WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Steve Truglia's plannen voor de hoogste parachutesprong ooit - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
New ! Translate your documents better and faster thanks to artificial intelligence!
Sign Up now to receive a free Bronze Subscription https://pro.wordscope.com

Vertaling van "aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
—plaagorganismen die potentieel een crisissituatie kunnen opleveren, met ernstige economische en ecologische gevolgen,

—organismes nuisibles susceptibles de créer une situation de crise entraînant des conséquences économiques et environnementales graves,


plaagorganismen die potentieel een crisissituatie kunnen opleveren, met ernstige economische en ecologische gevolgen,

organismes nuisibles susceptibles de créer une situation de crise entraînant des conséquences économiques et environnementales graves,


In de externe wateren zijn beuglijnen en trawls verantwoordelijk voor een groot aantal incidentele vangsten van zeevogels, wat in brede kring leidt tot bezorgdheid over de ecologische gevolgen op lange termijn voor de populaties.

Dans les eaux hors UE, les palangres et les chaluts représentent un nombre élevé de captures accidentelles d'oiseaux de mer, ce qui suscite de vives inquiétudes quant aux effets écologiques à long terme sur les populations.


Het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoekt de ecologische gevolgen van de afwijking tot ontbossing, mede rekening houdend met de in artikel 16/1, § 1, aangeleverde informatie.

L'Agence de la Nature et des Forêts examine les conséquences écologiques de la dérogation à l'interdiction de déboisement, en tenant compte des informations fournies à l'article 16/1, § 1.


gezien de resolutie van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU over de sociale en ecologische gevolgen van nomadische veeteelt in ACS-landen, die op 27 november 2013 in Addis Abeba is aangenomen

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur les répercussions sociales et environnementales du pastoralisme dans les pays ACP, adoptée le 27 novembre 2013 à Addis-Abeba,


– gezien de resoluties die op 30 mei 2012 zijn aangenomen door de PPV ACS-EU inzake: de politieke gevolgen van het conflict in Libië voor de naburige ACS- en EU-landen; prijsvolatiliteit, de werking van de mondiale markten voor landbouwproducten en de gevolgen daarvan voor de voedselzekerheid in ACS-landen; en de sociale en ecologische gevolgen van de mijnbouw in ACS-landen,

– vu les résolutions adoptées par l'APP le 30 mai 2012 sur: l'impact politique du conflit libyen sur les pays ACP et les États membres de l'Union européenne voisins; la volatilité des prix, le fonctionnement des marchés mondiaux des produits agricoles et leur impact sur la sécurité alimentaire dans les pays ACP; et l'impact social et environnemental de l'exploitation minière dans les pays ACP,


Ze moeten ook bijzonder opletten voor de sociale, economische en ecologische gevolgen van het beleid dat ze uitwerken en realiseren, voor de rest van de wereld.

Ils doivent aussi être particulièrement attentifs aux conséquences sociales, économiques et écologiques pour le reste du monde de la politique qu'ils élaborent et appliquent.


Welke economische en ecologische gevolgen denkt hij dat het gebruik van zulke voertuigen met zich meebrengt?

Quelles seront, selon lui, les conséquences économiques et écologiques de l'utilisation de ces véhicules ?


de sociale en ecologische gevolgen van de uitvoer van Belgische tweedehandswagens naar West-Afrika

les conséquences sociales et écologiques de l'exportation de voitures d'occasion belges vers l'Afrique occidentale


Voorstel van resolutie met het oog op het bestuderen van de financiële, maatschappelijke en ecologische gevolgen van een nucleaire ramp

Proposition de résolution en vue de l'étude des conséquences financières, sociales et environnementales d'une catastrophe nucléaire


Tijdens de lesuren verzekert de schoolinrichting of de geaccrediteerde talenschool de persoon tegen de risico's voor lichamelijke ongevallen waarvan hij slachtoffer kan zijn en tegen de geldelijke gevolgen waaraan hij wegens zijn burgerlijke aansprakelijkheid blootgesteld is.

Durant les heures de cours, l'établissement scolaire ou l'école de langues accréditée assure la personne contre les risques d'accidents corporels dont il peut être victime et contre les conséquences pécuniaires encourues par la personne du fait de sa responsabilité civile.


B. overwegende dat de Afrikaanse staten de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de politieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van de aanwezigheid van buitenlandse onderdanen, organisaties en regeringen op hun grondgebied,

B. considérant que les États africains sont les premiers responsables des incidences politiques, sociales, économiques et environnementales de la présence de ressortissants, d'organisations et de gouvernements étrangers sur leur territoire,


wanneer de verplaatsing een middelmatig risico inhoudt op nadelige gevolgen voor de biodiversiteit door verspreiding en andere ecologische gevolgen;

présente un risque moyen de détérioration de la biodiversité en raison de la propagation et d'autres conséquences écologiques;


wanneer de verplaatsing een gering risico inhoudt op nadelige gevolgen voor de biodiversiteit door verspreiding en andere ecologische gevolgen;

présente un faible risque de détérioration de la biodiversité en raison de la propagation et d'autres conséquences écologiques;


wanneer de verplaatsing een hoog risico inhoudt op nadelige gevolgen voor de biodiversiteit door verspreiding en andere ecologische gevolgen;

présente un risque élevé de détérioration de la biodiversité en raison de la propagation et d'autres conséquences écologiques;


de beoordeling van de milieueffecten van de menselijke activiteiten in zee en van hun ecologische gevolgen;

l'évaluation des incidences environnementales des activités humaines en mer et de leurs répercussions écologiques;


63. erkent de 'ecologische voetafdruk' van de EU-handel voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om belangrijke gevolgen van handel voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vermelden, met name door middel van duurzaamheidsbeoordelingen; beklemtoont het belang van het treffen van maatregelen om in het kader van multilaterale, en regionale en bilaterale vrijhandelsovereenkomsten de ecologische ge ...[+++]

63. note "l'empreinte écologique" laissée par le commerce de l'Union européenne sur la biodiversité et les services écosystémiques dans les pays tiers; invite instamment la Commission et les États membres à identifier les principaux effets du commerce sur la biodiversité et les services écosystémiques, en particulier par des évaluations de l'impact sur le développement durable; souligne qu'il importe de mettre en place des mesures visant à réduire l'incidence écologique de la globalisation dans le cadre des accords de libre-échange bilatéraux, régionaux et multilatéraux; insiste sur le fait que les politiques européennes ne do ...[+++]


63. erkent de 'ecologische voetafdruk' van de EU-handel voor de biodiversiteit en ecosysteemdiensten; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om belangrijke gevolgen van handel voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vermelden, met name door middel van duurzaamheidsbeoordelingen; beklemtoont het belang van het treffen van maatregelen om in het kader van multilaterale, en regionale en bilaterale vrijhandelsovereenkomsten de ecologische ge ...[+++]

63. note "l'empreinte écologique" laissée par le commerce de l'Union européenne sur la biodiversité et les services écosystémiques dans les pays tiers; invite instamment la Commission et les États membres à identifier les principaux effets du commerce sur la biodiversité et les services écosystémiques, en particulier par des évaluations de l'impact sur le développement durable; souligne qu'il importe de mettre en place des mesures visant à réduire l'incidence écologique de la globalisation dans le cadre des accords de libre-échange bilatéraux, régionaux et multilatéraux; insiste sur le fait que les politiques européennes ne do ...[+++]


62. erkent de 'ecologische voetafdruk' van de EU-handel voor de biodiversiteit en ecosysteem¬diensten; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om belangrijke gevolgen van handel voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vermelden, met name door middel van duurzaamheids¬beoordelingen; beklemtoont het belang van het treffen van maatregelen om in het kader van multilaterale, en regionale en bilaterale vrijhandelsovereenkomsten de ecologische ...[+++]

62. note "l'empreinte écologique" laissée par le commerce UE sur la biodiversité et les services écosystémiques; invite instamment la Commission et les États membres à identifier les principaux effets du commerce sur la biodiversité et les services écosystémiques, en particulier par des évaluations de l'impact sur le développement durable; souligne qu'il importe de mettre en place des mesures visant à réduire l'incidence écologique de la globalisation dans le cadre des accords de libre-échange bilatéraux, régionaux et multilatéraux; insiste sur le fait que les politiques européennes ne doivent pas ...[+++]


Deze sanctie zal door de lidstaten worden opgelegd los van de regeling inzake aansprakelijkheid en schadevergoeding, zodat een eventuele beperking van de aansprakelijkheid hiervoor geen gevolgen heeft.

Cette sanction sera imposée par les États membres en dehors du régime de la responsabilité et de l'indemnisation et ne sera donc pas affectée par une éventuelle limitation des responsabilités.


6. a) Houden de maatregelen voldoende rekening met de ecologische gevolgen van een heroplevende economische situatie? b) Zo ja, hoe?

6. a) Les mesures tiennent-elles suffisamment compte des conséquences écologiques de la relance économique? b) Le cas échéant, comment?


Het comité heeft het evenmin over de ecologische gevolgen van de luchtvaart op grote hoogte.

Le comité n'aborde pas non plus les conséquences écologiques de la navigation aérienne à haute altitude.


NUCLEAIRE RAMP - FINANCIELE, MAATSCHAPPELIJKE EN ECOLOGISCHE GEVOLGEN

CATASTROPHE NUCLEAIRE CONSEQUENCES FINANCIERES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALE


Voorstel van resolutie met het oog op het bestuderen van de financiële, maatschappelijke en ecologische gevolgen van een nucleaire ramp (van de heer Benoit Hellings en mevrouw Mieke Vogels; Stuk 5-2464/1).

Proposition de résolution en vue de l'étude des conséquences financières, sociales et environnementales d'une catastrophe nucléaire (de M. Benoit Hellings et Mme Mieke Vogels ; Doc. 5-2464/1).


Voorstel van resolutie met het oog op het bestuderen van de financiële, maatschappelijke en ecologische gevolgen van een nucleaire ramp.

Proposition de résolution en vue de l'étude des conséquences financières, sociales et environnementales d'une catastrophe nucléaire.
www.wordscope.be (v4.0.br)

aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen