WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Tal van medewerkers van de vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers maken dagelijks gebruik van Wordscope als zoekmachine om contextgebonden terminologie te vinden. Bovendien geeft Wordscope een ruime keuze uit degelijke vertaalsuggesties.»

Jean-François Bauduin
Adviseur Vertaler Revisor

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Maker en beheerder van de website en het forum 'Belgian Translators' (www.beltrans.org)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Naomi Klein: Verslaafd aan risico - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "burgerlijk procesrecht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE


burgerlijk procesrecht | gerechtelijk recht

procédure civile


specialist im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialist import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde

spécialiste en import-export de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil


bevolkingsregister [ register van de burgerlijke stand ]

registre d'état civil


justitiële samenwerking in burgerlijke zaken EU [ Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ]

coopération judiciaire civile (UE) [ coopération judiciaire en matière civile (UE) | réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ]


burgerlijke rechtsvordering

procédure civile [ droit de la procédure civile ]


algemene beginselen van procesrecht

principes généraux de procédure


civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Volgens de memorie van toelichting bij de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, kan die situatie zich ook "bijvoorbeeld voordoen wanneer Belgische ouders die hun gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, de geboorteaangifte van hun Belgisch kind komen doen bij een consulaire beroepspost, overeenkomstig artikel 7, 1°, van het Consulair Wetboek" (Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepali ...[+++]

Selon l'exposé des motifs de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, cette situation peut également se présenter « par exemple lorsque des parents belges qui résident habituellement à l'étranger, viennent déclarer la naissance de leur enfant belge auprès d'un poste consulaire de carrière, conformément à l'article 7, 1°, du Code consulaire» (Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et ...[+++]


FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE - 6 JULI 2017. - Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1)

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE - 6 JUILLET 2017. - Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice (1)


FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN - 18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank. - Duitse vertaling

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR - 18 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant, en ce qui concerne le statut des affaires urgentes inscrites au rôle du tribunal de la famille, la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice. - Traduction allemande


Art. 2. Deze commissie zal, voor het einde van 2016, advies verlenen over de aanpassing van de wetgeving inzake de behandeling en berechting van burgerlijke zaken en de rechtsmiddelen, bijkomend andere aspecten van het burgerlijk procesrecht die daarvoor in aanmerking komen, met het oog op de modernisering, vereenvoudiging en bespoediging van het burgerlijk geding.

Art. 2. Cette commission rendra, avant la fin de l'année 2016, avis sur l'adaptation de la législation concernant l'instruction et le jugement des affaires civiles et les voies de recours, subsidiairement d'autres aspects du droit judiciaire civil qui s'y prêtent, en vue de moderniser, simplifier et accélérer la procédure civile.


Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS Raad van State afdeling Wetgeving advies 59.267/2 van 17 mei 2016 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek' Op 15 april 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advie ...[+++]

de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Conseil d'Etat section de législation avis 59.267/2 du 17 mai 2016 sur un projet d'arrêté royal `fixant la date d'entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire' Le 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté roy ...[+++]


Meer bepaald strekte de keuze van de wetgever om de verhaalbaarheid te verankeren in het burgerlijk procesrecht en om van de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire deelname in de kosten en erelonen van de advocaat van de winnende partij ten laste van de in het ongelijk gestelde partij te maken, ertoe alle partijen bij een burgerlijk proces op gelijke wijze te behandelen door het financiële risico gelijkelijk onder hen te verdelen.

Plus particulièrement, le choix du législateur d'ancrer la répétibilité dans le droit de la procédure civile et de faire de l'indemnité de procédure une participation forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie gagnante à charge de la partie qui a succombé, visait à traiter de manière identique toutes les parties à un procès civil, en répartissant également entre elles le risque financier.


In dat kader zullen nog wetgevende initiatieven genomen worden tot wijziging van het burgerlijk procesrecht die tot verlichting van de taken van het openbaar ministerie zullen leiden.

Elles ont été portées à l'attention des parquets compétents et font l'objet d'un suivi ; elles doivent être considérées dans le contexte du fonctionnement global de l'appareil judiciaire. Dans ce cadre, des initiatives législatives visant à modifier le droit de la procédure civile seront prises et auront pour effet d'alléger les tâches du ministère public.


De Minister van Justitie, Koen Geens, stelde vandaag het wetsontwerp Burgerlijk procesrecht voor aan de Ministerraad.

Le ministre de la Justice, Koen Geens, a présenté aujourd'hui au Conseil des ministres le projet de loi modifiant le Droit de la procédure civile.


Antwoord ontvangen op 12 januari 2016 : De inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen werd uitgesteld van 1 januari 2016 tot uiterlijk 1 juli 2016 door artikel 90 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie.

Réponse reçue le 12 janvier 2016 : L'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes a été postposée du 1 janvier 2016 au 1 juillet 2016 au plus tard par l'article 90 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice.


De heer Mahoux merkt op dat de door de Senaat aangenomen tekst bepaalde dat de houder van het diploma van master in de rechten een examen moest afleggen met name voor het vak burgerlijk recht, daarbij inbegrepen het burgerlijk procesrecht.

M. Mahoux observe que le texte adopté par le Sénat prévoyait que le titulaire du diplôme de master en droit devait avoir passé un examen notamment pour la matière du droit civil, y compris la procédure civile.


­ wordt ten minste over de volgende acht onderwerpen een beroepsopleidingscyclus georganiseerd : deontologie, organisatie van het kantoor, rechtspraktijk in verband met burgerlijk procesrecht, handelsrecht, fiscaal recht en sociaal recht, alsook betreffende familierecht, strafrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht;

­ un cycle de formation professionnelle est organisé au moins sur huit matières : déontologie, organisation du cabinet, pratique judiciaire dans les matières civile, commerciale, fiscale et sociale ainsi que dans celles du droit familial, pénal et de la responsabilité civile;


— in Slovenië: artikel 48, lid 2, van de Wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering „Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku”, juncto artikel 47, lid 2, van de Wet betreffende het burgerlijk procesrecht „Zakon o pravdnem postopku”; artikel 58 van de Wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering „Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku”, juncto artikel 59 van de Wet betreffende het burgerlijk procesrecht „Zakon o pravdnem p ...[+++]

— en Slovénie: l’article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l’article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),


In de nota's wordt onder meer geopperd om het wederzijds vertrouwen in het burgerlijk recht verder te bevorderen, het procesrecht te versterken wat betreft de betekening en de kennisgeving van stukken, breder gebruik te maken van facultatieve Europese regelingen van materieel recht en een nieuw mechanisme in te stellen voor het verhelpen van eventuele crises op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten.

Parmi les idées présentées figurent de nouvelles mesures destinées à renforcer la confiance mutuelle dans le cadre de la justice civile, des droits procéduraux renforcés en matière de signification et de notification des actes, ainsi qu’un recours plus large aux régimes européens facultatifs de droit matériel et un nouveau mécanisme visant à faciliter le règlement de toute future crise de l'État de droit dans les États membres.


in Slovenië: artikel 48, lid 2, van de Wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku), juncto artikel 47, lid 2, van de Wet betreffende het burgerlijk procesrecht (Zakon o pravdnem postopku) en artikel 58 van de Wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku), juncto artikel 59 van de Wet betreffende het burgerlijk procesrecht (Zakon o pravdnem p ...[+++]

en Slovénie: l’article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l’article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),


Het vertrouwelijke karakter van de bemiddeling/mediation is belangrijk en deze richtlijn moet derhalve zorgen voor een minimum aan verenigbaarheid van de voorschriften van het burgerlijk procesrecht aangaande de wijze van bescherming van het vertrouwelijke karakter van de bemiddeling/mediation tijdens eventuele latere gerechtelijke procedures in burgerlijke of handelszaken of arbitrageprocedures.

La confidentialité est importante dans le cadre du processus de médiation et la présente directive devrait par conséquent prévoir un degré minimum de compatibilité entre les règles de procédure civile concernant les modalités de protection de la confidentialité de la médiation dans toute procédure ultérieure, qu’il s’agisse d’une procédure judiciaire civile ou commerciale ou d’un arbitrage.


Het vertrouwelijke karakter van de bemiddeling/mediation is belangrijk en deze richtlijn moet derhalve zorgen voor een minimum aan verenigbaarheid van de voorschriften van het burgerlijk procesrecht aangaande de wijze van bescherming van het vertrouwelijke karakter van de bemiddeling/mediation tijdens eventuele latere gerechtelijke procedures in burgerlijke of handelszaken of arbitrageprocedures.

La confidentialité est importante dans le cadre du processus de médiation et la présente directive devrait par conséquent prévoir un degré minimum de compatibilité entre les règles de procédure civile concernant les modalités de protection de la confidentialité de la médiation dans toute procédure ultérieure, qu’il s’agisse d’une procédure judiciaire civile ou commerciale ou d’un arbitrage.


in Slovenië: artikel 48, lid 2, van Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku (Wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering), in samenhang met artikel 47, lid 2, van Zakon o pravdnem postopku (Wet betreffende het burgerlijk procesrecht) en artikel 58, lid 1, van Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku (Wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering), in samenhang met artikel 57, lid 1, en artikel 47, lid 2, van Zakon o pravdnem postopku (Wet betreffende het burgerlijk procesrecht),”.

en Slovénie: l'article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en liaison avec l'article 47, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku) et l'article 58, paragraphe 1, de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en liaison avec l'article 57, paragraphe 1, et l'article 47, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),»


in Slovenië: artikel 48, lid 2, van Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku (Wet betreffende het internationale privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering), in samenhang met artikel 47, lid 2, van Zakon o pravdnem postopku (Wet betreffende het burgerlijk procesrecht) en artikel 58, lid 1, van Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku (Wet betreffende het internationale privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering), in samenhang met artikel 57, lid 1, en artikel 47, lid 2, van Zakon o pravdnem postopku (Wet betreffende het burgerlijke procesrecht)”;

en Slovénie: l'article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en liaison avec l'article 47, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku) et l'article 58, paragraphe 1, de la loi relative au droit international privé et aux procédures en la matière (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en liaison avec l'article 57, paragraphe 1, et l'article 47, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),»


J. overwegende dat harmonisering van het burgerlijk procesrecht in de Europese Unie niet los kan worden gezien van de uniformiteit van het systeem van kennisgeving en mededeling in de lidstaten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen,

J. considérant que le rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne exige par ailleurs l'uniformité du système de notification et de communication des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres,


G. overwegende dat in sommige sectoren van het burgerlijk procesrecht harmonisering van de regels een betere en meer uniforme toegang mogelijk zou maken tot de rechtsgang doordat de intermediaire bepalingen (exequatur ) die nu nog worden vereist, overbodig zouden worden,

G. considérant que, dans certains domaines de la procédure civile, l'harmonisation de la législation permettrait un accès meilleur et plus uniforme à la justice en rendant superflues les dispositions intermédiaires (exequatur) nécessaires aujourd'hui,


- Aan de orde is het verslag (A5-0041/2004) van de heer Gargani, namens de Commissie juridische zaken en interne markt, over de vooruitzichten voor de onderlinge aanpassing van het burgerlijk procesrecht in de Europese Unie [COM(2002) 654 - COM(2002) 746 - C5-0201/2003 - 2003/2087(INI)].

- L’ordre du jour appelle le rapport (A5-0041/2004) de M. Gargani, au nom de la commission juridique et du marché intérieur, sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l’Union européenne [COM(2002) 654 - COM(2002) 746 - C5-0201/2003 - 2003/2087(INI)].


G. overwegende dat in sommige sectoren van het burgerlijk procesrecht harmonisering van de regels een betere en meer uniforme toegang mogelijk zou maken tot de rechtsgang doordat de intermediaire bepalingen (exequatur) die nu nog worden vereist, overbodig zouden worden,

G. considérant que dans certains domaines de la procédure civile, l'harmonisation de la législation permettrait un accès meilleur et plus uniforme à la justice en rendant superflues les dispositions intermédiaires (exequatur) nécessaires aujourd'hui,


Bij schrijven van 20 december 2002 diende de Commissie haar Groenboek betreffende de vooruitzichten voor de onderlinge aanpassing van het burgerlijk procesrecht in de Europese Unie (COM(2002) 746) bij het Parlement in en bij schrijven van 14 januari 2003 het aanvullende document COM(2002) 654 ter kennisgeving aan de Commissie juridische zaken en interne markt en de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken.

Par lettre du 20 décembre 2002, la Commission a transmis au Parlement son Livre vert sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne (COM(2002) 746) et, par lettre du 14 janvier 2003, le document complémentaire (COM(2002) 654), lesquels ont été transmis pour information à la commission juridique et du marché intérieur ainsi qu'à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.


­ wordt ten minste over de volgende acht onderwerpen een beroepsopleidingscyclus georganiseerd : deontologie, organisatie van het kantoor, rechtspraktijk in verband met burgerlijk procesrecht, handelsrecht, fiscaal recht en sociaal recht, alsook betreffende familierecht, strafrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht;

­ un cycle de formation professionnelle est organisé au moins sur huit matières : déontologie, organisation du cabinet, pratique judiciaire dans les matières civile, commerciale, fiscale et sociale ainsi que dans celles du droit familial, pénal et de la responsabilité civile;


Dit zou gepaard kunnen gaan met de vaststelling van minimumnormen voor specifieke aspecten van het procesrecht in burgerlijke zaken.

Ce dispositif pourrait s'accompagner de la fixation de normes minimales pour certains aspects de procédure civile.
www.wordscope.be (v4.0.br)

burgerlijk procesrecht