WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope is een uiterst handig hulpmiddel dat wij vaak in aanvulling op onze interne tools gebruiken. Het is soepel, werkt erg snel en levert een schat aan in context geplaatste informatie om de juiste terminologische keuze te maken.»

Hugues Timmermans
Bestuursdirecteur Taaldienst en dienst Verslaggeving

Belgische Senaat
Share this page!
   
Wordscope Video
„Skylar Tibbits: Kunnen we dingen maken die zichzelf maken? - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering | verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid | verzekering wettelijke aansprakelijkheid | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering | BA-verzekering [Abbr.] | WA-verzekering [Abbr.]

assurance au tiers | assurance de responsabilité | assurance de responsabilité civile


burgerlijke aansprakelijkheid | civielrechtelijke aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid | BA [Abbr.] | WA [Abbr.]

responsabilité civile


Werkgroep Verzekeringen : Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Groupe de travail Assurances : assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs


verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile


verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid

preuve d'assurance de la responsabilité civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
1. De volgende verzekeringen moeten verplicht dekking bieden voor schade veroorzaakt door terrorisme: - verzekering arbeidsongevallen; - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (enkel de burgerlijke aansprakelijkheid, niet de omnium); - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn; - brandverzekering voor eenvoudige risico's (o.a. woningen); - ongevallenverzekering; - ziekteverzekering; - levensverzekering.

1. Les assurances suivantes doivent obligatoirement offrir une couverture pour le dommage occasionné par le terrorisme: - assurance accidents du travail; - assurance responsabilité civile automobile (uniquement la responsabilité civile, pas l'omnium); - assurance responsabilité civile incendie et explosion pour les établissements qui sont habituellement accessibles au public; - assurance incendie pour les risques simples (notamment habitations); - assurance contre les risques d'accidents; - assurance maladie; - assurance-vie.


Indien drie verschillende verzekeringsondernemingen BA (burgerlijke aansprakelijkheid) motorrijtuigen weigeren een bestuurder te verzekeren in BA auto, dan kan die bestuurder zich richten tot het "Tariferingsbureau Auto" om zich alsnog te laten verzekeren.

Si trois compagnies d'assurances différentes couvrant la RC (responsabilité civile) en matière de véhicules automoteurs refusent d'assurer la RC Auto d'un conducteur, celui-ci peut s'adresser au Bureau de tarification Auto afin d'y souscrire son assurance.


Uit de parlementaire voorbereiding van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 blijkt dat, op algemene wijze, de wetgever beoogde het gebrek aan dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, een sector waarin de verzekering verplicht is, te verhelpen; daartoe heeft hij voorzien in de oprichting van een Gemeenschappelijk Waarborgfonds dat tot taak heeft de schade te herstellen die in de in artikel 80 van de wet van 9 juli 1975, thans artikel 19bis-11 van de wet van 21 november 1989, bedoelde gevallen door een motorrijtuig is veroorzaakt.

Il ressort des travaux préparatoires des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 que, de façon générale, le législateur avait pour objectif de suppléer au défaut de couverture de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, secteur dans lequel l'assurance est obligatoire; à cette fin, il a prévu la création d'un Fonds commun de garantie ayant pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les hypothèses visées à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, actuellement l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989.


Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 organiseert een systeem van objectieve aansprakelijkheid van de bestuurders van motorrijtuigen dat afwijkt van het gemeen recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, aangezien de bestuurder van een motorrijtuig dat bij een ongeval is betrokken zich niet kan onttrekken aan zijn verplichting om de door de slachtoffers geleden schade te herstellen door zich te beroepen op de afwezigheid van een door hem begane fout.

L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 organise un système de responsabilité objective des conducteurs de véhicules automoteurs dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile, le conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident ne pouvant pas s'exonérer de son obligation de réparation des dommages subis par les victimes en invoquant l'absence de faute dans son chef.


Hoofdstuk II, artikel 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen stelt dat motorrijtuigen alleen toegelaten zijn tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepaling van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst. Om die reden zijn bijn ...[+++]

Le chapitre II, article 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit que les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. Pour cette raison, presque tous les véhicules (hormis ceux en infraction) sont couverts par une assurance respo ...[+++]


Eurocontrol en zijn personeelsleden dienen zich te houden aan de Belgische wetten en voorschriften, in het bijzonder op het gebied van de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het verkeer met motorrijtuigen.

Eurocontrol et les membres de son personnel se conformeront aux lois et aux réglementations belges, en particulier en matière d'assurance de responsabilité civile en ce qui concerne la circulation automobile.


Door een gebrek aan overheidsvoorlichting denkt de modale burger te weinig aan de maatschappelijke overlast die het niet betalen van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid (BA)-verzekering voor motorrijtuigen met zich mee brengt.

En raison d'un manque d'informations de la part des autorités, le citoyen moyen n'est pas assez conscient des nuisances sociales qu'entraîne le non-paiement de l'assurance obligatoire responsabilité civile (RC) pour les véhicules à moteur.


Indien de wetgever eveneens had voorzien in de automatische schadevergoeding voor de bestuurders van motorrijtuigen, zou hij de doelstelling hebben ontkracht die erin bestond de zwakke weggebruikers te beschermen en zou hij bovendien, zoals hij redelijkerwijze vermocht te oordelen tijdens de parlementaire voorbereiding, hebben bijgedragen tot een buitensporige verhoging van de verzekeringspremie burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen van veel meer dan 5 pct. - als kostprijs van de bescherming van zwakke weggebruikers - waarover alle partners het ter zake zijn eens geraakt (Parl. St., Senaat, 1993-1994, nr. 980-3, pp. 18, 21 en 40).

S'il avait prévu également l'indemnisation automatique des conducteurs des véhicules automoteurs, le législateur aurait contredit l'objectif de protéger les usagers faibles et, en outre, il aurait, comme il a pu raisonnablement l'estimer au cours des travaux préparatoires, contribué à une majoration excessive de la prime d'assurance responsabilité civile automobile, très supérieure aux 5 p.c. sur lesquels l'ensemble des partenaires s'étaient entendus comme coût de la protection des usagers faibles (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-3, pp. 18, 21 et 40).


Wanneer daarentegen het voertuig van een automobilist wordt beschadigd door een geval van overmacht en met name in het geval van ronddwalend wild (zaken met rolnummers 1348 en 1611) of ijzel (zaak met rolnummer 1378) -, moet niet in de plaats worden getreden, vermits er geen verplichting is tot schadevergoeding volgens de beginselen van aansprakelijkheid die van toepassing zijn inzake burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.

Par contre, lorsqu'un automobiliste voit son véhicule directement endommagé par un cas de force majeure - et notamment dans le cas de gibier errant (affaires portant les numéros 1348 et 1611 du rôle) ou de verglas (affaire portant le numéro 1378 du rôle), il n'y a pas lieu à substitution puisqu'il n'y a pas lieu à obligation de réparation selon les principes de responsabilité applicables en matière de responsabilité civile automobile.


M.-C. Dumont heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de Politierechtbank te Verviers en daarbij betoogd dat er aanleiding toe bestond te dezen de redenering toe te passen die het Hof in zijn arrest van 21 maart 1995 heeft gevolgd over artikel 4, § 1, van de wet van 1 juli 1956, de vroegere wet betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen, en dat het nieuwe artikel 4, tweede lid, van de wet van 21 november 1989, die de wet van 1 juli 1956 heeft vervangen, evenmin in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

M.-C. Dumont saisit le Tribunal de police de Verviers en soutenant qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce le raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt du 21 mars 1995 à propos de l'article 4, § 1, de la loi du 1 juillet 1956, ancienne loi relative à la responsabilité civile automobile, et que le nouvel article 4, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, qui a remplacé la loi du 1 juillet 1956, est également non conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.


Laatstgenoemde weigerde het schadegeval te dekken door aan te voeren dat het voordeel van de vergoeding van de materiële schade teweeggebracht door de echtgenoot is uitgesloten op grond van artikel 7.2 van het type-verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.

Celle-ci refusa de couvrir le sinistre en invoquant l'exclusion du bénéfice de l'indemnisation du dommage matériel provoqué par le conjoint visée à l'article 7.2 du contrat-type d'assurance responsabilité civile automobile.


« Schendt artikel 4, § 1, van de wet van 21 november 1989, dat artikel 7.2 van het type-verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen invoert, de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet (net zoals, volgens het arrest van [het Arbitragehof] van 21 maart 1995, artikel 4, § 1, van de wet van 1 juli 1956 die artikelen schond) door met name de echtgenoot van de bestuurder en van de verzekeringnemer van het voordeel van de verzekering uit te sluiten, wanneer hij enkel materiële schade heeft geleden ?

« L'article 4, § 1, de la loi du 21 novembre 1989, insérant l'article 7.2 du contrat-type d'assurance responsabilité civile automobile, viole-t-il les articles 6 et 6bis de la Constitution (comme les violait, selon l'arrêt de [la Cour d'arbitrage] du 21 mars 1995, l'article 4, § 1, de la loi du 1 juillet 1956) en excluant du bénéfice de l'assurance, notamment le conjoint du conducteur et du preneur d'assurance, lorsqu'il n'a subi que des dommages matériels ?


3. a) Kan u meedelen binnen welke termijn het strafrechtelijk basismisdrijf, met name het niet verzekeren van een motorrijtuig bestemd voor het gebruik op de openbare weg, verjaart? b) Kan u meedelen binnen welke termijn het witwasmisdrijf verjaart dat zijn oorsprong vindt in het niet betalen van de premie van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen?

3. a) Pouvez-vous préciser le délai de prescription du délit pénal de base, en l'occurrence le défaut d'assurance d'un véhicule routier motorisé ? b) Pouvez-vous préciser le délai de prescription du délit de blanchiment résultant du non-paiement de la prime de l'assurance obligatoire en responsabilité civile des véhicules à moteur ?


3. a) Kan u meedelen binnen welke termijn het strafrechtelijk basismisdrijf, met name het niet verzekeren van een motorrijtuig bestemd voor het gebruik op de openbare weg, verjaart? b) Kan u meedelen binnen welke termijn het witwasmisdrijf verjaart dat zijn oorsprong vindt in het niet betalen van de premie van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen?

3. a) Pouvez-vous préciser le délai de prescription du délit pénal de base, en l'occurrence le défaut d'assurance d'un véhicule routier motorisé ? b) Pouvez-vous préciser le délai de prescription du délit de blanchiment résultant du non-paiement de la prime de l'assurance obligatoire en responsabilité civile des véhicules à moteur ?


2. a) Welke administratieve en strafrechtelijke sancties bestaan ten aanzien van het basismisdrijf, met name het niet verzekeren van een motorrijtuig bestemd voor het gebruik op de openbare weg? b) Welke administratieve en strafrechtelijke sancties bestaan ten aanzien van het witwasmisdrijf dat zijn oorsprong vindt in het niet betalen van de premie van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen?

2. a) Quelles sanctions administratives ou pénales s'appliquent au délit de base que constitue le défaut d'assurance d'un véhicule routier motorisé ? b) Quelles sanctions administratives ou pénales s'appliquent au délit de blanchiment qui résulte du non-paiement de la prime de l'assurance obligatoire en responsabilité civile des véhicules à moteur ?


2. a) Welke administratieve en strafrechtelijke sancties bestaan ten aanzien van het basismisdrijf, met name het niet verzekeren van een motorrijtuig bestemd voor het gebruik op de openbare weg? b) Welke administratieve en strafrechtelijke sancties bestaan ten aanzien van het witwasmisdrijf dat zijn oorsprong vindt in het niet betalen van de premie van de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen?

2. a) Quelles sanctions administratives ou pénales s'appliquent au délit de base que constitue le défaut d'assurance d'un véhicule routier motorisé ? b) Quelles sanctions administratives ou pénales s'appliquent au délit de blanchiment qui résulte du non-paiement de la prime de l'assurance obligatoire en responsabilité civile des véhicules à moteur ?


De richtlijnen inzake verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (richtlijnen motorrijtuigenverzekering) stammen uit 1972.

Les directives relatives à "l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs" (directives sur l'assurance automobile) remontent à 1972.


In het voormelde artikel 24, § 1, 2o, wordt eraan toegevoegd dat de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de verzekering tegen ongevallen van vervoerde personen in die werkingssfeer vallen, maar dat evenwel geen aanvullende premie wordt geïnd inzake de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van de vervoerder voor de vervoerde goederen.

L'article 24, § 1er, 2o, précité ajoute que l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et l'assurance contre les accidents survenant aux personnes transportées rentrent dans ce champ d'application, mais qu'aucun supplément n'est toutefois perçu en matière d'assurance de la responsabilité civile du transporteur à l'égard des choses transportées.