WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wordscope wordt dagelijks en graag gebruikt door de medewerkers van de vertaaldienst van de FOD Justitie. Het is een gebruiksvriendelijke tool met een schat aan betrouwbare meertalige informatie die de mogelijkheid biedt de passende terminologie in de goede context te gebruiken. Een must voor een vertaler. Wordscope is als het ware onontbeerlijk geworden.»

Martine Perpet
Diensthoofd Vertaaldienst

FOD Justitie
Share this page!
   
Wordscope Video
„Lucy McRae: Hoe kan technologie het menselijk lichaam transformeren? - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "ba-verzekering " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering | verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid | verzekering wettelijke aansprakelijkheid | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering | BA-verzekering [Abbr.] | WA-verzekering [Abbr.]

assurance au tiers | assurance de responsabilité | assurance de responsabilité civile


schadeverzekering [ brandverzekering | inboedelverzekering | verzekering tegen diefstal | verzekering tegen natuurschade ]

assurance dommages [ assurance dégât naturel | assurance incendie | assurance non vie | assurance vol ]


autoverzekering [ all-riskverzekering | verzekering tegen derden ]

assurance automobile [ assurance au tiers | assurance tous risques ]


wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering [ WA-verzekering | wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering ]

assurance responsabilité civile


Bondswet betreffende de algemene sociale verzekering | federale wet betreffende de algemene sociale verzekering

loi fédérale concernant l'assurance sociale générale | loi fédérale sur le régime général de sécurité sociale


Bondswet inzake de sociale verzekering van in de handel werkzame personen | federale wet betreffende de sociale verzekering voor personen die in de handel werkzaam zijn

loi fédérale concernant l'assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce | loi fédérale sur le régime de sécurité sociale applicable aux commerçants


Kostprijs, verzekering en vracht

coût, assurance et fret | CAF


regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


regeling voor verplichte verzekering

régime d'assurance obligatoire


verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Voor de modellen met een lager vermogen die niet harder dan 18 kilometer per uur kunnen rijden, zeggen de verkopers vaak dat een familiale BA-verzekering voldoende is, wat haaks staat op het standpunt van de FOD Economie en de verzekeraars.

Cependant, pour les modèles plus modestes et incapable de dépasser la vitesse de 18 kilomètres par heure, les vendeurs affirment régulièrement qu'une assurance de type RC familiale est suffisante, déclaration qui s'oppose totalement au point de vue du SPF Économie et des assureurs.


Tot in 2004 bestond er in België op het vlak van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (BA-verzekering) een verplichte en algemene regeling van personalisatie a posteriori, beter bekend als de bonus-malusregeling.

Jusqu'en 2004, il existait en Belgique un mécanisme généralisé de personnalisation a posteriori obligatoire dans le domaine de l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, mieux connu sous le nom de bonus-malus.


Aangezien de BA-verzekering voor motorrijtuigen echter verplicht is, lijkt het me noodzakelijk dat er een gelijke toegang tot de verzekeringspolissen wordt gewaarborgd.

Or, l'assurance de responsabilité civile (RC) en matière de véhicules automobiles est obligatoire: il apparaît donc indispensable d'assurer un accès égal aux polices d'assurance.


1. Zult u op het vlak van de BA-verzekering voor motorrijtuigen opnieuw een regeling van personalisatie a posteriori invoeren?

1. Allez-vous réintroduire un système de personnalisation a posteriori en matière de RC auto?


Antwoord : Samen met mijn collega, minister van Economie Verwilghen, heb ik met de verenigingen voor personen met een handicap overleg gepleegd rond de verzekering van elektrische rijtuigen. Dit overleg vond plaats in aanwezigheid van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen en van Assuralia, die de verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigt. Tijdens dit overleg is akte genomen dat de gebruikers van elektrische rolstoel een BA-verzekering voor motorrijtuigen aangaan waarvan de jaarlijkse kotsprijs tussen 18,75 euro en 29,91 euro bedraagt, alle taksen inbegrepen.

Réponse : Lors de la concertation avec les associations de personnes handicapées, que j'ai organisée avec mon collègue, M. Verwilghen, ministre de l'Économie, au sujet des assurances et des voitures électriques, en présence de la Commission bancaire et financière et des Assurances et d'Assuralia qui représente les compagnies d'assurances, il a été acté que les utilisateurs des chaises roulantes électriques souscrivent une police d'assurance RC automoteur pour un coût annuel situé entre 18,75 euros et 29,91 euros toutes taxes comprises.


In de minimumgarantievoorwaarden van de burgerlijke aansprakelijkheid (BA)-verzekering privéleven wordt bepaald dat enkel de opzet of de grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn bepaald, van een verzekerde die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, kunnen worden uitgesloten.

Les conditions minimales de garantie de l'assurance responsabilité civile (RC) vie privée prévoient que seuls peuvent être exclus de la garantie les dommages pour lesquels il y a eu intention et les dommages résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales, dans le chef d'un assuré ayant atteint l'âge de seize ans.


Om voor de kandidaat-verzekerde een oplossing te bieden wanneer hij er niet in slaagt een (betaalbare) ziekteverzekeringsovereenkomst af te sluiten, wordt — net zoals voor de BA-verzekering auto — voorzien in de oprichting van een tariferingsbureau.

Pour résoudre le problème du candidat assuré qui ne parvient pas à conclure un contrat d'assurance maladie (financièrement abordable), il est prévu de créer un bureau de tarification, à l'instar de celui qui a été instauré dans le cadre de l'assurance RC automobile.


In de minimumgarantievoorwaarden van de burgerlijke aansprakelijkheid (BA)-verzekering privéleven wordt bepaald dat enkel de opzet of de grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn bepaald, van een verzekerde die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, kunnen worden uitgesloten.

Les conditions minimales de garantie de l'assurance responsabilité civile (RC) vie privée prévoient que seuls peuvent être exclus de la garantie les dommages pour lesquels il y a eu intention et les dommages résultant de fautes lourdes déterminées expressément et limitativement aux conditions générales, dans le chef d'un assuré ayant atteint l'âge de seize ans.


Buiten het territoriaal toepassingsgebied van de BA verzekering kan de bedrijfswagen slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de leasing- of verhuurmaatschappij en van de verzekeringsmaatschappij.

En dehors du champ d'application territorial de l'assurance RC, la voiture de société peut uniquement être utilisée moyennant l'accord préalable et écrit de la société de location ou de leasing et de la compagnie d'assurances.


Buiten het territoriaal toepassingsgebied van de BA verzekering kan de Bedrijfswagen slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de leasing- of verhuurmaatschappij en van de verzekeringsmaatschappij.

En dehors du champ d'application territorial de l'assurance RC, la Voiture de société peut uniquement être utilisée moyennant l'accord préalable et écrit de la société de location ou de leasing et de la compagnie d'assurances.


Soms denken de eigenaars gedekt te zijn door de BA-verzekering (of "familiale verzekering") maar dat blijkt niet het geval.

Certains propriétaires croient à tort être couverts par l'assurance RC (ou assurance familiale).


Buiten het territoriaal toepassingsgebied van de BA verzekering kan de Bedrijfswagen slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de leasing- of verhuurmaatschappij en van de verzekeringsmaatschappij.

En dehors du champ d'application territorial de l'assurance RC, la Voiture de société peut uniquement être utilisée moyennant l'accord préalable et écrit de la société de location ou de leasing et de la compagnie d'assurances.


3° de verdediging van de burgerlijke belangen van de verzekerde indien laatstgenoemde geen BA-verzekering privé-leven heeft;

3° la défense des intérêts civils de l'assuré lorsque ce dernier ne bénéficie pas de la couverture d'une assurance R.C. vie privée;


Antwoord : Samen met mijn collega, minister van Economie Verwilghen, heb ik met de verenigingen voor personen met een handicap overleg gepleegd rond de verzekering van elektrische rijtuigen. Dit overleg vond plaats in aanwezigheid van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen en van Assuralia, die de verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigt. Tijdens dit overleg is akte genomen dat de gebruikers van elektrische rolstoel een BA-verzekering voor motorrijtuigen aangaan waarvan de jaarlijkse kotsprijs tussen 18,75 euro en 29,91 euro bedraagt, alle taksen inbegrepen.

Réponse : Lors de la concertation avec les associations de personnes handicapées, que j'ai organisée avec mon collègue, M. Verwilghen, ministre de l'Économie, au sujet des assurances et des voitures électriques, en présence de la Commission bancaire et financière et des Assurances et d'Assuralia qui représente les compagnies d'assurances, il a été acté que les utilisateurs des chaises roulantes électriques souscrivent une police d'assurance RC automoteur pour un coût annuel situé entre 18,75 euros et 29,91 euros toutes taxes comprises.


Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 1 februari 2005, wordt de overeenkomst goedgekeurd waardoor de onderneming « Compagnie européenne Assurances industrielles », in het kort « CEAI » (administratief codenummer 0721), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Lelielaan 11, te 1160 Brussel, met uitwerking op 30 september 2001, al haar verzekeringscontracten onderschreven via de bemiddeling van « J. Haenecour & Co N.V». en behorende tot de takken « Casco zee- en binnenschapen » (tak 06), « Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, ...[+++]

Par décision du Comité de Direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances, en date du 1 février 2005, est approuvée la convention par laquelle l'entreprise « Compagnie européenne Assurances industrielles », en abrégé « CEAI » (code administratif 0721), société anonyme, dont le siège social est situé avenue des Nénuphars 11, à 1160 Bruxelles, cède, avec effet au 30 septembre 2001, tous les droits et obligations des contrats d'assurances souscrits par l'intermédiaire de « J. Haenecour & Co S.A». , et relevant des branches « Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux » (branche 06), « Marchandises transportées, y compris les marchandises, bagages et tous autres biens » (branche 7), « Incendie et éléments naturels » ( ...[+++]


Wat de BA-verzekering betreft, bepaalt artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect dat de verzekeringsonderneming ten laatste op 31 maart van elk jaar aan de Raad van de Orde van Architecten een elektronische lijst ter beschikking stelt van de architecten die bij haar een verzekeringsovereenkomst gesloten hebben, met vermelding van het ondernemingsnummer en de naam van de architect, het nummer van de verzekeringspolis en de begin- en einddatum van de verzekeringsdekking.

En ce qui concerne l'assurance RC, l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection, du titre et de la profession d'architecte, impose en son article 7, § 1er que l'entreprise d'assurance est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des architectes une liste électronique reprenant les architectes ayant conclu un contrat d'assurance.


Vaak genieten de burgers immers reeds een gedeeltelijke dekking uit hoofde van beperkte polissen die deel uitmaken van andere verzekeringsovereenkomsten, zoals de BA-autoverzekering of de BA-verzekering (familiale verzekering).

Les citoyens sont souvent partiellement couverts par des polices limitées, accessoires d'autres contrats d'assurance comme l'assurance Rc automobile ou la RC familiale.


2. Stemmen verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld in het kader van de BA-verzekering, er in het algemeen in toe om in dat kader de schade te dekken?

2. D'une façon générale, pouvez-vous communiquer si des compagnies d'assurance, par exemple en responsabilité civile, acceptent d'intervenir dans ce cadre?


In de komende maanden zou het aantal inbeslagnemingen kunnen stijgen door de huidige globale crisis. Bepaalde personen zouden ervoor kunnen kiezen andere uitgaven op de betaling van hun BA-verzekering voor het motorrijtuig te laten voorgaan.

En raison de la crise mondiale actuelle, le nombre des saisies pourraient augmenter dans les mois à venir, certaines personnes privilégiant le paiement d'autres dépenses à celui de l'assurance RC de leur véhicule.


Hervorming van de BA-verzekering voor architecten.- (MV 12624)

La réforme de l'assurance RC pour les architectes (QO 12624)