WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Liz Diller speelt met architectuur - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "algemene procedure " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
rechtsvordering [ algemene procedure | stopzetting van de procedure ]

procédure judiciaire [ abandon de la procédure | fin de la procédure | procédure générale ]


assisteren bij algemene veterinaire medische procedures | helpen bij algemene veterinaire medische procedures

participer à des procédures médicales vétérinaires générales


procedure van terugbetaling ten bate van de algemene begroting voor bepaalde categorieën uitgaven

procédure de remboursement en faveur du budget général pour certaines catégories de dépenses


algemene methode voor het vaststellen van het geluidsniveau | eenvormige procedure voor meting van het geluidsniveau

procédure unique pour l'évaluation des valeurs de niveau de bruit


procedure van terugbetaling ten bate van de algemene begroting

procédure de remboursement en faveur du budget général


evidence-based approach in de algemene praktijk | op feitenmateriaal gebaseerde aanpak in de algemene praktijk | benadering gebaseerd op wetenschappelijke feiten in de algemene praktijk | empirisch onderbouwde aanpak in de algemene praktijk

approche factuelle en médecine générale


Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie

Direction Générale de la Police Générale du Royaume


algemene preferenties [ algemeen preferentiestelsel | algemeen stelsel van preferenties | algemene tariefpreferenties | APS ]

préférences généralisées [ préférences tarifaires généralisées | SPG | système de préférences généralisées ]


algemene EGKS-beschikking [ EGKS-algemene beschikking ]

décision générale CECA


verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf | verslag uitbrengen over het algemene beheer van een onderneming

rédiger un rapport sur la gestion générale d’une entreprise
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Een nauwere samenwerking op het gebied van het GBVB wordt niet aangegaan volgens de algemene procedure. De Commissie hoeft geen voorstel in te dienen en de goedkeuring van het Europees Parlement is niet vereist.

Contrairement à la procédure générale, les coopérations renforcées dans le domaine de la PESC ne font pas l’objet d’une proposition de la Commission ni d’une approbation par le Parlement européen.


De algemene procedure om medisch advies te vragen aan de GGD (Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst) moet in haar context geplaatst worden.

Il convient de contextualiser la procédure générale de demande d'avis médical à l'OML (l'Office médico-légal).


Ik wil er de aandacht op vestigen, dat deze procedure een algemene procedure is. Ze moet worden voorbereid en in een lokaal plan en interne procedures worden omgezet door de gebouwbeheerders zodat ze de voorgestelde maatregelen in crisisperiodes snel kunnen toepassen.

J'attire l'attention sur le fait que cette procédure est une procédure générale qui doit être préparée et retranscrite dans un plan local et des procédures internes par les gestionnaires de bâtiments de manières à ce que ceux-ci soient capables de mettre en oeuvre rapidement les mesures proposées en période de crise.


Een communicatieprocedure tussen ASTRID en het Crisiscentrum zal geïntegreerd worden in de algemene procedures van het Crisiscentrum.

Une procédure de communication entre ASTRID et le Centre de crise sera intégrée aux procédures générales de ce dernier.


Dit is de algemene procedure inzake de vaststelling en controle van het hoofdverblijf die is bepaald in de artikelen 7 tot 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Il s’agit de la procédure générale en matière de constatation et de contrôle de la résidence principale qui a été définie aux articles 7 à 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.


Voor de zelfstandigen die hoofdzakelijk actief zijn in één van deze sectoren, zal voor een verlaging van hun voorlopige bijdrage slechts één objectief element dat aannemelijk maakt dat er een inkomstendaling is, worden gevraagd door het sociaal verzekeringsfonds (en geen twee zoals voorzien in de algemene procedure).

Pour les travailleurs indépendants qui sont principalement actifs dans un de ces secteurs, en vue d'obtenir une diminution de leur cotisation provisoire, un seul élément objectif qui démontre de manière plausible la diminution des revenus sera demandé par la caisse d'assurances sociales (et non deux comme prévu dans la procédure générale).


Ter staving van hun middel vergelijken de verzoekende partijen de bestreden procedure tot herstel van de onwettige RUP's met de algemene procedure voor de opstelling van een plan-MER en een RUP, zoals neergelegd in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna : DABM), in de VCRO en in het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid (hierna : decreet van 4 april 2014).

A l'appui de leur moyen, les parties requérantes comparent la procédure de réparation des plans d'exécution spatiaux irréguliers, attaquée, avec la procédure générale d'élaboration d'un rapport d'incidence et d'un plan d'exécution spatial, telle qu'elle est fixée dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (ci-après : le décret sur la politique de l'environnement), dans le Code flamand de l'aménagement du territoire et dans le décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière immobilière (ci-après : le décret ...[+++]


8. De bevoegde nationale autoriteiten kunnen de algemene procedures voor het overschakelen en aansluiten vaststellen, met inbegrip van passende sancties voor aanbieders en compensatie voor eindgebruikers.

8. Les autorités nationales compétentes peuvent établir les procédures globales de changement de fournisseur et de portage, et notamment arrêter des sanctions appropriées pour les fournisseurs et des indemnisations pour les utilisateurs finaux.


b) zorgen voor zo mogelijk elektronische publicatie van en informatie over nieuwe wetgeving en algemene procedures op douanegebied en van wijzigingen daarvan, uiterlijk op het tijdstip dat deze wetgeving of deze procedures in werking treden. Zij zorgen er tevens voor dat algemene informatie die van belang is voor bedrijven, zoals de openingstijden van douanekantoren, onder meer aan grensovergangen en in havens, en contactpunten voor verzoeken om informatie, algemeen bekend worden gemaakt;

b) de publier, autant que possible par des moyens électroniques, et de faire connaître la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en relation avec les douanes, ainsi que toute modification de celles-ci, au plus tard à leur entrée en vigueur; elles mettent par ailleurs publiquement à la disposition des opérateurs économiques des informations générales qui les intéressent, les heures d'ouverture des bureaux de douane par exemple, y compris des bureaux situés dans les ports et aux points de passage des frontières, et les services auxquels ils peuvent adresser leurs demandes d'informations;


b) zorgen voor zo mogelijk elektronische publicatie van en informatie over nieuwe wetgeving en algemene procedures op douanegebied en van wijzigingen daarvan, uiterlijk op het tijdstip dat deze wetgeving of deze procedures in werking treden. Zij zorgen er tevens voor dat algemene informatie die van belang is voor bedrijven, zoals de openingstijden van douanekantoren, onder meer aan grensovergangen en in havens, en contactpunten voor verzoeken om informatie, algemeen bekend worden gemaakt;

b) de publier, autant que possible par des moyens électroniques, et de faire connaître la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en relation avec les douanes, ainsi que toute modification de celles-ci, au plus tard à leur entrée en vigueur; elles mettent par ailleurs publiquement à la disposition des opérateurs économiques des informations générales qui les intéressent, les heures d'ouverture des bureaux de douane par exemple, y compris des bureaux situés dans les ports et aux points de passage des frontières, et les services auxquels ils peuvent adresser leurs demandes d'informations;


6. Naast de in het tweede tot en met vijfde lid van dit artikel voorziene procedures kan de Vergadering van de Staten die Partij zijn besluiten tot het aannemen van door haar passend geachte andere algemene procedures of specifieke mechanismen voor opheldering met betrekking tot de naleving, met inbegrip van feiten, en oplossing van zaken van niet-naleving van de bepalingen van dit Verdrag.

6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l'Assemblée des États parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, décider d'adopter toutes les autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu'elle juge nécessaires.


De wetgever heeft de procedure van het Overlegcomité ingesteld als een algemene procedure die wordt opgestart telkens als de Raad van State een negatief advies uitbrengt over een bevoegdheidskwestie.

La procédure du Comité de concertation a été conçue par le législateur comme une procédure générale devant être mise en branle chaque fois que le Conseil d'État émet un avis négatif sur une question de compétence.


§ 1 betreft de algemene procedure, terwijl § 2 de procedure bij urgentie bepaalt.

Le § 1 a trait à la procédure générale, tandis que le § 2 définit la procédure d'urgence.


De bestreden bepaling bestendigt het door de Raad van State vastgestelde verschil in behandeling, wat de mogelijkheid tot inspraak over de inhoudsafbakening van een plan-MER voor een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft, naargelang de procedure van het Integratiespoorbesluit of de algemene procedure wordt gevolgd.

La disposition attaquée fait perdurer la différence de traitement constatée par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne la possibilité de participation afférente à la délimitation du contenu d'un rapport sur les incidences environnementales concernant un plan d'exécution spatial, selon qu'on suive la procédure de l'arrêté relatif au mode d'intégration ou la procédure générale.


In antwoord op de vraag van de Raad van State om de procedure voor het invoegen van de bijkomende engagementen te preciseren, wordt gepreciseerd dat de algemene procedure voor het afsluiten van akkoorden, gedefinieerd in de artikelen 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zal worden toegepast.

En réponse à la demande du Conseil d'Etat de préciser la procédure pour insérer des engagements complémentaires, il est précisé que la procédure générale de conclusion d'accord définie aux articles 50 et 51 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sera appliquée.


15. herinnert aan de geest van het VWEU, dat de medebeslissingsprocedure tot algemene procedure wil verheffen, hetgeen dienovereenkomstig leidt tot opheffing van specifieke clausules of procedures die krachtens het vorig verdrag en het Interinstitutioneel Akkoord op bepaalde beleidsonderdelen of -instrumenten van toepassing waren; bevestigt daarmee dat de bepalingen die flexibiliteit met betrekking tot de financiering van het GBVB beperken, nu geen enkele basis meer hebben; benadrukt, in lijn met het voorafgaande en teneinde de doeltreffendheid en de verantwoordingsprocedures van het GBVB te versterken, dat een nieuwe dialoogcultuur, wed ...[+++]

15. invoque l'esprit du traité FUE, qui vise à faire de la codécision la procédure générale et conduit, par analogie, à lever les dispositions ou procédures particulières qui s'appliquaient à certains instruments ou politiques au titre du traité précédent ou de l'accord interinstitutionnel; confirme ainsi que les dispositions qui limitaient la souplesse de financement de la PESC sont désormais sans fondement; souligne, dans le même sens, qu'il conviendrait, pour renforcer l'efficacité et la responsabilité en matière de PESC, que les relations interinstitutionnelles s'imprègnent finalement ...[+++]


6. Naast de in het tweede tot en met vijfde lid van dit artikel voorziene procedures kan de Vergadering van de Staten die Partij zijn besluiten tot het aannemen van door haar passend geachte andere algemene procedures of specifieke mechanismen voor opheldering met betrekking tot de naleving, met inbegrip van feiten, en oplossing van zaken van niet-naleving van de bepalingen van dit Verdrag.

6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l'Assemblée des Etats parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, décider d'adopter toutes les autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu'elle juge nécessaires.


2° de inschrijvers bij een algemene procedure en onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de kandidaten bij een beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking te selecteren binnen de perken van tabel 1.

2° sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et une procédure négociée sans publicité et les candidats dans une procédure restreinte ou négociée avec publicité dans les limites du tableau 1.


(38) Om te voorkomen dat er een groot aantal regelingen ontstaan die alleen voor bepaalde sectoren van toepassing zijn, verdient het aanbeveling de thans geldende speciale regelingen van artikel 3 van Richtlijn 93/38/EEG en artikel 12 van het Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen(13) met betrekking tot diensten die een geografisch gebied exploiteren voor de prospectie of de winning van aardolie, gas, steenkool of andere vaste brandstoffen, te vervangen door een algemene procedure waarmee s ...[+++]

(38) Pour éviter la prolifération de régimes particuliers applicables à certains secteurs uniquement, il convient que le régime spécial actuellement en vigueur, tel qu'il résulte de l'article 3 de la directive 93/38/CEE et de l'article 12 de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures(13), en ce qui concerne les entités qui exploitent une zone géographique dans le but de prospecter ou extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, soit remplacé par une ...[+++]


Om te voorkomen dat er een groot aantal regelingen ontstaan die alleen voor bepaalde sectoren van toepassing zijn, dient de algemene procedure, bedoeld om rekening te houden met de gevolgen van de openstelling voor mededinging, ook van toepassing te zijn op alle diensten die andere busvervoerdiensten aanbieden dan die welke krachtens artikel 2, lid 4, van Richtlijn 93/38/EEG buiten het toepassingsgebied van die richtlijn vallen.

Afin d'éviter une multiplicité de régimes particuliers applicables à certains secteurs uniquement, il convient que la procédure générale permettant de prendre en compte les effets de l'ouverture à la concurrence s'applique également à toutes les entités fournissant des services de transport par bus autres que celles exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 2, paragraphe 4.


Om te voorkomen dat er een groot aantal regelingen ontstaan die alleen voor bepaalde sectoren van toepassing zijn, dient de algemene procedure, bedoeld om rekening te houden met de gevolgen van de openstelling voor mededinging, ook van toepassing te zijn op alle dienstdiensten die andere busvervoerdiensten aanbieden dan die welke krachtens artikel 2, lid 4, van Richtlijn 93/38/EEG buiten het toepassingsgebied van die richtlijn vallen.

Afin d'éviter une multiplicité de régimes particuliers applicables à certains secteurs uniquement, il convient que la procédure générale permettant de prendre en compte les effets de l'ouverture à la concurrence s'applique également à toutes les entités fournissant des services de transport par bus autres que celles exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 2, paragraphe 4.


46. wenst dat de lidstaten alle bijzondere nationale regels en afwijkingen van de algemene procedure die zij eisen, vóór uitvaardiging daarvan afdoende motiveren overeenkomstig de geldende EU-voorschriften, en onderstreept dat de Commissie alle verzoeken om bijzondere nationale regels en afwijkingen van de algemene procedure aan de hand van het vigerende EU-recht, rekening houdend met alle omstandigheden, moet onderzoeken en dienaangaande een beslissing moet nemen;

46. insiste pour que les États membres qui en ont fait la demande justifient, par rapport aux normes européennes en vigueur, toutes les différences et particularités nationales par rapport à la procédure d'ensemble, avant l'adoption d'une réglementation nationale, et souligne que la Commission doit examiner toutes les demandes relatives aux particularités et divergences nationales par rapport à la procédure d'ensemble sur la base du droit communautaire applicable en la matière et en tenant compte de tous les aspects et prendre une décision en conséquence;


44. wenst dat de lidstaten alle bijzondere nationale regels en afwijkingen van de algemene procedure die zij eisen, vóór uitvaardiging daarvan afdoende motiveren overeenkomstig de geldende EU-voorschriften, en onderstreept dat de Commissie alle verzoeken om bijzondere nationale regels en afwijkingen van de algemene procedure aan de hand van het vigerende EU-recht, rekening houdend met alle omstandigheden, moet onderzoeken en dienaangaande een beslissing moet nemen;

44. insiste pour que les États membres qui en ont fait la demande justifient, par rapport aux normes européennes en vigueur, toutes les différences et particularités nationales par rapport à la procédure d'ensemble, avant l'adoption d'une réglementation nationale, et souligne que la Commission doit examiner toutes les demandes relatives aux particularités et divergences nationales par rapport à la procédure d'ensemble sur la base du droit communautaire applicable en la matière et en tenant compte de tous les aspects et prendre une décision en conséquence;


Voorts kunnen de interne regels de algemene procedures voor de behandeling van inkomende vragen en verzoeken om optreden bepalen.

Le règlement intérieur pourrait déterminer la procédure générale à suivre pour traiter les questions qui sont posées et les demandes d'action.


24. gelast zijn secretaris-generaal en zijn Commissie constitutionele zaken op hun onderscheiden bevoegdheidsterreinen voorstellen te doen voor de noodzakelijke formele en praktische regelingen (waaronder wijziging van het Reglement van het Parlement, met name Bijlage VII), om de onvervreemdbare rechten van het Parlement uit hoofde van artikel 276 van het EG-Verdrag te verzekeren en om de nodige algemene procedures in het leven te roepen voor de afhandeling van documenten met een noodzakelijkerwijze vertrouwelijk karakter - bijvoorbeeld betreffende personele zaken en zaken die sub judice zijn -, welke o.a. dienen te omvatten:

24. invite son secrétaire général et sa commission des affaires constitutionnelles à présenter, dans leurs domaines de compétence respectifs, des propositions prévoyant les dispositions formelles et pratiques (y compris des modifications du règlement du Parlement et, notamment, de son annexe VII) nécessaires pour garantir le plein exercice des droits que l'article 276 du traité CE reconnaît au Parlement et pour mettre en place des procédures générales appropriées pour le traitement des documents de nature forcément confidentielle, par ...[+++]