Chairlifts    
Chairlifts    

Translate "chairlifts" in dutch :

TERMINOLOGIE
chairlifts -*- stoeltjesliften

chairlifts

stoeltjesliften
IATE - TRANSPORT
IATE - TRANSPORT
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The legislation covers cablecars, funiculars and chairlifts carrying people, particularly in high-altitude tourist resorts, urban transport and sport facilities.

De wetgeving heeft betrekking op kabelwageninstallaties, kabelspoorbanen en stoeltjesliften voor personenvervoer, met name in toeristische centra in de bergen, bij stedelijk vervoer of sportvoorzieningen.


Cableway installations are mainly lift systems, such as funicular railways , aerial ropeways ( cable cars, gondolas, chairlifts) and drag lifts.

Kabelbaaninstallaties zijn hoofdzakelijk liftsystemen, zoals kabelspoorbanen, bovengrondse kabelbaaninstallaties ( kabelwageninstallaties, gondelbanen, stoeltjesliften) en sleepliften.


Cableway installations are mainly lift systems, such as funicular railways, aerial ropeways, cable cars, gondolas, chairlifts drag lifts and other installations for tourism or sport purposes.

Kabelbaaninstallaties zijn hoofdzakelijk liftsystemen, zoals kabelspoorwegen, bovengrondse kabelbaaninstallaties, zweefbanen, gondelbanen, stoeltjesliften, sleepliften en andere inrichtingen voor het verplaatsen van personen voor toeristische of sportieve doeleinden.


Whereas cableway installations designed to carry persons are designed, manufactured, put into service and operated with the object of carrying persons ; whereas, principally, cableway installations are mountain lift systems used in high-altitude tourist resorts and consisting of funicular railways, cable cars, gondolas, chairlifts and drag lifts, but may also consist of cableway installations used in urban transport facilities; whereas some types of cableway installation may use other, completely different basic principles which cannot be excluded a priori; whereas, therefore, provision should be made for introducing specific requirements designed to achieve the same safety objectives as those laid down in this Directive;

Overwegende dat kabelbaaninstallaties voor personenvervoer, hierna "kabelbaaninstallaties” genoemd, worden ontworpen, aangelegd, in bedrijf genomen en geëxploiteerd met het oog op het vervoer van personen ; dat het bij deze kabelbaaninstallaties in hoofdzaak gaat om vervoersinstallaties die in toeristische centra in de bergen worden gebruikt en kabelspoorwegen, zweefbanen, gondelbanen, stoeltjesliften en skisleepliften omvatten; dat het evenwel ook kan gaan om kabelbaaninstallaties voor bepaalde vormen van stadsvervoer; dat bepaalde soorten kabelbaaninstallaties ook kunnen berusten op gans andere basisbeginselen, die niet a priori kunnen worden uitgesloten; dat het derhalve mogelijk moet zijn specifieke eisen in te voeren die aan dezelfde veiligheiddoelstellingen beantwoorden als die welke in deze richtlijn worden vastgelegd,


Whereas cableway installations designed to carry persons are designed, manufactured, put into service and operated with the object of providing a service to users ; whereas, principally, cableway installations are mountain lift systems used in high-altitude tourist resorts and consisting of funicular railways, cable cars, gondolas, chairlifts and drag lifts, but may also consist of cableway installations used in urban transport facilities; whereas some types of cableway installation may use other, completely different basic principles which cannot be excluded a priori; whereas, therefore, provision should be made for introducing specific requirements designed to achieve the same safety objectives as those laid down in this Directive;

Overwegende dat kabelbaaninstallaties voor personenvervoer, hierna "kabelbaaninstallaties” genoemd, worden ontworpen, aangelegd, in bedrijf genomen en geëxploiteerd met het oog op dienstverlening aan de gebruikers ; dat het bij deze kabelbaaninstallaties in hoofdzaak gaat om vervoersinstallaties die in toeristische centra in de bergen worden gebruikt en kabelspoorwegen, zweefbanen, gondelbanen, stoeltjesliften en skisleepliften omvatten; dat het evenwel ook kan gaan om kabelbaaninstallaties voor bepaalde vormen van stadsvervoer; dat bepaalde soorten kabelbaaninstallaties ook kunnen berusten op gans andere basisbeginselen, die niet a priori kunnen worden uitgesloten; dat het derhalve mogelijk moet zijn specifieke eisen in te voeren die aan dezelfde veiligheiddoelstellingen beantwoorden als die welke in deze richtlijn worden vastgelegd,
datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'chairlifts' -> chairlifts

Date index: 2021-03-27