WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Arthur Potts Dawson: Een visie voor duurzame restaurants. - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "algemeen recht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
algemeen recht | burgerlijk recht | civiel recht | gemeen recht | gewone wetgeving

droit commun


algemeen recht op voldoende middelen van bestaan

droit général à des ressources garanties


algemeen veterinair | algemeen dierenarts | algemeen diergeneeskundige

chirurgien vétérinaire | vétérinaire pour animaux de compagnie | vétérinaire | vétérinaire généraliste


algemeen directeur vliegveld | algemeen directeur vliegveld | algemeen directrice vliegveld

directeur d'exploitation aéroportuaire | directrice d'exploitation aéroportuaire | directeur d'aérodrome/directrice d'aérodrome | directrice d'aérodrome


algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen | algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen | algemeen aanvaarde boekhoudprincipes | GAAP

principes comptables généralement admis | principes de comptabilité généralement admis | GAAP [Abbr.]


EU-recht - nationaal recht [ communautair recht-intern recht | communautair recht-nationaal recht | nationaal recht - recht van de Europese Unie | recht van de Europese Unie - nationaal recht ]

droit de l'UE-droit national [ droit communautaire-droit interne | droit communautaire-droit national | droit de l'Union européenne-droit national | droit national-droit communautaire | droit national-droit de l'Union européenne ]


EU-recht [ communautaire rechtsorde | communautaire voorschriften | communautaire wetgeving | communautair recht | EG-recht | Europees recht | recht van de Europese Unie ]

droit de l'UE [ droit communautaire | droit de l'Union européenne | droit européen | réglementation communautaire ]


juridische wetenschap [ recht ]

science juridique [ droit ]


nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen | nationale algemeen aanvaarde boekhoudprincipes

principes comptables généralement reconnus au niveau national | principes comptables nationaux généralement admis


Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking

Administration générale de la Coopération au Développement
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Overwegende dat het Verdrag van Aarhus rechtsplegingen in het algemeen belang instelt en meer bepaald wat het algemeen recht betreft om een zaak aan te spannen met betrekking tot het leefmilieu.

Considérant que la Convention d'Aarhus établit des droits procéduraux au profit du public et particulièrement en ce qui concerne le droit du public à ester en justice en matière d'environnement.


Overwegende dat het Verdrag van Aarhus rechtsplegingen in het algemeen belang instelt en meer bepaald wat het algemeen recht betreft om een zaak aan te spannen met betrekking tot het leefmilieu.

Considérant que la Convention d'Aarhus établit des droits procéduraux au profit du public et particulièrement en ce qui concerne le droit du public à ester en justice en matière d'environnement.


De garantie van de Verenigde Staten dat de zaak enkel zal behandeld worden door een rechtbank van algemeen recht en niet door een militaire rechtbank of een uitzonderingsrechtbank, en dat hij niet zal veroordeeld worden tot de doodstraf

La garantie de la part des autorités des EU que cette affaire sera seulement jugée par un tribunal de droit commun et non par un tribunal militaire ou un tribunal d’exception, et qu’il ne peut pas être condamné à la peine de mort


L. overwegende dat corruptie een bijzonder ernstig strafbaar feit is met een grensoverschrijdende dimensie en vaak implicaties heeft die de binnen- en buitengrenzen van de EU overschrijden; voorts overwegende dat de EU een algemeen recht heeft om op het gebied van corruptiebestrijding op te treden;

L. considérant que la corruption est une forme de criminalité particulièrement grave, qui présente une dimension transfrontalière et a souvent des implications dans toute l'Union et au-delà, et que l'Union européenne a un droit général d'agir dans la lutte contre la corruption;


Overwegende dat het Verdrag van Aarhus rechtsplegingen in het algemeen belang instelt en meer bepaald wat het algemeen recht betreft om een zaak aan te spannen met betrekking tot het leefmilieu.

Considérant que la Convention d'Aarhus établit des droits procéduraux au profit du public et particulièrement en ce qui concerne le droit du public à ester en justice en matière d'environnement.


Het recht op maatschappelijke bijstand is een algemeen recht. Het zou jammer zijn dat er via regularisatie afbreuk wordt gedaan aan dat recht.

Ce droit à l'aide sociale est un droit général; il serait dommage d'y attenter par le biais de la régularisation.


Moet er dan juridisch een algemeen « recht van verwijdering » komen ? de heer Somers vindt dat deze vraag te simplistisch is en ook moeilijk haalbaar zal zijn om een aparte recht op vergetelheid/verwijdering in te voeren omdat het reeds voor een stuk vervat is in de privacyregelgeving en dit reeds moeilijk toe te passen is.

Dès lors, faut-il instaurer, sur le plan juridique, un « droit d'effacement » général ? Selon M. Somers, la question est trop simpliste.


Tevens meent de senator dat het recht op veiligheid een algemeen recht is, anders dan de rechten van personen met een handicap, die een aantal specifieke verplichtingen voor de overheid met zich brengen.

De plus, le sénateur estime que le droit à la sécurité constitue un droit général, contrairement aux droits des handicapés qui entraînent un certain nombre d'obligations spécifiques de la part des autorités.


Als men de slachtoffers een recht van toegang tot de behandelende magistraat wil verlenen, moet dit een algemeen recht zijn.

Si l'on veut permettre aux victimes d'avoir un droit à l'accès au magistrat qui traite le dossier, il faut envisager un droit nettement plus global.


Indien het specifiek vast recht zou worden opgeheven, zou het algemeen recht van 1 000 frank van toepassing zijn zoals voor alle andere akten van een gerechtsdeurwaarder, dat wil zeggen een verhoging met 800 frank, dat vrij aanzienlijk kan zijn wanneer de geprotesteerde bedragen klein zijn.

Si ce droit fixe spécifique était supprimé, le droit fixe général de 1 000 francs serait alors d'application, comme pour tous les autres actes d'huissier, soit une augmentation de 800 francs, d'autant plus onéreuse si les montants protestés sont faibles.


Als het beginsel met zich meebrengt dat een partij een recht, rechtsmiddel of verweermiddel waarover zij normaal zou beschikken, niet kan inroepen, mag het op zich niet leiden tot een algemeen recht op schadeloosstelling.

Il empêche une partie d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense dont elle disposerait autrement, mais le principe en tant que tel ne devrait pas donner lieu à un droit général à des dommages et intérêts.


Overwegende dat het Verdrag van Aarhus rechtsplegingen in het algemeen belang instelt en meer bepaald wat het algemeen recht betreft om een zaak aan te spannen met betrekking tot het leefmilieu.

Considérant que la Convention d'Aarhus établit des droits procéduraux au profit du public et particulièrement en ce qui concerne le droit du public à ester en justice en matière d'environnement.


Verordening 1370/2007 voorziet in een uitzondering voor de spoorwegsector: zij is niet verplicht om openbaredienstcontracten te gunnen via een open aanbestedingsprocedure. Richtlijn 91/440 verleent geen algemeen recht op toegang tot de spoorwegen om binnenlandse passagiersdiensten te verlenen. De spoorwegen kunnen dus nationale monopolies blijven.

Or, actuellement, les dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 excluent le secteur ferroviaire de l’obligation d’attribuer les contrats de service public en recourant à une procédure d’adjudication ouverte, tandis que la directive 91/440/CEE ne prévoit pas de droit général d’accès à l’infrastructure ferroviaire pour l’exploitation de services nationaux de transport de voyageurs – de sorte que les entreprises ferroviaires peuvent rester des monopoles nationaux.


De burgers hebben vaak de indruk dat het Handvest de Commissie een algemeen recht verleent om op te treden wanneer zij vermoedt dat ergens in de EU grondrechten zijn geschonden.

Il existe une impression répandue dans le public selon laquelle la Charte confère à la Commission un droit général d'intervenir lorsqu'elle soupçonne une infraction aux droits fondamentaux dans l'UE.


Overwegende dat het Verdrag van Aarhus rechtsplegingen in het algemeen belang instelt en meer bepaald wat het algemeen recht betreft om een zaak aan te spannen met betrekking tot het leefmilieu.

Considérant que la Convention d'Aarhus établit des droits procéduraux au profit du public et particulièrement en ce qui concerne le droit du public à ester en justice en matière d'environnement.


A. overwegende dat corruptie een bijzonder ernstig strafbaar feit is met een grensoverschrijdende dimensie, en vaak implicaties heeft die de EU-grenzen overschrijden en zich niet hiertoe beperken, en overwegende dat de Europese Unie een algemeen recht heeft om op te treden op het beleidsgebied van de corruptiebestrijding,

A. considérant que la corruption est une forme de criminalité particulièrement grave, qui présente une dimension transfrontière et a souvent des implications au travers et au-delà des frontières de l'UE et considérant que l'Union européenne a un droit général d'agir dans le domaine de la politique de lutte contre la corruption;


A. overwegende dat corruptie een bijzonder ernstig strafbaar feit is met een grensoverschrijdende dimensie, en vaak implicaties heeft die de EU-grenzen overschrijden en zich niet hiertoe beperken, en overwegende dat de Europese Unie een algemeen recht heeft om op te treden op het beleidsgebied van de corruptiebestrijding;

A. considérant que la corruption est une forme de criminalité particulièrement grave, qui présente une dimension transfrontière et a souvent des implications au travers et au-delà des frontières de l'UE et considérant que l'Union européenne a un droit général d'agir dans le domaine de la politique de lutte contre la corruption;


Overwegende dat het Verdrag van Aarhus rechtsplegingen in het algemeen belang instelt en meer bepaald wat het algemeen recht betreft om een zaak aan te spannen met betrekking tot het leefmilieu.

Considérant que la Convention de Aarhus établit des droits procéduraux au profit du public et particulièrement en ce qui concerne le droit du public à ester en justice en matière d'environnement.


Een soortgelijke bepaling in artikel 22 bis van de zesde richtlijn geeft de belastingdiensten een algemeen recht om gegevens op afstand te controleren.

Une disposition similaire, énoncée à l’article 22 bis, autorise les administrations fiscales à contrôler les registres à distance.


Voort overweegt de Commissie een richtlijn voor te stellen die beoogt in beginsel een algemeen recht tot hergebruik in te stellen, hetgeen nodig is om een duidelijk antwoord te bieden op de pan-Europese aard van de informatieproducten en -diensten.

Par ailleurs, la Commission envisage de proposer une directive établissant le principe d'un droit général de réutiliser les informations, nécessaire pour définir clairement le caractère paneuropéen des produits et services d'information.


Deze rechtspraak houdt niet in dat de communautaire wetgeving verzekerden een algemeen recht geeft om voor om het even welke medische behandeling in het buitenland vergoed te worden.

La jurisprudence mentionnée ne signifie pas que les personnes assurées bénéficient d'un droit général, au titre du droit communautaire, à l'occasion d'un traitement reçu à l'étranger d'être remboursées des dépenses occasionnées.


Wat bloedverwanten in opgaande lijn betreft, vinden wij amendement 20 overbodig omdat er in artikel 9 van het voorstel sprake is van een algemeen recht op een non-discriminatoire bestaansmiddelentoets voor alle aanvragers.

Pour ce qui est des ascendants, nous considérons l'amendement 20 superflu, car l'article 9 de la proposition contient un droit général, celui de mettre en œuvre des moyens non discriminatoires pour tester tous les candidats à l'entrée.


Hiervan getuigt de richtlijn inzake de vrije toegang tot milieu-informatie , waardoor een algemeen recht op vrije toegang tot de door overheidsinstanties bijgehouden milieu-informatie wordt ingesteld.

La directive sur l'accès à l'information en matière d'environnement concrétise cette approche en instituant un droit universel d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les pouvoirs publics.


De EU verheugt zich erover dat met de op 15 en 29 mei in de Slowaakse Republiek gehouden presidentsverkiezingen, welke de eerste waren die volgens het algemeen recht plaatsvonden, een einde is gekomen aan een periode van bijna 15 maanden tijdens welke de Slowaakse Republiek geen staatshoofd had.

L'UE se félicite que l'élection présidentielle organisée en Slovaquie les 15 et 29 mai, la première à avoir eu lieu au suffrage universel, ait mis fin à une période de près de 15 mois pendant laquelle la République slovaque a été privée de chef d'Etat.


De EDPS is van mening dat het voorstel het recht op correctie als algemeen recht en niet als een gedeeltelijk recht moet erkennen.

Pour le CEPD, la proposition devrait reconnaître le droit de rectification comme un droit général et non comme un droit limité.