Survivor locator light    
Survivor locator light    
Low-locating lighting system    
Low-locating lighting system    
Infrared-light vein locator    
Infrared-light vein locator    

Translate "survivor locator light" into dutch :

survivor locator light, low-locating lighting system, Infrared-light vein locator -*- opsporingslicht, in de vloer aangebrachte verlichting, vloerverlichting, venelokalisator met infraroodlicht

survivor locator light

opsporingslicht
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


low-locating lighting system

in de vloer aangebrachte verlichting | vloerverlichting
IATE - TRANSPORT | Land transport | Electronics and electrical engineering
IATE - TRANSPORT | Land transport | Electronics and electrical engineering


Infrared-light vein locator

venelokalisator met infraroodlicht
SNOMEDCT-BE (physical object) / 462292009
SNOMEDCT-BE (physical object) / 462292009