WordscopeZoekt u de juiste vertaling van een woord in een specifieke context?
Zoekt u vaktechnische informatie?
Wordscope heeft duizenden betrouwbare websites geïndexeerd om u hierbij te helpen!
Wat onze klanten en partners vertellen«Wij zien Wordscope als essentieel hulpmiddel! Het is een uitgebreide meertalige databank die wij onbeperkt kunnen raadplegen tijdens onze zoektocht naar de vertaling die het best aansluit bij de context.»

Stijn De Smeytere
Coördinator van de Vertaal- en Tolkdienst

Kanselarij van de Eerste Minister
Share this page!
   
Wordscope Video
„Kevin Surace ontwikkelt milieuvriendelijke gipsplaat. - TED Talks -“

(video met Nederlandse ondertiteling)
NEW !Translate documents faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
SIGN UP NOWIt is free and easy!

pro.
 
wordscope
 
.com
ALL IN ONE
Public Translation Memories
Private Translation Memories
Neural Machine Translation
Terminology
https://pro.wordscope.com
Nieuw! Vertaal uw documenten sneller en beter dankzij kunstmatige intelligentie (AI)!
Werk overal op een Mac of pc om veilig toegang te krijgen tot al uw projecten en vertaalgeheugens!

Vertaling van "burgerlijk recht " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
burgerlijk recht [ gemeen recht ]

droit civil [ droit commun ]


Comité burgerlijk recht | Groep burgerlijk recht

Comité sur les questions de droit civil | Groupe Questions de droit civil


algemeen recht | burgerlijk recht | civiel recht | gemeen recht | gewone wetgeving

droit commun


civiel recht | burgerlijk recht | privaatrecht

droit civil


burgerlijk procesrecht | gerechtelijk recht

procédure civile


specialist im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialist import en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde | specialiste im- en export van machines voor de mijnbouw, de bouwsector en de burgerlijke bouwkunde

spécialiste en import-export de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil


bevolkingsregister [ register van de burgerlijke stand ]

registre d'état civil


justitiële samenwerking in burgerlijke zaken EU [ Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ]

coopération judiciaire civile (UE) [ coopération judiciaire en matière civile (UE) | réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
- bevordering van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, in het bijzonder om de rechtszekerheid te garanderen, de toegang tot de rechter te verbeteren, de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen te bevorderen, de nodige harmonisering van de wetgeving in de hand te werken of de belemmeringen die zijn ontstaan door verschillen in burgerlijk recht en burgerlijke rechtsvordering uit de weg te ruimen,

- encourager la coopération judiciaire en matière civile, dans le but notamment d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer l’accès à la justice, de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements, de favoriser le rapprochement nécessaire des législations, ou d’éliminer les obstacles que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile,


- Haalbaarheidsstudie inzake de creatie van een structuur/netwerk om het Europees onderzoek inzake internationaal privaatrecht, burgerlijk recht en burgerlijke procedure in het kader van de Gemeenschap te versterken.

- Étude de faisabilité portant sur la création d'une structure/d'un réseau en vue d'accroître la recherche européenne en matière de droit international privé, de droit civil et de procédure civile d'un point de vue communautaire.


Voor het gesprek met deze groep heeft de kandidaat de keuze uit vier materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - economisch en handelsrecht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; - sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Pour l'entretien avec ce groupe, le candidat a le choix entre quatre matières : - le droit civil, y compris le droit judiciaire; - le droit économique et commercial, y compris le droit judiciaire; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - le droit social, y compris le droit judiciaire.


De kandidaten hebben de keuze uit drie materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; - sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Les candidats ont le choix entre trois matières : - le droit civil, y compris le droit judiciaire; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - le droit social, y compris le droit judiciaire.


Het schriftelijk gedeelte van hetzelfde examen bestaat in : 1. het opstellen van een notariële akte en van een uiteenzetting van ongeveer dertig regels betreffende een actueel vraagstuk in verband met het notarisambt; 2. het schriftelijk beantwoorden van een vraag : a) over burgerlijk recht; b) over notarieel recht; c) over handelsrecht; d) over bestuurlijk recht; e) over burgerlijke rechtsvordering in verband met het notarisambt.

L'épreuve écrite du même examen consiste : 1. en la rédaction d'un acte notarial et d'un exposé d'une trentaine de lignes sur une question d'actualité intéressant le notariat; 2. en la réponse écrite à une question : a) de droit civil; b) de droit notarial; c) de droit commercial; d) de droit administratif; e) de procédure civile notariale.


- op het vlak van de specifieke bekwaamheden voor de rol van expert : analyseren, informatie integreren en vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen; nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren; anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren; impact hebben, onderhandelen om tot een win-winsituatie te komen en een publiek te overtuigen; beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; - op het vlak van de technische competenties : een geavanceerde kennis hebben van : - de rechtstakken die verband houden met gespecialiseerde invordering bij derde ...[+++]

- sur le plan des aptitudes spécifiques au rôle d'expert : analyser, intégrer l'information, penser de manière innovante en apportant des idées novatrices et créatives; prendre des décisions à partir d'informations (in)complètes et initier des actions ciblées afin de mettre en oeuvre les décisions; accompagner les autres, sert de modèle et les soutenir dans leur fonctionnement quotidien; avoir de l'impact, négocier pour arriver à une situation "gagnant-gagnant" et convaincre un public; disposer d'une bonne capacité de communication, tant écrite qu'orale. - sur le plan des compétences techniques : connaissance avancée des branches de droit liée au(x) : - recouvrement spécial des dettes de tiers établies au nom de sociétés (droit des sociétés ...[+++]


...enland dubbele belasting burgerlijk recht vennootschapsrecht uitwisseling van informatie multinationale onderneming budgettair evenwicht belastingontheffing gerechtskosten belasting overdrachtsbelasting belasting op inkomsten uit kapitaal arbeidsinspectie administratieve rechtspraak judiciële rechtspraak judiciële hervorming grensoverschrijdende gegevensstroom kredietinstelling kleinbedrijf beroepsgeheim minimumbestaansinkomen maatschappelijke positie kapitaaloverdracht migrerende werknemer balans vrijstelling van belasting rechtsmiddel inning der belastingen kosten voor gezondheidszorg verzekeringsuitkering OESO beslag op bezittingen ...[+++]

...uble imposition droit civil droit des sociétés échange d'information entreprise multinationale équilibre budgétaire exonération fiscale frais de justice impôt impôt sur la transmission impôt sur les revenus de capitaux inspection du travail juridiction administrative juridiction judiciaire réforme judiciaire flux transfrontière de données établissement de crédit petit commerce secret professionnel revenu minimal d'existence statut social transfert de capitaux travailleur migrant bilan franchise fiscale voie de recours collecte de l'impôt coût de la santé indemnité d'assurance OCDE saisie de biens transparence administrative confidenti ...[+++]


Eurovoc-term: bemiddelaar justitiële samenwerking grensoverschrijdende samenwerking burgerlijke rechtsvordering informatieverspreiding burgerlijk recht handelsrecht toegang tot de rechtspleging burgerlijke procedure handelsgeschil

Descripteur EUROVOC: médiateur coopération judiciaire coopération transfrontalière procédure civile diffusion de l'information droit civil droit commercial accès à la justice action en matière civile différend commercial


Eurovoc-term: burgerlijke rechtsvordering jurisdictiebevoegdheid toegang tot de rechter burgerlijk recht handelsrecht internationaal privaatrecht justitiële samenwerking in burgerlijke zaken EU tenuitvoerlegging van het vonnis

Descripteur EUROVOC: procédure civile compétence juridictionnelle droit à la justice droit civil droit commercial droit international privé coopération judiciaire civile (UE) voie d'exécution


...ringen der zelfstandigen burgerlijk recht energiebesparing ambtenaar gerechtsdeurwaarder politie begrotingsbeleid wetenschappelijk onderzoek bestedingen voor gezondheid onroerendgoedmarkt tabak opheffing van de zaak voorziening tegen vervuiling verplegend personeel hypotheek ziekenhuisopname invaliditeitsverzekering remgeld Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer integratie van gehandicapten Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten anticonceptie cumuleren van pensioenen kind steun aan de bouwnijverheid belastingvlucht laag inkomen overheidsapparaat stedelijk woonmilieu overuur inkomstenbela ...[+++]

...s pour travailleurs indépendants droit civil économie d'énergie fonctionnaire huissier police politique budgétaire recherche scientifique dépense de santé marché immobilier tabac cessation d'activité dispositif antipollution personnel infirmier hypothèque hospitalisation assurance d'invalidité ticket modérateur Commission de la protection de la vie privée intégration des handicapés Agence fédérale des médicaments et des produits de santé contraception cumul de pensions enfant aide à la construction évasion fiscale faible revenu fonction publique habitat urbain heure supplémentaire impôt sur le revenu appel d'offres profession paramédicale pollution automobile retraite complémentaire assurance privée revenu non salarial sanction administr ...[+++]


Het gros van de wetgeving met betrekking tot het statuut van de goederen bevindt zich nu niet langer in het Burgerlijk Wetboek, en zelfs niet in het burgerlijk recht, maar wel in het administratief recht, het milieurecht, enz. In Vlaanderen bestaan er reeds zes instanties die beschikken over een recht van voorkoop.

À l'heure actuelle, la majeure partie de la réglementation relative au statut des biens se trouve, non plus dans le Code civil ou le droit civil, mais dans le droit administratif, le droit de l'environnement, etc.


Het gros van de wetgeving met betrekking tot het statuut van de goederen bevindt zich nu niet langer in het Burgerlijk Wetboek, en zelfs niet in het burgerlijk recht, maar wel in het administratief recht, het milieurecht, enz. In Vlaanderen bestaan er reeds zes instanties die beschikken over een recht van voorkoop.

À l'heure actuelle, la majeure partie de la réglementation relative au statut des biens se trouve, non plus dans le Code civil ou le droit civil, mais dans le droit administratif, le droit de l'environnement, etc.


Daartoe dient hij een inventaris op te stellen per rechtstak (burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk recht, economisch recht, handelsrecht, fiscaal recht, publiek recht en administratief recht, sociaal recht) van de wetten die vereenvoudigd en/of gecoördineerd moeten worden.

À cet effet, il dresse un inventaire par grandes branches du droit (droit civil, droit pénal, droit judiciaire, droit économique, droit commercial, droit fiscal, droit public et droit administratif, droit social) des lois qui doivent être simplifiées et/ou coordonnées.


Daartoe dient hij een inventaris op te stellen per rechtstak (burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk recht, economisch recht, handelsrecht, fiscaal recht, publiek recht en administratief recht, sociaal recht) van de wetten die vereenvoudigd en/of gecoördineerd moeten worden.

À cet effet, il dresse un inventaire par grandes branches du droit (droit civil, droit pénal, droit judiciaire, droit économique, droit commercial, droit fiscal, droit public et droit administratif, droit social) des lois qui doivent être simplifiées et/ou coordonnées.


Eurovoc-term: burgerlijke rechtsvordering jurisdictiebevoegdheid toegang tot de rechter burgerlijk recht handelsrecht justitiële samenwerking in burgerlijke zaken EU tenuitvoerlegging van het vonnis

Descripteur EUROVOC: procédure civile compétence juridictionnelle droit à la justice droit civil droit commercial coopération judiciaire civile (UE) voie d'exécution


Academisch onderzoek en juridische opleiding zijn noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en versterking van alle gebieden van het Europees recht, of het nu gaat om burgerlijk recht, strafrecht of administratief recht.

La recherche universitaire et la formation judiciaire sont nécessaires pour développer et renforcer davantage toutes les branches du droit européen, tant civil que pénal ou administratif.


geboren in 1950; doctoraat in de rechtsgeleerdheid en advocaat aan de balie van Padua; assistant en vervolgens senior onderzoeker burgerlijk en vergelijkend recht aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Padua (1977-1982); hoofddocent gemeenschapsrecht aan de Fondazione Collegio Europeo di Parma (1990-1998) en aan de rechtenfaculteiten van de universiteit van Padua (1985-1987), de universiteit van Macerata (1991-1994), de universiteit van Napels (1995) en de Università degli studi di Milano (2000-2001); lid van het wetenschappelijk comité „Master in European integration” aan de universiteit van Padua; ambtenaar van het Hof van Justitie bij de directie bibliotheek, onderzoek en documentatie (1982-1984); referendaris van advocaat-gener ...[+++]

né en 1950; docteur en droit et avocat au Barreau de Padoue; assistant et ensuite chercheur confirmé en droit civil et comparé à la faculté de droit de l'université de Padoue (1977-1982); chargé de cours en droit communautaire au Collège européen de Parme (1990-1998), et dans les facultés de droit de l'université de Padoue (1985-1987), de Macerata (1991-1994), de Naples (1995) et à l'université des études de Milan (2000-2001); membre du comité scientifique du "Master in European integration" à l'université de Padoue; fonctionnaire à la Cour de Justice, direction de la bibliothèque, recherche et documentation (1982-1984); référendaire de l'avocat général M. Mancini (1984-1988); conseiller juridique du secrétaire général du Parlement européen ...[+++]


Academisch onderzoek en juridische opleiding zijn noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en versterking van alle gebieden van het Europees recht, of het nu om burgerlijk recht, strafrecht of administratief recht gaat.

La recherche universitaire et la formation judiciaire sont nécessaires pour développer davantage et renforcer toutes les branches du droit européen, tant civil que pénal ou administratif.


12. verwerpt de opname van octrooien in de afdeling Handhaving via het burgerlijk recht van ACTA, met name wat de productie, verkoop en distributie van betaalbare generieke geneesmiddelen betreft; vraagt de Commissie daarom ervoor te pleiten dat octrooien uitdrukkelijk en geheel van het toepassingsgebied van de afdeling Handhaving via het burgerlijk recht van de overeenkomst worden uitgesloten;

12. rejette l'inclusion des brevets dans la section de l'ACAC relative aux mesures d'exécution civile, notamment en ce qui concerne la production, la vente et la distribution de médicaments génériques, à des prix raisonnables; invite donc la Commission à soutenir l'exclusion explicite et absolue des brevets du champ de la section de l'accord relative aux mesures d'exécution civile;


D. overwegende dat het, in het licht van dit ruim opgevat plan en de reusachtige verwezenlijkingen die de Europese Unie in dat onderdeel van haar beleidsvoering al bereikt heeft, tijd is om even halt te houden en over de werkzaamheden in het burgerlijk recht na te denken, op de eerste plaats om een strategisch beter verantwoorde en minder fragmentarische benadering te volgen, die van de reële behoeften van de burger en het bedrijfsleven in de uitoefening van hun rechten en vrijheden op de eenheidsmarkt uitgaat, en de problemen van wetgevend optreden bij gedeelde bevoegdheid in ogenschouw te nemen, waar harmonisering slechts zelden tot d ...[+++]

D. considérant qu'à la lumière de ce plan ambitieux et des progrès considérables accomplis par l'Union européenne dans ce domaine, l'heure est venue de prendre du recul et de réfléchir aux actions que nous avons entreprises en matière de droit civil afin, tout d'abord, d'adopter une approche plus stratégique et moins fragmentaire des besoins réels des citoyens et des entreprises dans l'exercice de leurs droits et de leurs libertés sur le marché unique, tout en tenant également compte des difficultés à légiférer dans un domaine relevant de la compétence partagée où l'harmonisation n'apparaît que rarement comme une solution et le chevauch ...[+++]


(3) De Raad heeft in 2000 zijn goedkeuring gehecht aan alternatieve methoden voor de beslechting van geschillen onder het burgerlijk recht en het handelsrecht en verklaarde dat de vaststelling van fundamentele beginselen op dit gebied een wezenlijke stap vormt om de ontwikkeling en de goede werking van de buitengerechtelijke procedures voor de beslechting van geschillen in burgerlijke en handelszaken te bevorderen zodat de toegang tot het recht vereenvoudigd en verbeterd wordt.

(3) Le Conseil a adopté des conclusions sur les modes alternatifs de résolution des litiges en droit civil et commercial en 2000, et a déclaré que la définition de principes de base dans ce domaine était une étape essentielle pour permettre l'élaboration et le bon fonctionnement de procédures extrajudiciaires de règlement des litiges en matière civile et commerciale de façon à simplifier et améliorer l'accès à la justice.


(3) De Raad heeft in 2000 zijn goedkeuring gehecht aan alternatieve methoden voor de beslechting van geschillen onder het burgerlijk recht en het handelsrecht en verklaarde dat de vaststelling van fundamentele beginselen op dit gebied een wezenlijke stap vormt om de ontwikkeling en de goede werking van de buitengerechtelijke procedures voor de beslechting van geschillen in burgerlijke en handelszaken te bevorderen zodat de toegang tot het recht vereenvoudigd en verbeterd wordt.

(3) Le Conseil a adopté des conclusions sur les modes alternatifs de résolution des litiges en droit civil et commercial en 2000, et a déclaré que la définition de principes de base dans ce domaine était une étape essentielle pour permettre l'élaboration et le bon fonctionnement de procédures extrajudiciaires de règlement des litiges en matière civile et commerciale de façon à simplifier et améliorer l'accès à la justice.


geboren in 1951; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Bratislava); rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Bratislava; rechter bij het Hof van beroep, belast met de zaken van burgerlijk recht, en vice-president van het Hof van beroep te Bratislava; lid van de afdeling burgerlijk en familiaal recht bij het Rechtsinstituut van het ministerie van Justitie; tijdelijk rechter bij het Hooggerechtshof, belast met de zaken van handelsrecht; lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (Straatsburg); rechter bij het Constitutioneel Hof (2000-2004); rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sinds 12 mei 2004.

né en 1951; docteur en droit (université de Bratislava); juge au tribunal de première instance de Bratislava; juge à la cour d'appel chargé des affaires de droit civil et vice-président de la cour d'appel de Bratislava; membre de la section du droit civil et familial auprès de l'Institut de droit du ministère de la Justice; juge intérimaire à la Cour suprême chargé des affaires de droit commercial; membre de la commission européenne des droits de l'homme (Strasbourg); juge à la Cour constitutionnelle (2000-2004); juge au Tribunal de première instance depuis le 12 mai 2004.


De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan voorstellen voor twee wetgevingsinstrumenten op het gebied van het burgerlijk recht.

La Commission européenne a adopté des propositions relatives à deux instruments juridiques dans le domaine du droit civil.


Elke harmonisatie van wetgevingen en praktijken moet aangemoedigd worden teneinde alle niet gerechtvaardigde wettelijke en gerechtelijke belemmeringen uit de weg te ruimen die ressorteren onder het burgerlijk recht, de burgerlijke rechtsvordering en de administratieve praktijken.

Il s'agit de favoriser tous les rapprochements des législations et des pratiques aux fins de lever les entraves légales et judiciaires non justifiées et relevant du droit civil, de la procédure civile, comme des pratiques administratives.
www.wordscope.be (v4.0.br)

burgerlijk recht