WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope, beter dan het beste juridisch woordenboek!»

Koen Bastaerts
PO-Logistiek/vertaaldienst

Regie der Gebouwen
Share this page!
   
Wordscope Video
„Aaron Huey: Amerika's inheemse krijgsgevangenen - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "burgerlijke rechtsvordering " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijke rechtsvordering

procédure civile [ droit de la procédure civile ]
burgerlijke rechtsvordering | BRv [Abbr.] | Rv [Abbr.]

procédure civile


burgerlijke rechtsvordering | civiele procedure

procédure civile


instellen van de burgerlijke rechtsvordering

exercice de l'action civile


Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Code de procédure civile


Rechtsvorderingsverdrag (1954) | Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

Convention relative à la procédure civile (1954)


bevolkingsregister [ register van de burgerlijke stand ]

registre d'état civil


specialist im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialist import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde

spécialiste en import-export de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil


justitiële samenwerking in burgerlijke zaken EU [ Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ]

coopération judiciaire civile (UE) [ coopération judiciaire en matière civile (UE) | réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
- bevordering van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, in het bijzonder om de rechtszekerheid te garanderen, de toegang tot de rechter te verbeteren, de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen te bevorderen, de nodige harmonisering van de wetgeving in de hand te werken of de belemmeringen die zijn ontstaan door verschillen in burgerlijk recht en burgerlijke rechtsvordering uit de weg te ruimen,

- encourager la coopération judiciaire en matière civile, dans le but notamment d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer l’accès à la justice, de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements, de favoriser le rapprochement nécessaire des législations, ou d’éliminer les obstacles que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile,


BURGERLIJK RECHT | FAMILIERECHT | RECHTSPRAAK VOOR MINDERJARIGEN | VERWANTSCHAP | BURGERLIJKE RECHTSVORDERING | RECHTSVORDERING | OMGANGSRECHT

DROIT CIVIL | DROIT DE LA FAMILLE | JURIDICTION POUR MINEURS | PARENTE | PROCEDURE CIVILE | PROCEDURE JUDICIAIRE | DROIT DE VISITE


BURGERLIJK RECHT | GERECHTSDEURWAARDER | BURGERLIJKE RECHTSVORDERING | RECHTSVORDERING | VERJARING VAN DE VORDERING

DROIT CIVIL | HUISSIER | PROCEDURE CIVILE | PROCEDURE JUDICIAIRE | PRESCRIPTION D'ACTION


Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van rechter A. Alen, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging Bij vonnis van 23 oktober 2014 in zake de nv « Herman Verboven » en anderen tegen de nv « Honda Motor Europe Logistics », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 november 2014, heeft de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, geïnterpreteerd in die zin dat de rechtsvordering in schadevergoeding voortvloeiend uit een schending van ...[+++]

Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 23 octobre 2014 en cause de la SA « Herman Verboven » et autres contre la SA « Honda Motor Europe Logistics », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Gand, division Termonde, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2262bis, § 1, alinéa 2, du Code civil, interprété en ce sens que l'action en réparation du dommage résultant d'une violation des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union ...[+++]


BURGERLIJK RECHT | BURGERLIJKE RECHTSVORDERING | RECHTSVORDERING | ERFENIS | ERFRECHT

DROIT CIVIL | PROCEDURE CIVILE | PROCEDURE JUDICIAIRE | HERITAGE | DROIT SUCCESSORAL


Wat de burgerlijke rechtsvordering betreft, spreekt het vanzelf dat de rechten van de benadeelde partij geëerbiedigd moeten worden. De benadeelde partij moet zich burgerlijke partij kunnen stellen voor het Hof van Cassatie of een burgerlijke rechtsvordering kunnen instellen voor de burgerlijke rechtbank.

En ce qui concerne l'action civile, il faut évidemment respecter les droits de la partie lésée qui doit pouvoir se constituer partie civile devant la Cour de cassation ou faire une action civile devant le juge civil.


...e rechtspraak magistraat burgerlijke rechtsvordering publiek eigendom roerend eigendom ondernemer sociale zekerheid terrorisme zwartwerk informatiedienstverlening verzamelen van gegevens benzine sociale dumping Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen gerechtsdeurwaarder levering administratieve procedure verjaring van de vordering statistiek tabak bank gezondheidsverzorging hypotheek registratie van maatschappij elektronische handel incidenteel werk wederzijdse bijstand geconsolideerde rekening document handelsrecht accijns liquidatie van een onderneming bescherming van de consument ziekteverzekering rechtsbijst ...[+++]

... publique propriété mobilière entrepreneur sécurité sociale terrorisme travail au noir centre serveur collecte de données essence dumping social Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants huissier livraison procédure administrative prescription d'action statistique tabac banque soins de santé hypothèque immatriculation de société commerce électronique travail occasionnel assistance mutuelle compte consolidé document droit commercial accise liquidation de société protection du consommateur assurance maladie aide judiciaire juridiction commerciale protection des données acte administratif recherche et dévelop ...[+++]


Eurovoc-term: bemiddelaar justitiële samenwerking grensoverschrijdende samenwerking burgerlijke rechtsvordering informatieverspreiding burgerlijk recht handelsrecht toegang tot de rechtspleging burgerlijke procedure handelsgeschil

Descripteur EUROVOC: médiateur coopération judiciaire coopération transfrontalière procédure civile diffusion de l'information droit civil droit commercial accès à la justice action en matière civile différend commercial


— ingeval de bestreden veroordeling uiteindelijk vervalt wordt de Staat veroordeeld tot terugbetaling van de schadevergoeding die eventueel aan de burgerlijke partij is toegekend of tot terugbetaling van de veroordeelde of zijn rechthebbenden, ten belope van het bedrag dat dezen reeds betaald zouden hebben; de Staat wordt eveneens veroordeeld tot betaling of tot terugbetaling van de schadevergoeding die tengevolge van een burgerlijke rechtsvordering door de burgerlijke rechter is toegekend, voor zover de burgerlijke rechtsvordering en de bestreden beslissing van de strafrechter hetzelfde feit betreffen.

— si la condamnation attaquée est finalement annulée, l'État est condamné au remboursement des dommages-intérêts éventuellement accordés à la partie civile ou au remboursement du condamné ou de ses ayants droit, à concurrence du montant que ceux-ci auraient déjà payé; l'État est également condamné au paiement ou au remboursement des dommages-intérêts accordés par le juge civil à la suite d'une action civile, pour autant que l'action civile et la décision attaquée du juge répressif concernent le même fait.


Het nieuwe artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening bepaalt voortaan dat de openbare rechtsvordering en de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten verjaren door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op de datum van het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt, zonder dat deze rechtsvorderingen echter kunnen verjaren vooraleer de rechtsvordering tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2262bis, § 1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is verjaard.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique prévoit désormais que l'action publique et l'action civile résultant d'une infraction aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit la date du procès-verbal constatant l'infraction, sans que ces actions puissent toutefois se prescrire avant que l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, § 1, alinéa 2, du Code civil soit prescrite.


« Art. 26. De openbare rechtsvordering en de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten verjaren door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op de datum van het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt, zonder dat deze rechtsvorderingen echter kunnen verjaren vooraleer de rechtsvordering tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2262bis, § 1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is verjaard».

« Art. 26. L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit la date du procès-verbal constatant l'infraction, sans que ces actions puissent toutefois se prescrire avant que l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, § 1, alinéa 2, du Code civil soit prescrite».


In die gevallen wordt de Staat eveneens veroordeeld tot betaling of tot terugbetaling van de schadevergoeding die tengevolge van een burgerlijke rechtsvordering door de burgerlijke rechter is toegekend, voor zover de burgerlijke rechtsvordering en de bestreden beslissing van de strafrechter hetzelfde feit betreffen.

Dans ces cas, l'État est également condamné au paiement ou au remboursement des dommages-intérêts accordés par le juge civil à la suite d'une action civile, pour autant que l'action civile et la décision attaquée du juge répressif concernent le même fait.


Na een vertraging van de parlementaire werkzaamheden heeft Roemenië in het tweede kwartaal van 2010 belangrijke vooruitgang geboekt. Op 22 juni heeft het parlement een grote wetgevende hervorming goedgekeurd van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het wetboek van strafvordering.

Après un ralentissement des travaux parlementaires, la Roumanie a enregistré des progrès importants au cours du deuxième trimestre 2010 avec l'adoption, par le Parlement, des codes de procédure civile et pénale, le 22 juin.


Zwitserland, met betrekking tot de kantons waarvan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet voorziet in de bevoegdheid in de zin van artikel 6, punt 2, en artikel 11 van het verdrag: de relevante bepalingen van het toepasselijke Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de litis denuntiatio”.

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile applicable ne prévoit pas la compétence visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11 de la convention: les dispositions pertinentes relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable”.


Zwitserland, met betrekking tot de kantons waarvan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet voorziet in de bevoegdheid in de zin van artikel 6, punt 2, en artikel 11 van het verdrag: de relevante bepalingen van het toepasselijke Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de litis denuntiatio.

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile ne prévoit pas la compétence visée à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 11 de la convention: les dispositions relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable.


in Slovenië: artikel 48, lid 2, van de Wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku), juncto artikel 47, lid 2, van de Wet inzake de burgerlijke rechtsvordering (Zakon o pravdnem postopku); artikel 58 van de Wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku), juncto artikel 59 van de Wet inzake de burgerlijke rechtsvordering (Zakon o pravdnem p ...[+++]

en Slovénie: l'article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l'article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),


Zwitserland, met betrekking tot de kantons waarvan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet voorziet in de bevoegdheid in de zin van artikel 6, punt 2, en artikel 11 van het verdrag: de relevante bepalingen van het toepasselijke Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de litis denuntiatio”.

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile applicable ne prévoit pas la compétence visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11 de la convention: les dispositions pertinentes relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable”.


Zwitserland, met betrekking tot de kantons waarvan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet voorziet in de bevoegdheid in de zin van artikel 6, punt 2, en artikel 11 van het verdrag: de relevante bepalingen van het toepasselijke Wetboek van burgerlijke rechtsvordering betreffende de litis denuntiatio”.

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile applicable ne prévoit pas la compétence visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11 de la convention: les dispositions pertinentes relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable”.


De belangrijkste resterende uitdagingen voor Bulgarije zijn: wegnemen van onduidelijkheden betreffende de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de verantwoordingsplicht van justitie door wijziging van de grondwet; verbeteren van bepaalde aspecten van het functioneren van de Hoge Raad van Justitie; verbeteren van de efficiency van het toezichtmechanisme waarin het nieuwe wetboek van strafvordering voorziet; goedkeuring en tenuitvoerlegging van een nieuwe wet inzake het rechtsstelsel en een nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering; versterking van de te geringe capaciteit van de afdelingen van de Hoge Raad van Justitie en de ...[+++]

Les principaux défis restant à relever par la Bulgarie sont les suivants: supprimer toute ambiguïté concernant l’indépendance du judiciaire et la responsabilisation du système judiciaire, grâce à une modification de la constitution; certains éléments du fonctionnement du conseil judiciaire suprême (CJS); l’efficacité du mécanisme de suivi du nouveau code de procédure pénale; l’adoption et la mise en œuvre d’une nouvelle loi sur le système judiciaire et d’un nouveau code de procédure civile; la capacité limitée des services administratifs de lutte contre la corruption du CJS et du ministère public.


- in Portugal: de artikelen 65 en 65 A van de "Código de Processo Civil" (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en artikel 11 van de "Código de Processo de Trabalho" (Wetboek van rechtsvordering in Arbeidszaken).

- au Portugal: les articles 65 et 65 A du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),


Artikel 23 van het Verdrag van 17 juli 1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, artikel 24 van het Verdrag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering en artikel 13 van het Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen blijven onverminderd van toepassing tussen de lidstaten welke partij zijn bij die verdragen.

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l'article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l'article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l'article 13 de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice.


Artikel 23 van het Verdrag van 17 juli 1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, artikel 24 van het Verdrag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering en artikel 13 van het Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen blijven onverminderd van toepassing tussen de lidstaten welke partij zijn bij die verdragen.

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l'article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l'article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l'article 13 de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice.


A rtikel 23 van het Verdrag van 17 juli 1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, artikel 24 van het Verdrag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering en artikel 13 van het Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen blijven onverminderd van toepassing tussen de lidstaten welke partij zijn bij die verdragen.

La présente directive ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la convention relative à la procédure civile du 17 juillet 1905, de l'article 24 de la convention relative à la procédure civile du 1 mars 1954, ni de l'article 13 de la convention tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions.


De inzake rechtshulp in dit geval toepasselijke wetgeving, met name a rtikel 23 van het Verdrag van 17 juli 1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, artikel 24 van het Verdrag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering of artikel 13 van het Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen, blijft onverminderd van toepassing tussen de lidstaten welke partij zijn bij die verdragen.

Le présent règlement s'entend sans préjudice de la législation applicable en l'espèce en matière d'assistance judiciaire, et notamment de l'article 23 de la convention relative à la procédure civile du 17 juillet 1905, de l'article 24 de la convention relative à la procédure civile du 1 mars 1954 et de l'article 13 de la convention tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions.


Elke harmonisatie van wetgevingen en praktijken moet aangemoedigd worden teneinde alle niet gerechtvaardigde wettelijke en gerechtelijke belemmeringen uit de weg te ruimen die ressorteren onder het burgerlijk recht, de burgerlijke rechtsvordering en de administratieve praktijken.

Il s'agit de favoriser tous les rapprochements des législations et des pratiques aux fins de lever les entraves légales et judiciaires non justifiées et relevant du droit civil, de la procédure civile, comme des pratiques administratives.