WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij maken veelvuldig gebruik van Wordscope om contextgebonden voorbeelden van vertalingen te vinden.»

Serge Lefèvre
Secretaris vertaler-revisor-tolk
Teamleider van de Vertaaldienst

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Share this page!
   
Wordscope Video
„Dan Dennett over ons bewustzijn - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "aansprakelijkheid in rechte " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
aansprakelijkheid in rechte | juridische aansprakelijkheid

responsabilité juridique


aansprakelijkheid [ collegiale aansprakelijkheid | juridische aansprakelijkheid | wettelijke aansprakelijkheid ]

responsabilité [ responsabilité collégiale | responsabilité juridique | responsabilité légale ]


aansprakelijkheid naar gemeen recht van de fabrikant

responsabilité de droit commun du fabricant


civiele aansprakelijkheid [ burgerlijke aansprakelijkheid ]

responsabilité civile


aansprakelijkheid voor milieuschade [ aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen ]

responsabilité des dommages environnementaux [ responsabilité pour les dégâts écologiques | responsabilité pour les dommages écologiques ]


aansprakelijkheid in solidum | hoofdelijke aansprakelijkheid | solidaire aansprakelijkheid

responsabilité solidaire
verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid

assurance obligatoire de la responsabilité civile


burgerrechtelijke aansprakelijkheid

responsabilité civile


civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten of beklaagden voor onschuldig worden gehouden totdat hun strafrechtelijke aansprakelijkheid in rechte is komen vast te staan bij definitieve rechterlijke uitspraak, gewezen in een openbaar proces waarbij zij over alle waarborgen beschikten die zij voor hun verdediging nodig hadden.

Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu'à ce que leur responsabilité pénale ait été légalement établie par un jugement définitif prononcé dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à leur défense leur auront été assurées.


zeerecht schuldvordering zeevaart Internationale Maritieme Organisatie civiele aansprakelijkheid maritiem recht wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkheid voor milieuschade nationale uitvoeringsmaatregel

droit de la mer créance navigation maritime Organisation maritime internationale responsabilité civile droit maritime assurance responsabilité civile responsabilité des dommages environnementaux mesure nationale d'exécution


scheepsvlag verontreiniging door schepen jurisdictiebevoegdheid internationale conventie Internationale Maritieme Organisatie civiele aansprakelijkheid maritiem recht verontreiniging door koolwaterstoffen vervuiling van de zee

pavillon de navire pollution par les navires compétence juridictionnelle convention internationale Organisation maritime internationale responsabilité civile droit maritime pollution par les hydrocarbures pollution marine


verplegend personeel paramedisch beroep slachtoffer vergoeding geneeswijze rechten van de zieke civiele aansprakelijkheid medisch recht dokter beroep in de gezondheidszorg medische fout tandarts

personnel infirmier profession paramédicale victime indemnisation thérapeutique droits du malade responsabilité civile droit médical médecin profession de la santé erreur médicale dentiste


geneeswijze rechten van de zieke civiele aansprakelijkheid medisch recht dokter beroep in de gezondheidszorg medische fout tandarts verplegend personeel paramedisch beroep slachtoffer vergoeding

thérapeutique droits du malade responsabilité civile droit médical médecin profession de la santé erreur médicale dentiste personnel infirmier profession paramédicale victime indemnisation


schuldvordering zeevaart ratificatie van een overeenkomst Internationale Maritieme Organisatie civiele aansprakelijkheid maritiem recht schadevergoeding overeenkomstprotocol

créance navigation maritime ratification d'accord Organisation maritime internationale responsabilité civile droit maritime dommages et intérêts protocole d'accord


Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België toestemming verleend, tijdens zijn zitting van 27 september 2016, voor de overdracht, met onmiddellijke uitwerking, van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de herverzekeringsovereenkomsten van een herverzekeringsportefeuil ...[+++]

Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 102 de de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, en sa séance du 27 septembre 2016, la cession, avec effet immédiat, de tous les droits et obligations résultant des contrats de réassurance d'un portefeuille de réassurance de responsabilité de produits, responsabilité générale et responsabilité aviation couvrant des risques situés aux Etats-Unis d'Amérique de l'entreprise d'assurances « C ...[+++]


(A) AGENDA VAN DE EERSTE VERGADERING 1. Opening 2. Voorstel tot grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap en tot het wijziging van de statuten van de Vennootschap Voorgesteld wordt om (i) de statutaire zetel van de Vennootschap alsmede haar maatschappelijke zetel en haar zetel van werkelijke leiding te verplaatsen van Zaandam (gemeente Zaanstad), Nederland, naar Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), België en (ii) de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands rec ...[+++]

(A) ORDRE DU JOUR DE LA PREMI'RE ASSEMBLÉE 1. Ouverture 2. Proposition de transformation transfrontalière de la Société et de modification des statuts de la Société Il est proposé de (i) déplacer le siège statutaire de la Société, ainsi que son siège social et son siège réel de Zaandam (commune de Zaanstad), Pays-Bas, vers Rue Osseghem 53, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), Belgique et (ii) modifier la forme juridique de la Société d'une société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais en une société en commandite par actions de droit belge (la Transformation Transfrontalière), avec pour conséquence que : (a) la Société ne cesse pas d'exister et n'est pas mise en liquidation; (b) la Société n'est plus régie par le droit né ...[+++]


Gelet op het voorgaande en gelet op het vergoedende karakter van de in het geding zijnde hoofdelijke aansprakelijkheid, is de onmogelijkheid voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en aldus voor de rechter, om het bedrag van de hoofdelijke aansprakelijkheid bedoeld in artikel 30bis, § 3, van de RSZ-wet te matigen, bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het algemeen beginsel van het recht ...[+++]

Compte tenu de ce qui précède et étant donné le caractère indemnitaire de la responsabilité solidaire en cause, l'impossibilité pour l'Office national de sécurité sociale, et donc pour le juge, de modérer le montant de la responsabilité solidaire prévue par l'article 30bis, § 3, de la loi ONSS, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général du droit à un contrôle de pleine juridiction.


2. Schendt artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid de §§ 3 en 5, zoals deze bepaling (in haar huidige en toenmalige context) van toepassing is sinds 1 september 2005, in zoverre het bepaalt of in die zin geïnterpreteerd wordt dat de deelgenoot die alleen het onverdeeld goed heeft gebruikt en het exclusief genot ervan heeft gehad, een vergoeding verschuldigd is aan de andere deelgenoot in verhouding tot hun aandeel in de opbrengstwaarde van dit goed, ook wanneer de eerstgenoemde deelgenoot geen schuld heeft aan de omstandigheid dat de andere deelgenoot zijn recht op genot en gebruik ...[+++]

2. L'article 577-2 du Code civil, en particulier les paragraphes 3 et 5, telle que cette disposition (dans son contexte actuel et celui de l'époque) est applicable depuis le 1 septembre 2005, en ce qu'il dispose ou est interprété en ce sens que l'indivisaire ayant utilisé seul le bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer à l'autre indivisaire une indemnité équivalente à sa part dans la valeur de rapport de ce bien, même lorsque le fait que l'autre indivisaire n'a pas exercé en nature son d ...[+++]


Hoofdstuk II, artikel 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen stelt dat motorrijtuigen alleen toegelaten zijn tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, g ...[+++]

Le chapitre II, article 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit que les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. Pour cette raison, presque tous les véhicules (hormis ceux en in ...[+++]


De richtlijn biedt bescherming op de volgende vlakken: informatie in brochures, het recht om te annuleren zonder extra kosten, aansprakelijkheid voor geleverde diensten (bijv. hotel van te lage categorie) en bescherming in geval van faillissement van een reisorganisatie of een luchtvaartmaatschappij.

Les éléments suivants sont protégés par la directive: informations figurant dans les brochures, droit d’annuler sans pénalité, responsabilité de l’exécution des services (en cas de prestation hôtelière non conforme, par exemple) et protection en cas de faillite d’un voyagiste ou d’une compagnie aérienne.


In totaal bevatten 230 websites (69 %) bedingen die oneerlijk werden geacht, zoals: i) afwijzing van aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van de consument als gevolg van gedownloade producten; ii) uitsluiting, hindering of belemmering van consumenten bij de uitoefening van hun recht op verhaal bij de rechter of bij een andere instantie; of iii) ontzegging van consumenten van hun recht op een nieuw product of een schadevergoeding indien het gedownloade product niet werkt;

Au total, 230 sites (69 %) contenaient des clauses jugées abusives, soit parce qu’elles exonéraient le vendeur de toute responsabilité en cas de dommages infligés par le téléchargement à l’équipement du consommateur, soit parce qu’elles empêchaient le consommateur d’exercer son droit de recours (en justice ou d’autre manière) ou entravaient l’exercice de ce droit, soit encore parce qu’elles privaient le consommateur de son droit d’obtenir le remplacement ou le remboursement d’un produit défectueux;


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatiev ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société e ...[+++]


Stelt de Commissie niet dat het voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid geldende recht van de lidstaat waar de Europese BV haar statutaire zetel heeft, het relevante toepasselijke recht is?

La Commission ne précise-t-elle pas que la loi applicable est celle de l’État membre du siège statutaire de la SPE relative aux sociétés à responsabilité limitée?


Wanneer de beheerder een dergelijke „actieve rol” heeft gehad, kan hij zich niet beroepen op de vrijstelling van aansprakelijkheid die het recht van de Unie in bepaalde omstandigheden toekent aan leveranciers van online-diensten, zoals beheerders van elektronische marktplaatsen op internet.

Lorsque l'exploitant a joué un tel « rôle actif », il ne peut pas se prévaloir de l'exonération de responsabilité que le droit de l'Union octroie, dans certaines conditions, à des fournisseurs de services en ligne tels que des exploitants de places de marché sur Internet.


Het Hof wijst er evenwel op dat een beslissing van het Gerecht voor het Europees en het gemeenschapsoctrooi die het recht van de Unie zou schenden, niet het voorwerp van een niet-nakomingsprocedure zou kunnen vormen en tot generlei vermogensrechtelijke aansprakelijkheid van een of meer lidstaten zou kunnen leiden.

Cependant, la Cour relève qu'une décision de la Juridiction du brevet européen et communautaire, qui violerait le droit de l'Union, ne pourrait pas faire l'objet d'une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale d'un ou plusieurs États membres.


Het relevante toepasselijke recht is het voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid geldende recht van de lidstaat waar de SPE haar statutaire zetel heeft.

La loi applicable est celle de l'État membre du siège statutaire de la SPE relative aux sociétés à responsabilité limitée.


Aansprakelijkheid en recht op vervoer voor mensen met verminderde mobiliteit is nu veel beter geregeld.

La capacité et le droit des personnes à mobilité réduite de se déplacer sont désormais bien mieux réglementés.


3". wettelijke aansprakelijkheid": de aansprakelijkheid die recht geeft op een vordering die onderworpen is aan de beperkingen van artikel 2 van het verdrag van 1996, met uitzondering van vorderingen uit hoofde van Verordening (EG) nr/2006 van het Europees Parlement en de Raad [betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee en de binnenwateren bij ongevallen] .

3) "responsabilité civile", la responsabilité donnant droit à une créance soumise à limitation au titre de l'article 2 de la Convention de 1996, à l'exclusion des créances couvertes par le règlement (CE) n°./2006 du Parlement européen et du Conseil [sur la responsabilité des transporteurs de passagers par mer et par voie navigable en cas d’accidents];


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten: „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatie ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société e ...[+++]


De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”,„société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve ...[+++]

les sociétés de droit belge dénommées “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société e ...[+++]


Aangezien de in deze verordening gehanteerde definities nauw zijn gerelateerd aan begrippen zoals aansprakelijkheid en recht op schadevergoeding, verdient het de voorkeur het begrip "touroperator" alleen te laten gelden voor organisatoren van pakketreizen; een "doorverkoper" fungeert immers alleen als een tussenpersoon, die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het aan de klant voorgestelde reis- of vakantiepakket.

La définition contenue dans le présent règlement étant étroitement liée aux questions de responsabilité et aux possibilités d’action récursoire, il convient de limiter la définition de l'"organisateur de voyages" à l'organisateur du voyage à forfait; en effet, le détaillant est seulement un éventuel intermédiaire, dépourvu de responsabilités en ce qui concerne le contenu du forfait proposé au client.


a) De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperat ...[+++]

a) les sociétés de droit belge dénommées "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "sociét ...[+++]


De erkenning van het recht op schadevergoeding in dit soort gevallen is naar de mening van de advocaat-generaal in overeenstemming met de rechtspraak inzake verdragsschending en aansprakelijkheid van lidstaten voor de niet-uitvoering van het gemeenschapsrecht (zie arrest van 19 november 1991, Francovich, C-6/90, Jurispr. blz. 5357).

D'après l'Avocat général, la reconnaissance d'un droit à indemnisation dans pareils cas correspond à la jurisprudence sur la procédure en manquement et sur la responsabilité des États membres du fait de la non-transposition du droit communautaire (arrêt du 19 novembre 1991, Francovich, C-6/90).