WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Elon Musk: Het brein achter Tesla, SpaceX, SolarCity... - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "aansprakelijkheid voor milieuschade " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]


aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


burgerlijke aansprakelijkheid | civielrechtelijke aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid | BA [Abbr.] | WA [Abbr.]

responsabilité civile


aansprakelijkheid afwijzen | aansprakelijkheid betwisten | aansprakelijkheid ontkennen

contester la responsabilité


aansprakelijkheid in solidum | hoofdelijke aansprakelijkheid | solidaire aansprakelijkheid

responsabilité solidaire


maatregel tot voorkoming en tot herstel van milieuschade

mesure de prévention et de réparation des dommages environnementaux
burgerrechtelijke aansprakelijkheid

responsabilité civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Tot de gevaarlijke beroepsactiviteiten (die samenhangen met een strikte aansprakelijkheid) die milieuschade veroorzaken, behoren vooral:

Les activités professionnelles dangereuses (liées à la responsabilité stricte) qui causent des dommages à l’environnement sont principalement:


De richtlijn heeft in het bijzonder het beginsel dat de vervuiler betaalt, versterkt (en zo aanzienlijke kosten voor de overheidsfinanciën vermeden) door strikte aansprakelijkheid voor milieuschade in de gehele EU in te voeren en de normen voor het herstel van beschadigde natuurlijke hulpbronnen te verhogen, in het bijzonder voor schade aan de biodiversiteit.

La directive a notamment renforcé le principe du pollueur-payeur (et ainsi permis d’éviter des coûts importants pour les finances publiques), en permettant la mise en œuvre, dans l’ensemble de l’Union, du principe de la responsabilité stricte à l’égard des dommages causés à l’environnement et en relevant les normes de réparation pour la restauration des ressources naturelles endommagées, notamment en ce qui concerne les dommages causés à la biodiversité.


braindrain investering politie wetenschappelijk onderzoek gevangenisstraf verjaring van de vordering veiligheid van het product veiligheidsnorm hypotheek vervoer van gevaarlijke stoffen fiscale stimulans boekhouding inkomstenbelasting sociale participatie personeelsbenoeming niet in loondienst verkregen inkomen administratieve sanctie bank horecabedrijf transmissienet beveiliging en bewaking belastingplichtige sociale bijdrage intellectueel telecommunicatie terrorisme huurovereenkomst geweld belasting der niet-verblijfhouders OCMW steun aan ondernemingen accijns vervuiler-betaalt-principe bescherming van de consument apotheker onderzoek en ontwikkeling buitenlandse staatsburger telefoon wetenschappelijke ontdekking bemiddelaar obligatie vri ...[+++]

exode des compétences investissement police recherche scientifique emprisonnement prescription d'action sécurité du produit norme de sécurité hypothèque transport de marchandises dangereuses stimulant fiscal comptabilité impôt sur le revenu participation sociale nomination du personnel revenu non salarial sanction administrative banque industrie de la restauration réseau de transmission sécurité et gardiennage contribuable cotisation sociale intellectuel télécommunication terrorisme bail violence impôt des non-résidents CPAS aide aux entreprises accise principe pollueur-payeur protection du consommateur pharmacien recherche et développement ressortissant étranger téléphone découverte scientifique médiateur obligation financière profession l ...[+++]


zeerecht schuldvordering zeevaart Internationale Maritieme Organisatie civiele aansprakelijkheid maritiem recht wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkheid voor milieuschade nationale uitvoeringsmaatregel

droit de la mer créance navigation maritime Organisation maritime internationale responsabilité civile droit maritime assurance responsabilité civile responsabilité des dommages environnementaux mesure nationale d'exécution


binnenvaart vervoerder ratificatie van een overeenkomst vervoersovereenkomst civiele aansprakelijkheid aansprakelijkheid voor milieuschade

navigation fluviale transporteur ratification d'accord contrat de transport responsabilité civile responsabilité des dommages environnementaux


...tingsfonds productienorm aansprakelijkheid voor milieuschade duurzame mobiliteit startkapitaal Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast door de EU verstrekte lening aangaan van betalingsverplichtingen beroepsopleiding nucleaire industrie metaal werkloosheidsbestrijding verzekeringsberoep vervoer per spoor kerncentrale nationale uitvoeringsmaatregel geldboete volmacht beroep in de gezondheidszorg tandarts economische activiteit Rekenhof (België) onderneming in moeilijkheden provider Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen biobrandstof ...

...ission paritaire Institut belge des services postaux et des télécommunications fonds budgétaire norme de production responsabilité des dommages environnementaux mobilité durable capital d'amorçage Fonds de traitement du surendettement prêt de l'UE engagement des dépenses formation professionnelle industrie nucléaire métal lutte contre le chômage profession des assurances transport ferroviaire centrale nucléaire mesure nationale d'exécution amende mandat profession de la santé dentiste activité économique Cour des comptes (Belgique) entreprise en difficulté fournisseur d'accès Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire b ...[+++]


verontreiniging door koolwaterstoffen ratificatie van een overeenkomst internationale conventie vervoer over zee aansprakelijkheid voor milieuschade

pollution par les hydrocarbures ratification d'accord convention internationale transport maritime responsabilité des dommages environnementaux


De problematiek van de aansprakelijkheid voor de kosten van de ambtshalve verwijdering, die op zeer summiere wijze geregeld is in de bestaande decretale bepalingen, wordt in het ontworpen artikel 36 niet geregeld, omdat het de bedoeling is deze kwestie te regelen d.m.v. algemene bepalingen m.b.t. aansprakelijkheid voor milieuschade, zoals voorgesteld door de Commissie-Bocken.

La problématique de la responsabilité pour les frais de l'élimination d'office, qui est abordée de manière très sommaire dans les dispositions décrétales existantes, n'est pas réglée dans l'article 36 en projet, parce que l'on entend régler cette question par des dispositions générales relatives à la responsabilité du fait des dommages environnementaux, telles que proposées par la Commission Bocken.


25. onderstreept dat de EU-wetgeving de oorzaken van milieuschade moet aanpakken aan de hand van de regeling van de wettelijke aansprakelijkheid voor milieuschade en het maatschappelijk verantwoord ondernemen; acht het met het oog hierop van fundamenteel belang om alle nodige maatregelen te nemen ter bevordering en verspreiding van maatschappelijk verantwoord ondernemen op milieugebied, omdat dit van ondernemingen eist dat zij ontvankelijk zijn voor de strategie voor duurzame ontwikkeling;

25. souligne qu'il importe que la législation de l'Union vise à lutter contre les causes d'un dommage environnemental par la discipline de la responsabilité juridique environnementale et la responsabilité sociale des entreprises; considère, à cet effet, fondamental de mettre en œuvre toutes les initiatives visant à encourager et à diffuser une meilleure responsabilité sociale des entreprises dans le milieu environnemental, puisque ce principe reflète bien l'exigence pour les entreprises d'être ouvertes à la stratégie de développement ...[+++]


Bepaalde veiligheidsaspecten vallen ook onder bestaande EU-wetgeving, zoals de EU-richtlijn inzake aansprakelijkheid bij milieuschade en de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen.

Certains aspects relatifs à la sécurité sont, par ailleurs, régis par la législation européenne existante, notamment la directive sur la responsabilité environnementale et la directive-cadre sur les déchets.


Er moeten maatregelen worden genomen in verband met de aansprakelijkheid bij schade aan de omgeving van de opslaglocatie en het klimaat ten gevolge van het falen van de insluiting voor onbeperkte duur van CO. Aansprakelijkheid voor milieuschade (schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats, het water en de bodem) wordt gereguleerd bij Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade , die moet worden toegepast bij de exploitatie van opslaglocaties overeenkomstig deze richtlijn.

Des dispositions sont nécessaires en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages causés à l’environnement local et pour la détérioration du climat en raison d’un défaut de confinement permanent du CO. La responsabilité pour les dommages causés à l’environnement (aux espèces et aux habitats naturels protégés, aux eaux et aux sols) est régie par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux , qui devrait s’appliquer à l’exploitation des sites de stockage conformément à la présente dir ...[+++]


Er moeten maatregelen worden genomen in verband met de aansprakelijkheid bij schade aan de omgeving van de opslaglocatie en het klimaat ten gevolge van het falen van de insluiting voor onbeperkte duur van CO. Aansprakelijkheid voor milieuschade (schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats, het water en de bodem) wordt gereguleerd bij Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade , die moet worden toegepast bij de exploitatie van opslaglocaties overeenkomstig deze richtlijn.

Des dispositions sont nécessaires en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages causés à l’environnement local et pour la détérioration du climat en raison d’un défaut de confinement permanent du CO. La responsabilité pour les dommages causés à l’environnement (aux espèces et aux habitats naturels protégés, aux eaux et aux sols) est régie par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux , qui devrait s’appliquer à l’exploitation des sites de stockage conformément à la présente dir ...[+++]


Daarnaast is het, in overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt en met Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade , van belang duidelijk te maken dat exploitanten van een afvalvoorziening voor de winningsindustrieën onderworpen zijn aan een passende aansprakelijkheid voor milieuschade die door hun werkzaamheden wordt veroorzaakt of dreigt te worden veroorzaakt.

Par ailleurs, conformément au principe du pollueur-payeur et à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux , il est important de préciser que l'exploitant d'une installation de gestion de déchets des industries extractives doit disposer d'une assurance de responsabilité civile appropriée couvrant les dommages environnementaux entraînés par ses activités ou les risques imminents de tels dommages.


Daarnaast is het, in overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt en met Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade , van belang duidelijk te maken dat exploitanten van een afvalvoorziening voor de winningsindustrieën onderworpen zijn aan een passende aansprakelijkheid voor milieuschade die door hun werkzaamheden wordt veroorzaakt of dreigt te worden veroorzaakt.

Par ailleurs, conformément au principe du pollueur-payeur et à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux , il est important de préciser que l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de l'industrie extractive doit disposer d'une assurance de responsabilité civile appropriée couvrant les dommages environnementaux entraînés par ses activités ou les risques imminents de tels dommages.


Daarnaast is het, in overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt en met Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade , van belang duidelijk te maken dat exploitanten die actief zijn in de winningsindustrieën, zijn onderworpen aan een passende aansprakelijkheid voor milieuschade die door hun werkzaamheden wordt veroorzaakt of dreigt te worden veroorzaakt.

Par ailleurs, conformément au principe du pollueur-payeur et à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux , il est important de s'assurer que les exploitants disposent d'une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages environnementaux entraînés par leurs activités ou les risques imminents de tels dommages.


(9) Internationale verdragen en overeenkomsten waarin de aansprakelijkheid voor milieuschade onvoldoende wordt gedekt, moeten door de lidstaten die die verdragen en overeenkomsten hebben getekend en geratificeerd, worden gewijzigd om te zorgen voor een redelijke en evenredige omvang van de aansprakelijkheid.

(9) Les traités et conventions internationaux qui couvrent insuffisamment la question de la responsabilité en cas de dommage environnemental doivent être modifiés par les États membres qui ont signé et ratifié ces traités et conventions, afin de garantir un niveau de responsabilité raisonnable et proportionnel.


In het overlegcomité hebben de lidstaten, bij de behandeling van richtlijn 2001/18 erop aangedrongen in de richtlijn bepalingen op te nemen inzake aansprakelijkheid voor milieuschade veroorzaakt door industrieën die gebruik maken van de moderne biotechnologie. De Commissie moet daarom zo spoedig mogelijk een voorstel doen voor een reguleringskader voor de aansprakelijkheid van schade die door genetisch gemodificeerde organismen wordt berokkend ter afsluiting van de wetgeving die noodzakelijk is op het gebied van de moderne biotechnologie.

Les États membres ont réclamé, lors de la réunion du comité de conciliation en vue de l'adoption de la directive 2001/18/CE, l'insertion dans la directive à l'examen de dispositions fixant la responsabilité en cas de dommages à l'environnement causés par des plantes issues des biotechnologies modernes. La Commission devrait dès lors présenter, dans les meilleurs délais, un cadre réglementaire concernant la responsabilité du fait des dommages causés par des organismes génétiquement modifiés en vue de parachever la législation nécessaire dans le secteur des biotechnologies modernes.


- termijnen vastgesteld voor een definitief akkoord over de resterende hervormingen van Lissabon op kerngebieden, met het oog op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad van volgend jaar: spoorwegen, energiemarkten, een gemeenschappelijk Europees luchtruim, financiële markten (inclusief overnamebod), markten voor overheidsopdrachten, de informatiemaatschappij, uitzendarbeid, regelgeving inzake sociale zekerheid voor grensoverschrijdende arbeid, energiebelasting, aansprakelijkheid voor milieuschade en klimaatverandering;

fixé des échéances pour l'obtention d'un accord final sur les réformes restantes de Lisbonne dans des secteurs clés, avant le Conseil européen du printemps de l'année prochaine: chemins de fer, marchés de l'énergie, ciel unique européen, marchés financiers (y compris OPA), marchés publics, société de l'information, travail intérimaire, règles en matière de sécurité sociale dans un contexte transfrontalier, taxation de l'énergie, responsabilité pour les dommages causés à l'environnement et changement climatique;


Voorts hebben België, Duitsland, Finland, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zweden recentelijk in de Raad verklaard dat zij positief staan tegenover het voornemen van de Commissie om in de context van een witboek inzake milieuaansprakelijkheid het probleem te behandelen van aansprakelijkheid voor milieuschade ten gevolge van de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van GGO's.

En outre, l'Autriche, la Belgique, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède ont récemment déclaré au Conseil qu'ils accueillaient favorablement le projet de la Commission, dans le cadre du prochain Livre blanc sur la responsabilité environnementale, d'examiner la question de la responsabilité pour les dommages environnementaux liés à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d'OGM.


Op 23 februari 1994 heeft het Economisch en Sociaal Comité een uitgewerkt advies voorgelegd, waarin EG-actie op het gebied van de aansprakelijkheid voor milieuschade wordt ondersteund en wordt geopperd dat dit kan gebeuren via een op de artikelen 174 en 175 (ex-artikel 130 R en 130 S) van het Verdrag gebaseerde kaderrichtlijn [4].

Le Comité économique et social a rendu, le 23 février 1994, un avis détaillé favorable à une action communautaire dans le domaine de la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement. Le comité propose que cette action prenne la forme d'une directive-cadre ayant pour base juridique les articles 174 et 175 (anciens articles 130 R et 130 S) du traité [4].


Aangezien de regeling betrekking heeft op aansprakelijkheid voor milieuschade is het schade aan het milieu die moet worden gedekt.

Puisque le système envisagé porte sur la responsabilité environnementale, il convient de couvrir les dommages causés à l'environnement.


Bovendien hangt de doeltreffendheid van aansprakelijkheid voor milieuschade (in tegenstelling tot traditionele schade) af van het vermogen van de administratieve en juridische autoriteiten om schadegevallen op prompte wijze af te handelen, alsook van een soepele toegang van het publiek tot de rechter.

En outre, l'efficacité du système de responsabilité pour les dommages environnementaux (par opposition aux dommages traditionnels) dépend de la rapidité des autorités administratives et juridiques dans le traitement des dossiers, ainsi que de l'adéquation des moyens d'accès à la justice mis à la disposition du public.


Zij staan achter het voornemen van de Commissie om in de context van het aangekondigde Witboek inzake aansprakelijkheid het vraagstuk te onderzoeken van de aansprakelijkheid voor milieuschade die verband houdt met de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van GGO's.

Ces délégations se félicitent par conséquent de l'intention de la Commission d'évaluer, dans le cadre d'un prochain livre blanc consacré à la responsabilité, la question de la responsabilité pour les dommages causés à l'environnement du fait de la dissémination volontaire et la mise sur le marché d'OGM.


Van groot strategisch belang is tenslotte de beleidslijn van de Gemeenschap op het gebied van de integratie van de verzekeringssector in het overige communautaire beleid, waaronder het beleid ten aanzien van instellingen in de sociale economie, waartoe ook verzekeringsactiviteiten kunnen behoren : - het ondernemingenbeleid op de interne markt, met name op het stuk van de burgerlijke aansprakelijkheid van degenen die diensten verrichten, met betrekking waartoe een voorstel voor een richtlijn aan het Europees Parlement zal worden voorgelegd; - de mededinging en consumentenbescherming, alsmede het milieubeleid, wat betreft de aansprakelijkheid voor milieuschade.

L'une des autres lignes d'action de la Commission qui présente une grande importance stratégique est l'intégration du secteur des assurances aux autres politiques communautaires, notamment celles qui sont liées à l'économie sociale, auxquelles le secteur des assurances pourra aussi accéder, en l'occurrence : - la politique d'entreprise du marché intérieur, en particulier pour ce qui est de la responsabilité civile des prestataires de services (une proposition de directive à ce sujet a été transmise au Parlement européen); - la concurrence, d'une part, et la protection des consommateurs, d'autre part, ainsi que la politique de l'environne ...[+++]


In dit document wordt een reeks vragen aan de orde gesteld met betrekking tot de diverse typen aansprakelijkheid en de grenzen daarvan, de definitie van het begrip milieuschade, het herstel van schade en de verschillende mogelijkheden om dit te financieren (ten laste van de vervuilers, de verzekeraars of via garantiefondsen).

Ce document pose une série de questions sur les divers types de responsabilité et leurs limites, sur la définition des dommages à l'environnement, sur les remèdes aux dégats et les divers moyens financiers de les assumer (prise en charge par les pollueurs, les assureurs ou des fonds de compensation).