Halon extinguishers    
Halon extinguishers    
Halon chemical nomenclature    
Halon chemical nomenclature    
Use fire extinguishers    
Use fire extinguishers    
Use different kinds of fire extinguishers    
Use different kinds of fire extinguishers    
Fire extinguishing    
Fire extinguishing    
Extinguishing agent    
Extinguishing agent    

Translate "halon extinguishers" into dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
halon extinguishers, Halon chemical nomenclature, Halon naming system, Halon nomenclature, Halon number system, Halon shorthand labelling system, Halon shorthand naming system, use fire extinguishers, utilise fire extinguishers, operate extinguishers, operate fire extinguishers, use different kinds of fire extinguishers, utilise various types of fire extinguishers, apply fire extinguishing techniques, use different types of fire extinguishers, fire extinguishing, fires extinguishing, extinguish fires, extinguishing agent, extinguishing medium -*- brandblusapparatuur met halonblusmiddel, Halon-nomenclatuur, brandblussers gebruiken, verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken, branden blussen, branden doven, blusmiddel, blusstof

halon extinguishers

brandblusapparatuur met halonblusmiddel
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


Halon chemical nomenclature | Halon naming system | Halon nomenclature | Halon number system | Halon shorthand labelling system | Halon shorthand naming system

Halon-nomenclatuur
IATE - Chemistry
IATE - Chemistry


use fire extinguishers | utilise fire extinguishers | operate extinguishers | operate fire extinguishers

brandblussers gebruiken
skill
Vaardigheid


use different kinds of fire extinguishers | utilise various types of fire extinguishers | apply fire extinguishing techniques | use different types of fire extinguishers

verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken
skill
Vaardigheid


fire extinguishing | fires extinguishing | extinguish fires | extinguish fires

branden blussen | branden doven
skill
Vaardigheid


extinguishing agent | extinguishing medium

blusmiddel | blusstof
IATE - Technology and technical regulations
IATE - Technology and technical regulations
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
However, halon extinguishers and fire protection systems continue to be necessary in some equipment that is, or will be, produced to existing designs.

Niettemin zijn halonblussers en -brandbeveiligingssystemen nog steeds nodig in sommige apparatuur die nu of in de toekomst volgens bestaande ontwerpen wordt geproduceerd.


Each halon application should therefore be described in more detail, specifying the category of equipment or facility, the purpose of the application, the type of halon extinguisher and the type of halon.

Alle toepassingen van halonen moeten derhalve nauwkeuriger worden omschreven, waarbij de categorie van de betrokken apparatuur of installatie, het doel van de toepassing, het type halonblusapparaat en het soort halon moeten worden gespecificeerd.


It is therefore appropriate, in the light of the increased availability and implementation of alternatives, to establish, for each application, cut-off dates after which the use of halons for new equipment and new facilities would not be a critical use and the installation of a halon extinguisher or fire protection system would therefore not be permitted.

Daarom moeten met het oog op de toegenomen beschikbaarheid van alternatieven en de invoering daarvan op ruimere schaal voor alle toepassingen afsluitingsdatums worden vastgesteld, waarna het gebruik van halonen voor nieuwe apparatuur en installaties geen kritische toepassing meer is en de installatie van halonblusapparatuur of -brandbeveiligingssystemen derhalve niet meer is toegestaan.


For the majority of applications for new equipment and new facilities, where halon extinguishers and fire protection systems are no longer necessary or are no longer being installed, it is appropriate to set 2010 as the cut-off date.

Voor de meeste toepassingen van nieuwe apparatuur en installaties waarin halonbrandblusapparatuur en -brandbeveiligingssystemen niet meer nodig zijn of niet meer worden geïnstalleerd, is het dienstig 2010 te kiezen als afsluitingsdatum.


Use of halons would therefore not be permitted and all halon fire extinguishers and fire protection systems should be replaced, converted or decommissioned by the end date, in accordance with Article 13(3) of Regulation (EC) No 1005/2009.

Na die einddatum zou het gebruik van halonen derhalve overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2009 niet zijn toegestaan en zouden alle brandblusapparatuur en brandbeveiligingssystemen vervangen, omgebouwd of buiten gebruik gesteld moeten zijn.
D'autres ont cherché : translate "each halon" in dutch     translate "each halon" in dutch     translate "halon" into dutch     translate "halon" into dutch     translation all halon english dutch    translation all halon english dutch    translate "extinguishing" in dutch     translate "extinguishing" in dutch     translate "fire extinguishers" in dutch     translate "fire extinguishers" in dutch     translate "fire extinguishing" in dutch     translate "fire extinguishing" in dutch     translate "halon extinguisher" in dutch     translate "halon extinguisher" in dutch     translate "halon extinguishers" into dutch     translate "halon extinguishers" into dutch     translate "halon fire extinguishers" in dutch     translate "halon fire extinguishers" in dutch     translation use fire extinguishers english dutch    translation use fire extinguishers english dutch    translate "where halon" in dutch     translate "where halon" in dutch     translate "where halon extinguishers" into dutch     translate "where halon extinguishers" into dutch     translate "halon chemical nomenclature" in dutch     translate "halon chemical nomenclature" in dutch     translate "halon naming system" in dutch     translate "halon naming system" in dutch     translate "halon nomenclature" into dutch     translate "halon nomenclature" into dutch     translate "halon number system" in dutch     translate "halon number system" in dutch     translate "halon shorthand labelling system" into dutch     translate "halon shorthand labelling system" into dutch     translation halon shorthand naming system english dutch    translation halon shorthand naming system english dutch    translation apply fire extinguishing techniques english dutch    translation apply fire extinguishing techniques english dutch    translation extinguish fires english dutch    translation extinguish fires english dutch    translation extinguishing agent english dutch    translation extinguishing agent english dutch    translate "extinguishing medium" into dutch     translate "extinguishing medium" into dutch     translate "fires extinguishing" in dutch     translate "fires extinguishing" in dutch     translation operate extinguishers english dutch    translation operate extinguishers english dutch    translate "operate fire extinguishers" into dutch     translate "operate fire extinguishers" into dutch     translate "utilise fire extinguishers" into dutch     translate "utilise fire extinguishers" into dutch     --halon extinguishers (anglais-francais)    --halon extinguishers (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'halon extinguishers' -> halon extinguishers | Halon chemical nomenclature | Halon naming system | Halon nomenclature | Halon number system | Halon shorthand labelling system | Halon shorthand naming system | use fire extinguishers | utilise fire extinguishers | operate extinguishers | operate fire extinguishers

Date index: 2020-12-24