warmte-krachtkoppeling    
warmte-krachtkoppeling    
warmte-krachtcentrale    
warmte-krachtcentrale    

Vertaling van "wkk" in het engels :

TERMINOLOGIE
warmte-krachtkoppeling | wkk | warmte-krachtcentrale | warmte-krachtinstallatie | warmte-krachtkoppelingcentrale | WKK-centrale -*- cogeneration | cogeneration of heat and electricity | combined heat and power | combined heat and power production | combined production of heat and power | CHP | CHP plant | cogeneration plant | cogeneration power plant | co-generation power station | combined heat and power installation | combined heat and power plant | combined heat and power station

warmte-krachtkoppeling | wkk [Abbr.]

cogeneration | cogeneration of heat and electricity | combined electricity/heat production | combined heat and power | combined heat and power production | combined production of heat and power | CHP [Abbr.]
IATE - ENERGY
IATE - ENERGY


warmte-krachtcentrale | warmte-krachtinstallatie | warmte-krachtkoppelingcentrale | WKK-centrale

CHP plant | cogeneration plant | cogeneration power plant | co-generation power station | combined heat and power installation | combined heat and power plant | combined heat and power station
IATE - Electrical and nuclear industries
IATE - Electrical and nuclear industries
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
De WKK-richtlijn zal technologieën bestrijken variërend van kleinschalige WKK in de woon- en tertiaire sector tot industriële WKK en WKK met stadsverwarming, en speciale bepalingen bevatten ter bevordering van kleinschalige WKK en WKK op basis van duurzame energiebronnen.

The CHP Directive will cover technologies ranging from small-scale CHP in the residential and tertiary sectors to industrial CHP and CHP with district heating, with special provisions to promote small-scale CHP and renewables CHP.


De richtlijn dient een definitie te geven van WKK-kwaliteit en WKK-certificatie om ervoor te zorgen dat alleen aan efficiënte WKK-systemen stimuleringssteun wordt verstrekt.

The Directive should provide a definition of CHP Quality and CHP Certification in order to ensure that incentives are provided only to efficient CHP systems.


Om de energiebesparingsprestaties van wkk-systemen te verbeteren, stelt de Commissie ook voor dat de exploitanten van elektriciteitsdistributienetten prioritaire toegang bieden aan elektriciteit uit wkk. Zij zal tevens voorstellen de aan de transmissiesysteembeheerders opgelegde verplichtingen betreffende toegang en verspreiding van wkk-elektriciteit te versterken.

To improve the energy-saving performance of CHP systems, the Commission also proposes that electricity distribution system operators provide priority access for electricity from CHP, and will propose reinforcing the obligations on transmission system operators concerning access and dispatching of this electricity.


Als de WKK niet alleen warmte levert voor het biobrandstof-/vloeibare biomassaproces, maar ook voor andere doeleinden, moet de omvang van de WKK voor de berekening fictief worden teruggebracht tot de omvang die nodig is om alleen de warmte te leveren die vereist is voor het biobrandstof-/vloeibare biomassaproces.

Where the CHP supplies heat not only to the biofuel/bioliquid process but also for other purposes, the size of the CHP should be notionally reduced — for the calculation — to the size that is necessary to supply only the heat necessary for the biofuel/bioliquid process.


De algemene toewijzingsregel van punt 17 is niet van toepassing op elektriciteit uit WKK als de WKK aangedreven wordt door middel van 1. fossiele brandstoffen; 2. bio-energie, wanneer deze geen bijproduct van hetzelfde proces vormt; of 3. residuen van landbouwproducten, zelfs als deze een bijproduct van hetzelfde proces vormen.

The general allocation rule in point 17 does not apply for electricity from CHP when the CHP runs on (i) fossil fuels; (ii) bioenergy, where this is not a co-product from the same process; or (iii) agricultural crop residues, even if they are a co-product from the same process.
datacenter (28): www.wordscope.be (v4.0.br)

'wkk' -> warmte-krachtkoppeling | wkk [Abbr.] | warmte-krachtcentrale | warmte-krachtinstallatie | warmte-krachtkoppelingcentrale | WKK-centrale

Date index: 2021-03-03
w