WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Shawn Achor: Het geheim van geluk en beter werk - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "beroep " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
beroepsprocedure (EU) [ beroep bij het Hof van justitie | klacht inzake communautaire geschillen ]

recours contentieux (UE) [ recours contentieux communautaire | recours devant la Cour de justice ]


beroep aantekenen bij een nationale rechtelijke instantie | beroep op de rechter | gerechtelijk beroep

recours judiciaire | recours juridictionnel | voie de recours juridictionnelle


beroep op het recht van voorrang | beroep op het voorrangsrecht | beroep op voorrang

revendication du droit de priorité


beroep in de gezondheidszorg [ arts ]

profession de la san


beroep in cassatie instellen

pourvoir en cassation (se)
Kamer van Beroep | kamer van beroep van het BHIM | kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) | kamer van beroep van het OHIM | KvB BHIM [Abbr.]

chambre de recours | chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) | chambre de recours de l'OHMI


paramedisch beroep [ fysiotherapeut | kinesitherapeut | opticien | paramedisch personeel | prothesist | tandtechnicus ]

profession paramédicale [ auxiliaire médical | kinésithérapeute | mécanicien-dentiste | opticien | personnel paramédical | physiothérapeute | prothésiste ]


Onderneming voor het aanleren van een beroep (élément)

entreprise d'apprentissage professionnel | E.A.P.


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 62018TN0016 - EN - Zaak T-16/18: Beroep ingesteld op 17 januari 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/GAR // Beroep ingesteld op 17 januari 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/GAR // (Zaak T-16/18)

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 62018TN0016 - EN - Affaire T-16/18: Recours introduit le 17 janvier 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/CRU // Recours introduit le 17 janvier 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/CRU // (Affaire T-16/18)


EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 62017CN0729 - EN - Zaak C-729/17: Beroep ingesteld op 22 december 2017 — Europese Commissie / Helleense Republiek // Beroep ingesteld op 22 december 2017 — Europese Commissie / Helleense Republiek // (Zaak C-729/17)

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 62017CN0729 - EN - Affaire C-729/17: Recours introduit le 22 décembre 2017 — Commission européenne / République hellénique // Recours introduit le 22 décembre 2017 — Commission européenne / République hellénique // (Affaire C-729/17)


...verlenende intellectuele beroepen, gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, artikel 9, § 5; Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, artikel 1; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, artikel 8, § 2; Gelet op de oproep tot kandidaten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2016 voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van Beroep van het Beroepsi ...[+++]

...ntellectuelles prestataires de services, codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2007, l'article 9, § 5; Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, l'article 1; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, l'article 8, § 2; Vu l'appel à candidatures paru au Moniteur belge le 1 août 2016 pour le mandat de président suppléant de la Chambre d'appel francophone de l'Institut professionnel des agents immobiliers; Vu la candidature de M. Martin Verschure pour le ...[+++]


- Vacante betrekkingen Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel met aanwijzing bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel : 5**; Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel met aanwijzing bij het parket-generaal Brussel : 1 (Nederlandstalig); Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel met aanwijzing bij het parket Brussel : 1 (Nederlandstalig)**; Parketjuri ...[+++]

- Places vacantes Référendaire dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles avec désignation au tribunal de première instance francophone de Bruxelles : 5**; Juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles avec désignation au parquet-général de Bruxelles : 1 (néerlandophone); Juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles avec désignation au parquet de Bruxelles : 1 (néerlandophone)**; Juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles avec désignation au parquet de Hal-Vilvorde : 1 (néerlandophone)**; Juriste de parquet dans le ressort de la cour d'Anvers avec désignation au parq ...[+++]


Artikel 1. Onder voorbehoud van de toekenning van erkenning door de drie partijen die de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 hebben ondertekend, worden de erkenningen van de volgende centra voor de validering van de vaardigheden voor de duur van twee jaar verleend : - "centre bruxellois de validation de tuteur en entreprise SFPME", geauditeerd voor het beroep bedrijfsmentor door de controle-instelling AIB Vinçotte International, dossiernr. 150/080915; - "centre de validation bruxellois des métiers de l'HORECA", geauditeerd voor het beroep barman door de controle-instelling BCCA, dossiernr. 153/231015; - "centre de validation brux ...[+++]

Article 1. Les agréments des centres de validation des compétences suivants sont octroyés, sous réserve de l'octroi d'agrément par les trois parties à l'accord de coopération du 24 juillet 2003, pour une durée de deux ans : - centre bruxellois de validation de tuteur en entreprise SFPME, audité pour le métier de tuteur en entreprise par l'organisme de contrôle AIB Vinçotte International, n° dossier 150/080915; - centre de validation bruxellois des métiers de l'HORECA, audité pour le métier de barman par l'organisme de contrôle BCCA, n° dossier 153/231015; - centre de validation bruxellois des métiers de l'HORECA, audité pour le métier d ...[+++]


- Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 september 2015: bladzijde 60529, regel 7, Nederlandstalige tekst, lezen: "Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen: 10" ipv "Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen: 9"; bladzijde 60529, regel 9, Nederlandstalige tekst, lezen: "Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel met aanwijzing bij het federaal parket: 5 (waarvan 3 Franstalig en 2 Nederlandstalig)" ipv "Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel met aanwijzing bij het federaal parket: 3 (waarvan 2 Franstalig en 1 Nederlandstalig)"; bl ...[+++]

- Erratum Au Moniteur belge du 28 septembre 2015 : page 60529, ligne 7, texte français, lire : « Juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel d'Anvers : 10 » au lieu de « Juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel d'Anvers : 9 » ; page 60529, ligne 8, texte français, lire : « Juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles avec désignation au parquet fédéral : 5 (dont 3 francophones et 2 néerlandophones) » au lieu de « Juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles avec désignation au parquet fédéral : 3 (dont 2 francophones et 1 néerlandophone) » ; page 60529, ligne 11, texte fr ...[+++]


...ME, geauditeerd voor het beroep Tutor in de onderneming door het controleorgaan AIB Vinçotte International nr. dossier 150/080915; - het Brusselse Centrum voor de validatie van de beroepen van HORECA, geauditeerd voor het beroep van Barman door het controleorgaan BCCA nr. dossier 153/231015; - het Brusselse Centrum voor de validatie van de beroepen van HORECA, geauditeerd voor het beroep van Kelner/kelnerin door het controleorgaan BCCA nr. dossier 154/231015; - het Brusselse centrum voor de validatie van beroepen van HORECA, geauditeerd voor het beroep Eerste rangkelner door het controleorgaan BCCA nr. dossier 155/231015; - het "Centr ...[+++]

...trôle AIB Vinçotte International N° dossier 150/080915; - Centre de validation bruxellois des métiers de l'HORECA, audité pour le métier de Barman par l'organisme de contrôle BCCA N° dossier 153/231015; - Centre de validation bruxellois des métiers de l'HORECA, audité pour le métier de Garçon/Serveuse par l'organisme de contrôle BCCA N° dossier 154/231015; - Centre de validation bruxellois des métiers de l'HORECA, audité pour le métier de Premier chef de rang par l'organisme de contrôle BCCA N° dossier 155/231015; - Centre IFAPME de Charleroi, audité pour le métier de Tuteur en entreprise par l'organisme de contrôle AIB Vinçotte N° do ...[+++]


Gelijke behandeling en non-discriminatie in arbeid en beroep worden gegarandeerd door de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep, die discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid in arbeid en beroep verbiedt.

L’égalité de traitement et la non-discrimination en matière d’emploi et de travail sont garanties par la directive sur l’égalité en matière d’emploi, qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans le domaine de l'emploi et du travail.


5. verzoekt de betrokken rechterlijke instanties om het indienen van een beroep door voormalig president Nasheed te vergemakkelijken en doet een beroep op Mohamed Nasheed om de bestaande juridische mogelijkheden ten volle te benutten; dringt erop aan dat, indien tegen zijn veroordeling beroep wordt aangetekend, de rechten van de voormalige president ten volle worden gerespecteerd overeenkomstig de internationale verbintenissen van de Maldiven en de internationale normen; verzoekt de EU‑delegatie naar Sri Lanka en de Maldiven het proces in beroep nauwlettend te volgen;

5. invite les autorités judiciaires concernées à faciliter l'introduction d'un recours par l'ex-président Nasheed et invite M. Nasheed à épuiser toutes les options juridiques existantes; insiste sur le fait que si l'ancien président fait appel de sa condamnation, ses droits devront être pleinement respectés en conformité avec les obligations internationales incombant aux Maldives et les normes internationales; demande instamment à la délégation de l'Union au Sri Lanka et aux Maldives de suivre de près la procédure d'appel;


...tkering aan nabestaanden beroep wegens onvermogen OCMW Rijksdienst voor Pensioenen Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voortdurende bijscholing Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen cumuleren van pensioenen energiebesparing economische steun uitwijzing ambtenaar farmaceutische wetgeving overheidsopdracht loonpremie wetenschappelijk onderzoek ontwikkelingshulp wegverkeer salarisvermindering bank medische gegevens militair personeel gezondheidsverzorging bejaarde natuurlijke reserves stedenbouwkundig beroep officiële statistiek ioniserende straling microfinanciering gemeente veeteelt uitgifte van effecte ...[+++]

... aux survivants recours en carence CPAS Office national des pensions Agence fédérale de contrôle nucléaire formation professionnelle continue Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants cumul de pensions économie d'énergie soutien économique expulsion fonctionnaire législation pharmaceutique marché public prime de salaire recherche scientifique aide au développement circulation routière réduction des salaires banque données médicales personnel militaire soins de santé personne âgée ressource naturelle profession de l'urbanisme statistique officielle rayonnement ionisant microfinance commune élevage émission de valeurs énergie électrique application de la loi production animale radioprotection assurance maladie ...[+++]


...inschrijving paramedisch beroep verontreiniging door auto's aanvullend pensioen particuliere verzekering niet in loondienst verkregen inkomen administratieve sanctie postdienst zegelrecht bank schuldvordering lokale financiën OMNIO chronische ziekte Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sociale bijdrage vergoeding asbest arbeidsongevallenverzekering pediatrie langdurige werkloosheid sociale zekerheid telecommunicatie zwartwerk huurovereenkomst octrooi verwarming uitkering aan nabestaanden gehandicapte werknemer OCMW Financial Services and Markets Authority Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Belgacom gemeente onderneming in onroerend goe ...[+++]

...le retraite complémentaire assurance privée revenu non salarial sanction administrative service postal droits de timbre banque créance finances locales OMNIO maladie chronique Office national de sécurité sociale cotisation sociale indemnisation amiante assurance accident de travail pédiatrie chômage de longue durée sécurité sociale télécommunication travail au noir bail brevet chauffage prestation aux survivants travailleur handicapé CPAS Financial Services and Markets Authority Office national de l'emploi Belgacom commune entreprise immobilière accise politique de la recherche politique du logement qualification professionnelle procréation artificielle assurance maladie pharmacien recherche fondamentale vol médecine générale profession ...[+++]


...land archief paramedisch beroep prijsregeling goederenverzekering stookolie medisch en chirurgisch materiaal administratieve sanctie postdienst schuldvordering intellectuele eigendom beleggingsmaatschappij strategische reserve universele dienst sociale bijdrage Duitsland grootwarenhuis energievoorziening arbeidsongevallenverzekering vrijwilligerswerk sociale zekerheid telecommunicatie octrooi verwarming internationale ambtenaar uitkering aan nabestaanden belasting der niet-verblijfhouders OCMW zoönose veeteelt steun aan ondernemingen epidemiologie ziekenhuis belastingharmonisatie energieprijs bescherming van de consument ziekteverzeke ...[+++]

...ves profession paramédicale réglementation des prix assurance des biens fioul matériel médical sanction administrative service postal créance propriété intellectuelle société d'investissement réserve stratégique service universel cotisation sociale Allemagne magasin à grande surface approvisionnement énergétique assurance accident de travail bénévolat sécurité sociale télécommunication brevet chauffage fonctionnaire international prestation aux survivants impôt des non-résidents CPAS zoonose élevage aide aux entreprises épidémiologie établissement hospitalier harmonisation fiscale prix de l'énergie protection du consommateur assurance maladie directeur d'entreprise pharmacien protection des données éthique prestation sociale profession i ...[+++]


...gezin ethiek zelfstandig beroep buitenlandse staatsburger Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering informatiemaatschappij gasindustrie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CREG luchthaven dubbel beroep onverenigbaarheid illegale migratie varend en vliegend personeel bescherming van moeder en kind medische research elektronische post arbeidsverdeling maatschappelijke positie voogdijschap kosten voor gezondheidszorg overheidssteun aanvullende uitkering jeugdige werknemer topconferentie openbaarheid van het bestuur Federale Participatiemaatschappij elekt ...[+++]

...énal famille éthique profession indépendante ressortissant étranger Société nationale des chemins de fer belges Institut national d'assurance maladie-invalidité société de l'information industrie du gaz Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire CREG aéroport double occupation incompatibilité migration illégale personnel navigant protection maternelle et infantile recherche médicale courrier électronique répartition du travail statut social tutelle coût de la santé aide de l'État allocation complémentaire jeune travailleur réunion au sommet transparence administrative Société fédérale de Participations signature électro ...[+++]


...eksorganisme zelfstandig beroep buitenlandse staatsburger audiovisueel beleid Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering informatiemaatschappij voedselveiligheid Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen luchthaven winstbelasting filmindustrie bescherming van moeder en kind dierenarts gepensioneerde maatschappelijke positie kosten voor gezondheidszorg afschrijving edelsteen eerste hulp financiële transactie audiovisuele productie Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Federale Participatiemaatschappij navigatiehulpmiddel arb ...[+++]

...me de recherche profession indépendante ressortissant étranger politique de l'audiovisuel Société nationale des chemins de fer belges Institut national d'assurance maladie-invalidité société de l'information sécurité alimentaire Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire aéroport impôt sur les bénéfices industrie cinématographique protection maternelle et infantile vétérinaire personne retraitée statut social coût de la santé amortissement pierre précieuse premiers secours transaction financière production audiovisuelle Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités Société fédérale de Particip ...[+++]


1. Overeenkomstig artikel 263 VWEU kan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie beroep worden ingesteld tegen beslissingen van de Raad van beroep of, bij ontbreken van recht op beroep bij de Raad van beroep, tegen beslissingen van de ECB binnen het SSM.

1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par la BCE au sein du MSU, peut être contestée devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


1. Overeenkomstig artikel 230 van het Verdrag kan bij het Gerecht van eerste aanleg of het Hof van Justitie beroep worden ingesteld tegen beslissingen van de raad van beroep of, bij ontbreken van recht op beroep bij de raad van beroep, tegen beslissingen van de Autoriteit.

1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l'Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 230 du traité.


1. Overeenkomstig artikel 263 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kan bij het Gerecht of het Hof van Justitie beroep worden ingesteld tegen beslissingen van de raad van beroep of, bij ontbreken van recht op beroep bij de raad van beroep, tegen beslissingen van de Autoriteit.

1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l'Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


1. Overeenkomstig artikel 230 van het Verdrag kan bij het Gerecht van eerste aanleg of het Hof van Justitie beroep worden ingesteld tegen beslissingen van de raad van beroep of, bij ontbreken van recht op beroep bij de raad van beroep, tegen beslissingen van de Autoriteit.

1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 230 du traité.


1. Alleen de drie leden van de kamer van beroep die over het beroep beslissen, nemen aan de beraadslagingen over dat beroep deel.

1. Seuls le président et les deux autres membres de la chambre de recours auxquels le recours a été dévolu prennent part au délibéré.


1. Over ieder beroep wordt beslist door drie leden van de kamer van beroep van het Agentschap (hierna „de kamer van beroep”).

1. Il est statué sur chaque recours par trois membres de la chambre de recours de l’Agence, ci-après «la chambre de recours».


Ter verzekering van een evenwichtige beoordeling van de beroepen uit juridisch en technisch oogpunt, dienen bij ieder beroep zowel juridisch als technisch gekwalificeerde leden van de kamer van beroep zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1238/2007 van de Commissie van 23 oktober 2007 tot vaststelling van regels voor de kwalificaties van de leden van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen te zijn betrokken.

Afin de garantir une appréciation équilibrée des aspects tant juridiques que techniques des recours, il convient que des membres qualifiés des points de vue juridique et technique de la chambre de recours, tels que définis par le règlement (CE) no 1238/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 établissant les règles concernant les qualifications des membres de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques participent à chaque procédure de recours.


Beroep van de Raad tegen het Europees Parlement /GAB nr. 1/1995 De Raad heeft besloten tot intrekking van het tweede beroep dat hij had ingesteld tot nietigverklaring van de gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar 1995, omdat dit beroep overbodig is geworden ingevolge het besluit waarbij wordt geconstateerd dat de begroting voor 1995 definitief is vastgesteld, waarvan de Raad bij brief van 31 januari 1996 door het Europees Parlement in kennis is gesteld.

Recours du Conseil contre le Parlement européen/BRS n. 1/1995 Le Conseil a décidé de retirer le deuxième recours qu'il avait introduit en annulation du budget rectificatif et supplémentaire nu 1 pour l'exercice 1995 et qui est devenu sans objet suite à l'acte constatant l'arrêt définitif du budget pour l'exercice 1995, communiqué au Conseil par lettre du Parlement européen datée du 31 janvier 1996.


Benoemingen 1. De Raad heeft de besluiten aangenomen houdende benoeming, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), - voor de eerste kamer van beroep : van mevrouw Helene PREGLAU, Voorzitter, en de heren Luis Manuel Chaves Fonseca FERRÃO en David Thomas KEELING, leden ; - voor de tweede kamer van beroep : van mevrouw Kerstin SUNDSTRÖM, Voorzitter, en de heren Hans Rudolph FURSTNER en John F. GORMLEY, leden ; - voor de derde kamer van beroep : van de heer Stefano SANDRI, Voorzitter, en de heren Achim BENDER en Théophile M. MARGELLOS, leden.

Nominations 1. Le Conseil a adopté les décisions portant nomination à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), - à la première chambre de recours : Mme Helene PREGLAU, Président, et M. Luis Manuel Chaves Fonseca FERRÃO et M. David Thomas KEELING, membres ; - à la deuxième chambre de recours : Mme Kerstin SUNDSTRÖM, Président, et M. Hans Rudolph FURSTNER et M. John F. GORMLEY, membres ; - à la troisième chambre de recours : M. Stefano SANDRI, Président, et M. Achim BENDER et M. Théophile M. MARGELLOS, membres.


De heer Flynn, lid van de Commissie, opent de eerste fase van het overleg met werkgevers en werknemers op unieniveau over het combineren van beroeps- en gezinsleven. De Commissie heeft vandaag op voorstel van de heer Padraig Flynn, het met werkgelegenheid en sociale zaken belaste lid van de Commissie, besloten om de sociale partners (werkgevers en werknemers) op unieniveau te raadplegen met de bedoeling hun standpunt te vernemen over het combineren van beroeps- en gezinsleven.

M. Flynn, membre de la Commission, lance la première phase de consultation avec les partenaires sociaux au niveau de l'UE sur la question de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale La Commission a décidé aujourd'hui, sur proposition de M. Padraig Flynn, le membre de la Commission chargé de l'emploi et des affaires sociales, de consulter les partenaires sociaux (au niveau de l'Union européenne) afin de recueillir leurs avis sur la question de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.


Indien deze bevestiging uitblijft, kan de Commissie bij het Hof van Justitie een beroep tegen deze Lid-Staten instellen. 4. Erkenning van diploma's De Commissie heeft besloten bij het Hof van Justitie tegen Spanje een beroep in te stellen omdat dit land de richtlijn houdende aanpassing, in verband met de Duitse eenwording, van bepaalde richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van diploma's en inzake de coördinatie van de opleiding nog niet voor het beroep van artsen heeft omgezet.

En l'absence de cette confirmation, la Commission pourrait saisir la Cour de justice. 4. Reconnaissance de diplômes La Commission a décidé de saisir la Cour de justice contre l'Espagne au motif qu'elle n'a pas encore transposé, en ce qui concerne les médecins, la directive adaptant les directives de reconnaissance des diplômes et de coordination de la formation, suite à l'unification allemande.