité civile pour véhicules automoteurs.


De verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto is door de scherpe prijszetting omwille van concurrentiele redenen steeds een product geweest dat zuiver technisch beschouw, dit wil zeggen op basis van de schadelast, bedrijfskosten en commissielonen, maar zonder financiële opbrengsten, bij een groot aantal ondernemingen verliesgevend is geweest.

Compte tenu de la forte pression sur les prix résultant de la concurrence, l'assurance responsabilité civile obligatoire pour véhicules automoteurs a toujours été un produit, qui d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire sur la base de la charge des sinistres, des frais de fonctionnement et des commissions, mais sans les revenus financiers, est déficitaire chez un grand nombre de compagnies.


Een aantal ondernemingen is intussen toch overgegaan tot het toekennen van tariefvoordelen in de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto.

Plusieurs compagnies ont entre-temps malgré tout accordé des avantages tarifaires dans l'assurance responsabilité civile pour véhicules automoteurs.


« Wordt het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden, doordat ingeval van toepassing van artikel 87, § 1, van de wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, de verzekeraar van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, zoals de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (wet van 21 november 1989), aan de benadeelde van een verkeersongeval, de excepties, nietigheid of het verval van recht, niet kan tegenwerpen, onverschillig of deze dateren van voor of van na het ongeval, terwijl de verzekeraar van een niet verplichte burge ...[+++]

« Le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution est-il violé en ce que, en cas d'application de l'article 87, § 1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur de la responsabilité civile obligatoire, tel l'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (loi du 21 novembre 1989), ne peut opposer à la personne lésée par un accident de roulage les exceptions, nullités ou déchéances, qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'accident, tandis que l'assureur d'une assurance non obligatoire de la responsabilité civile, comme par exem ...[+++]


het hebben van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, tenzij deze aansprakelijkheid op grond van het nationale recht reeds door de lidstaat wordt gedekt.

souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre sur la base du droit national.


het hebben van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, tenzij deze aansprakelijkheid op grond van het nationale recht reeds door de lidstaat wordt gedekt.

souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre sur la base du droit national.


« Wordt het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden, doordat in geval van toepassing van artikel 87, § 1, van de wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, de verzekeraar van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, zoals de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (wet van 21 november 1989), aan de benadeelde van een verkeersongeval, de excepties, nietigheid of het verval van recht, niet kan tegenwerpen, onverschillig of deze dateren van voor of van na het ongeval, terwijl de verzekeraar van een niet verplichte burg ...[+++]

« Le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution est-il violé en ce que, en cas d'application de l'article 87, § 1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur de la responsabilité civile obligatoire, comme l'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (loi du 21 novembre 1989), ne peut opposer à la personne lésée par un accident de roulage les exceptions, nullités ou déchéances, qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'accident, tandis que l'assureur d'une assurance non obligatoire de la responsabilité civile, comme par ex ...[+++]


Antwoord : Antwoordend op het geachte lid, kan ik hem bevestigen dat mijn administratie de mogelijkheid heeft bestudeerd om een beroep te doen op de toepassing van een vignet dat het sluiten van een burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering zou aantonen.

Réponse : En réponse à l'honorable membre, je puis confirmer que mon administration a étudié la possibilité de recourir à l'application d'une vignette attestant de la souscription d'une assurance responsabilité civile.


Op basis van de artikelen 1 en 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (WAM) zijn bestuurders van elektrische rolstoelen verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben wanneer ze zich op de weg begeven.

Conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (loi RCA), les conducteurs de fauteuils roulants électriques sont obligés d'être assurés en responsabilité civile lorsqu'ils circulent sur la voie publique.


Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.

Proposition de loi portant diverses mesures complémentaires visant à satisfaire l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.


1. a) Onder al welke voorwaarden en in welke mate zijn alle carpoolpassagiers en de automobilisten zowel tewerkgesteld in de private sector als bij federale overheidsdiensten, gemeenschappen en gewesten, bij een verkeersongeval door de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt tijdens het afleggen van het woon-werktraject en van het omwegtraject voor het ophalen van de medereizende collega's? b) Ten belope van welke maximumbedragen mogen de chauffeurs een al dan niet belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding (bijvoorbeeld per afgelegde kilometer) of een vaste dagbijdrage vragen aan hun medepassagiers?

1. a) À quelles conditions et dans quelle mesure tous les passagers en covoiturage et les automobilistes, tant employés dans le secteur privé que dans les services publics fédéraux, les Communautés et les Régions, sont-ils couverts par l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en cas d'accident de la circulation sur le trajet domicile-lieu de travail ainsi que durant le détour effectué pour aller chercher les collègues participant au covoiturage ? b) À concurrence de quels montants maximaux les chauffeurs peuvent-ils demander à leurs covoyageurs un défraiement forfaitaire (par exemple par kilomètre parcouru), qu'il soit exempté ...[+++]


Eigenaars van auto's zijn verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

L'assurance responsabilité civile est obligatoire pour couvrir les voitures automobiles.


Verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische rolstoelen (MV 13075)

Assurance responsabilité civile obligatoire pour les fauteuils roulants électriques (QO 13075)