WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij doen dagelijks een beroep op Wordscope om betrouwbare informatie op te zoeken en ook wanneer we twijfelen aan de vertaling van een woord in een specifieke context.»

Lionel Stassar
Diensthoofd Taaldienst

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Ex-Moonie Diane Benscoter: Hoe sekten denken - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
Wordscope Video
„De nieuwe bionica die ons laat rennen, klimmen en dansen - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "aansprakelijkheid in solidum " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
aansprakelijkheid in solidum | hoofdelijke aansprakelijkheid | solidaire aansprakelijkheid

responsabilité solidaire


aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


aansprakelijkheid afwijzen | aansprakelijkheid betwisten | aansprakelijkheid ontkennen

contester la responsabilité


burgerlijke aansprakelijkheid | civielrechtelijke aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid | BA [Abbr.] | WA [Abbr.]

responsabilité civile
burgerrechtelijke aansprakelijkheid

responsabilité civile


verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Aangezien geen vragen zijn gesteld over de Unierechtelijke aspecten van dit onderdeel van het geschil, volstaat het te vermelden dat uit het dossier niet blijkt dat aan een van de criteria voor deze vorm van aansprakelijkheid, zoals neergelegd in de rechtspraak van het Hof, is voldaan WORDSCOPE PARAGRAPH BREAK

Étant donné qu’aucune question n’a été présentée concernant les aspects du droit de l’Union relatifs à cette partie du litige, il suffit de relever qu’aucun élément du dossier ne laisse entendre que les critères concernant cette forme de responsabilité, ainsi qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence de la Cour, ont été exposés . WORDSCOPE PARAGRAPH BREAK


Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad voorziet in vrijstelling van aansprakelijkheid waarop aanbieders van onlinediensten, waaronder hostingdiensten als bedoeld in artikel 14 van die richtlijn, onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen.

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit des dérogations en matière de responsabilité qui sont, sous réserve de certaines conditions, applicables à certains prestataires de services en ligne, y compris les prestataires de services d'«hébergement» au sens de son article 14.


In dit verband heeft de Commissie in haar mededeling van 28 september 2017 over de bestrijding van illegale online-inhoud haar standpunt uiteengezet dat het nemen van vrijwillige proactieve maatregelen er niet automatisch toe leidt dat de betrokken aanbieder van hostingdiensten het voordeel verliest dat voortvloeit uit de bij artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG voorziene vrijstelling van aansprakelijkheid.

Dans ce contexte, la Commission a présenté dans sa communication du 28 septembre 2017 sur la lutte contre le contenu illicite en ligne le point de vue selon lequel l'adoption de ce type de mesures proactives volontaires ne conduit pas automatiquement le prestataire de services d'hébergement concerné à perdre le bénéfice de l'exemption de responsabilité prévue à l'article 14 de la directive 2000/31/CE.


In overeenstemming met de horizontale aanpak die ten grondslag ligt aan de vrijstelling van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG, dient deze aanbeveling te worden toegepast op alle soorten inhoud die strijdig zijn met het recht van de Unie of van de lidstaten, ongeacht het precieze onderwerp of de precieze aard van dit recht.

Conformément à l'approche horizontale sous-tendant l'exemption de responsabilité prévue à l'article 14 de la directive 2000/31/CE, la présente recommandation devrait être appliquée à tous les types de contenus qui ne sont pas conformes à la législation de l'Union ou aux législations des États membres, quels que soient l'objet précis ou la nature de ces législations.


Door de ondertekening van deze overeenkomst werd een nieuw artikel (27) toegevoegd aan het GCU, dat betrekking heeft op het beginsel van aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een wagon. Dit nieuwe artikel had tot doel een beter evenwicht te bereiken en de sector meer duidelijkheid te bieden in het geval van schade die wordt veroorzaakt door een wagon.

L'accord signé a introduit un nouvel article (27) dans le CUU concernant le principe de la responsabilité en cas de dommage causé par un wagon, afin de parvenir à un meilleur équilibre et d'apporter davantage de clarté à l'ensemble du secteur en cas de dommage causé par un wagon.


Artikel 7, § 1, van de uniforme regelen CUV heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de houder van het voertuig en de gebruiker van het voertuig (spoorwegondernemingen) voor schade die is veroorzaakt door het voertuig en die haar oorsprong vindt in een defect aan het voertuig.

L'article 7, § 1, des RU CUV porte sur la responsabilité du détenteur du véhicule et de l'utilisateur du véhicule (entreprises ferroviaires) en cas de dommage causé par le véhicule et imputable à un défaut du véhicule.


De door het OTIF-secretariaat voorgestelde ontwerpwijziging van artikel 8 (aansprakelijkheid van de beheerder) is voornamelijk een redactionele wijziging die geen gevolgen heeft voor het toepassingsgebied of de inhoud van de bepaling.

En ce qui concerne le projet de modification proposé par le Secrétariat de l'OTIF concernant l'article 8 (Responsabilité du gestionnaire), il s'agit essentiellement d'une modification d'ordre rédactionnel qui ne modifie pas le champ d'application ni la substance de la disposition.


Het Zwitserse voorstel is dan ook niet noodzakelijk, omdat de tussen de bedrijven in de sector gesloten overeenkomsten volstaan om duidelijk de aansprakelijkheid van de houder en de spoorwegondernemingen te bepalen in het geval van schade die wordt veroorzaakt door een voertuig in het kader van een verkoopovereenkomst.

La proposition suisse n'est donc pas nécessaire puisque l'accord conclu par les entreprises du secteur est suffisant pour définir clairement les responsabilités des détenteurs et des entreprises ferroviaires en cas de dommage causé par un véhicule en vertu d'un contrat de vente.


In 1997 heeft de Gemeenschap een verordening vastgesteld op grond waarvan onder diverse voorwaarden een onbeperkte aansprakelijkheid geldt bij overlijden en verwonding (Verordening van de Raad (EG) nr. 2027/97 van 9 oktober 1997 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen).

En 1997, la Communauté a adopté un règlement qui prévoit que la responsabilité du transporteur ne peut faire l'objet d'aucune limitation en cas de décès et de blessure d'un voyageur, sous réserve de différentes conditions (règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident).


De Lissabonstrategie vereist evenwel dat regeringen het hier niet bij laten, maar ook een nieuwe vorm van samenwerking met de universiteiten aangaan, minder met overheidscontroles en meer met maatschappelijke aansprakelijkheid werken, en in de modernisering van de kennismaatschappij investeren.

Toutefois, la stratégie de Lisbonne met les gouvernements devant la nécessité d'aller plus loin en mettant sur pied un nouveau partenariat avec les universités - fondé moins sur le contrôle par l'État et davantage sur la responsabilité des universités devant la société - et en investissant dans la modernisation du secteur de la connaissance.


In tal van landen zal dit een andere manier van werken in de ministeries noodzakelijk maken met minder controles vooraf en met meer aansprakelijkheid van de universiteiten achteraf voor kwaliteit, effectiviteit en bereikte doelstellingen.

Cela signifie que les ministères d'un grand nombre de pays devraient revoir leur approche, avec moins de contrôles ex ante et plus de responsabilité ex post des universités pour leur qualité, leur efficacité et la réalisation des objectifs convenus.


Daardoor ontstaan nieuwe uitdagingen, met name met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid voor inhoudverspreiding, het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal en de bescherming van de privacy.

Cela soulève de nouveaux problèmes, notamment en ce qui concerne la responsabilité juridique de la distribution de contenu, la réutilisation du matériel protégé par droits d'auteur et le respect de la vie privée.


De Commissie zal: ervoor zorgen dat bij de beoordeling van het effect van nieuwe voorstellen op het mkb mkb-deskundigheid volledig voorhanden is, en waar nodig rekening houden met de verschillen in grootte van ondernemingen; in de hele EU de toepassing van het "only once"-beginsel bevorderen waarbij overheden en overheidsinstanties niet steeds dezelfde informatie, gegevens, documenten of certificaten dienen te verlangen waarover zij al beschikken in het kader van andere procedures; het EU-kader voor de financiële verslaglegging vereenvoudigen door de basisvoorschriften voor jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (vierde en zevende richtlijn) van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ...[+++]

La Commission: s’assurera de l’entière disponibilité du savoir-faire des PME lors de l’évaluation de l’impact des nouvelles propositions sur les PME, tout en tenant compte des différences de taille des entreprises, le cas échéant; encouragera, dans l’UE, l’application du principe «une fois seulement», selon lequel les autorités publiques et les services administratifs s’abstiennent de solliciter à nouveau les informations, données, documents ou attestations qui leur ont déjà été fournis dans le cadre d’autres procédures; simplifiera le cadre comptable de l’UE, en révisant les exigences de base relatives aux comptes annuels et aux comptes consolidés (quatrième et septième directives) des sociétés à responsabilité limitée; étudiera, conformém ...[+++]


Sommige landen beperken deze aansprakelijkheid onder bepaalde voorwaarden tot een bepaald bedrag, of verlenen onder bepaalde voorwaarden overheidsgaranties.

Certains pays limitent, sous certaines conditions, la responsabilité à concurrence d’un montant donné, ou fournissent une garantie de l’État sous certaines conditions.


Dit laatste initiatief, waarvoor de Raad al in april 2008 een gemeenschappelijke aanpak heeft afgesproken, wil de nationale bepalingen inzake publiekelijke uitlokking van het plegen van terroristische misdrijven en werving en training voor terrorisme harmoniseren, zodat deze vormen van gedrag in de hele EU strafbaar worden, ook als ze worden gepleegd via internet, en ervoor zorgen dat bestaande bepalingen inzake straffen, aansprakelijkheid van rechtspersonen, rechtsmacht en vervolging die van toepassing zijn op terroristische misdrijv ...[+++]

Cette dernière initiative – au sujet de laquelle le Conseil a convenu d’une approche commune – a pour objectif d’harmoniser les dispositions nationales relatives aux provocations publiques à commettre une infraction terroriste ainsi qu’au recrutement et à l’entraînement de terroristes, de sorte que ces agissements soient passibles de poursuites dans toute l’UE, y compris lorsqu’ils sont commis au moyen d’Internet, et de garantir que les dispositions existantes relatives aux peines, à la responsabilité des personnes morales ainsi qu’à la compétence et aux poursuites applicables aux infractions terroristes s’appliquent également à ces agis ...[+++]


Het Garantiefonds (gecombineerd met nieuwe regels voor de financiële aansprakelijkheid) van KP7 zal met name de deelname van het MKB vergemakkelijken.

Le fonds de garantie du 7e PC, associé aux nouvelles règles en matière de responsabilité financière, facilitera notamment la participation des PME.


De universiteiten vragen om geheel nieuwe afspraken met de maatschappij. Zij willen een ander “contract”, waarin de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de studieprogramma’s, het personeel en de financiële middelen bij hen ligt en de overheid alleen de koers van het stelsel in zijn totaliteit bepaalt.

Ce que demandent les universités est accord (ou un "contrat") fondamentalement nouveau avec la société, aux termes duquel les universités seraient responsables de leurs programmes, de leur personnel et de leurs ressources, alors que les pouvoirs publics se concentreraient sur l'orientation stratégique du système dans son ensemble.


Tijdens de Raad Onderzoek van 11 maart vond een verkennend debat plaats over de regels voor deelneming en de verspreiding van resultaten. Daarbij werd enerzijds met name gesproken over minimumaantallen deelnemers aan onderzoeksactiviteiten, de beoordeling en de selectie van voorstellen, de hoofdelijke aansprakelijkheid van deelnemers en de aanvullende financiering voor specifieke EG-programma's, en anderzijds over de financiële bijdrage op het gebied van kernfusie (Euratom).

Le Conseil «Recherche» du 11 mars a donné lieu à un débat d'orientation sur les règles de participation et de dissémination des résultats centré sur, d'une part, le nombre minimal de participants aux actions de recherche, l'évaluation et la sélection des propositions, la responsabilité solidaire des participants et le financement complémentaire pour les programmes spécifiques CE, et d'autre part, la contribution financière dans le domaine de la fusion thermonucléaire (Euratom).


Het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, of het niet verlenen of weigeren te verlenen van financiële diensten, houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van de natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die die maatregel uitvoeren of van de directeurs of employés daarvan, tenzij aangetoond wordt dat de bevriezing te wijten was aan nalatigheid.

Le gel des fonds, d'autres avoirs financiers ou ressources économiques, dans la conviction d'agir de bonne foi conformément au présent règlement, n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour la personne physique ou morale, le groupe ou l'entité qui l'exécute, ses directeurs ou ses employés, sauf s'il est prouvé que le gel résulte d'une faute.


— Tekfor: in Engeland geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onderdelen en assemblages voor transmissiesystemen in auto’s, motoren, aandrijvingen, bevestingsmiddelen en andere speciale toepassingen vervaardigt en levert.

— Tekfor: société à responsabilité limitée immatriculée en Angleterre. Elle fabrique et fournit des composants et des assemblages pour le secteur automobile, destinés à être utilisés dans les boîtes de vitesse, les moteurs, les transmissions, les attaches ainsi que dans d’autres applications spéciales.


In de richtlijn zijn wettelijke verplichtingen voor bedrijven opgenomen, met name de aansprakelijkheid van en sancties tegen rechtspersonen in verband met strafbare feiten op het gebied van mensenhandel (artikel 5).

La directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains prévoit des obligations légales incombant aux entreprises, les personnes morales pouvant être tenues pour responsables d'infractions liées à la traite des êtres humains et étant alors passibles de sanctions (article 5).


Hiertoe moeten de regels inzake aansprakelijkheid, garanties, levering en geschillenbeslechting worden bijgewerkt.

Cette adaptation nécessite une mise à jour des règles relatives à la responsabilité, aux garanties, à la livraison et au règlement des litiges.


Er blijft echter een zekere mate van onzekerheid bestaan in de sector gezondheidstelematica met betrekking tot aansprakelijkheid en gegevensbescherming, de wettigheid van het online verstrekken van medisch advies, evenals de online levering van farmaceutische informatie en producten.

Cependant, des incertitudes persistent pour l'industrie des télématiques appliquées à la santé concernant la responsabilité et la protection des données, la légalité d'avis médicaux émis par voie électronique, ainsi que la fourniture en ligne d'informations et de produits pharmaceutiques.


afspraken inzake aansprakelijkheid, schadeloosstelling en vertrouwelijkheid tussen de deelnemers.

des arrangements en matière de responsabilité, d'indemnisation et de confidentialité entre participants.


De financiële aansprakelijkheid van elke deelnemer is beperkt tot zijn eigen schulden, onverminderd de bepalingen betreffende het Deelnemersgarantiefonds.

La responsabilité financière de chaque participant se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au fonds de garantie des participants.